Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

Novinky & aktuality

03/04/2020
NOVINKA

Pribudli nové informácie pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením.

01/04/2020
NOVÉ

Doplnené informácie k:

01/04/2020
POZVÁNKA

Webináre eTwinning - pre učiteľov všetkých typov materských, základných a stredných škôl.

01/04/2020
POZVÁNKA

Magickí učitelia online - séria online webinárov pre učiteľskú verejnosť

31/03/2020
NOVÉ

Neustále aktualizujeme a pridávame nové otázky v sekcii Otázky

31/03/2020
POZVÁNKA

Rovesnícke príbehy pre jazyky a humanitné vedy. (lektorka: Katarína Petrisková) - komenskehoinstitut.sk/webinare

27/03/2020
INFO

Pripravujeme novú sekciu pre podporu detí so ŠVVP a asistentov učiteľa.

učímenadiaľku.sk

V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu.
Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.

Stránka sústreďuje všetky dôležité termíny a usmernenia pre školy a školské zariadenia tak, aby disponovali jasnými a jednoznačnými informáciami.
V jednotlivých častiach sú odporúčania pre vyučujúcich aj pre manažmenty škôl, ako postupovať v čase prerušenia vyučovania a prezenčnej výučby pri rešpektovaní možností a potrieb jednotlivých žiakov a študentov, rodičov i učiteľov.
Súčasťou webovej stránky je aj prehľad dostupných komunikačných nástrojov a platforiem, elektronických zdrojov a existujúcej podpory pre školy, pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj pre rodičov.

Hoci súčasná situácia je pre všetkých aktérov v školstve nová a často nie je ľahká, veríme, že vďaka spoločnému hľadaniu riešení, vzájomnej empatii a dôvere, ale aj inšpirácii a podpore sa ju podarí zvládnuť.
A k tomu má dopomôcť aj táto stránka, ktorá bude v závislosti od meniacej sa situácie priebežne aktualizovaná.
Akékoľvek námety, inšpirácie, pripomienky a otázky je možné zasielať na info@ucimenadialku.sk.

Partneri