Vedecká gramotnosť

Gramotnosť nie je len schopnosť čítať, písať a komunikovať vlastné myšlienky, ale aj schopnosť formulovať otázky, popísať a vysvetliť hlavné pojmy a javy. Gramotnosť založená na otázkach zo zvedavosti, vychádzajúca z každodenných skúseností a hľadajúca odpovede na tieto otázky je VEDECKÁ GRAMOTNOSŤ.

19.01.2022

15:30

Ing. Alena Tomengová, PhD.

Webinár ponúka základné stratégie rozvoja vedeckej gramotnosti v škole: kritické čítanie vedeckých textov, komunikácia (diskusie, debaty, prezentácie), bádanie a experimenty a spôsoby ich využitia v procese výučby.

Prihlasovanie na webinár bolo ukončené.