Učíme na diaľku

Edukačné hry
Edukačné videá
Testy
Cvičenia
Materská škola
Základná škola
Stredná škola
Anglický jazyk
Matematika
Biológia
Chémia
Fyzika
Rómsky jazyk
Rusínsky jazyk
Maďarský jazyk
Slovenský
Posúdený zdroj

Portál Viki

Multimediálne spracovaný obsah vo forme videí, animácií, simulácií, prezentácií, ilustrácií, 3D modelov, obrázkov, fotografií, interaktívnych cvičení a lekcií. Materiály na portáli sú sprístupnené podľa predmetov a úrovní, a taktiež podľa tematických celkov definovaných Štátnym vzdelávacím programom.

Učebnice
Stredná škola
Občianska náuka
Matematika
Prierezové témy
Slovenský
Posúdený zdroj

Ekonómia na domov

Učebné materiály z učebnice Ekonómia v 31 hodinách, testy pre zaregistrovaných užívateľov.

Testy
Základná škola
Slovenský
Matematika
Slovenský jazyk
Posúdený zdroj

Veselá reklama

Učebné materiály pre deti od 3 do 6 rokov. Grafomotorika 1 veková kategória 3-6 ročné; Grafomotorika 2 veková kategória 3-6 ročné; Poznávanie pre 4-5 ročné; Poznávanie pre 5-6 ročné; Matematika pre 4-5 ročné; Matematika pre 5-6 ročné;

Vzdelávacie materiály
Stredná škola
Občianska náuka
Slovenský
Posúdený zdroj

Občianska náuka pre stredné školy - Zošit pre študenta (I. a II. časť)

Dva pracovné zošity obsahujú množstvo podnetných úloh pre žiakov, vhodných na zadávanie aj počas dištančného vzdelávania. Obsah pracovných zošitov nadväzuje na inovovaný Štátny vzdelávací program pre vyššie stredné vzdelávanie (vzdelávacie štandardy predmetu občianska náuka).

Portfóliá
Základná škola
Cudzí jazyk
Slovenský
Anglický
Francúzsky
Nemecký
Posúdený zdroj

Európske jazykové portfólio pre žiakov vo veku 7 - 10 rokov

Európske jazykové portfólio pre žiakov vo veku 7 - 10 rokov (EJP) je v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky (úrovne A1 – B1) a podporuje implementáciu Štátneho vzdelávacieho programu pre predmet cudzí jazyk. EJP predstavuje celkový rámec plurilingválnych a interkultúrnych kompetencií učiaceho sa, pričom zároveň napomáha pri stanovovaní vzdelávacích cieľov, rozvíja schopnosť učiť sa učiť, sebahodnotenie a autonómiu učiaceho sa. EJP sa môže používať v rôznych jazykoch, aj keď v samotnom modeli nie sú uvedené. Európske jazykové portfólio sa skladá z troch častí: Jazykový pas, Jazykový životopis, Zbierka prác a dokladov.

Vzdelávacie materiály
Metodiky
Materská škola
Základná škola
Stredná škola
Matematika
Biológia
Chémia
Fyzika
Anglický jazyk
Etická výchova
Dopravná výchova
Prierezové témy
Slovenský
Posúdený zdroj

Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu Viki

Komplexná vzdelávacia platforma, ktorá sprístupňuje digitálny edukačný obsah Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a poskytuje používateľom, učiteľom a žiakom funkcionalitu pre elektronické vzdelávanie.

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Biológia
Chémia
Fyzika
Geografia
Informatika
Matematika
Slovenský
Posúdený zdroj

IT Akadémia

Metodiky a pracovné listy.

Edukačné hry
Materská škola
Základná škola
Chémia
Fyzika
Biológia
Slovenský
Posúdený zdroj

Hravo zdravo

Tvorivé, umelecké a pohybové aktivity a vedecké pokusy (ekológické, hudobné, z chémie, fyziky, prírodovedy a biológie), ktoré hravou formou vedú deti ku zdraviu a približujú im dôležitosť zdravej stravy, pohybu, psychického zdravia, ako aj ochrany životného prostredia (1 - 15 rokov).

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Biológia
Chémia
Fyzika
Slovenský
Posúdený zdroj

Učím sa doma

Interaktívne aktivity pre druhý stupeň ZŠ (plánuje sa rozšírenie pre všetky deti, mládež aj seniorov). Obsah je zatiaľ zameraný na prírodné vedy, plánuje sa rozšírenie na humanité vedy, zdravý životný štýl, mäkké zručnosti, materinský jazyk a cudzie jazyky.

Metodiky
Pracovné listy
Základná škola
Stredná škola
Fyzika
Biológia
Chémia
Český
Posúdený zdroj

Věda není žádná věda

Metodické návody a pracovné listy spracované na báze bádateľsky orientovanej výučby prírodných vied.

Učebnice
Metodiky
Materská škola
Základná škola
Stredná škola
Český
Posúdený zdroj

Metodický portál RVP

Metodický portál, ktorý obsahuje digitálne učebné materiály.

Učebnice
Edukačné videá
Testy
Základná škola
Stredná škola
Matematika
Chémia
Fyzika
Český
Posúdený zdroj

Isibalo

Učebné texty, videá, testy a príklady.

Učebnice
Pracovné listy
Základná škola
Stredná škola
Matematika
Chémia
Fyzika
Biológia
Český
Posúdený zdroj

Nabla

Učebné texty a riešené príklady.

Pracovné listy
Edukačné videá
Edukačné hry
Metodiky
Základná škola
Anglický jazyk
Český
Posúdený zdroj

English Time

Výučbové videá, jazykové aktivity, interaktívne hry a pracovné listy, zábavné videá, metodický úvod pre učiteľov.

Edukačné videá
Metodiky
Pracovné listy
Stredná škola
Dejepis
Český
Posúdený zdroj

Dějepis v 21.století

Audiovizuálne materiály a pramene, obsahovo zamerané na dejiny 20. storočia (napr. HistoryLab), výučbové aplikácie pre učiteľov (napr. HistoryLab umožňuje jednoducho zdieľať výsledky práce žiakov, poskytovať spätnú väzbu žiakom); metodické listy s aktivitami pre žiakov a pracovnými listami vhodnými pre dištančnú výučbu.

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Fyzika
Matematika
Biológia
Chémia
Geografia
Český
Posúdený zdroj

Badatelé.cz

Návody na bádateľské učenie doma.

Edukačné videá
Základná škola
Stredná škola
Dejepis
Občianska náuka
Etická výchova
Slovenský
Posúdený zdroj

Dejepis Inak

Videá so spoločenskovedným zameraním (videokomentáre s prierezovým zemaraním).

Edukačné videá
Základná škola
Matematika
Slovenský
Posúdený zdroj

Easy Math :)

Vysvetľujúce videá.

Edukačné videá
Základná škola
Stredná škola
Fyzika
Slovenský
Posúdený zdroj

Slavomír Tuleja

Vysvetľujúce videá.

Edukačné videá
Stredná škola
Dejepis
Občianska náuka
Prierezové témy
Slovenský
Posúdený zdroj

Zmúdri

Vysvetľujúce videá (rôzne dejepisné, spoločenskovedné, ekonomické, mediálne a akutálne tematiky).

Edukačné videá
Základná škola
Stredná škola
Dejepis
Technika
Výtvarná výchova
Biológia
Prierezové témy
Český
Posúdený zdroj

DIV

Populárno-náučné videá, ktoré pokrývajú rôzne oblasti poznania.

Edukačné videá
Základná škola
Stredná škola
Matematika
Fyzika
Chémia
Biológia
Dejepis
Informatika
Český
Anglický
Posúdený zdroj

Khanova škola

Vzdelávací portál pre deti a dospelých, ktorý obsahuje výučbové videá.

Učebnice
Základná škola
Matematika
Informatika
Biológia
Geografia
Slovenský
Posúdený zdroj

AITEC

Učebnice a pracovné zošity.

Učebnice
Stredná škola
Biológia
Slovenský
Posúdený zdroj

Biopedia

Učebné texty a testy.

Učebnice
Základná škola
Stredná škola
Anglický jazyk
Anglický
Posúdený zdroj

Digitálne komponenty k učebnicovým súborom vydavateľstva Macmillan Education

V čase zatvorenia škôl kvôli pandémii koronavírusu sa výučba na diaľku stala pre tisíce učiteľov po celom svete prioritou a výzvou. Pre tých, ktorí používajú na vyučovaní didaktické prostriedky vydavateľstva Macmillan sú zdarma sprístupnené digitálne komponenty jednotlivých učebnicových súborov.

Učebnice
Základná škola
Stredná škola
Anglický jazyk
Anglický
Posúdený zdroj

Oxford Teachers' Club

Podporný materiál nielen pre tých, ktorí na hodinách používajú didaktické prostriedky tohto vydavateľstva. Po zaregistrovaní je prístup k rôznym materiálom, aktivitám, prípravám na hodinu, testom, videám ale aj webinárom.

Učebnice
Základná škola
Stredná škola
Anglický jazyk
Anglický
Posúdený zdroj

Pearson English Portal

Ak používate didaktické prostriedky tohto vydavateľstva, Pearson English Portal je nástroj na vyučovanie jazyka, ktorý umožňuje využívať online i offline vzdelávacie materiály a prepája ich do jedného prístupového bodu; po zadaní prístupového kódu, ktorý je v učebniciach, poskytuje komplexný a ľahko použiteľný nástroj na manažment výučby.

Učebnice
Základná škola
Výtvarná výchova
Slovenský
Posúdený zdroj

VÝTVARNÁ VÝCHOVA - METODICKÉ PODNETY A UČEBNICE (VYUŽITEĽNÉ PRI DIŠTANČNOM VZDELÁVANÍ)

Podporné edukačné materiály k dištančnému vzdelávaniu pre učiteľov a učiteľky výtvarnej výchovy (ZŠ).

Portfóliá
Stredná škola
Anglický jazyk
Francúzsky jazyk
Nemecký jazyk
Anglický
Francúzsky
Nemecký
Slovenský
Posúdený zdroj

Európske jazykové portfólio 16+

Európske jazykové portfólio 16+ (EJP 16+) je v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky (úrovne A1 – C2) a podporuje implementáciu Štátneho vzdelávacieho programu pre predmet cudzí jazyk. EJP 16+ predstavuje celkový rámec plurilingválnych a interkultúrnych kompetencií učiaceho sa, pričom zároveň napomáha pri stanovovaní vzdelávacích cieľov, rozvíja schopnosť učiť sa učiť, sebahodnotenie a autonómiu učiaceho sa. EJP 16+ sa môže používať v rôznych jazykoch, aj keď v samotnom modeli nie sú uvedené. Európske jazykové portfólio sa skladá z troch častí: Jazykový pas, Jazykový životopis, Zbierka prác a dokladov.

Základná škola
Anglický jazyk
Slovenský
Posúdený zdroj

Príručka jazykových výziev

Štátny pedagogický ústav pripravil pre učiacich sa rôznych jazykov slovenskú verziu Príručky jazykových výziev, ktorej autorom je Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ECML). 51 výziev obsiahnutých v tejto príručke povzbudzuje žiakov k tomu, aby využili množstvo príležitostí, ktoré sú k dispozícii na precvičenie si jazyka alebo sa naučili viac o jazyku mimo kontextu triedy.

Základná škola
Stredná škola
Etická výchova
Slovenský
Posúdený zdroj

Metodické listy s aktivitami pre žiakov-Etická výchova

Metodické listy na vybraté témy, ktoré vznikli z iniciatívy členov Klubu učiteľov etickej výchovy pri PK ETV v ŠPÚ a boli realizované na seminároch s workshopmi pre učiteľov a učiteľky etickej výchovy v krajských mestách v rámci SR.

Základná škola
Stredná škola
Dejepis
Občianska náuka
Etická výchova
Prierezové témy
Slovenský
Posúdený zdroj

Globálne vzdelávanie

Odporúčania, inšpirácie pre školy k uplatňovaniu globálnej dimenzie vo vyučovaní – aby žiaci vedeli a chceli byť aktívni pri vytváraní spravodlivejšieho sveta.

Základná škola
Stredná škola
Dejepis
Občianska náuka
Etická výchova
Prierezové témy
Slovenský
Posúdený zdroj

Aktivizujúce metódy výučby v globálnom rozvojovom vzdelávaní

Aktivizujúce metódy a príklady aktivít

Základná škola
Stredná škola
Dejepis
Občianska náuka
Etická výchova
Prierezové témy
Slovenský
Posúdený zdroj

Nové výzvy a potreby globalizovaného sveta vo vzdelávaní

Globalizácia, ĽP, radikalizmus, extrémizmus

Metodiky
Základná škola
Stredná škola
Etická výchova
Slovenský
Posúdený zdroj

Hodnotová výchova

Hodnotová výchova v školách - Dohovor o právach dieťaťa

Metodiky
Základná škola
Stredná škola
Etická výchova
Slovenský
Posúdený zdroj

Etika a korupcia v šk. prostredí

Protikorupčná výchova v predmete etická výchova

Vzdelávacie materiály
Materská škola
Základná škola
Stredná škola
Všetky predmety
Slovenský
Anglický
Posúdený zdroj

Learning Resource Exchange

Projekt Learning Resource Exchange (LRE) Európskej školskej siete (EUN) umožňuje učiteľom vyhľadávať vzdelávací obsah z rôznych krajín a od rôznych poskytovateľov. Vyhľadávať zdroje na platforme môžete úplne bez obmedzení, je možnosť filtrovať zdroje podľa predmetu a jazyka v ktorom sú uverejnené, rovnako aj podľa veku žiakov. Ako jazyk stránky si môžete vybrať aj češtinu. Väčšina materiálu je v anglickom jazyku. Niektoré činnosti, ako je napríklad hodnotenie uverejných materiálov, majú k dispozícii iba registrovaní členovia, pričom registrácia je úplne zadarmo.

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Vysoká škola
Všetky predmety
Francúzsky
Posúdený zdroj

Éduthèque

Portál poskytuje zdarma veľké množstvo otvorených vzdelávacích zdrojov pre verejné kultúrne a vedecké inštitúcie, školy, teda aj pre učiteľov pre všetky rôzne vzdelávacie predmety. Nájdete tu teda multidisciplinárne vzdelávacie zdroje, a to najmä z oblasti umenia, kultúry, medií, občianstva a mnoho ďalšieho. Prihlásenie do tohto francúzskeho portálu je bezplatné, ale pred použitím zdrojov tohto portálu si nezabudnite prečítať stručné všeobecné podmienky používania portálu. TIP! Spustite link cez prehliadač Google Chrom a využite možnosť prekladu textu!

Aplikácie
Materská škola
Základná škola
Stredná škola
Všetky predmety
Slovenský
Posúdený zdroj

Digiškola

"Projekt Digiškola poskytuje komplexné nástroje na zefektívnenie tvorby Školských vzdelávacích programov (ŠkVP) pre materské, základné a stredné školy.Informačný systém (IS) projektu obsahuje: - všetky inovované ŠVP – školám sa tak zjednodušuje vyhľadanie a spracovanie nových ŠkVP- nástroj automatickej kontroly vytvorených ŠkVP - systém skontroluje súlad ŠkVP voči ŠVPProgram je bezplatný a škola si nemusí inštalovať a ani kupovať žiadny program, pretože funguje prostredníctvom webového sídla."

Metodiky
Materská škola
Výtvarná výchova
Slovenský jazyk
Slovenský
Posúdený zdroj

Eurorozprávky

Súbor metodických listov s 28 rozprávkovými námetmi z európskeho výtvarného projektu

Pracovné listy
Edukačné videá
Testy
Cvičenia
Materská škola
Základná škola
Stredná škola
Vysoká škola
Nemecký jazyk
Nemecký
Anglický
Posúdený zdroj

Goethe Institut

Materiály sú naozaj rôznorodé (online cvičenia, pracovné listy, testy, audio- a videonahrávky s úlohami, youtube kanál s nemeckými videami, podcasty, ukážky nemeckej literatúry, vlastný časopis prinášajúci články o rôznych témach z celého sveta, linky na nemecké časopisy, vysielania alebo literatúru, atď.) kvalitné, zaujímavé, na aktuálne témy, stránka má aj materiály pre CLIL vyučovanie.

Pracovné listy
Cvičenia
Testy
Základná škola
Stredná škola
Nemecký jazyk
Nemecký
Posúdený zdroj

Schubert Verlag

Pracovné listy a online cvičenia (väčšinou kvízy, doplňovačky, multiple choices) na precvičovanie gramatiky, slovnej zásoby (aj formou "mind maps") a čítania s porozumením. Vhodné ako doplnkový materiál na vyučovanie nemeckého jazyka.

Edukačné videá
Pracovné listy
Cvičenia
Knihy (audio)
Základná škola
Stredná škola
Nemecký jazyk
Nemecký
Posúdený zdroj

Mein Deutschbuch

Materiály vysvetľujúce nemeckú gramatiku, cvičenia na gramatiku, počúvanie s porozumením, videá aj s cvičeniami. Stránka obsahuje aj testy pre jednotlivé kominukačné úrovne a užitočné linky na nemecké vysielanie, slovníky, blogy, audiomateriály atď.

Edukačné videá
Stredná škola
Biológia
Fyzika
Chémia
Dejepis
Český
Posúdený zdroj

NEZkreslená věda

Animované vysvetľujúce videá.

Pracovné listy
Cvičenia
Testy
Základná škola
Stredná škola
Nemecký jazyk
Slovenský
Posúdený zdroj

Vieme po nemecky

Online cvičebnica vytvorená v spolupráci s výskumnou skupinou Adaptive Learning na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity v Brne. Cvičenia na nácvik gramatiky, slovíčok, syntaxe a sémantiky, aj na počúvanie s porozumením a vypracovávanie úloh k vypočutému textu. Cvičebnica obsahuje široké spektrum úloh, väčšina z nich však nie je činnostne zameraná. Výhodou sú rôzne hry pre 1 a viac hráčov, v ktorých žiaci používajú naučené, môžu vytvárať tímy a súťažiť. Cvičenia sú pre zdarma, no ak chce škola využívať možnosti ako vytvoriť si vlastnú online triedu, zadávať oznamy na triednu nástenku a domáce úlohy, je služba už spoplatnená.

Pracovné listy
Cvičenia
Základná škola
Stredná škola
Informatika
Slovenský
Posúdený zdroj

Vieme programovať

Online cvičebnica vytvorená v spolupráci s výskumnou skupinou Adaptive Learning na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity v Brne.

Edukačné hry
Pracovné listy
Základná škola
Stredná škola
Slovenský jazyk
Slovenský
Posúdený zdroj

Gramar.in

Interaktívne úlohy a hry a metodické tipy pre učiteľov na prácu s celou triedou.

Pracovné listy
Edukačné hry
Základná škola
Matematika
Slovenský
Posúdený zdroj

Matika.in

Interaktívne úlohy a hry a metodické tipy pre učiteľov na prácu s celou triedou.

Pracovné listy
Edukačné hry
Základná škola
Stredná škola
Prierezové témy
Slovenský
Posúdený zdroj

Zlatka.in

Interaktívne úlohy a hry a metodické tipy pre učiteľov na prácu s celou triedou.

Pracovné listy
Edukačné hry
Základná škola
Geografia
Slovenský
Posúdený zdroj

Geograf.in

Interaktívne úlohy a hry a metodické tipy pre učiteľov na prácu s celou triedou.

Cvičenia
Stredná škola
Slovenský jazyk
Slovenský
Posúdený zdroj

Interaktívne cvičenia zo SJ

Interaktívne cvičenia.

Cvičenia
Stredná škola
Matematika
Fyzika
Chémia
Český
Posúdený zdroj

Príklady

Riešené príklady.

Cvičenia
Základná škola
Matematika
Fyzika
Chémia
Biológia
Geografia
Anglický jazyk
Český
Posúdený zdroj

Školákov

Interaktívne cvičenia.

Cvičenia
Základná škola
Stredná škola
Všetky predmety
Český
Posúdený zdroj

Škola s nadhledem

Interaktívne cvičenia.

Edukačné hry
Cvičenia
Základná škola
Matematika
Slovenský jazyk
Anglický jazyk
Prírodoveda
Biológia
Slovenský
Český
Anglický
Posúdený zdroj

Mozgožrút

Aplikácia na smartfóny a tablety určená pre žiakov na precvičovanie učiva zábavnou formou, umožňuje súťažiť s inými žiakmi.

Učebnice
Edukačné videá
Edukačné hry
Základná škola
Stredná škola
Všetky predmety
Slovenský
Český
Anglický
Posúdený zdroj

Vĺčatá

Stránka, ktorá obsahuje dostupné študijné materiály, vzdelávacie videá, ale aj jednoduchú navigáciu na články, odporúčania a recenzie hier, ktoré sa týkajú daného predmetu.

Pracovné listy
Edukačné videá
Cvičenia
Testy
Materská škola
Základná škola
Stredná škola
Všetky predmety
Slovenský
Český
Posúdený zdroj

Zavretá škola

Stránka, ktorá obsahuje nápady, pracovné listy a cvičenia, informácie, videá a linky pre žiakov, rodičov a učiteľov. Niektoré sú vhodné aj pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a/alebo so zdravotným postihnutím.

Učebnice
Metodiky
Pracovné listy
Edukačné hry
Testy
Základná škola
Informatika
Český
Posúdený zdroj

Informatické myšlení

Portál pre žiakov a rodičov, ktorý obsahuje online kurzy, učebné materiály, metodiku, pracovné listy, cvičenia, hry

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Slovenský
Matematika
Geografia
Biológia
Dejepis
Hudobná výchova
Občianska náuka
Výtvarná výchova
Prierezové témy
Posúdený zdroj

Globálne vzdelávanie

Vzdelávacie materiály o globálnom vyučovaní v rôznych predmetoch pre pedagógov a odborný personál, na učenie v prostredí, kde sú celé triedne kolektívy

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Slovenský
Občianska náuka
Prierezové témy
Posúdený zdroj

ČSOB - vzdelávanie

Projekt je primárne určený ako pomôcka a inšpirácia pre učiteľov Občianskej náuky 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázia s osemročným štúdiom

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Slovenský
Dejepis
Posúdený zdroj

SNP učebňa

Online lekcie - rôzne metodické materiály s aktivitami a videami (4 nosné tematiky: Príbeh o Števkovi - dejiny každodennosti počas SNP; Slovenské národné povstanie; holokaust; slovenská spoločnosť v kontexte 2. svetovej vojny)

Cvičenia
Základná škola
Stredná škola
Všetky predmety
Slovenský
Posúdený zdroj

Kvízy

Vedomostné kvízy, testy a online vzdelávanie - videá

Vzdelávacie materiály
Materská škola
Základná škola
Stredná škola
Všetky predmety
Slovenský
Posúdený zdroj

Krátke metodické inšpirácie

Krátke metodické inšpirácie

Edukačné hry
Edukačné videá
Cvičenia
Testy
Základná škola
Matematika
Fyzika
Geografia
Slovenský
Posúdený zdroj

Testokazi

Riešené príklady, testy, hry, videá

Edukačné videá
Základná škola
Stredná škola
Fyzika
Slovenský
Posúdený zdroj

Rande s fyzikou

Vysvetľujúce videá.

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Fyzika
Slovenský
Posúdený zdroj

Fyzika v škole

Simulácie a animované fenomény fyziky

Učebnice
Metodiky
Základná škola
Informatika
Slovenský
Posúdený zdroj

Online učebnica informatiky

Digitálne učebnice a metodiky, kurzy pre učiteľov

Edukačné hry
Cvičenia
Materská škola
Základná škola
Matematika
Slovenský
Posúdený zdroj

Delmat

Portál pre učiteľov, žiakov a rodičov s interaktívnymi matematickými materiálmi (hrami)

Cvičenia
Základná škola
Stredná škola
Matematika
Slovenský
Posúdený zdroj

Pohodová matematika

Úlohy.

Cvičenia
Základná škola
Stredná škola
Informatika
Slovenský
Posúdený zdroj

Pohodová informatika

Úlohy.

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Výtvarná výchova
Slovenský
Posúdený zdroj

Web umenia

Online galéria (výtvarné umenie).

Prednášky
Základná škola
Biológia
Občianska náuka
Dejepis
Chémia
Matematika
Slovenský
Posúdený zdroj

DETSKÁ UNIVERZITA KOMENSKÉHO

Set 44 online prednášok pre všetky ročníky ZŠ.

Metodiky
Základná škola
Geografia
Slovenský
Posúdený zdroj

Naša geografia

Metodický portál, ktorý obsahuje vzdelávacie materiály a metodiky pre učiteľov (prezentácie, videá, kvízy, pracovné listy).

Učebnice
Základná škola
Prierezové témy
Slovenský
Posúdený zdroj

Zelené budovy

"E-kniha je určená pre učiteľov základných škôl ako učebná pomôcka pre predmet Environmentálna výchova"

Metodiky
Edukačné videá
Základná škola
Stredná škola
Český
Posúdený zdroj

Slavné dny

Videá s popismi udalostí a metodikami.

Edukačné videá
Základná škola
Stredná škola
Dejepis
Výtvarná výchova
Slovenský
Posúdený zdroj

Slovakiana

Náučné videá a 3D animácie

Pracovné listy
Metodiky
Základná škola
Chémia
Slovenský
Posúdený zdroj

MLADÝ CHEMIK

"Chemické experimenty, projekty, bádateľské a tvorivé aktivity pre chemické krúžky aj domáce vyučovanie. Metodické materiály k vybraným učivám z chémie pre ZŠ. "

Edukačné videá
Základná škola
Stredná škola
Chémia
Fyzika
Geografia
Biológia
Dejepis
Slovenský jazyk
Slovenský
Posúdený zdroj

SAV vzdeláva žiakov

Prednášky a videá popredných expertov Slovenskej akadémie vied na témy žiakov druhého stupňa. Pútavo, vedecky a do hĺbky:)

Edukačné videá
Základná škola
Stredná škola
Dejepis
Slovenský
Posúdený zdroj

Videoportál TV JOJ - Neumlčaní

Krátke videá do 20 min. Zameranie: ústna história (oral history), príbehy ľudí, ktorí prežili prenasledovanie a väznenie počas obdobia totality fašistickej aj komunistickej.K

Edukačné videá
Cvičenia
Základná škola
Stredná škola
Dejepis
Český
Posúdený zdroj

Historylab

Webová aplikácia zameraná na prácu s historickými prameňmi v dejepise. Zameriava sa na 20. storočie. Ponúka učiteľom a žiakom bezpečné prostredie, v ktorom môžu tvorivo pracovať a nebáť sa chyby. S pomocou radu interaktívnych nástrojov analyzujú žiaci v historickej laboratóriu krok po kroku dobové dokumenty, historické fotografie či zvukové záznamy. Vďaka tomu si hravou formou osvojujú zručnosti, ktoré podporujú kritické myslenie a rozvíjajú historickú gramotnosť. HistoryLab je dôkladne overovaný v praxi na školách. Užívateľské výsledky aplikácie potvrdzujú, že tvorivá práca s prameňmi žiakmi baví, podnecuje otázky a otvára diskusiu o histórii v triede.

Edukačné hry
Základná škola
Dejepis
Občianska náuka
Český
Posúdený zdroj

Akcia sloboda (edukačná hra)

Zábavná a poučná internetová edukačná hra – Akcia sloboda (vývoj udalostí v spoločnosti a politike počas revolučného roku 1989). Odporúčame, aby sa hru zahrala celá rodina a aby si žiaci získané vedomosti porovnali so spomienkami rodičov. Tí môžu byť teoreticky potrební aj pri preklade niektorých úloh.

Metodiky
Edukačné videá
Základná škola
Stredná škola
Dejepis
Český
Posúdený zdroj

My sme to nevzdali

Vzdelávací portál My sme to nevzdali je určený predovšetkým pedagogickej verejnosti so záujmom o výučbu moderných dejín. Nachádzajú sa tu autentické nahrávky pamätníkov, fotografie, komixovo spracované príbehy, krátke animované filmy, rozhlasové dokumenty a pracovné a metodické listy.

Metodiky
Základná škola
Stredná škola
Dejepis
Český
Posúdený zdroj

Príbeh rozhlasu

Autentické historické audionahrávky z rozhlasu od počiatkov vysielania v Československu; mnohé súvisia s kľúčovými dejinnými udalosťami.

Pracovné listy
Edukačné videá
Základná škola
Stredná škola
Dejepis
Občianska náuka
Etická výchova
Slovenský
Posúdený zdroj

Sen verzus skutočnosť

Webstránka rozširuje výstavu "Sen × skutočnosť. Umenie & propaganda 1939 – 1945" o historické súvislosti a ilustruje ich obrazovým materiálom, zvukovými a audiovizuálnymi záznamami (prepojenie s múzejnou pedagogikou). Nejde o konšpiračný web, aj keď tak môže po grafickej stránke vyzerať. Ide o veľmi kvalitný portál zameraný na pravdivé informácie o prvom slovenskom štáte – Slovenská republika (1939 – 1945). Sú využité aj autentické dokumenty k téme vyvražďovania Židov. Informácie sú uvádzané v súvislostiach a sprostredkovávajú reálny obraz o vtedajšom politickom režime a živote ľudí v ňom.

Aplikácie
Metodiky
Základná škola
Stredná škola
Dejepis
Slovenský
Posúdený zdroj

Holokaust na Slovensku

Metodická príručka, resp. súbor didaktických a metodických materiálov k aplikácii Pracovný tábor v Seredi, predstavuje komplexný a obšírny náhľad na vybranú problematiku. Okrem faktografickej časti pozostáva z aktivít, ktoré sú zamerané predovšetkým na analýzu dobových prameňov, čim sa podporuje rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, konkrétne čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia. Kvôli hĺbkovému zameraniu je vhodná ako doplnkový materiál pre 9. ročník ZŠ, ako aj pre maturantov z dejepisu. Širšie využitie teda môže mať pre stredné školy, najmä gymnáziá. Môže poslúžiť ako významný zdroj pri práci s prameňmi a ako doplnkový zdroj pri výučbe o prenasledovaní židovskej komunity v spojitosti s reáliami seredského pracovného tábora.

Metodiky
Stredná škola
Občianska náuka
Dejepis
Geografia
Slovenský
Posúdený zdroj

Tematika EÚ vo vzdelávaní

Odkaz obsahuje množstvo podnetných informačných zdrojov (infografika a prezentácie), ako aj prepojenia na materiály obsahujúce kreatívne metodické námety a aktivity pre žiakov, týkajúce sa tematiky EÚ (aktívne lekcie a aktívna výučba o EÚ). Väčšina materiálov je vhodná skôr pre stredné školy. Ich využitie je však všestranné a neviaže sa výlučne iba na predmet občianska náuka.

Metodiky
Pracovné listy
Základná škola
Stredná škola
Občianska náuka
Etická výchova
Prierezové témy
Slovenský
Posúdený zdroj

Metodická príručka Školy, ktoré menia svet

Praktické aktivity pre žiakov k témam občianstvo, kritické myslenie, mediálna gramotnosť a ohľaduplnosť. Metodický materiál je využiteľný predovšetkým na predmetoch občianska náuka a etická výchova. Je vhodný pre základné i stredné školy.

Pracovné listy
Základná škola
Náboženská výchova
Slovenský
Posúdený zdroj

Pracovné zošity z náboženstva nadoma

Vybrané kapitoly z pracovných zošitov z náboženstva, vhodné na dištančnú výučbu.

Edukačné videá
Základná škola
Stredná škola
Vlastiveda
Dejepis
Občianska náuka
Slovenský
Posúdený zdroj

HiSTORY

Program RTVS, ktorý prostredníctvom krátkych, výstižných a pútavých animácií ponúka množstvo informácií z dejín Slovenska aj zo sveta. Naučiť sa niečo o dejinách nikdy nebolo jednoduchšie a zábavnejšie.

Metodiky
Základná škola
Stredná škola
Etická výchova
Občianska náuka
Prierezové témy
Posúdený zdroj

Otvorená hra

Články a metodické inšpirácie o komunikácii všeobecne, o komunikácii citov, empatii, asertivite, spolupráci, riešení konfliktov a i.

Metodiky
Pracovné listy
Základná škola
Stredná škola
Francúzsky jazyk
Francúzsky
Posúdený zdroj

Enseigner avec TV5MONDE

Platforma ponúka učiteľom metodické listy k videám, aby ich mohli zaraďovať do vyučovacieho procesu. Všetky materiály pre učiteľov ale i pre žiakov sú on-line dostupné.

Knihy
Stredná škola
Francúzsky jazyk
Francúzsky
Posúdený zdroj

Bibliothèque numérique TV5MONDE

Platforma ponúka viac ako 500 diel klasickej beletrie vo francúzskom jazyku.

Metodiky
Edukačné hry
Edukačné videá
Cvičenia
Základná škola
Stredná škola
Anglický jazyk
Anglický
Posúdený zdroj

BBC Bitesize

BBC Bitesize je bezplatná online podporná vzdelávacia platforma poskytujúca materiály pre rôzne vekové kategórie. Bola vytvorená na podporu vzdelávania v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, a tak obsahuje materiál pre vyučovanie aj iných predmetov ako anglického jazyka, ktorý je pri správnom výbere a posúdení učiteľa možné využiť ako vzdelávací obsah v CLIL alebo pri bilingválnom štúdiu. Vzdelávací obsah platformy okrem iného zahŕňa videá, aktivity, kvízy a hry. Od apríla 2020 je sprístupnená podstránka Bitesize Daily (Daily lessons), ktorá denne prinášať nové lekcie pre deti i žiakov pre predmety ako anglický jazyk, matematika, chémia a pod. Program využiteľný aj pre CLIL.

Metodiky
Edukačné videá
Základná škola
Stredná škola
Anglický jazyk
Anglický
Posúdený zdroj

Teaching English

Platforma TeachingEnglish bezplatne ponúka stovky vysoko kvalitných zdrojov pre učiteľov anglického jazyka. Okrem materiálov na vyučovanie pre rôzne vekové skupiny i jazykové úrovne, sú na stránke prístupné aj prípravy na vyučovacie hodiny, články, videá, publikácie a online kurzy (webináre) pre profesionálny rozvoj učiteľov.

Učebnice
Stredná škola
Anglický jazyk
Anglický
Posúdený zdroj

Project Gutenberg

Project Gutenberg je knižnica s viac ako 60 000 bezplatných elektronických kníh (časť z nich aj audio). Ponuka diel je rôznorodá, mnohé knihy sú dostupné aj v iných jazykoch.

Metodiky
Pracovné listy
Knihy
Základná škola
Prírodoveda
Biológia
Geografia
Chémia
Fyzika
Etická výchova
Dejepis
Matematika
Slovenský
Posúdený zdroj

Daphne

Metodické materiály, príručky pre pedagógov, resp. publikácie a pracovné listy pre žiakov ekologicky a environmentálne zamerané s prierezovým naviazaním na rôzne predmety

Cvičenia
Základná škola
Stredná škola
Anglický jazyk
Anglický
Posúdený zdroj

Learning English (Cambridge Assessment English)

Aktivity vhodné pre individuálne rozvíjanie komunikačných spôsobilostí detí i dospelých – aktivity sú rozdelené do troch skupín podľa jazykovej úrovne: A1–A2, B1–B2 a C1–C2.

Metodiky
Základná škola
Stredná škola
Španielsky jazyk
Španielsky
Posúdený zdroj

Todo ELE

Platforma určená učiteľom španielčiny ako cudzieho jazyka, v ktorej môžu nájsť informácie, didaktický materiál a rôzne zdroje potrebné na výučbu španielskeho jazyka. Aktivity sú určené na rozvíjanie všetkých jazykových činností a stratégií a pri väčšine z nich je uvedená jazyková úroveň.

Pracovné listy
Edukačné videá
Cvičenia
Základná škola
Stredná škola
Španielsky jazyk
Španielsky
Posúdený zdroj

Aprender español

Aktivity na počúvanie (audio a video), čítanie, precvičovanie gramatiky a lexiky. Mnohé cvičenia sú interaktívne a žiak si vie hneď po ich vypracovaní online skontrolovať, či ich urobil správne.

Pracovné listy
Edukačné videá
Cvičenia
Základná škola
Stredná škola
Španielsky jazyk
Španielsky
Posúdený zdroj

Practica español

Didaktický materiál zameraný na precvičovanie rôznych jazykových činností. Obsahuje audio a video nahrávky, texty, cvičenia zamerané na slovnú zásobu, gramatiku. Aktivity sú rozdelené podľa jazykových úrovní na základe SERR.

Metodiky
Pracovné listy
Základná škola
Stredná škola
Anglický jazyk
Anglický
Posúdený zdroj

One Stop English

Onestopenglish je platforma s množstvom materiálu pre všetky vekové kategórie. V čase pandémie sú všetky materiály sprístupnené bezplatne pre všetkých do júna 2020. Na stránke nájdete množstvo didaktických materiálov, napríklad pre kľúčové oblasti jazykového vzdelávania, aktivity v podobe pracovných listov na rozvoj čitateľskej gramotnosti či kritického myslenia, vrátane prípravy na testovanie. Nájdete tu aj CLIL sekciu obsahujúcu stovky zdrojov pre výučbu založenú na obsahu nejazykových predmetov.

Metodiky
Pracovné listy
Základná škola
Biológia
Slovenský
Posúdený zdroj

Biológia

Metodické a pracovné listy Štátneho pedagogického ústavu.

Aplikácie
Materská škola
Základná škola
Hudobná výchova
Slovenský
Posúdený zdroj

Hudba hrou – piesne pre deti a celú rodinu

Multimediálny didaktický hudobný program - piesne pre školskú hudobnú edukáciu, záujmové hudobné aktivity detí aj rodinnú výchovu detí predškolského a mladšieho školského veku. Výber detských ľudových piesní východoslovenského regiónu, detských umelých piesní a detských autorských piesní

Pracovné listy
Materská škola
Slovenský
Posúdený zdroj

Pracovné listy na tému Zvieratká

Pracovné listy zamerané na rozvíjanie vizuálnej percepcie, logického myslenia, na počítanie do 10 a grafomotoriku detí predškolského veku

Pracovné listy
Materská škola
Slovenský
Posúdený zdroj

Pracovné zošity - E-book

Pracovné zošity zamerané na rôzne témy (jar, zima, rodina, Vianoce, vesmír, zvieratá), na rozvíjanie grafomotoriky, počítania do 10, tvarov, farieb, prírodovedného poznania, predčitateľskej gramotnosti

Edukačné hry
Základná škola
Stredná škola
Francúzsky jazyk
Francúzsky
Posúdený zdroj

Jouer avec TV5MONDE

Platforma ponúka hry, kvízy a eletronické diktáty vo francúzskom jazyku

Pracovné listy
Cvičenia
Základná škola
Stredná škola
Francúzsky jazyk
Francúzsky
Posúdený zdroj

RFI -Savoirs

Platforma ponúka úlohy na rozvijanie lexiklanej, gramatickej a iných kompetencií vo francúzskom jazyku na zaklade relacií z RFI. Aktivity sú hlavne zamerané na rozvoj jazykovej činnosti počuvanie s porozumením

Edukačné videá
Materská škola
Slovenský
Posúdený zdroj

Doktoroviny

Materiál pozostáva zo série video nahrávok a novín pre deti, je spracovaný lekármi, poskytuje informácie o koronavíruse formou prijateľnou pre deti (komiks, piktogramy) - učiteľom a rodičom môže pomôcť ako hovoriť s deťmi o koronavíruse, deťom pomôcť porozumieť, čo je koronavírus, ako sa chrániť a podobne.

Metodiky
Edukačné videá
Základná škola
Stredná škola
Dejepis
Občianska náuka
Etická výchova
Slovenský
Posúdený zdroj

Ústav pamäti národa

Hlavná stránka obsahuje prepojenia na samostatné sekcie zamerané na témy: nežná revolúcia, okupácia ČSR vojskami Varšavskej zmluvy, sviečková manifestácia, februárový komunistický prevrat v Československu v roku 1948, barbarská noc. Samostatnú sekciu má aj projekt Svedkovia z odbobia neslobody (oral history).

Metodiky
Edukačné hry
Cvičenia
Základná škola
Stredná škola
Španielsky jazyk
Španielsky
Posúdený zdroj

Centro Virtual Cervantes 

Didaktický materiál, jazykové cvičenia a hry, literárne texty zoradené do rôznych jazykových úrovní, modely úloh z testov DELE. Zamerané na precvičovanie jazyka a tiež literatúru a kultúru španielsky hovoriacich krajín.

Metodiky
Cvičenia
Základná škola
Stredná škola
Španielsky jazyk
Španielsky
Posúdený zdroj

ProfeDeELE

Aktivity a cvičenia na precvičovanie španielčiny, didakticko-metodické texty, online kurzy. Cvičenia sa dajú vyhľadať podľa jazykových úrovní (A1-C2) alebo na základe jazykových činností - počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomný prejav, ústny prejav.

Edukačné videá
Základná škola
Stredná škola
Etická výchova
Občianska náuka
Slovenský
Posúdený zdroj

YOUTUBE Šikana

Krátke video zamerané na problém šikanovania a riešenia konfliktov, na uplatňovanie ľudských práv a práv dieťaťa.

Metodiky
Cvičenia
Základná škola
Stredná škola
Geografia
Slovenský
Posúdený zdroj

Lepšia Geografia

Metodický portál ponúka rôzne námety pre učiteľov geografie základných a stredných škôl, vzdelávacie aktivity pre žiakov, blogy, kvízy a rôzne zaujímavé materiály, ktoré je možné využiť vo vyučovaní.

Učebnice
Základná škola
Stredná škola
Francúzsky jazyk
Francúzsky
Posúdený zdroj

Manuels numériques de FLE

Portál ponúka zdarma prístup k niektorým učebniciam FJ ako cudzieho jazyka z vydavateľstiev Bordas, le Robert, Nathan, Retz, CLE International a Syros. Pre to má učiteľ zadávať "Français langue étrangère" do vyhľadávacieho okienka "Matière" (Predmet).

Metodiky
Základná škola
Stredná škola
Francúzsky jazyk
Francúzsky
Posúdený zdroj

Instant FLE

Platforma ponúka mnohé surové materiály vo francúzskom jazyku podľa úrovní a mnohé priamo využiteľné aktivity

Pracovné listy
Cvičenia
Základná škola
Stredná škola
Francúzsky jazyk
Francúzsky
Posúdený zdroj

Lingolia

Platforma služi najmä na rozvoj jazykových činnosti ako čitania a počúvania s porozumením a má veľmi podrobné aktivity na rozvoj lexikálnej a gramatickej kompetencie.

Edukačné videá
Základná škola
Stredná škola
Občianska náuka
Etická výchova
Slovenský
Posúdený zdroj

Zlo z Istanbulu?

Krátke video zamerané na tému O čom je Istanbulský dohovor Rady Európy? Práva žien, problematika gender, ľudské práva.

Metodiky
Cvičenia
Stredná škola
Taliansky jazyk
Taliansky
Posúdený zdroj

Alma

Webové sídlo vydavateľstva Alma, aktivíty na výučbu a precvičovanie talianskeho jazyka, webináre pre učiteľov aj pre žiakov. Jazykové úrovne od A2 až po C2. Na niektoré aktivity je potrebná registrácia zdarma.

Edukačné videá
Cvičenia
Stredná škola
Taliansky jazyk
Taliansky
Posúdený zdroj

Rai Scuola

Webové sídlo talianskej verejnoprávnej televízie, kde sú sústredené aktivity na výučbu taliančiny, online lekcie, webináre, videá pre učiteľov a žiakov. Súčasťou sú rôzne zaujímavosti z reálií, umenia a kultúry Talianska. Náročnosť je vyššia na slovnú zásobu aj jazykové prostriedky, úroveň žiakov by mala byť približne od B1/B2 vyššie. Vhodné pre talianske bilingválne gymnáziá.

Metodiky
Základná škola
Stredná škola
Taliansky jazyk
Taliansky
Posúdený zdroj

Loescher

Webové sídlo vydavateľstva Loescher, didaktický materiál na výučbu a precvičovanie talianskeho jazyka pre žiakov mladšieho aj staršieho školského veku. Pri aktivitách je uvedená jazyková úroveň a to od A1 po C2.

Video
Edukačné videá
Základná škola
Stredná škola
Občiansky náuka
Slovenský
Posúdený zdroj

DEMOKRACIA

Krátke video zamerané na tému čo je demokracia. Historický a filozofický pohľad na problematiku demokracie.

Metodiky
Cvičenia
Základná škola
Stredná škola
Taliansky jazyk
Taliansky
Posúdený zdroj

Edilingua

Webové sídlo vydavateľstva Edilingua, didaktický materiál, cvičenia a aktivity na výučbu a precvičovanie taliančiny pre žiakov rôznych vekových kategórií a jazykových úrovní. Na niektoré aktivity je potrebná registrácia zdarma.

Metodiky
Základná škola
Stredná škola
Anglický jazyk
Španielsky jazyk
Taliansky jazyk
Francúzsky jazyk
Nemecký jazyk
Ruský jazyk
Anglický
Španielsky
Taliansky
Francúzsky
Ruský
Nemecký
Posúdený zdroj

Audio Lingua

Databáza audio nahrávok vo formáte mp3 pre výučbu a precvičovanie počúvania s porozumením v oblasti cudzích jazykov. Pri vyhľadávaní nahrávky sa dá zvoliť jazyk a jeho úroveň, téma a dĺžka nahrávky, vek žiaka.

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Ruský jazyk
Ruský
Posúdený zdroj

Ruština online

Viacjazyčná online platforma určená na učenie sa ruského jazyka online. Projekt v rámci programu Erasmus+

Učebnice
Metodiky
Materská škola
Základná škola
Stredná škola
Ruský jazyk
Ruský
Posúdený zdroj

Gramota.ru - ruský jazyk pre všetkých

Jazykovedný informačný portál, ktorý slúži na vyhľadávanie informácií o slovách v rôznych typoch slovníkov. Využíva sa najmä na overovanie pravopisu, výslovnosti a významu slov, ale ponúka aj informácie o jazykovedných časopisoch, knižných publikáciách, podujatiach, jazykových olympiádach, učebniciach atď. a má taktiež vlastnú databázu videí a videoprojektov. Redakciu portálu tvoria jazykovedci a odborníci na ruský jazyk a kultúru.

Učebnice
Základná škola
Stredná škola
Matematika
Fyzika
Český
Posúdený zdroj

Realisticky

Učebnice matematiky a fyziky s lekciami a príkladmi.

Učebnice
Cvičenia
Stredná škola
Chémia
Matematika
Český
Posúdený zdroj

E-ChemBook

Učebné materiály a cvičenia z matematiky a chémie.

Aplikácie
Základná škola
Stredná škola
Fyzika
Chémia
Matematika
Biológia
Český
Posúdený zdroj

PHET

Interaktívne simulácie z fyziky a chémie, biológie a matematiky.

Edukačné hry
Základná škola
Slovenský jazyk
Slovenský
Posúdený zdroj

Vieme po slovensky

Online cvičebnica vytvorená v spolupráci s výskumnou skupinou Adaptive Learning na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity v Brne.

Cvičenia
Základná škola
Matematika
Slovenský
Posúdený zdroj

Goblmat

Online úlohy z matematiky.

Cvičenia
Základná škola
Matematika
Český
Posúdený zdroj

Test park - matematika

Online úlohy z matematiky.

Edukačné videá
Základná škola
Stredná škola
Matematika
Slovenský
Posúdený zdroj

MaTYkár

Výučbové videá z matematiky.

Vzdelávacie materiály
Stredná škola
Matematika
Slovenský
Posúdený zdroj

Matematika v dialógoch

Teória, riešené a neriešené príklady z matematiky, ktoré boli vytvorené učiteľmi gymnázia v rámci projektu.

Edukačné videá
Dotazníky
Kariérové poradenstvo
Základná škola
Slovenský
Posúdený zdroj

Talentcentrum

Inovatívna podpora pri kariérovom smerovaní žiakov základných škôl, najmä ôsmakov a deviatakov. Žiaci získajú komplexné informácie a možnosti pre konkrétne odpovede na otázky, týkajúce sa ich predstáv o štúdiu a práci. Žiakom je pripravený program, ktorý im poskytne inšpirácie a pomôcky, aby sa dokázali lepšie rozhodnúť o budúcom vzdelávaní, s perspektívou uplatnenia v povolaní. Dozvedia sa o trendoch na trhu práce a o možnosti prepojiť svoje predpoklady na kariérové príležitosti v odboroch, ktoré ich zaujímajú. Získajú informácie o dostupných možnostiach a podpore v ďalšom procese ich rozhodovania. Zistia, čo sa skrýva za povolaním a aký vplyv to môže mať na ich celý život. Vyskúšajú si možnosti pre sebapoznávanie v oblasti záujmov, schopností, zručností.

Edukačné videá
Testy
Základná škola
Stredná škola
Všetky predmety
Slovenský
Posúdený zdroj

Deti a my

Obsahuje: učivá pre I. a II. stupeň ZŠ a SŠ, čitateľský denník, diktáty, referáty, testy, prípravu na prijímačky, prípravu na maturity, výučba cudzích jazykov, didaktické videá. Na stránke je rýchla navigácia, kde sa ľahko dá vyhľadať podľa ročníku, kategórie a predmetu požadovaná didaktická pomôcka.

Cvičenia
Základná škola
Matematika
Slovenský
Posúdený zdroj

ABCedu pre I.stupeň

Vďaka Autokorektívnym kartičkám si žiaci 1. - 4. ročníka môžu precvičovať matematiku - sčítanie, odčítanie, násobenie aj delenie, pričom výsledky im aplikácia skontroluje sama. Aplikáciu ponúkame zadarmo počas celého obdobia mimoriadneho stavu.

Metodiky
Základná škola
Náboženská výchova
Slovenský
Posúdený zdroj

ECAV

Metodické príručky k vyučovaniu evanjelického náboženstva (náboženskej výchovy) na 1. stupeň základnej školy.

Edukačné videá
Základná škola
Stredná škola
Náboženská výchova
Slovenský
Posúdený zdroj

Cirkev bratská

Aktivity a námety k vyučovaniu náboženstva Cirkvi bratskej.

Pracovné listy
Základná škola
Stredná škola
Dejepis
Posúdený zdroj

My House of European History

My House of European History, v preklade Môj Dom európskej histórie, je jedinečný archív ľudských príbehov, ktoré sa odohrávajú v rozhodujúcich chvíľach dejín nášho kontinentu. Európsky parlament si uvedomil obrovský potenciál tohto mnohojazyčného katalógu, ktorý môže slúžiť ako užitočná pomôcka v rámci školského aj individuálneho vzdelávania. Práve preto, ako aj v snahe podporiť učiteľov pri príprave vyučovania v tomto náročnom období, boli vytvorené vyučovacie pomôcky na základe príbehov, ktorých nahrávky sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Príbehy sa týkajú kľúčových momentov európskej histórie a dlhodobo významných tém nášho kontinentu. V priložených súboroch nájdete užitočné materiály pre výučbu cudzích jazykov, dejepisu a občianskej výchovy. Vypracované boli tak, aby spájali európske dejiny so súčasným svetom a rozvíjali kritické myslenie, porozumenie a vzájomnú úctu ako kľúčové kompetencie mladých občanov.

Učebnice
Knihy
Stredná škola
Anglický
Posúdený zdroj

Compass – A Manual for Human Rights Education with Young People

Príručka predstavuje zdroj informácií, nástrojov a tipov v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu, ktorá môže byť použitá rôznymi spôsobmi. Pre učiteľov poskytuje podporu, ako vykonávať aktivity, ako ich prispôsobiť a rozvíjať podľa potrieb žiakov a praktických okolností. Publikácia ponúka nielen konkrétne aktivity na výchovu a vzdelávanie v oblasti ľudských práv, ale je zároveň súhrnom teórie a podporných materiálov v tejto oblasti. V rámci uvedeného webové sídla sú zároveň dostupné zdroje z kampaní No Hate Speech Movement, All Different – All Equal a pod.

Učebnice
Knihy
Základná škola
Občianska náuka
Slovenský
Posúdený zdroj

Kompasito

Príručka nadväzuje na publikáciu Compass. Poskytuje teoretické a metodologické informácie a predstavuje možnosti vedenia diskusií v oblasti rôznych ľudskoprávnych tém. Praktické aktivity sú navrhnuté tak, aby sa cieľová skupina – deti mohli do nich zapájať, pri väčšine z nich sa však vyžaduje facilitácia, teda vedenie skúseným pedagógom.

Cvičenia
Materská škola
Základná škola
Matematika
Slovenský jazyk
Prírodoveda
Vlastiveda
Informatika
Hudobná výchova
Dopravná výchova
Výtvarná výchova
Etická výchova
Náboženská výchova
Environmentálna výchova
Slovenský
Maďarský
Posúdený zdroj

Kozmix

Aktivity na domáce učenie žiakov, ktoré sú prehľadne rozdelené podľa ročníkov, sú primerané veku žiaka a poskytujú mu okamžitú spätnú väzbu.

Vzdelávacie materiály
Webináre
Anglický
Posúdený zdroj

Pearson - Online Teaching and Learning

Ponuka webinárov, ktoré poskytujú zdroje, tipy a usmernenia, ktoré majú učiteľov inšpirovať a pomôcť im zapojiť žiakov do vzdelávania v online prostredí či formou samoštúdia.

Vzdelávacie materiály
Edukačné videá
Anglický

Cambridge - World of Better Learning

Aktivita vytvorená na podporu učiteľov v čase krízy koronavírusu, ktorí čelia výzve online vzdelávania. Platforma World of Better Learning podporuje dištančné vzdelávanie pre tých, ktorých školy boli zatvorené. Denne sú publikované blogy spolu s textovým, zvukovým a obrazovým materiálom, ktorý sa zameriava na rôzne aspekty výučby online; súčasťou blogov sú aj inšpirácie pre rôzne aktivity, ktoré môže učiteľ využiť pre svojich žiakov.

Interaktívne cvičenia
Základná škola
Stredná škola
Matematika
Slovenský
Posúdený zdroj

Interaktívne cvičenia z matematiky pre stredné školy

Interaktívne cvičenia na utvrdenie učiva preberaného na hodinách matematiky, seminároch a cvičeniach z matematiky. Sú utriedené podľa okruhov a tematických celkov v súlade so ŠVP.

Edukačné videá
Cvičenia
Základná škola
Matematika
Český
Posúdený zdroj

Opičí matika

22 kapitol z matematiky, každá obsahuje návodné video s postupom riešenia príkladu a 3 video príklady na overenie správneho postupu.

Metodiky
Základná škola
Stredná škola
Anglický
Posúdený zdroj

Teaching Controversial Issues

Príručka obsahuje metodologické postupy a súbor aktivít na podporu výučby "kontroverzných tém" v Európskych školách s cieľom podporiť v žiakoch kompetencie pre demokratickú kultúru.

Pracovné listy
Cvičenia
Základná škola
Stredná škola
Slovenský
Posúdený zdroj

Elektronické pracovné žošity

Učebné materiály, pracovné listy, katalógy a kvízy rôznych predmetov.

Edukačné videá
Základná škola
Geografia
Prírodoveda
Dejepis
Anglický
Posúdený zdroj

National Geographic

Náučné videá rôznej dĺžky, ktoré umožňujú nahliadnuť do sveta prírody, histórie, geografie, vedy ale aj kultúry. Pre lepšie pochopenie počutého textu, je možné si pri sledovaní videa zapnúť skryté titulky v anglickom jazyku.

Pracovné listy
Základná škola
Stredná škola
Ruský jazyk
Ruský
Posúdený zdroj

Učim russkij jazyk

Bezplatné doplňujúce materiály, vhodné na vyučovanie ruského jazyka v základnej a strednej škole. Rôznorodé pracovné listy a tematické zadania, reflektujúce všetky komunikačné úrovne jazyka a pokrývajúce oblasti čítania, písania a počúvania.

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Ruský jazyk
Ruský
Posúdený zdroj

Nacionaľnyj korpus russkogo jazyka

Vedecko-informačný portál, ktorý systemizuje textový korpus ruského jazyka. Obsahuje proporčne a štylisticky vyvážené typy textov, ktoré sú autentické. Navyše ponúka aj doplňujúce informácie o textoch. Vyhľadávaním konkrétneho slova alebo výrazu užívateľ získa množstvo podporného materiálu.

Vzdelávacie materiály
Edukačné videá
Základná škola
Stredná škola
Ruský jazyk
Ruský
Posúdený zdroj

Arzamas

Online-platforma so zameraním na historicko-kulturologický aspekt vo vzdelávaní. Priamo podporuje interkultúrnu dimenziu vo vyučovaní ruského jazyka. Ponúka obsiahle množstvo písomných, vizuálnych a audiovizuálnych materiálov z oblasti histórie, umenia a literatúry.

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Ruský jazyk
Ruský
Posúdený zdroj

Krugosvet

Univerzálny informačný portál encyklopedického charakteru. Obsahuje množstvo hesiel z piatich základných oblastí: história a spoločnosť, cestovanie a geografia, umenie a kultúra, veda a technika a zdravie a šport.

Edukačné videá
Cvičenia
Materská škola
Základná škola
Stredná škola
Matematika
Fyzika
Prírodoveda
Chémia
Ekonomika
Environmentálna výchova
Elektrotechnika
Anglický jazyk
Slovenský
Maďarský
Posúdený zdroj

„VIKI” KÖZPONTI DIGITÁLIS TANANYAG TÁRHÁZA

Az Oktatásügyi Minisztérium az interaktív óvodai, alapés középiskolai oktatás támogatása keretén belül 2020 február 1-én elindította a „Viki” Központi digitális tananyag tárházát. A portál jelenleg magyar nyelvű nyilvánosan elérhető tananyagokat is tartalmaz. Digitális tananyag óvodáskorú gyerekek számára (összesen 497 anyag) magyar nyelven, bárhonnan (internet-hozzáférés szükséges), akármikor, akármilyen elektronikus eszközről és díjmentesen.

Učebnice
Pracovné listy
Základná škola
Stredná škola
Slovenský
Maďarský
Posúdený zdroj

EAKTOVKA: HOGY OLVASSUK A TANKÖNYV ELEKTRONIKUS VERZIÓJÁT

Az első bejelentkezéshez és az azt követő dokumentum megnyitásához írja be az Ön Riam fiókja adatait. Amennyiben Ön egy iskola pedagógus alkalmazottja és nincs hozzáférése a Szerkesztői portálhoz, kérje meg az iskolaigazgatót, hogy hozzon létre az Ön számára hozzáférést a Riam rendszerben. Az összes iskolaigazgatónak van hozzáférése a Szerkesztői portálhoz. (A Riam fiók aktivációjához szükséges adatokat a minisztérium 2015 szeptemberében levélben küldte az Ön iskolájának). Kattintson a „filter” ikonra, utána válassza ki az iskolatípust, tannyelvet, tankönyvtípust, tantárgyat és évfolyamot. Valamelyik kategória (pl. tannyelv) megváltoztatása után a tankönyvkatalógus automatikusan módosul és csak az Ön követelményeinek megfelelő címek jelennek meg.

Zvukové nahrávky
Základná škola
Maďarský
Posúdený zdroj

Pátria Rádió

Mit ettek az ókori Rómában? Mit ajánlott a javasasszony betegség idejére? Történelem, irodalom, tudomány (célcsoport: alapiskolák felső tagozata)

Zvukové nahrávky
Základná škola
Maďarský
Posúdený zdroj

Rádióegyetem – Vírusvadászat

H. Nagy Péter: Vírusvadászat (Vírus- és járványábrázolás a filmművészetben és az irodalomban) (célcsoport: egyetemisták, középiskolások)

Zvukové nahrávky
Základná škola
Maďarský
Posúdený zdroj

Kultúrszalon - Kosztolányi Dezső

célcsoport: középiskola 3. 4. évfolyama (érettségizőknek szeretettel)

Zvukové nahrávky
Základná škola
Maďarský
Posúdený zdroj

Rómske slovo

Cieľová skupina –II. stupeň ZŠ

Aplikácie
Základná škola
Slovenský jazyk
Matematika
Slovenský
Posúdený zdroj

Testovanie 9

Aplikácia Testovanie9 zjednodušuje prípravu na „Monitor“ a zároveň eliminuje plytvanie papierom počas prípravy na Testovanie9. V súčasnosti majú žiaci možnosť prístupu do starších ročníkov Testovania 9 na stránke www.nucem.sk. Počas testovania si však musia zapisovať odpovede a po skončení testovania vyhľadať kľúč správnych odpovedí a "manuálne" vyhodnotiť svoje výsledky porovnávaním svojich odpovedí s odpoveďami v kľúči. Nami vytvorená aplikácia priradí ku konkrétnemu testu kľúč správnych odpovedí a po skončení testovania automaticky vyhodnotí úspešnosť respondenta.

Metodiky
Edukačné hry
Cvičenia
Materská škola
Základná škola
Stredná škola
Všetky predmety
Slovenský
Neposúdený zdroj

Zborovňa

Portál pre učiteľov, ktorý obsahuje knižnicu rozličných vzdelávacích materiálov (metodiky, cvičenia, hry).

Učebnice
Testy
Cvičenia
Základná školy
Anglický jazyk
Biológia
Dejepis
Etická výchova
Fyzika
Geografia
Chémia
Informatika
Matematika
Slovenský jazyk
Slovenský
Neposúdený zdroj

Bez kriedy

Portál pre žiakov a rodičov, ktorý obsahuje učebné materiály, testy, písomky, cvičenia, diktáty.

Metodiky
Pracovné listy
Cvičenia
Základná škola
Stredná škola
Geografia
Slovenský
Neposúdený zdroj

Lepšia geografia

Metodický portál, ktorý obsahuje vzdelávacie materiály a metodiky pre učiteľov (návrhy vyučovacích hodín, prezentácie, kvízy, pracovné listy, projektové zadania).

Cvičenia
Základná škola
Matematika
Slovenský jazyk
Prírodoveda
Vlastiveda
Náboženská výchova
Výtvarná výchova
Informatika
Hudobná výchova
Etická výchova
Environmentálna výchova
Dopravná výchova
Slovenský
Neposúdený zdroj

Kozmix

Interaktívne cvičenia zamerané na precvičovanie a upevňovanie učiva a interaktívne digitálne lekcie.

Edukačné videá
Edukačné hry
Cvičenia
Základná škola
Biológia
Dejepis
Etická výchova
Fyzika
Geografia
Hudobná výchova
Chémia
Informatika
Občianska náuka
Slovenský jazyk
Technická výchova
Výtvarná výchova
Finančná gramotnosť
Slovenský
Neposúdený zdroj

Fenomény sveta

Aktivity, videá (z dielne BBC), interaktívne cvičenia a edukačné hry zoskupené okolo 5 fenoménov (voda, slnko, vzduch, kultúra, komunikácia).

Edukačné videá
Edukačné hry
Pracovné listy
Testy
Základná škola
Stredná škola
Anglický jazyk
Biológia
Dejepis
Dopravná výchova
Environmentálna výchova
Etická výchova
Evanjelické náboženstvo
Finančná gramotnosť
Francúzsky jazyk
Fyzika
Geografia
Hudobná výchova
Chémia
Informatika
Katolícke náboženstvo
Maďarský jazyk
Matematika
Nemecký jazyk
Občianska náuka
Ochrana života a zdravia
Pracovné vyučovanie
Prírodoveda
Regionálna výchova
Ruský jazyk
Sloveský jazyk
Svet práce
Technika
Telesná výchova
Umenie a kutúra
Vlastiveda
Výchova umením
Výtvarná výchova
Slovenský jazyk
Neposúdený zdroj

Datakabinet

Vzdelávací portál, ktorý poskytuje učiteľom, žiakom a rodičom rozličné vzdelávacie materiály, ako napríklad videá, aplikácie, didaktické hry, pracovné listy, testy a písomné práce, slepé mapy atď.

Učebnice
Edukačné videá
Testy
Základná škola
Stredná škola
Matematika
Chémia
Fyzika
Český
Neposúdený zdroj

Isibalo

Učebné texty, videá, testy a príklady.

Pracovné listy
Edukačné videá
Cvičenia
Základná škola
Stredná škola
Kritické myslenie
Slovenský
Neposúdený zdroj

TrainBrain

Pracovné listy, videá, interaktívne úlohy, databáza aktuálnych tém. Informácie o pokrokoch študentov, prehľadné štatistiky plnenia úloh a pracovných listov a možnosť komunikácie so študentami formou zasielania správ.

Pracovné listy
Základná škola
Stredná škola
Občianska náuka
Český
Anglický
Neposúdený zdroj

Občankáři

Portál pre učiteľov a žiakov, ktorý obsahuje pracovné listy, obrazové materiály, textové materiály, prezentácie.

Pracovné listy
Základná škola
Stredná škola
Anglický jazyk
Biológia
Chémia
Dejepis
Dramatická výchova
Environmentálna výchova
Etická výchova
Francúzsky jazyk
Fyzika
Hudobná výchova
Informatika
Taliansky jazyk
Matematika
Mediálna výchova
Nemecký jazyk
Portugalský jazyk
Ruský jazyk
Španielsky jazyk
Telesná výchova
Finančná gramotnosť
Občianska výchova
Výchova k zdraviu
Výtvarná výchova
Geografia
Český
Neposúdený zdroj

Fred

Multimediálne zvukové materiály, pracovné listy, univerzálne doplnkové materiály k učebniciam, tiež ide o nástroj na prípravu výučby (prezentácie) a komunikáciu so žiakmi s návodom pre učiteľov a žiakov.

Edukačné videá
Stredná škola
Dejepis
Český
Neposúdený zdroj

Moderní dějiny

Elearningová platforma pre učiteľov a žiakov, tematicky zoradené videonahrávky očitých svedectiev genocíd, umožňuje rozoberať svedectvá, dizajnovať vlastné aktivity.

Edukačné videá
Aplikácie
Stredná škola
Dejepis
Český
Neposúdený zdroj

Dějepis v 21.století

Audiovizuálne materiály a pramene, obsahovo zamerané na dejiny 20. storočia (napr. HistoryLab), výučbové aplikácie pre učiteľov (napr. HistoryLab umožňuje jednoducho zdieľať výsledky práce žiakov, poskytovať spätnú väzbu žiakom).

Kurzy
Základná škola
Stredná škola
Prvouka
Vlastiveda
Fyzika
Občianska náuka
Dejepis
Biológia
Geografia
Český
Neposúdený zdroj

Red Monster

Vzdelávacie online kurzy.

Učebnice
Pracovné listy
Základná škola
Anglický jazyk
Slovenský jazyk
Prvouka
Dejepis
Biológia
Chémia
Fyzika
Geografia
Geografia Slovenský
Neposúdený zdroj

TAKTIK

Učebnice
Testy
Stredná skola
Ekonómia a podnikanie
Slovenský
Neposúdený zdroj

Učebnica ekonómie a podnikania

Online platforma, ktorá obsahuje učebné texty, testové a otvorené otázky a úlohy pre žiakov stredných škôl.

Učebnice
Základná škola
Stredná škola
Fyzika
Slovenský
Neposúdený zdroj

Multimediálna učebnica fyziky

Multimediálna učebnica, ktorá prostredníctvom prezentácií pokrýva kompletné učivo fyziky a obsahuje aj záverečné testy na zhrnutie učiva.

Učebnice
Základná škola
Stredná škola
Slovenský jazyk
Maďarský jazyk
Matematika
Prírodoveda
Biológia
Fyzika
Chémia
Dejepis
Geografia
Občianska náuka
Občianska náuka Slovenský
Neposúdený zdroj

EDIČNÝ PORTÁL - EAKTOVKA

MŠVVaŠ SR v spolupráci s vydavateľmi didaktických prostriedkov sprístupnilo elektronické verzie učebníc a metodických príručiek širokej verejnosti. Určené sú okrem učiteľov a žiakov aj rodičom žiakov pre možnosť domácej výučby.
K vybraným materiálom sa dostanete prostredníctvom Edičného portálu v časti eAktovka po zadaní prístupového účtu: Ak ste pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec, žiak alebo zákonný zástupca žiaka, napíšte nám a my Vám sprístupníme heslo. Súbory PDF – sú sprístupnené po zadaní základného prihlásenia Súbory PPDF – sú súbory, ktoré sú z dôvodu vyššej ochrany autorských práv otvárané cez aplikáciu Microsoft Azure Information Protection Viewer (Pre prvotné prihlásenie a následné otvorenie šifrovaného dokumentu je potrebné zadať znovu prihlasovacie údaje).

Testy
Základná škola
Stredná škola
Slovenský jazyk
Matematika
Chémia
Fyzika
Dejepis
Biológia
Občianska náuka
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Ruský jazyk
Slovenský
Neposúdený zdroj

E-test

Hotové úlohy a testy z Banky úloh a testov a nástroj na tvorbu vlastných testov.

Knihy
Pracovné listy
Český
Slovenský
Neposúdený zdroj

PORTÁL SLOVAKIA

Knihy a pracovné zošity pre učiteľov všetkých typov škôl v printovej podobe a e-knihy.

Cvičenia
Testy
Základná škola
Všetky predmety
Slovenský
Neposúdený zdroj

SmartBooks

Učebný program, ktorý obsahuje stručné zhrnutia učiva, interaktívne úlohy, testy, diktáty, slepé mapy, cvičenia z chémie a cudzích jazykov. Žiakom poskytuje pri plnení úloh okamžitú spätnú väzbu o správnosti odpovedí a ponúka možnosť opätovného precvičenia.

Edukačné hry
Základná škola
Stredná škola
Čítanie
Písanie
Rozoznávanie farieb
Jemná motorika
Logické uvažovanie
Matematika
Slovenský
Český
Maďarský
Poľský
Anglický
Nemecký
Španielsky
Francúzsky
Taliansky
Ruský
Portugalský
Švédsky
Neposúdený zdroj

Pinf Hry

Didaktické hry, ktoré pomáhajú deťom s mentálnym postihnutím a špeciálnymi vzdelávacími potrebami (s autizmom, detskou mozgovou obrnou, Downovým syndrómom, poruchami učenia a ostatnými mozgovými disfunkciami) naučiť sa písať, čítať, logicky uvažovať, rozoznávať farby, precvičiť si slovnú zásobu, matematiku a ďalšie praktické zručnosti.

Cvičenia
Testy
Základná škola
Matematika
Prvouka
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Ruský jazyk
Náboženstvo
Slovenský jazyk
Prírodoveda
Vlastiveda
Biológia
Geografia
Dejepis
Fyzika
Chémia
Slovenský
Neposúdený zdroj

AlfBook

Nástroj na overenie a upevnenie vedomostí z učiva základnej školy. Interaktívne cvičenia a úlohy sú prehľadne zoradené podľa ročníkov, predmetov a tematických celkov. Po registrácii sú k dispozícii výsledky, štatistiky a história riešení.

Cvičenia
Materská škola
Základná škola
Slovenský jazyk
Anglický jazyk
Španielsky jazyk
Slovenský
Neposúdený zdroj

Včielka

Zábavné cvičenia, ktoré vychádzajú z princípov, ktoré používajú špeciálni pedagógovia v poradniach.

Cvičenia
Stredná škola
Matematika
Český
Neposúdený zdroj

Techambition

Interaktívne lekcie využívajúce umelú inteligenciu.

Cvičenia
Základná škola
Stredná škola
Anglický jazyk
Matematika
Prvouka
Prírodoveda
Dejepis
Fyzika
Chémia
Biológia
Geografia
Občianska náuka
Nemecký jazyk
Ruský jazyk
Francúzsky jazyk
Španielsky jazyk
Český
Neposúdený zdroj

Škola s nadhledem

Interaktívne cvičenia.

Cvičenia
Základná škola
Slovenský jazyk
Matematika
Anglický jazyk
Slovenský
Neposúdený zdroj

Stroj na jednotky

Portál je určený žiakom na precvičovanie učiva, obsahuje 5000 úloh rôzneho typu, umožňuje absolvovať súťažné kolá a porovnať výsledky s ostatnými žiakmi.

Aplikácie
Základná škola
Stredná škola
Cudzie jazyky
Slovenský
Neposúdený zdroj

WocaBee

Aplikácia na učenie sa slov z cudzích jazykov.

Audio nahrávky
Stredná škola
Anglický jazyk
Slovenský
Neposúdený zdroj

Audiokniha English B1 & B2 levels

Nahrávky 25 maturitných tém z anglického jazyka nahovorené native speakrom.

Cvičenia
Základná škola
Slovenský jazyk
Matematika
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Prírodoveda
Vlastiveda
Slovenský
Neposúdený zdroj

STO INŠPIRÁCIÍ na opakovanie pre 1. a 2. ročník

Kniha v PDF formáte s viac ako 100 cvičeniami a pracovnými listami na rôzne vyučovacie predmety s komiksovými ilustráciami.

Cvičenia
Základná škola
Slovenský jazyk
Matematika
Anglický jazyk
Prírodoveda
Vlastiveda
Slovenský
Neposúdený zdroj

STO INŠPIRÁCIÍ na opakovanie pre 3. a 4. ročník

Kniha v PDF formáte s viac ako 100 cvičeniami a pracovnými listami na rôzne vyučovacie predmety s komiksovými ilustráciami.

Metodiky
Základná škola
Stredná škola
Všetky predmety
Slovenský
Neposúdený zdroj

Učenie nás baví

Portál pre učiteľov, žiakov a rodičov, ktorý obsahuje učebné materiály, aktivity, metodiky.

Simulácie
Základná škola
Stredná škola
Biológia
Chémia
Fyzika
Geológia
Matematika
Dejepis
Český
Neposúdený zdroj

Corinth - 3D pomôcky

3D modely a simulácie.

Edukačné videá
Stredná škola
Všetky predmety
Slovenský
Neposúdený zdroj

Online maturita

Kompletné lekcie stredoškolského učiva 12. maturitných predmetov prezentovaných stredoškolskými profesormi.

Aplikácia
Základná škola
Stredná škola
Slovenský jazyk
Slovenský
Neposúdený zdroj

Gramatika

Online úlohy z gramatiky.

Metodiky
Edukačné hry
Základná škola
Všetky predmety
Slovenský
Maďarský
Neposúdený zdroj

AITEC knižnica

Elektronické listovania titulmi doplnené pri každej strane o metodické komentáre, návrhy príprav, vzorové riešenia, obrazové prílohy, didaktické hry.

Metodiky
Učebnice
Pracovné listy
Základná škola
Stredná škola
Ekonómia
Finančná gramotnosť
Slovenský
Neposúdený zdroj

JA Slovensko

Metodiky
Cvičenia
Edukačné hry
Materská škola
Základná škola
Matematika
Slovenský jazyk
Anglický jazyk
Slovenský
Neposúdený zdroj

Naše detičky

Portál pre učiteľov, ktorý obsahuje knižnicu rozličných vzdelávacích materiálov (metodiky, cvičenia, hry).

Aplikácie
Základná škola
Matematika
Slovenský
Neposúdený zdroj

ABCguru

Doplnková aplikácia pre produkt autokorektívne KARTIČKY z matematiky.

Metodiky
Učebnice
Pracovné listy
Základná škola
Stredná škola
Všetky predmety
Slovenský
Maďarský
Neposúdený zdroj

EXPOL pedagogika

Učebnice
Materská škola
Základná škola
Základná umelecká škola
Stredná škola
Biológia
Fyzika
Technika
Slovenský
Neposúdený zdroj

Raabe

Elektronické učebnice.

Metodiky
Edukačné hry
Cvičenia
Materská škola
Slovenský jazyk
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Prírodoveda
Matematika
Fyzika
Biológia
Slovenský
Neposúdený zdroj

Školský portál

Portál pre učiteľov, ktorý obsahuje knižnicu rozličných vzdelávacích materiálov (metodiky, cvičenia, hry).

Edukačné hry
Cvičenia
Testy
Základná škola
Stredná škola
Vysoká škola
Písanie
Jemná motorika
Informatika
Výchova k zdraviu
Slovenský
Český
Neposúdený zdroj

Písanie Hravo pre školy

Online nástroj pre výučbu písanie všetkými desiatimi pre žiakov a učiteľov. Bez nutnosti instalácie.

Pracovné listy
Základná škola
Stredná škola
Geografia
Dejepis
Biológia
Fyzika
Chémia
Matematika
Slovenský jazyk
slovenský
Neposúdený zdroj

Mapa Slovakia

Ponúka vzdelávacie materiály, atlasy, pracovné zošity a súťaže GQIQ,GEOÍZ.

Metodiky
Edukačné videá
Základná škola
Stredná škola
Dejepis
Občianska náuka
Etická výchova
Slovenský
Neposúdený zdroj

Ústav pamäti národa

Hlavná stránka obsahuje prepojenia na samostatné sekcie zamerané na témy: nežná revolúcia, okupácia ČSR vojskami Varšavskej zmluvy, sviečková manifestácia, februárový komunistický prevrat v Československu v roku 1948, barbarská noc. Samostatnú sekciu má aj projekt Svedkovia z odbobia neslobody (oral history).

Edukačné videá
Zvukové nahrávky
Základná škola
Stredná škola
Dejepis
Český
Neposúdený zdroj

Historylab

Webová aplikácia zameraná na prácu s historickými prameňmi v dejepise. Zameriava sa na 20. storočie. Ponúka učiteľom a žiakom bezpečné prostredie, v ktorom môžu tvorivo pracovať a nebáť sa chyby. S pomocou radu interaktívnych nástrojov analyzujú žiaci v historickej laboratóriu krok po kroku dobové dokumenty, historické fotografie či zvukové záznamy. Vďaka tomu si hravou formou osvojujú zručnosti, ktoré podporujú kritické myslenie a rozvíjajú historickú gramotnosť. HistoryLab je dôkladne overovaný v praxi na školách. Užívateľské výsledky aplikácie potvrdzujú, že tvorivá práca s prameňmi žiakmi baví, podnecuje otázky a otvára diskusiu o histórii v triede.

Aplikácie
Základná škola
Stredná škola
Vysoká škola
Všetky predmety
Anglický
Neposúdený zdroj

Kahoot

On-line vzdelávací nástroj, ktorý sa využíva pri tvorbe súťažných kvízov, hlasovaní a otváraní diskusie. Tento nástroj je vhodný pre všetky vekové kategórie a výukové predmety. Pomôže zistiť úroveň vedomostí študentov. Počas COVID-19 krízy ponúka vzdelávacím inštitúciám - prémiový prístup.

Pracovné listy
Edukačné videá
Edukačné hry
Cvičenia
Materská škola
Základná škola
Všetky predmety
Slovenský
Neposúdený zdroj

ABC Škôlka

Vzdelávací portál pre rodičov, ktorý obsahuje interaktívne vzdelávacie hry, video príbehy s úlohami a pracovné zošity spracované podľa ŠVP pre MŠ a zaradené do všetkých vzdelávacích oblastí s úlohami na každý deň pre deti predškolského a mladšieho školského veku.

Metodiky
Pracovné listy
Základná škola
Stredná škola
Dejepis
Občianska náuka
Vlastiveda
Slovenský jazyk
Výtvarná výchova
Prierezové témy
Slovenský
Posúdený zdroj

Pracovné listy k téme vizuálnej kultúry a ideológie slovenského štátu (1939-1945)

Séria pracovných listov cez témy dizajnu, folklóru, symbolov, literatúry a etymológie priblížuje vizuálnu kultúru a ideológiu obdobia slovenského štátu (1939-1945), pričom sleduje aj presah týchto tém do súčasnosti. Sú doplnené aj o metodické materiály pre pedagógov s doplňujúcimi informáciami.

Základná škola
Stredná škola
Slovenský jazyk a literatúra
Prvouka
Prírodoveda
Biológia
Fyzika
Chémia
Matermatika
Informatika
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Etická výchova
Občianska náuka
Vlastiveda
Dejepis
Geografia
Telesná výchova
Umenie a kultúra
Technika
Prierezové témy
Posúdený zdroj

Vzdelávacie články s edukačnými aktivitami na portáli Web umenia

Vzdelávacie články pre pedagógov s edukačnými aktivitami prostredníctvom umeleckých diel cez rôzne témy upevňujú, rozširujú a prepájajú učivo viacerých predmetov. V širšom kontexte aktivity rozvíjajú aj zmyslové poznávanie, vizuálnu gramotnosť, grafomotoriku, výtvarné zručnosti, predstavivosť, schopnosť samostatného objavovania, tvorivosť a aktívny prístup žiakov k učeniu. Súčasťou článkov sú aj kolekcie súvisiacich diel, ktoré môžu slúžiť ako názorné pomôcky a ďalšie inšpirácie pre prácu s témami na predmetoch.

Metodiky
základná škola
Stredná škola
Dejepis
Občianska náuka
Mediálna výchova
Prierezové témy
Posúdený zdroj

Vzdelávacie aktivity k novembru 1989

Metodický materiál k vzdelávacej aktivite, pomocou ktorej žiaci a študenti na príklade Nežnej revolúcie odhaľujú princípy vzniku dezinformácií a informačných manipulácií. Cieľom aktivity je rozvíjať kritické myslenie, metódu riadeného objavovania a diskusnú metódu výučby. Materiál je doplnený o metodický materiál k tvorbe plagátu a vedomostný kvíz k novembru 1989.

Edukačné videá
Základná škola
Výtvarná výchova
Dejepis
Prvouka
Prírodoveda
Vlastiveda
Prierezové témy
Posúdený zdroj

Podivuhodné dejiny umenia s profesorom škrečkom

Séria vzdelávacích videí, ktoré zábavnou a príťažlivou formou prostredníctvom zahraničných aj slovenských umelcov a umelkýň predstavujú rôzne témy z oblasti umenia a života. Pridané metodické listy pre pedagógov s ďalšími informáciami, návrhmi tém na diskusiu a výtvarnými aktivitami prakticky ukazujú, ako môžu byť videá využité vo vyučovaní.

Učebnice
Edukačné hry
Testy
Základná škola
Stredná škola
Matematika a práca s informáciami
Človek a príroda
Človek a spoločnosť
Umenie a kultúra
Prierezové témy
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Matematika
Informatika
Biológia
Fyzika
Chémia
Dejepis
Technika
Neplatený

Encyklopédia poznania

Digitálna encyklopédia je určená predovšetkým študentom a učiteľom stredných odborných škôl a gymnázií, tiež začínajúcim, malým a stredným podnikateľom, a Slovákom žijúcim v zahraničí. Viaceré články boli pôvodne obsahom vzdelávacích encyklopédií, ktoré napísal autor projektu. Pri jej tvorbe prihliadame na cieľové maturitné požiadavky aj požiadavky podnikateľskej praxe. Preto na stránku neustále dopĺňame nové články zamerané na základné a problémové učivo a v sekcii Poradne, nielen praxou živnostníka či majiteľa obchodnej spoločnosti preverené, praktické rady a návody. Články, ktoré obsahuje Encyklopédie poznania, sú prehľadne rozdelené podľa jednotlivých tém a pospájané prostredníctvom hypertextových odkazov. Mapa stránky v podobe tabuľky umožňuje jednoduchšiu orientáciu a rýchlejšie vyhľadávanie. Dostupný je tiež interný vyhľadávač (vpravo hore) a abecedne zoradené Prehľady článkov podľa oblastí vášho záujmu. Na Encyklopédii poznania (EP) nájdete elektronické, multimediálne a interaktívne Kurzy, testy, kontrolné otázky, domáce úlohy, vypracované maturitné otázky, multimediálne Galérie a Slovníky, E-knihy, ale aj odkazy na použitú a odporúčanú literatúru. Minimálna časť obsahu encyklopédie je prístupná iba členom realizačného tímu a administrátorovi, takmer v každej zo sekcii nájdete hlavne voľne dostupné články. Podporujeme začínajúcich umelcov. Poskytujeme im priestor na uverejnenie ich tvorby a zároveň možnosť propagácie (prostredníctvom EP na FB).

Učebnice
Metodiky
Pracovné listy
Základná škola
Stredná škola
Jazyk a komunikácia
Ruský jazyk a literatúra
Ruský jazyk
Posúdený zdroj

Asociácia rusistov Slovenska

Stránka Asociácie rusistov Slovenska ponúka učiteľom vlastný metodický servis v rubrike Na pomoc učiteľom, odkazy na ďalšie didaktické zdroje v rubrike Učíme sa učiť a tiež fragment z pripravovanej digitalizovanej učebnice “Встречи с Россией. Сегодня.” V metodickom servise možno nájsť tematické materiály k jednotlivým jazykovým komunikačným úrovniam, texty piesní, videá a lexiku. Materiály sú dopĺňané priebežne.

Audioknihy
Učebnice
Pracovné listy
Základná škola
Stredná škola
Vysoká škola
Človek a spoločnosť
Umenie a kultúra
Vlastiveda
Dejepis
Slovenský jazyk
Posúdený zdroj

Európsky stredovek interaktívne

Pedagógovia a študenti získajú prostredníctvom webovej stránky promptný prístup k overeným informáciám. Obsahuje rozsiahle informácie o politických, kultúrnych, náboženských, hospodárskych a sociálnych dejinách stredovekej Európy v slovenskom jazyku na základe najnovších vedeckých poznatkov z viacerých vedeckých disciplín. Zverejnené informácie pomôžu u študentov rozvíjať predstavu o mnohotvárnom stredoveku ako celku. Zároveň umožnia vnímať historické udalosti, ktoré sa odohrali na území dnešného Slovenska v európskom kontexte.

Edukačné videá
Pracovné listy
Základná škola
Človek a spoločnosť
Vlastiveda
Dejepis
Slovenský
Posúdený zdroj

Via Historica

Krátky film zameraný na obdobie príchodu Slovanov a Samovu ríšu. Dĺžka filmu je 14. min. a scenár je tvorený na základe ISCED 2, ale je vhodný aj na hodinu vlastivedy. K filmu sú pripravené námety na prácu so žiakmi. Je to 12 otázok k filmu v rôznej náročnosti, ktoré môže učiteľ použiť a vyplniť tak čas a program vyučovacej hodiny. Film je prístupný po zakúpení.

Edukačné videá
Metodiky
Základná škola
Človek a spoločnosť
Umenie a kultúra
Dejepis
Etická výchova
Prírodoveda
Biológia
Vlastiveda
Matematika
Prierezové témy
Slovenský
Posúdený zdroj

Výtvarná rozcvička so SNG

Séria krátkych edukačných videí Slovenskej národnej galérie atraktívnou, súčasnou a uvoľnenou formou žiakov a žiačky vtiahne do sveta vizuálneho umenia prostredníctvom animácie a zdigitalizovaných výtvarných diel zo zbierok slovenských a českých galérií. Predstavujú päť zaujímavých a podstatných tém, ktoré sa dajú kreatívne rozšíriť aj do ďalších disciplín. Každé z videí obsahuje workshop, prepájajúci teóriu s jej praktickým prevedením. K dispozícii sú k nim aj metodické materiály s námetmi súvisiacich aktivít, ktoré ukazujú, ako ich možno prakticky využiť vo vzdelávaní v škole či doma.

Metodiky
Edukačné hry
Základná škola
Umenie a kultúra
Človek a hodnoty
Človek a spoločnosť
Matematika a práca s informáciami
Človek a príroda
Prierezové témy
Výtvarná výchova
Etická výchova
Dejepis
Prvouka
Prírodoveda
Biológia
Fyzika
Geografia
Občianska náuka
Vlastiveda
Slovenský jazyk a literatúra
Informatika

Vzdelávanie s galériou - séria metodických listov k prierezovým témam

Séria krátkych edukačných videí Slovenskej národnej galérie atraktívnou, súčasnou a uvoľnenou formou žiakov a žiačky vtiahne do sveta vizuálneho umenia prostredníctvom animácie a zdigitalizovaných výtvarných diel zo zbierok slovenských a českých galérií. Predstavujú päť zaujímavých a podstatných tém, ktoré sa dajú kreatívne rozšíriť aj do ďalších disciplín. Každé z videí obsahuje workshop, prepájajúci teóriu s jej praktickým prevedením. K dispozícii sú k nim aj metodické materiály s námetmi súvisiacich aktivít, ktoré ukazujú, ako ich možno prakticky využiť vo vzdelávaní v škole či doma.

Metodiky
Edukačné hry
Edukačné videá
Základná škola
Človek a príroda
Prírodoveda
Slovenský
Posúdený zdroj

Pre lepšiu budúcnosť Zeme

Digitálny edukačný materiál pre deti a učiteľov o klimatickej zmene.

Podmienky používania zdrojov


Stránka ucimenadialku.sk môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Prevádzkovateľ umožňuje vytvárať prepojenia na cudzie webové stránky, avšak nenesie akúkoľvek zodpovednosť za obsah týchto stránok t. j., za obsah iných internetových stránok, ktoré sú prístupné prostredníctvom odkazov alebo krížových odkazov na ucimenadialku.sk. V prípade, že internetové stránky tretích strán obsahujú odkaz na stránky ucimenadialku.sk a tieto odkazy a ich obsah neboli dopredu písomne schválené Prevádzkovateľom, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť za tieto odkazy. Prevádzkovateľ nezodpovedá za spoľahlivosť ani aktuálnosť informácií na stránke, ktoré pochádzajú z externých zdrojov alebo webových stránok. Informácie nachádzajúce sa na ucimenadialku.sk môžu obsahovať prepojenia na externé stránky, ktoré sú mimo kontroly Prevádzkovateľa. Za tieto Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

Informácie publikované na ucimenadialku.sk, resp. uverejnené na hyperlinkových odkazoch majú výlučne informatívny charakter, sú všeobecnej povahy, a preto neboli zostavené tak, aby zodpovedali individuálnym potrebám. Nenahrádzajú rady a odporúčania odborníkov a nie sú náhradou za schválený a záväzný učebný materiál.

Užívatelia berú na vedomie, že časť obsahu ucimenadialku.sk, najmä prevzaté správy z iných médií a odborné články, sú autorskými dielami a sú chránené podľa Autorského zákona.