Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

Odporúčania pre učiteľov a vedenie škôl

Cieľom praktických odporúčaní je ponúknuť vedeniu škôl a učiteľom inšpirácie pri riešení situácie počas prerušeného vyučovania na školách. Je nesmierne dôležité, aby všetci aktéri (zriaďovatelia, riaditelia a učitelia) partnersky komunikovali a vo vzájomnom dialógu hľadali spoločné riešenia novej situácie. Rovnako je potrebné aj na úrovni učiteľ, žiak či študent a rodič nájsť vo vzájomnej komunikácii vhodný model pre zabezpečenie rozvoja žiakov a študentov aj v tejto mimoriadnej situácii, pri rešpektovaní ich aktuálnych možností. Rodičia aj učitelia prežívajú veľmi náročné chvíle: často musia skĺbiť svoj osobný život s prácou z domu, súčasne zabezpečujú starostlivosť o domácnosť, deti a pomáhajú aj svojim rodičom, prípadne starým rodičom. Situácia sa môže skomplikovať ešte viac, ak sa v rodine vyskytne choroba. Aj preto sú najdôležitejšie odporúčania týchto dní pochopenie, vychádzanie si v ústrety, dohoda, konsenzus, rešpekt a spolupráca.

 1. Poskytnite učiteľom vybavenie na online vzdelávanie.
  Pred tým, ako sa v škole dohodnete na postupe výučby v tomto období, preverte si, aké sú možnosti učiteľov pripojiť sa na internet a aké majú technické vybavenie. Ak má škola k dispozícii notebooky alebo tablety, počas tohto krízového obdobia by ich mohla poskytnúť učiteľom, aby mohli so žiakmi plnohodnotne pracovať.

 2. Je potrebné začať s online alebo telefonickými poradami.
  Zorganizujte si online alebo telefonické porady. Cieľom je pomenovať si za každý predmet a za každý ročník reálny stav – kde sme, čo vieme urobiť počas prerušenia vyučovania (výhľadovo aj v dlhšom období) cez dištančné vzdelávanie, aké môžu nastať problémy (napr. prechod na 2. stupeň ZŠ alebo na strednú školu, nemožnosť žiakov pripojiť sa na internet, choroba v rodine žiaka). Prehľad nástrojov na komunikáciu v tíme.

 3. Odpútajte sa od predstavy, že sa dá odučiť všetko, čo ste si naplánovali.
  Spoločná koordinácia v rámci školy zabezpečí, aby ste si jasne povedali, ktoré vzdelávacie obsahy a ciele sú prioritnejšie než ostatné, čo sa nestihne prebrať z dôvodu výučby realizovanej dištančnou formou. Pomôže taktiež vyselektovať učivo, ktoré je dôležité pre zvládnutie ďalšieho obsahu vzdelávania. Zároveň je vhodné určiť, ktorý obsah je možné vypustiť a ktorý je potrebné ponechať na čas po návrate do školy, a počítať s touto možnosťou aj pri plánovaní nového školského roka.

 4. Určte si v škole nové kritériá hodnotenia žiakov pre tento školský rok, ktoré akceptujú rozdielne podmienky na domáce vzdelávanie.
  Nové alebo inovované kritériá hodnotenia by mohli brať do úvahy stav vedomostí a zručností žiakov pred prerušením výučby a mali by akceptovať aj rozvoj žiakov v rôznych oblastiach počas domáceho vzdelávania. Do celkového hodnotenia žiakov by ste mohli započítať nielen to, čo stihli žiaci doteraz, ale môžete akceptovať aj ich prípravu počas domáceho vzdelávania (bez ohľadu na formu: online, vytlačené zasielané pracovné listy alebo rôzne typy zadaní cez telefonický rozhovor). Východiskom záverečného hodnotenia môžu byť zbierky prác, ktoré žiaci predstavia po návrate do školy. Hodnotiť môžete aj to, aké iné zručnosti si rozvinuli počas týchto dní (napr. zlepšili sa v písomnej komunikácii, dokázali motivovať svojich spolužiakov, prevzali zodpovednosť za časť povinností v domácnosti, naučili sa niečo praktické „do života“).

 5. Zapojte do komunikácie s rodičmi aj so žiakmi školského psychológa.
  Ak na škole máte školského psychológa, určte mu čas, počas ktorého bude online alebo na služobnom telefóne a bude komunikovať s rodičmi a so žiakmi. Je dôležité, aby všetkým pomohol zvládnuť náročnú situáciu. Proaktívne by mohol komunikovať najmä s rodičmi a so žiakmi z končiacich ročníkov, aby prekonali strach z ukončenia základnej školy a prechodu na strednú školu. Rovnako však môže poradiť rodičom, ako v tomto období zvládať komunikáciu s deťmi, ako im upraviť denný režim, aký kľúč zvoliť pri vyhradení času na komunikáciu s kamarátmi a pod. Školský psychológ by mohol poskytovať rodičom, učiteľom a žiakom aj krízovú intervenciu, ak by v súvislosti s izoláciou alebo vypracúvaním úloh pociťovali frustráciu a potrebovali mediovať napätie medzi učiteľmi a rodičmi v prospech hľadania konsenzu.

 6. Zapojte do komunikácie s rodičmi aj so žiakmi školského špeciálneho pedagóga.
  Ak na škole máte školského špeciálneho pedagóga, určte mu čas, počas ktorého bude online alebo na služobnom telefóne a bude komunikovať s rodičmi a so žiakmi. Školský špeciálny pedagóg by mohol v tomto období poskytovať podporu žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich rodičom pri ich vzdelávaní. Rovnako by mal mať vyčlenený čas, keď bude s učiteľmi, rodičmi a žiakmi komunikovať a pomáhať im prispôsobovať zadania a domácu prácu individuálnym potrebám jednotlivých detí. V rámci porád by mohol vzniknúť i rozvrh konzultácií so školským psychológom a špeciálnym pedagógom pre jednotlivé triedy.

 7. Určte koordinátorov online alebo telefonickej komunikácie za každú triedu.
  Bolo by vhodné, aby vedenie škôl vytvorilo rozvrh komunikácie s rodičmi a žiakmi počas každého týždňa, v rámci ktorého by mal byť vyhradený čas na konzultácie so školským psychológom a školským špeciálnym pedagógom (ak ich na škole máte). Najmä na druhom stupni základných škôl by bolo vhodné, aby boli určení koordinátori komunikácie so žiakmi za každú triedu (optimálne triedni učitelia), ktorí by mali prehľad o zadaniach pre žiakov od všetkých učiteľov a informovali by o nich telefonicky rodičov či žiakov, ktorí nemajú prístup k internetu. Triedny koordinátor by takisto mohol usmerňovať počet a časy videochatov učiteľov s deťmi počas týždňa. Komunikácia smerom od žiakov k učiteľom za jednotlivé predmety by už mohla prebiehať priamo s vyučujúcimi.

 8. Je dôležité podporiť rozvíjanie digitálnych zručností učiteľov v škole.
  Pre zvládnutie tejto situácie pomôže, ak by učiteľom, o ktorých vedenie školy vie, že tu môžu mať problém, pridelilo tímového učiteľa a súčasne im poslalo tipy, kde sa môžu sami vzdelávať vo využívaní základných nástrojov v online alebo dištančnom vzdelávaní. Učiteľov netreba nútiť prihlasovať sa do sociálnych sietí, avšak nejaký spôsob dištančnej výučby je potrebné zabezpečiť aj v takýchto prípadoch. Môže to byť napr. online seminár, ktorý si zorganizujú samotní učitelia a budú si vymieňať skúsenosti s kolegami. Prehľad podporných nástrojov pre učiteľov aj odborných zamestnancov.

 9. Zaveďte do online alebo telefonickej komunikácie medzi učiteľmi a vedením školy pravidelnosť.
  Pravidelná online alebo telefonická komunikácia (aspoň raz za týždeň) vám umožní v tíme komunikovať a sledovať, ako sa učiteľom darí koordinovať posuny v obsahoch nastávajúce v jednotlivých predmetoch. Veľmi dôležitá je vzájomná podpora či už pri online vyučovaní, alebo pri inom type rozvoja detí počas prerušenia vyučovania, výmena dobrých príkladov a materiálov, podpora pri riešení rôznych problémov.

 10. Učitelia, manažmenty škôl a obce by sa mali koordinovať pri podpore vzdelávania žiakov bez technického zázemia na online výučbu (vrátane detí z vylúčených rómskych lokalít).
  Ide o špecifický problém, pričom každá škola a obec si môže nájsť vlastné optimálne riešenie. Je dôležité nezabudnúť na tieto deti a nenechať ich spolu s rodičmi v domácom vzdelávaní osamotené. Je vhodné poskytnúť im vytlačené vzdelávacie materiály, ktoré môžu následne slúžiť ako zdroj pre učiteľov, aby vedeli, s čím mali žiaci problémy. Do vzdelávacích materiálov im učitelia môžu vpísať povzbudivé slová, odkazy a pod. Úlohy by nemali presahovať aktuálne možnosti a vedomostí detí; skôr by mali napomáhať, aby deti nestratili kontakt so školou a nezabudli už osvojené poznatky. Ak je to možné, umožnite deťom a ich rodičom spojiť sa s učiteľmi napr. prostredníctvom telefonickej komunikácie, aby mali pocit záujmu a prepojenosti na školu. V prípade, že obec má pokrytie wifi signálom, zvážte aj zapožičanie školských tabletov.

Partneri