Hodnotenie v pohode a s primeranou dávkou stresu (nielen) pre žiakov so ŠVVP

Pozývame vás na webinár, ktorý sme pripravili v spolupráci so špeciálnou pedagogičkou a riaditeľkou Základnej školy Veľké Zlievce, Dankou Holíkovou a psychologičkou, lektorkou a autorkou podcastu o deťoch na spektre autizmu Deti bez návodu, Vierou Hincovou. Na webinári sa budeme venovať metódam a formám hodnotenia, ktoré zohľadňujú individuálne potreby žiakov so ŠVVP a majú veľký inovačný potenciál pre inkluzívne vzdelávanie, teda sú prínosné rovnako aj pre bežných žiakov. Pridajte sa k nám

26.04.2022

15:00

Mgr. Danka Holíková, Mgr. Viera Hincová

Počas webinára sa spoločne pozrieme na potreby žiakov optikou nového pojmu neurodiverzita, ktorá zohľadňuje rôznorodosť vývinu nervovej sústavy každého človeka a zahŕňa všetky variácie ľudského mozgu a jeho fungovania. Budeme hľadať odpovede na otázku, ako riadiť proces hodnotenia tak, aby z nej žiak profitoval a aby tento proces viedol k radosti z učenia a objavovania miesto pocitu zlyhania a nedostatočnosti.

Pani Holíková vám predstaví praktické usmernenia a príklady z fungovania inkluzívnej školy Veľké Zlievce. Zo svojej dlhoročnej praxe sa s vami podelí o svoj pohľad na formatívne aj sumatívne metódy hodnotenia, oboznámi účastníkov s možnosťami a rámcami, ktoré poskytuje súčasná školská legislatíva a metodické usmernenia v oblasti hodnotenia.

Dotkneme sa aj problematiky motivácie žiakov a jej vzťahu s hodnotením a tiež porovnaním dopadov hodnotenia na prežívanie, sebahodnotu a vývin bežných žiakov a žiakov so ŠVVP.

V neposlednom rade sa budeme venovať dôležitosti vzťahu medzi pedagógom a žiakom a vplyvu bezpečného prostredia na úspešnosť a efektivitu vzdelávania.

V prípade, že by ste mali k téme akúkoľvek otázku, alebo by ste sa radi venovali nejakej konkrétnej situácii, napíšte nám ju pri registrácii. Lektorky sa jej budú venovať počas webinára.

Prihlasovanie na webinár bolo ukončené.