Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

Novinky & aktuality

09/04/2020
AKTUALIZÁCIA

Aktualizované usmernenia v časti Pracovno právne vzťahy.

09/04/2020
09/04/2020
POZVÁNKA

Využívanie nástroja “Padlet” na hodinách - interaktívny webinár pre SŠ učiteľov jazykov

07/04/2020
POZVÁNKA

Webináre eTwinning - pre učiteľov všetkých typov materských, základných a stredných škôl

06/04/2020
NOVINKA

Nové elektronické testy pre školy NUCEM
Nová sekcia - Podpora preZUŠ
Doplnili sme ďalších 45 zdrojov v sekcii Zdroje

06/04/2020
NOVINKA

Doplnené usmernenie - Hodnotenie v ZŠ a SŠ

05/04/2020
NOVINKA

Doplnené usmernenia v časti Poplatky LV, ŠvP a VP.

učímenadiaľku.sk

V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu.
Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.

Stránka sústreďuje všetky dôležité termíny a usmernenia pre školy a školské zariadenia tak, aby disponovali jasnými a jednoznačnými informáciami.
V jednotlivých častiach sú odporúčania pre vyučujúcich aj pre manažmenty škôl, ako postupovať v čase prerušenia vyučovania a prezenčnej výučby pri rešpektovaní možností a potrieb jednotlivých žiakov a študentov, rodičov i učiteľov.
Súčasťou webovej stránky je aj prehľad dostupných komunikačných nástrojov a platforiem, elektronických zdrojov a existujúcej podpory pre školy, pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj pre rodičov.

Hoci súčasná situácia je pre všetkých aktérov v školstve nová a často nie je ľahká, veríme, že vďaka spoločnému hľadaniu riešení, vzájomnej empatii a dôvere, ale aj inšpirácii a podpore sa ju podarí zvládnuť.
A k tomu má dopomôcť aj táto stránka, ktorá bude v závislosti od meniacej sa situácie priebežne aktualizovaná.
Akékoľvek námety, inšpirácie, pripomienky a otázky je možné zasielať na info@ucimenadialku.sk.

Partneri