Ako postupovať pri adaptácii detí a žiakov prichádzajúcich z Ukrajiny

Škola by mala príchodu nového žiaka venovať náležitú pozornosť, i keď je to niekedy veľmi ťažké, pretože žiaci – deti cudzincov väčšinou prichádzajú do školy neočakávane kedykoľvek počas školského roka. Dôležitá je spolupráca všetkých pedagogických a odborných zamestnancov školy, ale aj príprava triedneho kolektívu.

04.03.2022

15:00

Janka Píšová, ŠPÚ; Janka Kuhajdová, ZŠ s MŠ Nenince; Eva Krupová, CPPPaP; Martin Vyšňa, VÚDPaP

Na webinári sa budeme venovať nasledovným témam:

- ako začať,

- minimálne možnosti podpory zo strany učiteľa (všetkých vyučovacích predmetov),

- ako si pripraviť materiály,

- námety na činnosti,

- zadávanie úloh a overovanie porozumenia.

 

Diskutovať budú:
PhDr. Janka Píšová, PhD., Štátny pedagogický ústav,

Mgr. Janka Kuhajdová, učiteľka ZŠ s MŠ Nenince,
Mgr. Eva Krupová, psychologička, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Mgr. Martin Vyšňa, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.

Prihlasovanie na webinár bolo ukončené.