Pre manažment škôl

Aktualizované k 27. 04. 2020

1. Poskytnite učiteľom vybavenie na online vzdelávanie

Pred tým, ako sa v škole dohodnete na postupe výučby v tomto období, preverte si, aké sú možnosti učiteľov pripojiť sa na internet a aké majú technické vybavenie. Ak má škola k dispozícii notebooky alebo tablety, počas tohto krízového obdobia by ich mohla poskytnúť učiteľom, aby mohli so žiakmi plnohodnotne pracovať.

2. Je potrebné začať s online alebo telefonickými poradami

Zorganizujte si online alebo telefonické porady. Cieľom je pomenovať si za každý predmet a za každý ročník reálny stav – kde sme, čo vieme urobiť počas prerušenia vyučovania (výhľadovo aj v dlhšom období) cez dištančné vzdelávanie, aké môžu nastať problémy (napr. prechod na 2. stupeň ZŠ alebo na strednú školu, nemožnosť žiakov pripojiť sa na internet, choroba v rodine žiaka). Prehľad nástrojov na komunikáciu v tíme.

3. Odpútajte sa od predstavy, že sa dá odučiť všetko, čo ste si naplánovali

Spoločná koordinácia v rámci školy zabezpečí, aby ste si jasne povedali, ktoré vzdelávacie obsahy a ciele sú prioritnejšie než ostatné, čo sa nestihne prebrať z dôvodu výučby realizovanej dištančnou formou. Pomôže taktiež vyselektovať učivo, ktoré je dôležité pre zvládnutie ďalšieho obsahu vzdelávania. Zároveň je vhodné určiť, ktorý obsah je možné vypustiť a ktorý je potrebné ponechať na čas po návrate do školy, a počítať s touto možnosťou aj pri plánovaní nového školského roka.

4. Určte si v škole nové kritériá hodnotenia, ktoré akceptujú rozdielne podmienky na domáce vzdelávanie

Nové alebo inovované kritériá hodnotenia by mohli brať do úvahy stav vedomostí a zručností žiakov pred prerušením výučby a mali by akceptovať aj rozvoj žiakov v rôznych oblastiach počas domáceho vzdelávania. Do celkového hodnotenia žiakov by ste mohli započítať nielen to, čo stihli žiaci doteraz, ale môžete akceptovať aj ich prípravu počas domáceho vzdelávania (bez ohľadu na formu: online, vytlačené zasielané pracovné listy alebo rôzne typy zadaní cez telefonický rozhovor). Východiskom záverečného hodnotenia môžu byť zbierky prác, ktoré žiaci predstavia po návrate do školy. Hodnotiť môžete aj to, aké iné zručnosti si rozvinuli počas týchto dní (napr. zlepšili sa v písomnej komunikácii, dokázali motivovať svojich spolužiakov, prevzali zodpovednosť za časť povinností v domácnosti, naučili sa niečo praktické „do života“).

5. Zapojte do komunikácie s rodičmi aj so žiakmi školského psychológa

Ak na škole máte školského psychológa, určte mu čas, počas ktorého bude online alebo na služobnom telefóne a bude komunikovať s rodičmi a so žiakmi. Je dôležité, aby všetkým pomohol zvládnuť náročnú situáciu. Proaktívne by mohol komunikovať najmä s rodičmi a so žiakmi z končiacich ročníkov, aby prekonali strach z ukončenia základnej školy a prechodu na strednú školu. Rovnako však môže poradiť rodičom, ako v tomto období zvládať komunikáciu s deťmi, ako im upraviť denný režim, aký kľúč zvoliť pri vyhradení času na komunikáciu s kamarátmi a pod. Školský psychológ by mohol poskytovať rodičom, učiteľom a žiakom aj krízovú intervenciu, ak by v súvislosti s izoláciou alebo vypracúvaním úloh pociťovali frustráciu a potrebovali mediovať napätie medzi učiteľmi a rodičmi v prospech hľadania konsenzu.

6. Zapojte do komunikácie s rodičmi aj so žiakmi školského špeciálneho pedagóga

Ak na škole máte školského špeciálneho pedagóga, určte mu čas, počas ktorého bude online alebo na služobnom telefóne a bude komunikovať s rodičmi a so žiakmi. Školský špeciálny pedagóg by mohol v tomto období poskytovať podporu žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich rodičom pri ich vzdelávaní. Rovnako by mal mať vyčlenený čas, keď bude s učiteľmi, rodičmi a žiakmi komunikovať a pomáhať im prispôsobovať zadania a domácu prácu individuálnym potrebám jednotlivých detí. V rámci porád by mohol vzniknúť i rozvrh konzultácií so školským psychológom a špeciálnym pedagógom pre jednotlivé triedy.

7. Určte koordinátorov online alebo telefonickej komunikácie za každú triedu

Bolo by vhodné, aby vedenie škôl vytvorilo rozvrh komunikácie s rodičmi a žiakmi počas každého týždňa, v rámci ktorého by mal byť vyhradený čas na konzultácie so školským psychológom a školským špeciálnym pedagógom (ak ich na škole máte). Najmä na druhom stupni základných škôl by bolo vhodné, aby boli určení koordinátori komunikácie so žiakmi za každú triedu (optimálne triedni učitelia), ktorí by mali prehľad o zadaniach pre žiakov od všetkých učiteľov a informovali by o nich telefonicky rodičov či žiakov, ktorí nemajú prístup k internetu. Triedny koordinátor by takisto mohol usmerňovať počet a časy videochatov učiteľov s deťmi počas týždňa. Komunikácia smerom od žiakov k učiteľom za jednotlivé predmety by už mohla prebiehať priamo s vyučujúcimi.

8. Je dôležité podporiť rozvíjanie digitálnych zručností učiteľov v škole

Pre zvládnutie tejto situácie pomôže, ak by učiteľom, o ktorých vedenie školy vie, že tu môžu mať problém, pridelilo tímového učiteľa a súčasne im poslalo tipy, kde sa môžu sami vzdelávať vo využívaní základných nástrojov v online alebo dištančnom vzdelávaní. Učiteľov netreba nútiť prihlasovať sa do sociálnych sietí, avšak nejaký spôsob dištančnej výučby je potrebné zabezpečiť aj v takýchto prípadoch. Môže to byť napr. online seminár, ktorý si zorganizujú samotní učitelia a budú si vymieňať skúsenosti s kolegami. Prehľad podporných nástrojov pre učiteľov aj odborných zamestnancov.

9. Zaveďte do online alebo telefonickej komunikácie medzi učiteľmi a vedením školy pravidelnosť

Pravidelná online alebo telefonická komunikácia (aspoň raz za týždeň) vám umožní v tíme komunikovať a sledovať, ako sa učiteľom darí koordinovať posuny v obsahoch nastávajúce v jednotlivých predmetoch. Veľmi dôležitá je vzájomná podpora či už pri online vyučovaní, alebo pri inom type rozvoja detí počas prerušenia vyučovania, výmena dobrých príkladov a materiálov, podpora pri riešení rôznych problémov.

10. Učitelia, manažmenty škôl a obce by sa mali koordinovať pri podpore vzdelávania žiakov bez technického zázemia na online výučbu

Ide o špecifický problém, pričom každá škola a obec si môže nájsť vlastné optimálne riešenie. Je dôležité nezabudnúť na tieto deti a nenechať ich spolu s rodičmi v domácom vzdelávaní osamotené. Je vhodné poskytnúť im vytlačené vzdelávacie materiály, ktoré môžu následne slúžiť ako zdroj pre učiteľov, aby vedeli, s čím mali žiaci problémy. Do vzdelávacích materiálov im učitelia môžu vpísať povzbudivé slová, odkazy a pod. Úlohy by nemali presahovať aktuálne možnosti a vedomostí detí; skôr by mali napomáhať, aby deti nestratili kontakt so školou a nezabudli už osvojené poznatky. Ak je to možné, umožnite deťom a ich rodičom spojiť sa s učiteľmi napr. prostredníctvom telefonickej komunikácie, aby mali pocit záujmu a prepojenosti na školu. V prípade, že obec má pokrytie wifi signálom, zvážte aj zapožičanie školských tabletov.

Rady pre ONLINE UČENIE:

1. Zistite si, ktoré deti majú prístup k internetu

V prvom kroku je potrebné overiť, či všetci majú možnosť pripojenia, teda či majú mobilné telefóny, tablety, notebooky alebo počítače s pripojením na internet. V prípade, že v rodine je viac školopovinných detí a rodičia pracujú v tomto čase z domu, je vhodné, aby triedni učitelia a rodičia skoordinovali časové rozvrhy tak, aby nedochádzalo ku kolíziám v pripojení na internet. Ak deti nemajú z rôznych dôvodov možnosť pripojiť sa na internet (napr. doma im chýba akékoľvek zariadenie na pripojenie), zvážte v prípade takejto rodiny zapožičanie tabletu zo školy alebo zadávajte úlohy cez telefón v kombinácii so zasielaním vytlačených zadaní. Usilujte sa byť s každým dieťaťom v kontakte aspoň takouto cestou.

2. Zaveďte si „ranné kruhy“

Pre deti je táto situácia rovnako náročná ako pre nás dospelých. Je dôležité udržať vzťahy v triede. Je preto dobré, ak sa celá trieda aspoň niekoľkokrát do týždňa spojí formou videochatu alebo telefonicky (pokiaľ to podmienky umožňujú) a každé dieťa dostane možnosť povedať, čo prežilo a ako sa má. Prehľad vybraných komunikačných nástrojov, ktoré môžete použiť, nájdete na stránke Komunikácia. Čas na pripojenie nemusí byť vždy dopoludnia, môžete využívať aj popoludňajšie hodiny (je potrebné zladiť sa s ostatnými členmi v rodine, ak na pripojenie využívajú jeden počítač). Ak pracujete v rôznych online skupinách – či už na sociálnych sieťach, alebo využívate iné spôsoby prepojenia detí –, vytvorte im priestor na osobnú komunikáciu s vami, ale aj na spoločnú komunikáciu so spolužiakmi. Deti si môžu písať „denníky“, ktoré, ak budú chcieť, môžu sprístupniť, môžu si písať odkazy, posielať fotografie ukazujúce, čo robili, ako sa hrali, nahrávať videá a vzájomne si ich vymieňať.

3. Na každý týždeň pripravte aktuálny „rozvrh hodín“

„Rozvrh“ vám pomôže organizovať vlastný deň aj deň vašich žiakov, pričom by nemal kopírovať váš školský rozvrh. Najskôr je potrebné do jednotlivých dní na týždeň vopred pripraviť témy alebo predmety, ktorým sa budete v rámci dňa venovať. V rozvrhu vyznačte, ktoré úlohy prídu formou zadania (napr. námety na pozorovanie, domáce pokusy, námety na čítanie alebo sledovanie v TV) a kedy sa chcete s deťmi spojiť formou videochatu (napr. streda 25. 3. od 12.00 do 13.00 – SJL, slovné druhy – online chat). Spojenie formou online chatu je dôležité z hľadiska udržania dobrých vzťahov v triede, neplánujte však pripojenie na každý deň a na dlhší čas. Pamätajte, že online vzdelávanie je náročné na sústredenosť, a preto nie je veľmi reálne (a ani zdravé), aby deti udržali pozornosť niekoľko hodín. Často to ani nie je možné, najmä ak sa v rodine nachádza viac školopovinných detí a rodičia pracujú z domu.

4. Vytvorte si nový časovo-tematický plán

V novom časovo-tematickom pláne, ktorý by mal tvoriť kostru „rozvrhu hodín“ nového typu, sa sústreďte na opakovanie, fixovanie už prebratého učiva a prepájanie obsahu z rozličných predmetov. Využite tento priestor na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, kritického myslenia (napr. formou porovnávania informácií o téme v učebnici a na vybranej webovej stránke). Nové učivo by ste mali minimalizovať a preberať iba to, čo je nevyhnutné a pochopiteľné aj formou zadaní v online komunikácii. Vo viacerých predmetoch sa dajú využívať aj projekty, ktoré žiaci môžu vypracovať v domácom prostredí s využitím zdrojov, ktoré majú doma (napr. témy z dejepisu, geografie – ak majú prístup na internet a môžu vyhľadávať informácie –, výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, hudobnej výchovy a pod.). Ak vidíte priestor na „dobratie“ učiva v nasledujúcom školskom roku, teraz toto učivo vynechajte.

5. Určte si čas na online alebo telefonické konzultácie

Pre úspešnosť online vzdelávania je dôležité určiť si čas, keď budete online alebo na telefóne k dispozícii svojim žiakom (formou mailu, chatu či spôsobom, ktorý vám a vašim žiakom vyhovuje). Tento čas na online konzultácie napíšte do týždenného rozvrhu, ktorý budete posielať rodičom a/alebo žiakom. Nezabúdajte na to, že online konzultácie by sa nemali prekrývať s inými vašimi povinnosťami (napr. online porady, konzultácie s kolegami, vaše vlastné vzdelávanie). Online konzultácie vám umožnia udržať si kontakt s deťmi: môžete im odpisovať na správy, povzbudzovať ich v učení, resp. spájať sa s nimi online a vysvetľovať im, čo im nie je jasné. Niekedy pomôže už samotná skutočnosť, že sa s vami budú môcť porozprávať.

6. Buďte empatickí k deťom aj k rodičom

Situácia, v ktorej sa nachádzame, je nová pre všetkých. Je potrebné zvážiť, koľko úloh a akého druhu deťom zadáte. Niekedy postačí aj jedna úloha na niekoľko dní, ktorá si však bude vyžadovať spoluprácu s iným žiakom online, prečítanie knihy, realizáciu pokusu v domácom prostredí či dlhšie pozorovanie. S ohľadom na vek detí by ste mohli rozvíjať rôzne zručnosti a kompetencie (napr. písomné vyjadrovanie myšlienok, schopnosť organizácie dňa, čitateľská gramotnosť, pomoc v domácnosti, osvojenie si nových zručností a pod.). V závislosti od veku detí, ktoré učíte, by ste sa mohli pokúsiť viac sa sústrediť na prehlbovanie učiva a učenie sa v súvislostiach, ale aj na kritické myslenie (čo som si prečítal na internete, čo sa píše v učebnici), podporovať písomné vyjadrovanie a pod. Pri premýšľaní nad úlohami, ktoré budete žiakom zadávať či už online, telefonicky, alebo vo forme pracovných listov, by ste mali uvažovať o zadávaní rôznych úloh pre žiakov podľa ich aktuálnych možností a potrieb, s prihliadnutím na rodinnú situáciu (rodičia zdravotníci či policajti, choroba, viac súrodencov a i.).

7. Formulujte presné zadania, ktoré žiakom dávate

Úloha od vás, ktorá obsahuje iba číslo strany s pokynom vyplniť ju, nie je pre žiakov motivujúca, neposkytuje im informáciu, čo majú v úlohe urobiť, na čo si dať pozor a ani to, čo sa vďaka úlohe naučia. Ciele úloh alebo zadaní sú tentoraz veľmi dôležité pre udržanie motivácie. Pýtajte si aj spätnú väzbu, či sú úlohy pre žiakov zrozumiteľné a koľko času im trvá ich spracovanie. Podľa toho aktívne upravujte obsah svojho online vzdelávania.

8. Nemajte nerealistické očakávania

Deti nemajú tráviť celé dni pred obrazovkou počítača, ani by sa nemali celé dni len učiť. Treba brať do úvahy aj možnosti pripojenia na internet. Rovnako je potrebné rešpektovať vek detí, s ktorými budete pracovať online. Pre prvákov na základnej škole bude takáto online výučba náročnejšia ako pre siedmakov. V prípade prvákov môžete vytvárať aj videonávody, napr. pri nácviku písania písmen alebo ich spájania. K videonávodu sa môžu kedykoľvek vrátiť a pracovať podľa neho. Spojiť sa online formou videochatu môžete najmä preto, aby ste sa s deťmi porozprávali, spolu si niečo prečítali alebo vypočítali zaujímavú úlohu.

9. Menej využívajte učebnice a pracovné listy

Pre mnohých z nás sú učebnice a pracovné listy rýchlym zdrojom zadávania úloh. Zamyslite sa však nad tým, ako môžete úlohu skontrolovať. Ak by ste využívali spoločné online učenie – teda spojenie cez videochat – a počas neho vyplnili nejakú stranu z pracovného zošita, je to iné, ako keď deti majú vypĺňať pracovný list samostatne. Myslite na to, že rodič nie je učiteľ a v snahe pomôcť svojmu dieťaťu môže pri vysvetľovaní nechtiac urobiť chybu, ktorú bude po návrate do školy náročné odstrániť.

10. Zadávajte komplexné úlohy a vyberajte rôzne typy úloh

Deťom by ste mali zadávať rôzne typy úloh, ktoré ich budú stimulovať rozličným spôsobom a pri ich riešení budú využívať každodenné situácie. Niekedy si žiaci môžu len precvičiť zábavnou formou písanie (napr. napísať 3 – 4 vety s použitím konkrétnych slov), inokedy možno zadať pokus, ktorý sa dá realizovať doma s domácimi surovinami, určiť hru, ktorú sa deti majú zahrať s rodičmi alebo so súrodencami, dať im prečítať niekoľko strán z knihy a pod. Zaujímavými úlohami môžu byť váženie surovín pri varení a s tým spojené premeny jednotiek, alebo odmeranie dĺžky postele (pre starších žiakov výpočet, koľko percent z ich postele pokrýva vystretý paplón) a pod. Určite treba využívať aj dostupné online materiály a podnety, úlohy a hry, ktoré nájdete i na stránke Zdroje. Variabilita zadaní spolu s nepreťažovaním počas online domáceho vzdelávania je dôležitá z hľadiska motivácie detí.

11. Radšej vynechajte skúšanie a písomky

Spôsoby hodnotenia sú rôzne a písanie písomiek či testovanie nie je v tomto období vhodné a ani motivujúce. Vypracované zadania by si deti mali priebežne odkladať a po obnovení vyučovania na školách by ich mohli priniesť do školy a predstaviť. Úlohy, ktoré žiaci vypracujú, by ste však mali skontrolovať a poskytnúť každému žiakovi spätnú väzbu, porozprávať sa, čo mu robilo problém alebo čo mu išlo veľmi ľahko. Starší žiaci môžu napísať rôzne typy prác, porovnať informácie z rôznych predmetov, ktoré sa naučili, s tým, čo našli o téme na internete alebo v encyklopédii, ak takú doma majú. Toto bude pre vás informácia o tom, čo sa vlastne naučili a s akými zdrojmi pracovali.

12. Zabezpečte vzdelávacie materiály a zoznam zadaní pre žiakov bez prístupu k internetu

V tomto bode je potrebné spolupracovať s vedením školy, ktoré by malo komunikovať so samosprávami či zriaďovateľom. Dôležité je nezabudnúť na tieto deti a nevynechať ich pri online domácom vzdelávaní. Kontakt s vami potrebujú jednak pre pochopenie situácie, jednak preto, že im nezriedka nemá kto iný (ak nie vy) pomôcť s učením.