Učíme na diaľku

Ako hodnotou chcete, aby žila Vaša škola?

05.05.2022|Lívia Johanová

05.05.2022 Chceme a túžime po tom, aby sa naše hodnoty pretavili aj do prostredia, v ktorom žijeme? Čo je prvým krokom k tomu, aby sa nám to podarilo?

Veľká výzva z úst Márie Dečovej - učiteľky, koučky a mentorky z neziskovej organizácie LEAF, ktorá nás previedla webinárom pre riaditeľov škôl s názvom Kávy pre riaditeľov s hosťom, organizovaným Štátnym pedagogickým ústavom. V tomto blogu vám ponúkame podnetné informácie od Dečovej, ako aj inšpirácie pre tvorbu a realizáciu vízie na vašej škole. Pokiaľ vás téma zaujala a chcete sa dozvedieť viac, môžete si pozrieť webinár zo záznamu - Školský rok 2021/22 motivácia a vízia školy - YouTube.

Výzva „Akou hodnotou chcete, aby žila Vaša škola“ sa týka nás všetkých, ktorí pracujeme v školstve a slová pani Dečovej môžu byť preto pre nás všetkých veľmi inšpirujúce a povzbudzujúce. Nechajme sa teda viesť nasledovnými zamysleniami...

Chceme a túžime po tom, aby sa naše hodnoty pretavili aj do prostredia, v ktorom žijeme? Čo je prvým krokom k tomu, aby sa nám to podarilo? Zastavme sa! Nadýchnime sa! Doprajme si chvíľku pre seba! Chvíľku na zamyslenie, chvíľku na zastavenie sa. Chvíľku na to, aby sme sa odpojili od technológií (mobilu, smartfónu, facebooku) a spojili sa sami so sebou a spýtali sa sami seba... Aká hodnota je pre mňa najdôležitejšia? Akou hodnotou chcem, aby žila moja škola?

Na úplnom začiatku je dôležité položiť si práve tieto otázky, nájsť si čas a zamyslieť sa nad tým, čo chceme dosiahnuť, o čom snívame, akú zmenu by sme chceli urobiť na našej škole a akú hodnotu chceme a túžime vniesť do prostredia, v ktorom žijeme a pracujeme.

Potom potrebujeme plán, v ktorom si stanovíme čiastkové ciele na priblíženie sa k dosiahnutiu tejto vízie, ktoré nám zároveň ukážu smer, ako je možné preniesť/aplikovať naše hodnoty a ciele do praxe. Opäť sa dostávame k tomu, že ak chceme zrealizovať naše vízie, potrebujeme čas na prípravu a plánovanie. Podľa pani Dečovej skúsení manažéri hovoria o tom, že ak chceme úspešne presadiť naše vízie do praxe, potrebujeme si nájsť čas na zamyslenie sa, na analýzu a plánovanie a tento čas by mal tvoriť 30% nášho pracovného času. To je ale výzva, však?

Potrebujeme si nájsť čas na to, aby sme si zanalyzovali našu východiskovú pozíciu a zamysleli sa nad tým, ako vyzerá reálna situácia, v ktorej sa nachádzame my a/alebo naša škola. Aké sú naše silné stránky, ohrozenia či výzvy? Aké konkrétne kroky je potrebné urobiť preto, aby sme sa priblížili k cieľu? Aké sú potreby a priority nás či nášho tímu, s čím, kde a ako je potrebné začať? A realita nás učí, že sa oplatí investovať čas do tvorby vízie a plánovania krokov k jej realizácii, pretože ak víziu nemáme a neinvestujeme ani čas do jej tvorby, vzniká stagnácia, chaos, a my sa bezcieľne necháme prevalcovať operatívou, čo vedie k vyčerpaniu a k demotivácii.

Najlepší manažér je, podľa pani Dečovej, ten, kto sa nenechá odradiť realitou, a svoj pohľad neupiera na to, ako to teraz nefunguje, ale na to, ako to fungovať môže. Vníma ohrozenia ako výzvy a príležitosť na rast. Motivuje svojich zamestnancov tým, že ich do tvorby vízie prizýva a pracujú na tom spoločne, v atmosfére dôvery.

Dôležitým krokom pri tvorbe vízie je rovnako aj evalvácia toho, čo sme už dosiahli. Niekedy to dokonca môže byť aj prvým krokom, ktorý nám pomôže zanalyzovať našu situáciu a realitu, od ktorej sa môžeme odraziť. Netreba pri tom zabúdať na to, že všetko, čo sa nám podarilo dosiahnuť, je potrebné oceniť. Evalvovať môžeme na pravidelnej báze to, ako sa nám darí dosahovať stanovené ciele a pri tejto príležitosti aj napríklad zorganizovať oslavu toho, čo sme už dosiahli.

Prajeme vám, aby ste si našli čas na vašu víziu a aby každý deň bol pre vás oslavou, lebo zvládate a robíte veľa dobrých vecí, ktoré sú hodné ocenenia.

Zdroj: Učíme na diaľku, 2022. Školský rok 2021/2022 motivácia a vízia školy. Youtube [online]. [cit. 2022-04-28]. Dostupné na: Školský rok 2021/22 motivácia a vízia školy - YouTube

Spracovala: Mgr. Lívia Johanová