Kritériá hodnotenia umeleckého prednesu na súťaži Hviezdoslavov Kubín

Webinár je vhodný pre učiteľov 1.stupňa ZŠ, učiteľov SJL v ZŠ , SŠ, pre učiteľov LDO ZUŠ, prípadne pre všetkých ostatných záujemcov, ktorí sa venujú príprave umeleckého prednesu. Lektorky poskytnú základné východisko k tomu, čo všetko je dôležité pri tvorbe a hodnotení umeleckého prednesu. Webinár bude spojený aj s premietaním ukážok prednesov, na ktorých sa bude priamo a prakticky hodnotenie demonštrovať. Tešíme sa na vás.

25.04.2022

15:00

Mgr. Soňa Pariláková, PhD., Mgr. art. Renata Jurčová

Webinár budú viesť lektorky:

 

Mgr. Soňa Pariláková, PhD.

Soňa Pariláková je dlhoročná recitátorka a porotkyňa umeleckého prednesu. Absolvovala na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove štúdium odboru slovenský jazyk a literatúra - estetika. Po absolutóriu nastúpila na interné doktorandské štúdium u prof. Stanislava Rakúsa. V rokoch2000 – 2016 učila na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy FF PU v Prešove, kde ponúkala študentom i výberový seminár Teória a prax umeleckého prednesu. Venuje sa dodnes umeleckému prednesu ako aktívna recitátorka, ako členka porôt aj prostredníctvom recenzií a teoretickej reflexie tohto druhu umenia. Je laureátkou Hviezdoslavovho Kubína a česko-slovenského Medzinárodného festivalu poézie vo Valašskom Meziříčí. Od roku 2016 pôsobí v Divadle VIOLA v Prešove, kde sa podieľa na tvorbe umeleckých a vzdelávacích programov.

 

Mgr. art. Renata Jurčová.

Renata Jurčová je odborná pracovníčka pre umelecký prednes v Národnom osvetovom centre v Bratislave. Predtým pracovala ako učiteľka literárno-dramatického odboru na Základnej umeleckej škole Pála Kadosu v Leviciach. Vyštudovala odbor estetika na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a odbor dramaturgia a dramatická tvorba na divadelnej fakulte Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Vedie rôzne workshopy zamerané na umelecké slovo, divadlo a pohyb. Je zakladateľkou občianskeho združenia Tri bodky na ceste, ktoré sa primárne venuje autorskej divadelnej tvorbe a organizovaniu rôznych literárnych večerov.

Prihlasovanie na webinár bolo ukončené.