Učíme na diaľku

Návrat do škôl 2021

Aktualizované k 14.04.2021

Materiál „Návrat do škôl 2021“ je primárne určený zriaďovateľom základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a pre ich riaditeľov. Slúži na rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní prezenčného vzdelávania v školách a prevádzky v školských zariadeniach pre žiakov podľa podmienok v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky.

Súbory na stiahnutie pre návrat do škôl s účinnosťou od 19. apríla

Súbory na stiahnutie pre návrat do škôl s účinnosťou od 12. apríla

Prílohy k materiálu "Návrat do škôl" (totožné pre materiál s účinnosťou od 12.4. aj 19.4.)

Metodický materiál „Ako podporiť návrat žiakov do škôl“

Po dlhšom období dištančného vzdelávania v súčasnosti v školách dochádza, za sprísnených protiepidemiologických opatrení, k postupnej obnove prezenčnej výučby. V súvislosti s tým sa v mysli mnohých učiteľov a odborných zamestnancov vynára otázka: „Ako pomôcť žiakom znova sa adaptovať na podmienky štandardného školského vyučovania?Žiaci prichádzajú po dlhej dobe dištančného vzdelávania do škôl v náročnej situácii, z rodín, kde mohli zažiť veľa napätia, strachu a sociálnej izolácie, ktoré so sebou prináša súčasná pandemická situácia. To pre nich pochopiteľne predstavuje veľkú záťaž a táto situácia môže mať vplyv aj na správanie žiakov vracajúcich sa do školských lavíc, na ich pracovné návyky či sociálne kompetencie a fungovanie v triednych kolektívoch. Tento materiál je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov a školské podporné tímy. V situácii, keď je potrebné reagovať na zmeny vo vzdelávaní či vo fungovaní a prežívaní žiakov, prináša vhľad do toho, aké prejavy správania možno u žiakov očakávať, návrhy, ako na ne primerane reagovať, a ako podporovať ich mentálne zdravie. Cieľom tohto metodického materiálu je zamerať pozornosť na niektoré javy, ktoré sú nápomocné pri návrate žiakov do školského života a poskytnúť odporúčania a konkrétne námety na aktivity. Materiál vznikol v spolupráci Štátneho pedagogického ústavu a Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, spoluautorkou je aj Paedr. Jana Lednická z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislava III.

Metodické odporúčanie k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ (platné od 19.4.2021)

V školskom roku 2020/2021 sa uplatňujú diferencované pravidlá na zabezpečenie vyučovania počas pandemického obdobia. Pravidlá sú zhrnuté v manuáli pre základné školy a školské zariadenia (tzv. semafor),ktorý vydalo a pravidelne aktualizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej MŠVVaŠ SR).

Pravidlá pre zabezpečovanie prezenčnej a dištančnej formy vzdelávania, platné od 19. apríla 2021 sú zhrnuté v manuáli Návrat do škôl 2021.

Od 26. apríla 2021 sa prevádzka škôl riadi pravidlami zadefinovanými v COVID AUTOMATE, vydanom Ministerstvom zdravotníctva SR. Školy a školské zariadenia bez ohľadu na fázu varovania na národnej úrovni postupujú podľa regionáleho Covid automatu.

Infografiky k návratu do škôl