Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

Termíny

Aktualizované k 26.03.2020

Udalosť Pôvodný
termín
Aktuálny
termín
Poznámky
Zákaz prevádzky zariadení pre deti a mládež Od 13. marca 2020 do odvolania. Okrem zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z.
Prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach Od 16. marca do odvolania. Odvolanie prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach bude vykonané v závislosti od rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu.
Prerušenie prezenčnej metódy štúdia na VŠ Od 16. marca do odvolania. Odvolanie prerušenia prezenčnej metódy štúdia bude vykonané v závislosti od rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu.
Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky 17. – 20. marec 2020 Zrušené. Budú zverejnené ďalšie informácie a usmernenia k maturitným skúškam.
Prijímacie skúšky na SŠ na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) 15. marec – 30. apríl 2020 Najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Uskutočnia sa v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl 1. a 2. apríl 2020 (náhradný termín: 15. a 16. apríl 2020) Zrušené. Vzhľadom na zrušenie Testovania 9 bude vydané odporúčanie pre riaditeľov SŠ k úprave kritérií prijímania.
Podanie prihlášky na SŠ zo strany zákonného zástupcu 10. apríl 2020 15. máj 2020 Nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Pokyny dostanú zákonní zástupcovia od svojej školy.
Podanie prihlášky na SŠ zo strany riaditeľa ZŠ 20. apríl 2020 21. máj 2020 Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
Zasadnutie pedagogickej rady ZŠ spravidla do 15. apríla 2020 Odporúča sa odklad. Bude vydané odporúčanie k uplatňovaniu MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ.
Zápis do prvého ročníka ZŠ 1. – 30. apríl 2020 15. – 30. apríl 2020 Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú. Termín zápisu určí zriaďovateľ školy.
Zápis do MŠ máj 2020 30. apríl – 31. máj 2020 Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave.
Prijímacie skúšky na SŠ 11. a 14. máj 2020 Najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Konajú sa v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.
Vzhľadom na zrušenie Testovania 9 bude vydané odporúčanie pre riaditeľov SŠ k úprave kritérií prijímania.
Interná časť maturitnej skúšky 18. máj – 5. jún 2020 Najskôr do dvoch týždňov od odvolania prerušenia vyučovania, najneskôr však do 30. júna 2020.
31. máj 2020 Bude spresnené, ako zabezpečiť poskytovanie odporúčaní k prideleniu pedagogického asistenta poradenskými zariadeniami (elektronicky alebo iným spôsobom).
Záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky 16. – 30. jún 2020 Najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania.
Prijímacie pohovory a prijímacie konanie na 1., 2. a 3. stupeň VŠ štúdia v závislosti od harmonogramov jednotlivých VŠ a ich súčastí Podľa rozhodnutia rektorov a dekanov jednotlivých VŠ. V nadväznosti na posuny termínov maturitnej skúšky sa vysokým školám odporúča zvážiť úpravu termínov prijímacieho konania na bakalárske študijné programy a študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa, prípadne využiť možnosť podmienečného prijatia. V prípade, že v dôsledku rozhodnutia Ústredného krízového štábu nebude žiakom a študentom umožnené naplnenie základných podmienok prijatia na prvý, druhý aj tretí stupeň VŠ, zváži sa ich zmena.
Prijímacie skúšky do základných umeleckých škôl jún 2020 Najskôr do dvoch týždňov od odvolania prerušenia vyučovania. Konajú sa v rozsahu troch kalendárnych týždňov najskôr do dvoch týždňov od odvolania prerušenia vyučovania.
Ukončenie druhého polroka školského vyučovania 30. jún 2020 Zatiaľ sa nepredpokladá posun.
Ukončenie akademického roka na VŠ 31. august 2020 Prípadný posun ukončenia akademického roka sa zváži v závislosti od epidemiologického vývoja a od rozhodnutia Ústredného krízového štábu. Ak tieto skutočnosti spôsobia prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, bude na verejných VŠ riešené školné za jej prekročenie u denných študentov a za predĺženie štúdia u externých študentov tak, aby náklady neboli bremenom študentov ani VŠ.
Predmetové olympiády a umelecké súťaže Je v platnosti zákaz organizovania súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení. Netýka sa to súťaží a predmetových olympiád, ktoré sa konajú dištančnou formou. Úprava organizačných poriadkov súťaží umožňujúca vykonávanie dištančnou formou v školskom roku 2019/2020 je v kompetencii organizátorov súťaží.

Ďalší harmonogram školského a akademického roka bude závisieť od epidemiologického vývoja a od rozhodnutia Ústredného krízového štábu. Verejnosť bude priebežne informovaná prostredníctvom tejto webstránky a médií.

Partneri