Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

Nástroje na komunikáciu

Na tejto stránke nájdete vybrané komunikačné nástroje, ktoré sú základom interakcie medzi učiteľmi a žiakmi či študentmi na diaľku. Zároveň tu nájdete aj pokročilejšie nástroje, ktoré majú bohatšie funkcionality, napr. na vytváranie a správu vzdelávacieho obsahu a riadenie celého vzdelávania na diaľku.

Učitelia by pri výbere nástroja mali zvážiť najmä vlastné očakávania, požiadavky a zručnosti, ako aj potreby, možnosti a potenciál žiakov či študentov. Z hľadiska efektivity je ideálne, pokiaľ sa v rámci jednej školy alebo jednej triedy základnej a strednej školy učitelia zhodnú na používaní spoločného, resp. rovnakého nástroja. Nie je to však nevyhnutné. Pri výbere správneho nástroja sa môžete poradiť napr. so správcom počítačovej siete na vašej škole. Aj v prípade, ak podmienky a zručnosti učiteľov alebo žiakov či študentov neumožňujú použitie uvedených komunikačných nástrojov, je vhodné pridržiavať sa všeobecných odporúčaní pre vzdelávanie počas prerušeného vyučovania na školách. Kľúčovým prvkom pri použití akejkoľvek formy komunikácie na diaľku (teda napr. aj e-mail, tlač a doručovanie vzdelávacích materiálov) by malo byť poskytnutie kvalitnej spätnej väzby žiakom, nielen jednostranné odovzdávanie úloh a zadaní.

Hľadám nástroj na

asc Edupage spolupráca komunikácia riadenie triedy a vyučovania

Spolupráca
Komunikácia
Videokonferencia
Riadenie triedy a vyučovania
Typ komunikácie asynchrónna
Cena platená služba (od 69 € – škola/rok)
Platforma webstránka, mobilná aplikácia

Informačný systém pre základné a stredné školy, ktorý umožňuje širokú škálu nástrojov pre správu a riadenie vzdelávacieho obsahu (plánovanie tematických celkov a hodín), vytváranie prezentácií, interaktívnych prvkov a testov k jednotlivým hodinám a tematickým celkom. Učitelia v ňom taktiež môžu vytvárať a zdieľať elektronické učebné materiály, ktoré môžu následne zadať žiakom na preštudovanie online. Pridanou hodnotou je aj funkcionalita komunikácie s rodičmi a hodnotenie žiakov.

Všetko pre školu komunikácia riadenie školy a vyučovania

Spolupráca
Komunikácia
Videokonferencia
Riadenie triedy a vyučovania
Typ komunikácie asynchrónna
Cena platená služba (od 145 € – škola/rok)
Platforma webstránka, mobilná aplikácia

Informačný systém pre základné a stredné školy, ktorý ponúka najmä širokú škálu nástrojov pre správu školy a jej elektronickú administratívu, a to aj na úrovni učiteľov a hodnotenia žiakov. Prináša aj niektoré funkcie využiteľné na dištančné vzdelávanie, napr. na komunikáciu s rodičmi a žiakmi, alebo prehľad v preberanom kurikule online.

Microsoft Teams spolupráca komunikácia riadenie triedy a vyučovania

Umožňuje vytváranie viacerých separátnych tímov jedným učiteľom (napr. pre triedu alebo predmet), ich správu a následnú audio- a videokomunikáciu, resp. chat. Súčasťou týchto funkcií je aj podpora online hodín – zdieľaním obrazovky učiteľovho počítača alebo pripravenej prezentácie s následným uložením záznamu. Taktiež je možné jednotlivým tímom, resp. skupinám žiakov zadávať úlohy, ktoré žiaci následne sami riešia a odovzdávajú. Platformu je taktiež možné využiť na posielanie a zdieľanie dokumentov. Pri spojení s niektorou z cloudových služieb (OneDrive, Google Drive, box.com a iné) je tiež možné kolaborovať pri úprave dokumentov online – možno využiť napr. pri spoločných a skupinových projektoch. Na prihlásenie je potrebný školský e-mail.
www.skolanadialku.sk

Moodle spolupráca komunikácia riadenie triedy a vyučovania

Spolupráca
Komunikácia
Videokonferencia
Riadenie triedy a vyučovania
Typ komunikácie asynchrónna
Cena zadarmo (do 50 používateľov)
Platforma webstránka, mobilná aplikácia
Návod manuál je dostupný po registrácii priamo v aplikácii (na webe)

Nástroj určený pre pokročilejších používateľov, v ktorom je možné vytvárať kurzy (napr. pre triedu alebo predmet). V rámci vytvorených online kurzov sa dajú pridávať študijné materiály, súbory na stiahnutie, animácie alebo štruktúrované prednášky. Je tiež možné vytvárať a hodnotiť zadania a úlohy, zakladať diskusné fóra a odpovedať na otázky žiakov, vytvárať a vyhodnocovať testy alebo vytvárať ankety a dotazníky.

Skype komunikácia

Spolupráca
Komunikácia
Videokonferencia
Riadenie triedy a vyučovania
Typ komunikácie synchrónna
Cena zadarmo
Platforma webstránka, počítačový softvér, mobilná aplikácia

Jednoduchá a rozšírená videokonferenčná platforma, ktorá ponúka možnosti audio- a videohovorov a chatu. Umožňuje aj posielanie súborov. Na prihlásenie je potrebná individuálna registrácia (učiteľ aj žiaci). Umožňuje tiež nahrávanie videokonference pre jej sprístupnenie žiakom, ktorí nemôžu byť v danom čase prítomní. Ponúka aj možnosť zdieľania obrazovky učiteľovho počítača.

Slido spolupráca komunikácia

Spolupráca
Komunikácia
Videokonferencia
Riadenie triedy a vyučovania
Typ komunikácie synchrónna
Cena zadarmo (pre školy prístup zadarmo na vyžiadanie)
Platforma webstránka, počítačový softvér, mobilná aplikácia

Aplikácia, ktorá umožňuje dialóg a interakciu medzi učiteľmi a študentmi v podobe kvízov, hlasovaní, ale aj online prezentácií s podporou MS PowerPoint. Študenti zároveň môžu cez ňu klásť otázky, a to aj anonymne. Nástroj je vhodný ako doplnok k niektorej z videokonferenčných služieb (Zoom, Webex, Skype, Hangouts a pod.). Balík s uvedenými pokročilými funkciami EDU (Teacher) je pre slovenských učiteľov poskytovaný zdarma, je nutné najprv sa zaregistrovať na slido.com a potom sa so žiadosťou obrátiť na support@slido.com. Aplikácia vrátane návodov je dostupná v anglickom jazyku.

Google Classroom spolupráca komunikácia riadenie triedy a vyučovania

Spolupráca
Komunikácia
Videokonferencia
Riadenie triedy a vyučovania
Typ komunikácie asynchrónna
Cena zadarmo
Platforma webstránka, mobilná aplikácia

Jednoduchý a prehľadný online systém na podporu dištančného vyučovania (podobne ako napr. Moodle či Edupage, no s menším rozsahom funkcií). Obsahuje organizáciu kurzov, študentov a tried, študijných materiálov, vytváranie a vyhodnocovanie testov a umožňuje aj komunikáciu so študentmi vo vytvorených skupinách (napr. podľa tried alebo predmetov). Na používanie sa vyžaduje Google účet.
Google Classroom je aj súčasťou komplexného balíka G Suite na podporu tímovej spolupráce, ktorý je optimalizovaný pre vzdelávacie inštitúcie. Ten obsahuje napr. e-mailovú schránku, online aplikácie na úpravu dokumentov a neobmedzené online úložisko dokumentov. Viac informácii a tiež bezplatná registrácia sú dostupné na špecializovanej stránke spol. Google https://events.withgoogle.com/sk-gwg-praca-z-domu.

(Google) Hangouts Meet komunikácia

Spolupráca
Komunikácia
Videokonferencia
Riadenie triedy a vyučovania
Typ komunikácie synchrónna aj asynchrónna
Cena zadarmo (pre školy prístup zadarmo na vyžiadanie - viď údaje v popise)
Platforma webstránka, mobilná aplikácia

Jednoduchá videokonferenčná platforma, ktorá umožňuje aj posielanie a zdieľanie súborov. Na plnohodnotné používanie sa vyžaduje učiteľský Google účet. Umožňuje tiež nahrávanie videokonference pre jej sprístupnenie žiakom, ktorí nemôžu byť v danom čase prítomní. Ponúka aj možnosť zdieľania obrazovky učiteľovho počítača.
Google Hangouts Meet je súčasťou komplexného balíka G Suite na podporu tímovej spolupráce, ktorý je optimalizovaný pre vzdelávacie inštitúcie. Ten obsahuje napr. e-mailovú schránku, online aplikácie na úpravu dokumentov a neobmedzené online úložisko dokumentov. Viac informácii a tiež bezplatná registrácia sú dostupné na špecializovanej stránke spol. Google https://events.withgoogle.com/sk-gwg-praca-z-domu.

Zoom komunikácia

Spolupráca
Komunikácia
Videokonferencia
Riadenie triedy a vyučovania
Typ komunikácie synchrónna
Cena zadarmo (videokonferencia do 40 minút, pre ZŠ a SŠ dostupný upgrade na použitie bez obmedzení - viď údaje v popise)
Platforma webstránka, počítačový softvér, mobilná aplikácia

"Videokonferenčná platforma. Na pripojenie sa do videokonferencie zo strany žiakov nie je nutná registrácia, iba pre založenie videokonferencie napr. učiteľom. Umožňuje tiež nahrávanie videokonference pre jej sprístupnenie žiakom, ktorí nemôžu byť v danom čase prítomní. Ponúka aj možnosť zdieľania obrazovky učiteľovho počítača.
Základné a stredné školy majú v súčasnosti možnosť po registrácii bežného účtu (""basic account""), ktorý je obmedzený na 40 minút hovoru, cez školskú adresu získať bezplatný upgrade na neobmedzený prístup cez stránku https://zoom.us/docs/en-us/school-verification.html ."

CISCO Webex Meetings komunikácia

Spolupráca
Komunikácia
Videokonferencia
Riadenie triedy a vyučovania
Typ komunikácie synchrónna
Cena zadarmo (viď údaje v popise)
Platforma webstránka, počítačový softvér, mobilná aplikácia

Celosvetovo najvyužívanejší videokonferenčný systém. Rozhranie je dostupné v angličtine. Umožňuje tiež nahrávanie videokonference pre jej sprístupnenie žiakom, ktorí nemôžu byť v danom čase prítomní. Ponúka aj možnosť zdieľania obrazovky učiteľovho počítača.
Individuálny účet pre učiteľa je možné vyžiadať bezplatne na dobu 3 mesiace cez https://cart.webex.com/sign-up-webex.
Vyžiadanie voľnej licencie pre celú školu (všetkých učiteľov) na 6 mesiacov je možné e-mailom cez webexdoskoly@sk.ibm.com.
Do správy je nutné uviesť celý názov školy, meno a e-mail učiteľa, ktorý je na Vašej škole zodpovedný za IT infraštruktúru (tento e-mail musí mať školskú domému), ďalej treba tiež uviesť mená a e-maily učiteľov, ktorým chcete zriadiť individuálne Webex účty. Následne Vám spoločnosť pomôže vygenerovať licenciu a poskytne Vám základnú podporu. Poskytovateľ tejto služby garantuje školám bezplatný prístup k službe až do konca školského roka.
Registrácia je potrebná len na strane učiteľa (organizátora videokonferencie), žiaci majú prístup zadarmo bez nutnosti registrácie prostredníctvom linku, ktorý im učiteľ poskytne.
Webináre k používania nástroja pri vyučovaní prebiehajú od 23. 3. a budú dostupné online v nasledujúcich časoch:
- Každý pondelok 13.00 – 14.00
- Každý utorok 11.00 – 12.00
- Každý štvrtok 11.00 – 12.00

Jitsi Meet komunikácia

Spolupráca
Komunikácia
Videokonferencia
Riadenie triedy a vyučovania
Typ komunikácie synchrónna aj asynchrónna
Cena zadarmo
Platforma webstránka, mobilná aplikácia

Videokonferenčná platforma, ktorá funguje úplne bez registrácie. Rozhranie je po prepnutí jazyka v nastaveniach dostupné aj v češtine. Ponúka aj možnosť zdieľania obrazovky učiteľovho počítača alebo pripravenej prezentácie.

WhatsApp komunikácia

Spolupráca
Komunikácia
Videokonferencia
Riadenie triedy a vyučovania
Typ komunikácie synchrónna aj asynchrónna
Cena zadarmo
Platforma webstránka (potrebný mobil na prihlásenie), mobilná aplikácia

Multimediálna komunikačná platforma. Rozhranie je dostupné aj v slovenčine, požaduje sa registrácia pomocou telefónneho čísla.

Viber komunikácia

Spolupráca
Komunikácia
Videokonferencia
Riadenie triedy a vyučovania
Typ komunikácie synchrónna aj asynchrónna
Cena zadarmo
Platforma počítačový softvér (potrebný mobil na registráciu), mobilná aplikácia

Multimediálna komunikačná platforma. Rozhranie je dostupné v angličtine, požaduje sa registrácia pomocou telefónneho čísla.

Poznámka:
Synchrónna komunikácia medzi žiakom a učiteľom prebieha v reálnom čase, je založená na bezprostredných, okamžitých reakciách a interakciách.
Asynchrónna komunikácia prebieha v rôznom čase. Účastníci sa jej môžu zúčastniť kedykoľvek vo vyhradenom termíne, teda nemusia byť ani virtuálne prítomní v ten istý čas.

Partneri