Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

Prehľad podpory pre učiteľov

Na tomto mieste nájdete prehľad podporných nástrojov pre učiteľov, ktoré poskytujú viaceré organizácie, inštitúcie aj jednotlivci a ktoré môžete využiť v tejto neľahkej situácii. Okrem rôznych webinárov, videonávodov a priameho poradenstva dávame do pozornosti aj viaceré stránky, na ktorých sa samotní učitelia delia o svoje skúsenosti, príklady dobrej praxe a vzájomne sa pri online vzdelávaní podporujú a inšpirujú.

Zoznam podporných nástrojov budeme priebežne dopĺňať. Ak poznáte ďalšiu dostupnú podporu pre učiteľov, dajte nám o nej vedieť a zaradíme ju do zoznamu.

Ďalšie inšpirácie, ako postupovať v tejto situácii, nájdete aj v sekcii Odporúčania. Prehľad elektronických zdrojov dostupných online sa nachádza v sekcii Zdroje.

Magickí učitelia online – inšpiratívne webináre pre učiteľov

Komenského inštitút a národná cena Učiteľ Slovenska prinášajú sériu bezplatných online webinárov určených pre učiteľskú verejnosť.

Webináre budú viesť účastníci a absolventi Komenského inštitútu, finalisti ocenenia Učiteľ Slovenska a osobnosti z oblasti vzdelávania. Prinesú konkrétne nápady, ako pristupovať k vyučovaniu online, ako sa zamerať najmä na žiaka a príliš nezaťažovať rodiča.

Webináre budú praktické a bude počas nich priestor na kladenie otázok.

Info a registrácia: www.komenskehoinstitut.sk/webinare

Webináre pre učiteľov a materiály na dištančné vyučovanie – IT Akadémia

IT Akadémia sa otvorila pre všetky základné a stredné školy na Slovensku. Poskytuje viac ako 300 inovatívnych metodík z informatiky, matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie na ZŠ a SŠ a z vybraných predmetov zameraných na IKT na SŠ, spolu s pracovnými listami a digitálnymi nástrojmi, ktoré sú využiteľné pre vzdelávanie na diaľku. Taktiež organizuje webináre (online workshopy) pre učiteľov jednotlivých predmetov, zamerané na konzultácie k využívaniu inovatívnych metodík, na inšpirácie a odporúčania pre online vzdelávanie, na výmenu skúseností pri využívaní vhodných technológií. Sprístupňuje aj archívy popularizačných aktivít pre žiakov – prednášok z IT čajovní, nobelovských prednášok a pod.

Microsoft Teams pre online vzdelávanie

Spoločnosť Microsoft Slovakia pripravila blog pre učiteľov a študentov, v ktorom sa venuje podpore škôl pri prechode na online vzdelávanie, najmä na platforme Microsoft Teams. Taktiež poskytuje podporné aktivity formou webinárov, videí, technickej podpory a konzultácií.

ImO – Jednoduché návyky učenia sa pre deti MŠ a ZŠ

Program ImO (online hra) sa využíva na veľa MŠ a ZŠ. Výborne pomáha deťom: integrovaným, s poruchami učenia či správania, s problémami s učením. Na anglických slovíčkach si deti precvičujú techniky učenia, ktoré v škole denno-denne využívajú. V MŠ využívajú hlavne rozcvičku.

S programom pracujú aj deti či pedagógovia bez znalostí anglického jazyka. Ako hrať hru a čo vám prinesie nájdete vo videách: http://imo.sr/#galeria. Stačí 10 – 15 minút denne (podľa ich vlastného uváženia).

Prihlásenie do hry:
Kliknite na link http://hra.imo.sr/sign/, zaregistrujte sa a do 24 hodín máte aktivovaný prístup zdarma.
V prípade otázok nás kontaktujte emailom program.imo@gmail.com alebo telefonicky 0948 254 249.

Ako učiť žiakov online (webináre a mentoring učiteľov ZŠ a SŠ)

Nezisková organizácia LEAF organizuje (pre učiteľov ZŠ a SŠ) bezplatné webinárena tému online vzdelávania. Po absolvovaní skupinového stretnutia poskytujeme možnosť získať individuálne konzultácie so skúsenými mentormi programu IRPU (Individuálny rozvojový program pre učiteľov).
Viac informácií a registrácia

Ranná káva riaditeľov s hosťom (inšpiratívni hostia a zdieľanie skúseností pre vedenia škôl)

Nezisková organizácia LEAF organizuje sériu 60-90 minútových online stretnutí na aktuálne témy vzdelávania (napr. komunikácia a vedenie porád online, proces prispôsobovania sa zmenám). Bezplatné stretnutia sú urečnené pre riaditeľov a členov vedení škôl. Účastníci sa budú môcť inšpirovať od pozvaných hostí z oblasti vzdelávania i firemného sveta a tiež zdieľať vzájomne svoje skúsenosti a príklady dobrej praxe.
Viac informácií a registrácia

IRPU - Mentoringový program pre učiteľov ZŠ a SŠ

IRPU je osemmesačný mentoringovo-koučingový program, ktorý umožňuje učiteľom ďalej rásť po profesionálnej aj osobnostnej stránke formou spätnej väzby a inšpiratívnych rozhovorov so skúseným mentorom. Program je prispôsobený individuálnym potrebám učiteľa, ktorý pracuje na vlastných rozvojových cieľoch priamo vo svojej triede a so svojimi žiakmi.
Viac informácií
Registrácia do programu na šk. rok 2020/21 je otvorená.

Videonávody pre Microsoft Teams, One Note, Smart Books od Učiteľa roka 2019

Učiteľ roka 2019 Peter Pallo pripravuje a zverejňuje videonávody na používanie online platforiem Microsoft Teams, One Note a Smart Books vo vyučovaní na diaľku. Z jeho skúseností môžu čerpať učitelia 1. a 2. stupňa ZŠ.

VÚDPaP pre učiteľov

E-mail koronavirus@vudpap.sk

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie poskytuje e-mailovú podporu (koronavirus@vudpap.sk) pre pedagogických zamestnancov, ktorí majú otázky týkajúce sa psychického zvládania tejto záťažovej situácie a zaujíma ich, ako pracovať s intaktnými (zdravými) deťmi, prípadne s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či zdravotným znevýhodnením v domácom prostredí, alebo ako im vysvetliť aktuálnu situáciu.

Vzdelávanie učiteľov v tvorbe online videí – ZMÚDRI

Portál zmudri.sk prináša bezplatné online kurzy pre mladých ľudí od 2. stupňa ZŠ na praktické témy, ktoré sú spracované uvoľnenou a zábavnou formou. K videokurzom sú vytvorené aj metodické materiály pre učiteľov, aby ich mohli používať na hodine. Portál však bude vzdelávať aj samotných učiteľov, ako tvoriť online videá – od tvorby scenára cez strih až po ich distribúciu.
Bezplatná registrácia

Zelená škola z domu

Zelená škola prináša tipy na výučbu a aktivity pre rôzne stupne škôl, zamerané na environmentálnu výchovu, aj s opisom metodiky. Od 26. 3. 2020 spúšťa Zelená škola na Facebooku tematické stretnutia s odborníkmi, ktorí budú žiakom, učiteľom a rodičom vysvetľovať zrozumiteľným spôsobom témy z ochrany prírody a životného prostredia, napr. včelí bufet, hmyzí hotel, mŕtve drevo v lese, pralesy Slovenska, ochrana netopierov, vlkov, medveďov, riek atď. Program je určený pre učiteľov 1. stupňa aj 2. stupňa a učiteľov stredných škôl, ako aj pre rodičov.

Fb skupina Zavretá škola

Cieľom skupiny je navzájom sa povzbudzovať, prinášať zaujímavé nápady, informácie, videá a prepojenia pre tých školákov, rodičov a učiteľov, ktorí teraz náhle zostali doma, lebo školy sú zavreté. Ukazuje, že aj učenie doma môže byť zábavné a zároveň veľmi efektívne. Prináša inšpiráciu.

Fb skupina Študentky špeciálnej pedagogiky učia prvákov, prváčky a žiakov s DYS

Cieľom skupiny je pomáhať pri učení online začínajúcim školákom a školáčkam, ako aj deťom, ktoré majú ťažkosti v učení pre vývinové poruchy učenia. Skupina je zložená z aktívnych študentiek a študentov špeciálnej pedagogiky, ktorí sa takto rozhodli pomáhať v kritickom období deťom, ktoré to najviac potrebujú.

Zdieľanie pedagogických skúseností so vzdelávaním v domácom prostredí – EDULIENKA

Edulienka, o. z., poskytuje pre verejnosť vyjadrenia k súčasnej situácii, a to z pohľadu pedagógov, ktorí majú skúsenosť so vzdelávaním v domácom prostredí, online vzdelávaním a vzdelávaním zameraným na sebariadené učenie detí. Pre rodičov ponúka inšpirácie a návody, ako si poradiť s novovzniknutou situáciou doma. Pre deti poskytuje návody na aktivity podporujúce sebariadené učenie a zodpovednosť v učení.

Podpora, poradenstvo a diskusia so Slovenskou komorou učiteľov

Komora učiteľov v týchto náročných časoch ponúka učiteľom možnosť diskutovať a zisťovať najnovšie informácie k situácii v školstve, ako aj možnosť osloviť skúsených učiteľov, ktorí vám vedia poradiť na najrozličnejšie témy a otázky týkajúce sa školstva alebo vás nasmerujú na správnu stránku či odkaz. Nájdete tu odborne vypracované otázky k situácii okolo koronavírusu v školách, pracovnoprávne rady, ale aj informácie o aktuálnom smerovaní školstva po parlamentných voľbách.

O2 Radostná škola s Danielom Hevierom

Facebooková platforma spisovateľa a pedagóga Daniela Heviera, ktorý poskytuje pedagógom impulzy, inšpirácie, nápady, rady, svoje know-how, ako inovatívne, kreatívne a s radosťou vzdelávať žiakov základných a študentov stredných škôl v slovenskom jazyku, literatúre, ale aj iných humanitných predmetoch, ako spájať vzdelávanie so životom, ako naučiť deti a mladých ľudí láske k poznaniu, ako prepájať obsah vzdelávania s ich aktuálnym postavením.

Automatická týždenná spätná väzba od žiakov učiteľovi – ŠKOLSKÝ NETWORK

Školský network, o. z. bezodplatne ponúka pre učiteľov všetkých stupňov škôl systém, ktorý poskytuje učiteľovi spätnú väzbu od žiakov na týždennej báze. Učiteľ si zvolí niekoľko otázok, ktoré považuje za dôležité pre osobný akademický rast svojich žiakov. Na základe odpovedí zasielaných koncom týždňa môže korigovať svoje intervencie smerom k žiakom (alebo rodičom). Bodované odpovede žiakov (alebo rodičov) sa automaticky vyhodnocujú za celú triedu a zobrazujú vo farbách podľa ich skóre. Učiteľ nemusí posielať maily, výsledok dostáva v súhrne jedným kliknutím. Systém má príručku pre administrátora a používateľa.

Prepájanie IT firiem a digitálneho obsahu so školami – DIGITÁLNA KOALÍCIA

Digitálna koalícia reaguje na kritické dosahy boja s COVID-19 na tradičné vyučovanie. Prepája IT firmy, ktoré poskytujú komunikačné technológie, s aktérmi vzdelávania, ktorí poskytujú kvalitný digitálny vzdelávací obsah, a aj so školami a učiteľmi na rôznom stupni digitálnych zručností, ako aj so štátnymi inštitúciami.

Slovenská akadémia vied vzdeláva školákov

Vedci hľadajú možnosti, ako v tomto období pomôcť žiakom, učiteľom a rodičom, a tak pripravujú vzdelávacie videá, ktoré poslúžia ako doplnok k vyučovaniu na diaľku. V prvej fáze ponúkajú obsah v rámci predmetov: biológia, chémia, fyzika, geografia, literatúra a dejepis. Prezentované témy sú v súlade so školskými osnovami a videá pokrývajú učivo pre žiakov jednotlivých ročníkov druhého stupňa základných škôl a tiež pre všetky ročníky stredných škôl, okrem maturitného. SAV bude postupne plniť portál tak, aby bolo vzdelávanie zo strany vedcov poskytnuté čo najväčšiemu počtu žiakov, aj v rámci ďalších predmetov.

Partneri