Učíme na diaľku

Realizované webináre

Do našich tried prichádzajú deti z Ukrajiny - Koncoročné hodnotenie žiakov 2.6.2022, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
riaditelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Vojna na Ukrajine spôsobila vzdelávacie výpadky žiakov rôzneho rozsahu. Spolu so značným rozdielom vo vzdelávacom programe medzi Ukrajinou a Slovenskom sa blíži otázka, ako hodnotiť vzdelávacie výsledky žiakov. Na túto otázku, ako aj na ďalšie v kontexte záveru školského roka vám odpovedia riaditeľka odboru predprimárneho vzdelávania a základných škôl MŠVVaŠ SR Anka Chlupíková a vedúca oddelenia pre jazykové a literárne vzdelávanie ŠPÚ Janka Píšová.

Do našich tried prichádzajú deti z Ukrajiny - prežívanie učiteľa 19.5.2022, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
riaditelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Len prednedávnom opadli COVID opatrenia a musíme čeliť novej situácii. Traumatizovaní žiaci z cudzej krajiny prinášajú do školy nové výzvy pre učiteľov. Mnohí učitelia cítia frustráciu, vyčerpanie a pýtajú sa, či to niekedy skončí. Príďte sa s nami podeliť o tipy ako sa postarať o svoje duševné zdravie, kde nájsť motiváciu a prečo to nevzdávať.

Do našich tried prichádzajú deti z Ukrajiny - práca s traumatizovaným žiakom 12.5.2022, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
riaditelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Žiaci prichádzajú z vojnou postihnutej krajiny. Mnoho z nich stráca základné životné istoty, či dokonca blízkych. Tieto a ďalšie traumy si so sebou nesú aj do škôl. Ako poskytnúť týmto žiakom a žiačkám pocit bezpečia, ako a za akých okolností s nimi nadväzovať kontakt a ako nezhoršiť ich psychické rozpoloženie? Čo vám fungovalo a čo nie? O Vaše skúsenosti sa môžete podeliť na už piatej diskusii zameranej na príchod žiakov z Ukrajiny na slovenské školy.

Práca s rómskymi deťmi na vyučovaní a v školskom klube 28.4.2022, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
riaditelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Pandémia COVID-19 ešte viac prehĺbila rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov z marginalizovaných rómskych komunít. Vo štvrtok 28. 4. 2022 o 15:00 sa budeme spoločne s našimi hosťami rozprávať, aké nástroje a metódy aplikovať do vyučovania týchto detí. Ako žiakov a ich rodiny motivovať k návšteve školského klubu detí, ktorý pre školu vytvára vhodné príležitosti k opakovaniu a prehlbovaniu poznatkov? O svoje dlhoročné skúsenosti sa s vami podelia dvaja odborníci z praxe. Prihláste sa.

Hodnotenie v pohode a s primeranou dávkou stresu (nielen) pre žiakov so ŠVVP 26.4.2022, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
riaditelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Pozývame vás na webinár, ktorý sme pripravili v spolupráci so špeciálnou pedagogičkou a riaditeľkou základnej školy Veľké Zlievce Dankou Holíkovou a psychologičkou, lektorkou a autorkou podcastu o deťoch na spektre autizmu Deti bez návodu, Vierou Hincovou. Na webinári sa budeme venovať metódam a formám hodnotenia, ktoré zohľadňujú individuálne potreby žiakov so ŠVVP a majú veľký inovačný potenciál pre inkluzívne vzdelávanie, teda sú prínosné rovnako aj pre bežných žiakov. Pridajte sa k nám.

Kritériá hodnotenia umeleckého prednesu na súťaži Hviezdoslavov Kubín 25.4.2022, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
riaditelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Webinár je vhodný pre učiteľov 1.stupňa ZŠ, učiteľov SJL v ZŠ , SŠ, pre učiteľov LDO ZUŠ, prípadne pre všetkých ostatných záujemcov, ktorí sa venujú príprave umeleckého prednesu. Lektorky poskytnú základné východisko k tomu, čo všetko je dôležité pri tvorbe a hodnotení umeleckého prednesu. Webinár bude spojený aj s premietaním ukážok prednesov, na ktorých sa bude priamo a prakticky hodnotenie demonštrovať. Tešíme sa na vás.

Školenie: Učíme slovenčinu ako druhý jazyk - 2. časť 22.4.2022, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
riaditelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Mgr. Michaela Mošaťová, PhD. - pracuje v centre Studia Academica Slovaca na FiF UK v Bratislave a má vyše dvadsaťročné skúsenosti s výučbou slovenčiny ako cudzieho jazyka predovšetkým v univerzitnom prostredí. Spolupracovala na príprave viacerých učebníc slovenčiny ako cudzieho jazyka a webovej platformy www.e-slovak.sk. V prezentácii objasní osvedčenú didaktickú postupnosť pri osvojovaní si jednotlivých gramatických javov v slovenskom jazyku. 15:15 – 16:15 Gramatika ako nástroj komunikácie Mgr. Helena Ľos Ivoríková – pôsobí ako lektorka v centre Studia Academica Slovaca na Filozofickej fakulte UK. Výučbe a výskumu slovenčiny ako cudzieho jazyka sa venuje takmer 20 rokov. Štyri roky pôsobila na lektoráte slovenského jazyka v Belehrade. Vo svojej prezentácii sa zameria na výučbu gramatiky komunikatívne a tvorivo.

Školský klub detí ako príležitosť na kompenzačné formy dopadov pandémie. Aktivity z praxe. 21.4.2022, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
riaditelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Pridajte sa k nám na pokračovanie februárového webinára, na ktorom vám naše lektorky, pani vychovávateľky z praxe, predstavili niekoľko zaujímavých aktivít na rozvoj detí v školských kluboch. Na aprílovom webinári vás lektorky prevedú aktivitami z novej metodickej príručky ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ AKO PRÍLEŽITOSŤ NA KOMPENZAČNÉ FORMY DOPADOV PANDÉMIE, ktorá si kladie za cieľ ponúknuť konkrétne príklady aktivít, ktorými môžu vychovávateľky/vychovávatelia hravo prepájať voľnočasové aktivity v školskom klube detí s vybranými vzdelávacími oblasťami štátneho vzdelávacieho programu tak, aby podporovali nielen rozvoj vedomostí, ale vytvárali podmienky aj na rozvoj sociálnych kompetencií žiakov, jazykových a komunikačných kompetencií, či zdravého životného štýlu. Príďte sa inšpirovať vo štvrtok 21.4.2022 o 8:30.

Školenie: Učíme slovenčinu ako druhý jazyk - 1. časť 21.4.2022, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
riaditelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

PhDr. Janka Píšová, PhD. – informácie o organizácii a financovaní kurzov štátneho jazyka pre deti cudzincov Mgr. Eva Španová, PhD. – pôsobí v centre Studia Academica Slovaca ako odborná asistentka. Spolupracuje aj so Štátnym pedagogickým ústavom. Vo svojej prezentácii bližšie predstaví základné pravidlá a metodické postupy pri vyučovaní slovenčiny ako druhého jazyka. Poukáže aj na rozdiely pri vyučovaní dospelých a detí. 15:15 – 16:15. Rozvíjanie jazykových zručností Mgr. Renáta Kamenárová, PhD. - pôsobí ako riaditeľka Slovakistického programu na Pittsburskej univerzite v USA. Dlhodobo sa venuje bilingválnym deťom, ktoré si osvojujú slovenčinu ako druhý jazyk. Počas svojej prezentácie sa podelí o svoje praktické skúsenosti a tipy, ako rozvíjať pasívne a aktívne jazykové zručnosti u detí imigrantov v školskom prostredí.

Do našich tried prichádzajú deti z Ukrajiny - Rovesnícka podpora 21.4.2022, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
riaditelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Na tomto webinári si predstavíme najnovší materiál z dielne ŠPÚ - metodický balík na realizáciu rovestníckej podpory na základných a stredných školách - takzvaný BUDDY PROGRAM. Zároveň sa dozvieme, ako vyzerajú podobné buddy programy, ktoré sa na Slovensku a v Česku realizujú.

Videohry vo vzdelávaní a výchove 20.4.2022, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
riaditelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Pozývame vás na webinár s psychológom Mgr. Michalom Božíkom. Lektor vám predstaví rôzne spôsoby využitia videohier vo vzdelávaní a výchove. Rozoberie oblasti, ktoré vedia videohry rozvíjať a pozrie sa aj na emocionálnu stránku hráčov. V neposlednom rade sa webinár bude venovať učiteľom a ich postojom k videohrám. Na záver sa dozviete o tom, aké bariéry môžu brániť efektívnemu a zmysluplnému implementovaniu videohier do vzdelávacieho a výchovného procesu. Webinár bude vedený interaktívnou formou s aktívnou účasťou pri jednotlivých aktivitách.

Informačný webinár VIKI 2022 7.4.2022, ŠPÚ, MŠVVaŠ SR

materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podporné nástroje online výučby
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
riaditelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Ministerstvo školstva v spolupráci s ŠPÚ a MPC intenzívne pracuje na funkcionalitách a obsahu vzdelávacieho portálu VIKI. Za posledný rok bol portál vylepšený novými funkcionalitami a obohatený o vzdelávací obsah. Do tohto webinára spadá aj ukážka, akým spôsobom budú učitelia vypĺňať dotazníky pre potreby investícii do digitalizácie.

Do našich tried prichádzajú deti z Ukrajiny - príprava na hodinu a komunikácia 7.4.2022, ŠPÚ

materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
riaditelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Na školách pribúdajú deti utečencov. Ako s nimi komunikovať? Ako sa pripravovať na hodinu? Na diskusii sa môžete podeliť o svoje skúsenosti a vypočuť si skúseností kolegov z celého Slovenska. Ako si robiť prípravu na hodiny? Čo vám funguje a nefunguje? Ako s ukrajinskými žiakmi komunikovať? Druhá moderovaná online diskusia, kde budete mať priestor na zdieľanie skúseností učiteľov a učiteliek zo škôl, ktoré začali navštevovať žiaci a žiačky z Ukrajiny.

Do našich tried prichádzajú deti z Ukrajiny - skúsenosti a dobrá prax 31.3.2022, ŠPÚ

materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
riaditelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Po prvých týždňoch vojnovej krízy na Ukrajiny pribúdajú na Slovensku školy, ktoré úspešne prijali a začleňujú deti utečencov. Na webinári sa dozviete, ako túto úlohu zvládajú. Štátny pedagogický ústav pripravil (pre všetkých pedagogických zamestnancov) moderovanú online diskusiu a priestor pre zdieľanie skúseností učiteľov a učiteliek zo škôl, ktoré začali navštevovať žiaci a žiačky z Ukrajiny.

Stres v škole, v našom živote a ako ho zvládnuť 30.3.2022, ŠPÚ

materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
riaditelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Pridajte sa na náš webinár, ktorý sme pripravili v spolupráci s koučkou Zuzanou Kocúrkovou. Budeme sa na ňom venovať účinným technikám, vďaka ktorým môžeme lepšie zvládať stres a negatívne emócie s ním spojené.

Online tipy a triky - pokročilé funkcie v Google prezentáciách 29.3.2022, eTwinning Slovensko, Žilinská univerzita v Žiline

materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
pedagogickí a odborní zamestnanci

Google prezentácie sa stali obľúbeným nástrojom hlavne, čo sa týka prezentovania. Ich využitie je však širšie aj vďaka rôznym málo známym funkcionalitám. Na webinári si ukážeme, ako vyťažiť z tejto web aplikácie veľa užitočného.

eTwinning v kocke 28.3.2022, eTwinning Slovensko, Žilinská univerzita v Žiline

materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci

Webinár nielen pre začiatočníkov poskytujúci návod na to, ako efektívne a úspešne pracovať na eTwinningových projektoch. Zaujímavé tipy ako realizovať kvalitné projekty v spolupráci eTwinning - od nájdenia si partnera, cez kolaboráciu v eTwinningovom projekte, hodnotenie projektovej práce a šírenie výsledkov projektu. Tipy na to, ako dosiahnuť naplánované výsledky v projekte, novinky o eTwinningu, o ktorých možno ešte neviete.

KÁVA RIADITEĽOV: Ako sa brániť dezinformáciám v škole a v zborovni? 24.3.2022, ŠPÚ, LEAF

materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
riaditelia
webinár ŠPÚ

V spolupráci s neziskovou organizáciou LEAF vás pozývame na webinár, ktorým nás prevedú špeciálni hostia: riaditeľ jedného zo vzdelávacích programov organizácie Člověk v tísni JSNS z Prahy, pán Karel Strachota, ako aj zástupcovia inovačnej platformy pre vývoj hier, využívanie gamifikácie a technológií pre pozitívny spoločenský dopad, pán Jakub Žaludko a pani Veronika Golianová.

Ako postupovať pri začleňovaní detí z Ukrajiny do materskej školy 22.3.2022, ŠPÚ, MŠVVaŠ SR

materská škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
riaditelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Pozývame vás na webinár, ktorého cieľom je pomôcť materským školám pripraviť sa na možný príchod dieťaťa z Ukrajiny do materskej školy. Budeme sa venovať otázkam: Ako realizovať zaradenie tohto dieťaťa do materskej školy? Ako sa môže materská škola na príchod dieťaťa pripraviť? Ako pomôcť dieťaťu s adaptáciou? Aké postupy a stratégie je možné využiť na podporu porozumenia jazyka, ktorému dieťa nerozumie? Kto môže poskytnúť ďalšiu pomoc a podporu?

Na kávičke s eTwinningom – ukážky úspešných eTwinning projektov 21.3.2022, eTwinning Slovensko, Žilinská univerzita v Žiline

materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci

Na Slovensku máme veľmi veľa zanietených učiteľov, ktorých myšlienka eTwinningu veľmi oslovila. Svojim žiakom poskytli veľmi dobre spracované aktivity, v ktorých skĺbili obsahový štandard v atraktívnom podaní a bežné hodiny spestrili o prvky, ktoré ponúka projektové vyučovanie eTwinning. Príďte sa inšpirovať ako to robia iní.

Ako podporiť v školách mediálnu gramotnosť? 17.3.2022, ŠPÚ

materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
riaditelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci
rodičia
webinár ŠPÚ

Radi by ste svoje žiačky a žiakov oboznámili s nástrahami informačnej doby? Kladiete si otázku ako docieliť, aby si overovali správy, ktoré čítajú na internete? Ako zamedziť nekritickému preberaniu neoverených informácií? Odpovediam na tieto otázky sa budeme venovať na interaktívnom webinári, ktorý sme pre pedagogičky a pedagógov pripravili v spolupráci so Slovenskou debatnou asociáciou.

Slovná zásoba s WocaBee jednoducho a efektívne - webinár v angličtine 17.3.2022, WocaBee, s.r.o.

základná škola (1. stupeň)
základná škola (2. stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci
rodičia

Uvítali by ste na svojich hodinách cudzích jazykov pomôcku, ktorá ihned zvýši záujem vašich žiakov o učenie, zlepší im vedomosti a vám zjednoduší prácu? Presne takou je inovatívna aplikácia WocaBee na učenie slovíčok a fráz pre školy, ktorá sa s úspechom používa už štvrtý rok na školách v 9-tich krajinách. Na webinári sa dozviete, ako sa s aplikáciou pracuje, aké sú jej benefity pre učiteľov aj žiakov a aké výsledky s ňou môžete dosiahnuť.

Ako pracovať s klímou triedy a manažovať riziká dopadov záťaže v súčasnej situácii 16.3.2022, ŠPÚ

materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
riaditelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci
rodičia
webinár ŠPÚ

Pozývame vás na webinár, ktorý sme pripravili v spolupráci s psychologičkou, lektorkou a autorkou podcastu o deťoch s poruchami autistického spektra Deti bez návodu Vierou Hincovou. Zameriame sa v ňom na identifikovanie zdrojov k zvládaniu súčasnej situácie dvojitej záťaže. Pridajte sa k nám.

TeachMeet: medzinárodné projekty na strednej škole 16.3.2022, eTwinning Slovensko, Žilinská univerzita v Žiline

základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci

Stretnite svojich kolegov a spoznajte víťazov Národnej súťaže eTwinning 2021 v kategórii "stredná škola". Nechajte sa inšpirovať nápadmi, tipmi a skúsenosťami učiteľov, ktorí vám poradia ako zvládnuť realizáciu projektu. Víťazné projekty predstavia: Anna Trenčanová (Gymnázium, Veľká okružná, Žilina) a Monika Poľanská (Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa).

Na kávičke s eTwinningom – Veľká noc kreatívne 15.3.2022, eTwinning Slovensko, Žilinská univerzita v Žiline

materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci

Obľúbenou aktivitou eTwinning projektov je tzv. výmena pohľadníc. Táto aktivita typická pre vianočné a veľkonočné obdobie sa však dá preklenúť inými aktivitami podobného charakteru. V rámci tohto webinára odprezentujeme rôzne ukážky, ako využiť veľkonočné obdobie kreatívnejším spôsobom á la eTwinning. Inšpirujte sa k práci s vašimi projektovými partnermi!

Ako kreatívne vyučovať slovnú zásobu - webinár v angličtine 15.3.2022, WocaBee, s.r.o.

základná škola (1. stupeň)
základná škola (2. stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci

Slovná zásoba je základom pre učenie cudzieho jazyka. Klasické učenie sa slovíčok z učebnice alebo z pracovného zošita však žiakov často nebaví, a nemusí byť ani efektívne. Ako teda vyučovať slovnú zásobu tak, aby to študentov motivovalo, a aby si slovíčka aj skutočne zapamätalI? Môžu v tom učiteľom pomáhať aj moderné technológie? Na našom webináre získate množstvo praktických tipov a inšpirácií, ktoré môžete ihneď využiť na svojich hodinách. Mgr. Bronislav Sobotka (ČR) - držiteľ červeného diplomu a niekoľkých certifikátov z medzinárodných skúšok v anglickom jazyku, angličtinu učil aj na kurzoch v Oxforde. V Českej republike natáča najsledovanejšie YouTube videá zamerané na angličtinu, jeho YouTube kanál odoberá viac ako 160 000 ľudí. Organizuje workshopy a prednášky pre učiteľov na tému zážitkovej pedagogiky a jeho snom je robiť učenie jazykov radostným pre študentov aj pre učiteľov.

Inovatívna výučba cudzích jazykov na vašej škole s WocaBee 10.3.2022, WocaBee, s.r.o.

špeciálna materská škola
základná škola (1. stupeň)
základná škola (2. stupeň)
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
riaditelia
pedagogickí a odborní zamestnanci

Kvalita jazykovej výučby patrí medzi dôležité parametre úrovne každej školy. V súčasnej dobe však už tradičné postupy učenia jazyka iba z učebníc väčšinu nestačia. Je preto dôležité zavádzať a využívať moderné nástroje, ktoré žiakov motivujú, výučbu zefektívňujú a prinášajú overené výsledky. Aplikácia WocaBee patrí aj podľa hodnotenia odborníkov medzi TOP inovácie a ani na vašej škole by nemala chýbať. Na webinári sa dozviete, aké benefity jej používanie prinesie učiteľom, žiakom a vedeniu školy, a ako prispeje aj k spokojnosti rodičov s celkovou kvalitou výučby.

TeachMeet: medzinárodné projekty v materskej škole 9.3.2022, eTwinning Slovensko, Žilinská univerzita v Žiline

materská škola
základná škola (1.stupeň)
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci

Stretnite svojich kolegov a spoznajte víťazov Národnej súťaže eTwinning 2021 v kategórii "materská škola". Nechajte sa inšpirovať nápadmi, tipmi a skúsenosťami učiteľov, ktorí vám poradia ako zvládnuť realizáciu projektu. Víťazné projekty predstavia: Iris Mandelíková (Materská škola, Bulíkova 25, Bratislava) a Drahomíra Gaňová (Materská škola Jasenové, Kľače).

Ako žiakom pomôcť zorientovať sa v záplave informácií? 9.3.2022, ŠPÚ

podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
riaditelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci
rodičia
webinár ŠPÚ

Ako ovplyvňujú spoločnosť dezinformácie a propaganda? Ako si overovať informácie na internete a na sociálnych sieťach? Ako rozoznať dôveryhodné zdroje? Na tieto a ďalšie otázky zodpovedajú v stredu 9. marca o 15.00 hodine naši hostia: Daniel Milo, Centrum boja proti hybridným hrozbám, Inštitút správnych a bezpečnostných analýz Ministerstva vnútra SR; Tomáš Kriššák, politológ z medzinárodnej iniciatívy CEDMO zameranej na ochranu stredoeurópskeho informačného priestoru, expert na komunikačné kampane a spíker k témam dezinformácie, hoaxy a kybernetická bezpečnosť.

Ako riešiť nárast závislosti žiakov na digitálnych technológiách počas pandémie 8.3.2022, ŠPÚ

materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
riaditelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Interaktívny webinár bude viesť Mgr. Michal Božík z VÚDPaP, ktorý sa venuje výskumu v oblasti digitálnych technológií (DT) a videohier. Vo svojom aktuálnom výskume pracuje s témami pravidiel užívania DT a rodičovskými prístupmi k DT a médiám. Na webinári sa dozviete, aký je rozdiel medzi nadmerným trávením času, ktoré nemusí byť problematické a skutočnou závislosťou. Zadefinujeme si dva prístupy, ktoré pri nastavovaní a implementovaní pravidiel pri využívaní DT pozná súčasná veda, týmito prístupmi sú aktívna mediácia a reštriktívna mediácia.

Ako postupovať pri adaptácii detí a žiakov prichádzajúcich z Ukrajiny 4.3.2022, ŠPÚ

podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Škola by mala príchodu nového žiaka venovať náležitú pozornosť, i keď je to niekedy veľmi ťažké, pretože žiaci – deti cudzincov väčšinou prichádzajú do školy neočakávane kedykoľvek počas školského roka. Dôležitá je spolupráca všetkých pedagogických a odborných zamestnancov školy, ale aj príprava triedneho kolektívu.

Ako využiť tvorbu plagátov v projekte eTwinning pre MŠ? 2.3.2022, eTwinning Slovensko, Žilinská univerzita v Žiline

materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci

Vytvorte zaujímavý plagát v programe PosterMyWall, ktorý využijete pri tvorbe projektu eTwinning, ale aj v každodennom chode materskej školy. Akým spôsobom využiť plagáty v MŠ? Plagát, ako vítaná cesta pri tvorbe eTwinning projektu pre začiatočníkov, aj pokročilých. Vlastné návrhy a šablóny ako spôsob navrhovania zaujímavých tém v krásnom dizajne plagátov.

KÁVA RIADITEĽOV: Koučing ako hľadanie riešení situácií v škole. Zážitkový webinár. 2.3.2022, ŠPÚ

materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
riaditelia
webinár ŠPÚ

Chcete spolu s inými riaditeľmi efektívne hľadať riešenia Vašich situácií, ako aj jasnosť a istotu pre vaše ďalšie kroky? Chcete zažiť koučing na vlastnej koži tak, ako ho zažívajú riaditelia v riaditeľskom module programu Premena školy zvnútra? V spolupráci s neziskovou organizáciou LEAF vás pozývame na webinár pre riaditeľov a širší management škôl KÁVA RIADITEĽOV, ktorým nás prevedie mentorka, lektorka a koučka Mgr. Viera Lasáková.

Na kávičke s eTwinningom – umelá inteligencia a eTwinning 1.3.2022, eTwinning Slovensko, Žilinská univerzita v Žiline

materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
pedagogickí a odborní zamestnanci

Benefit umelej inteligencie zasiahol aj vzdelávanie, prácu s informáciami, prácu s obrazom alebo textom a mnohé aspekty ľudskej spoločnosti. To všetko môže učiteľ využiť v prospech aktivít, ktoré realizuje v eTwinning projektoch. V tomto webinári si ukážeme rôzne nástroje založené na umelej inteligencii.

Ako postupovať pri začleňovaní detí a žiakov utekajúcich s rodinami pred vojnou 1.3.2022, ŠPÚ

materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
riaditelia
webinár ŠPÚ

Témy, ktorým sa na webinári budeme venovať: Je možné deti a žiakov z Ukrajiny považovať za deti cudzincov? Ako realizovať prijatie týchto žiakov do školy? Na základe čoho sa žiaci zaraďujú do konkrétneho ročníka? Ako sa máme v škole pripraviť na príchod dieťaťa? Ako pomôcť dieťaťu s adaptáciou? Ako sa pre tieto deti poskytujú a organizujú kurzy slovenského jazyka? Ako žiakov hodnotiť? Kto môže poskytnúť škole ďalšiu pomoc a podporu?

Kritické myslenie (nielen) na hodinách cudzích jazykov 1.3.2022, WocaBee, s.r.o.

základná škola (2. stupeň)
stredná škola
vysoká škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
riaditelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci
rodičia

Kritické myslenie je v súčasnej spoločnosti jednou z kľúčových schopností. Školské vyučovanie a hodiny cudzích jazykov sú výbornou príležitosťou, ako túto schopnosť u mladých ľudí rozvíjať, a ako im zároveň zlepšovať jazykové vedomosti. Na webinári sa budeme venovať téme kritického myslenia všeobecne, a následne sa budeme inšpirovať skúsenosťami učiteľov cudzích jazykov, ktorí s kritickým myslením pracujú na svojich hodinách. Webinár je určený najmä pre učiteľov vo vyšších ročníkoch základných škôl, na stredných školách a pre vedenie škôl, ale inšpiráciu pre svoju prácu so žiakmi nájdu všetci pedagogickí pracovníci. Mgr. Ján Markoš - je lektorom kritického myslenia, autorom viacerých úspešných kníh na túto tému a zároveň slovenským šachovým veľmajstrom. Vyštudoval filozofiu a evanjelickú teológiu na Karlovej univerzite v Prahe. Učil na strednej škole, spoluzakladal a viedol Sokratov inštitút, doplnkové vzdelávanie pre nadaných vysokoškolákov, a je spoluautorom príručky Kritické myslenie pre stredné školy. Jeho manuál kritického myslenia Sila rozumu v bláznivej dobe sa v roku 2019 stal na Slovensku knižným bestsellerom.

Prihlášky žiakov na SŠ a maturity z pohľadu riaditeľa SŠ 28.2.2022, ŠPÚ

stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
legislatíva
učitelia
riaditelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci
rodičia
webinár ŠPÚ

Na najbližšom webinári sa opäť budeme venovať téme prihlášok žiakov na SŠ, tento raz sa ale na celý proces pozrieme z pohľadu riaditeľa SŠ. Problematiku rozoberieme z viacerých uhlov – od legislatívy po praktické odporúčania a osvedčené postupy dlhoročného riaditeľa. Druhú časť webinára venujeme aktuálnej téme maturít, ako ju zvládnuť s ohľadom na dôsledky, ktoré nám pripravila pandémia.

Ako hovoriť so žiakmi o vojnovom konflikte za našimi hranicami 25.2.2022, ŠPÚ

materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
legislatíva
učitelia
riaditelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci
rodičia
webinár ŠPÚ

S obavami sledujeme dianie na Ukrajine. Myslíme na deti, rodičov, učiteľov a učiteľky a všetkých ľudí, ktorí sa starajú o beh škôl v ohrozených častiach Ukrajiny. Vnímame, že táto téma zasahuje aj deti a mladých v našich školách. Preto by sme vám, učiteľom a učiteľkám, radi poskytli inšpirácie, ako so žiakmi a žiačkami diskutovať o situácii za našimi hranicami, ako ich upokojiť. Chceme tiež nazbierať podnety i otázky, s ktorými sa stretávate vo vašich triedach, okruhy, v čom by ste v tejto situácii potrebovali pomoc a podporu od Štátneho pedagogického ústavu. Zoznam pozvaných rečníkov aktualizujeme a postupne doplníme.

Ako riadiť zmeny 23.2.2022, ŠPÚ

materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
riaditelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Zmeny sú súčasťou našich životov. Ako sa naučiť ich riadiť a ako pracovať s odporom, ktorý sa s príchodom zmien spája? Aj tomu sa budeme venovať na webinári s koučkou Zuzanou Kocúrkovou. Prihláste sa a naučíte sa nielen identifikovať pokrok v procese zmeny, ale ju následne aj vyhodnocovať.

Konverzačné hry vo výučbe cudzích jazykov 22.2.2022, WocaBee, s.r.o.

špeciálna materská škola
základná škola (1. stupeň)
základná škola (2. stupeň)
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci

V jazykovej výučbe je aktivizácia žiakov dôležitejšia ako v mnohých iných predmetoch. Vyskúšajte nápadité konverzačné hry a aktivity, počas ktorých zapojíte všetkých žiakov. Konverzačné hry podporujú aktívny hovorený prejav, porozumenie, sústredenie, pohotovosť a kreativitu. Umožňujú prehĺbiť slovnú zásobu, osvojiť si ustálené slovné spojenia aj gramaticé štruktúry, a to všetko hravou formou. Na webinári si ukážeme, aké aktivity sa hodia, aby žiaci stratili strach hovoriť a aby sa pre komunikáciu v jazyku nadchli. Mgr. Petr Hladík - vyštudoval magisterský odbor Učiteľstvo českého a nemeckého jazyka na Západočeskej unverzite v Plzni. Venuje sa výučbe nemeckého jazyka a češtiny pre cudzincov. Zaoberá sa metodikou výučby, podieľa sa na tvorbe učebníc pre stredné školy a organizuje metodické workshopy pre učiteľov jazykov v Českej republike, v Nemecku a v Rakúsku. Je autorom praktických kníh pre výučbu cudzích jazykov.

Aké možnosti podpory aktuálne poskytuje hybridné vzdelávanie? 16.2.2022, ŠPÚ

základná škola (1. stupeň)
základná škola (2. stupeň)
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
riaditelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci
rodičia
webinár ŠPÚ

Lektorky, PaedDr. Jana Dudášová a Mgr. Zuzana Mikušová zo ZŠ s MŠ J. A. Komenského v Bratislave, predstavia účastníkom počas 60 minút svoje osvedčené skúsenosti s hybridným vzdelávaním, poskytnú námety a konkrétne ukážky využiteľné v období pandémie.

Doučovanie na školách v spolupráci s mimovládnymi organizáciami 15.2.2022, ŠPÚ

základná škola (1. stupeň)
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
riaditelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Úspešný program doučovania Spolu múdrejší má už svoje 3. pokračovanie, s ktorým prichádza nová možnosť spolupráce so širšou odbornou verejnosťou a vzdelávacími organizáciami. Tie po novom pripravujú externých doučujúcich, ktorí môžu na školách pôsobiť a ich náklady sú pokryté Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ako vlastne vznikla táto idea, ako sa realizuje a samotné doučovanie vám predstavia: Mgr. Petra Jankovská - koordinátorka programu Spolu múdrejší 3 za MŠVVaŠ SR; Mgr. Soňa Koreňová - o.z. Cesta mladých a Mgr. Matej Sedláček - koordinátor programu doučovania prostredníctvom mimovládnych organizácií.

Školský klub detí ako príležitosť na kompenzačné formy dopadov pandémie 8.2.2022, ŠPÚ

základná škola (1. stupeň)
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
riaditelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci
vychovávatelia
webinár ŠPÚ

Cieľom webinára je ponúknuť účastníkom námety na tvorivú prácu s deťmi v ŠKD ako nástroje na podporu a odstránenie nedostatkov vo výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov.

Prihlášky žiakov na SŠ - ako pomôcť žiakom v rozhodovaní a príprave 3.2.2022, ŠPÚ

základná škola (1. stupeň)
základná škola (2. stupeň)
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
legislatíva
učitelia
riaditelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci
rodičia
webinár ŠPÚ

Cieľom webinára je poskytnúť účastníkom aktuálne informácie k podávaniu prihlášok žiakov základných škôl na stredné školy z pohľadu legislatívy a poskytnúť odporúčania, ako pomôcť žiakom v rozhodovaní a príprave. Cieľovými skupinami sú: rodičia žiakov ZŠ, výchovní poradcovia ZŠ a riaditelia ZŠ. Webinár určený pre riaditeľov SŠ pripravujeme.

Námety na spôsob posúdenia plnenia obsahu individuálneho vzdelávania v rámci povinného predprimárneho vzdelávania 1.2.2022, ŠPÚ

materská škola
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávania
legislatíva
učitelia
riaditelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Cieľom webinára je pomôcť účastníkom zdokonaliť sa v problematike individuálneho vzdelávania v povinnom predprimárnom vzdelávaní a poskytnúť odporúčania na posudzovanie plnenia určeného obsahu individuálneho vzdelávania.

Ako žiť so zmenami 26.1.2022, ŠPÚ

materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
riaditelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Rozšírite svoje vedomosti a zručnosti v zvládaní zmien. Budete vedieť, ako nastaviť seba a druhých na zmeny, ktoré sú súčasťou vašej práce. Identifikujete, kde na krivke prežívania zmeny sa nachádzate vy a druhí. Uvedomíte si svoje zdroje pre zvládanie zmien a svoju rolu, aké nástroje a intervencie používať pre získanie okolia pre zmeny.

KÁVA RIADITEĽOV: Aký zmysel má expertné dobrovoľníctvo na škole? 20.1.2022, ŠPÚ

materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
riaditelia
webinár ŠPÚ

Hodila by sa vám v novom roku vo vašej škole pomoc expertného dobrovoľníka z radov právnikov, ekonómov, vrcholových manažérov či coachov? Chcete sa dozvedieť viac o expertnom dobrovoľníctve a o tom, ako je možné získať pre vašu školu bezplatnú pomoc odborníkov pre rôzne oblasti? V spolupráci z neziskovou organizáciou LEAF n. o. vás pozývame na obľúbený webinár pre širší management škôl – Káva riaditeľov s názvom: „Aký zmysel má expertné dobrovoľníctvo na škole?“

Vedecká gramotnosť 19.1.2022, ŠPÚ

základná škola (1. stupeň)
základná škola (2. stupeň)
komunikácia
učitelia
riaditelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Gramotnosť nie je len schopnosť čítať, písať a komunikovať vlastné myšlienky, ale aj schopnosť formulovať otázky, popísať a vysvetliť hlavné pojmy a javy. Gramotnosť založená na otázkach zo zvedavosti, vychádzajúca z každodenných skúseností a hľadajúca odpovede na tieto otázky je VEDECKÁ GRAMOTNOSŤ. Webinár ponúka základné stratégie rozvoja vedeckej gramotnosti v škole: kritické čítanie vedeckých textov, komunikácia (diskusie, debaty, prezentácie), bádanie a experimenty a spôsoby ich využitia v procese výučby.

Hodnotenie v Microsoft Teams 12.1.2022, ŠPÚ

základná škola (1. stupeň)
základná škola (2. stupeň)
stredná škola
hodnotenie
učitelia
riaditelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Počas webinára odprezentujeme rôzne formy formatívneho hodnotenia učiteľom, hodnotenia v tíme a sebahodnotenia. Ukážeme praktické scenáre, ako jednotlivé typy hodnotenia realizovať v aplikácii Microsoft Teams. Predstavíme hodnotenie priradených úloh, či rôzne formy osobnej spätnej väzby v elektronickom poznámkovom zošite. Nezabudneme ani na jednoduché kvízy, formuláre, ale aj špeciálny nástroj Reflect na zisťovanie klímy v triede a prežívania žiakov. Webinárom vás prevedú dve dámy: pani učiteľka Kornélia Lohyňová z Hotelovej akadémie na Mikovíniho ulici v Bratislave, finalistka súťaže Učiteľ Slovenska a Zuzana Molčanová, špecialistka na vzdelávanie s Microsoft nástrojmi.

Doučovanie - súčasnosť a budúcnosť 15.12.2021, ŠPÚ, Ministerstvo školstva

základná škola (1. stupeň)
základná škola (2. stupeň)
iné
učitelia
riaditelia
pedagogickí a odborní zamestnanci
pedagogickí asistenti
odborní zamestnanci
riaditelia
rodičia
vychovávatelia
webinár ŠPÚ

Webová panelová diskusia sa bude týkať témy doučovania - jeho podoby a dostupnosti v súčasnej situácii, ale aj v budúcnosti. Porozprávame sa o tom, ako doučovanie na školách prebieha v súčasnosti, v akých formách je ho možné realizovať a kedy. Ďalšou témou budú možnosti doučovania v budúcnosti a otázka, prečo by sa mali školy zapojiť do programov doučovania a čo im to prinesie. Spomenieme aj špecifiká realizácie doučovania počas zavretých škôl. V druhej časti si povieme bližšie informácie k projektom Spolu múdrejší a Spolu úspešnejší i k doučovaniu prostredníctvom mimovládnych organizácií. Viete, kto a akým spôsobom môže podporiť ideu doučovania? Zaregistrujte sa a my vám na to radi odpovieme. Naše pozvanie prijali odborníci zo Štátneho pedagogického ústavu, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zamestnanci škôl, na ktorých doučovanie pomocou programu Spolu múdrejší v súčasnosti prebieha, i samotní doučujúci.

KÁVA RIADITEĽOV: Ako podporiť psychickú pohodu v tíme 9.12.2021, ŠPÚ

materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
riaditelia
webinár ŠPÚ

Naši hostia, Mgr. Tomáš Macko – učiteľ, mentor a lektor z n.o. LEAF a Teach for Slovakia, ako aj Mgr. Silvia Kleinová a Mgr. Miroslava Ploszek – z vedenia Spojenej školy vo Vrbovom, nám priblížia, aké spôsoby a nástroje nám pomôžu zachovať pokoj v kolektíve aj v záťažových situáciách a zlepšia vzájomné vzťahy a atmosféru v našom tíme. Dozviete sa aj konkrétne spôsoby a nástroje, ktoré pomôžu podporiť psychickú pohodu v kolektíve počas prezenčného, online či hybridného vyučovania. A rovnako máme pre vás pripravené aj príjemné relaxačné prekvapenie na záver.

Spolupráca (učiteľ – asistent) pre dobro žiakov 2.12.2021, ŠPÚ

materská škola
špeciálna materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
pedagogickí asistenti
webinár ŠPÚ

Ako by mala vyzerať vzájomná spolupráca a komunikácia medzi vedením školy, špeciálnym pedagógom, asistentom a rodičom? Aké benefity so sebou prináša spolupráca učiteľa a asistenta z pohľadu dieťaťa? Odpovede na tieto otázky si pre Vás pripravili Mgr. Jana Burcinová, učiteľka a špeciálna pedagogička a PhDr. Alexandra Kohútová, klinická psychologička. Lektorky bližšie predstavia úlohu a činnosti asistenta vo svetle jasne nastavených pravidiel, ktorých základných pilierom je EMPATIA.

Vianočná pošta 30.11.2021, ŠPÚ

základná škola (1. stupeň)
základná škola (2. stupeň)
stredná škola
iné
učitelia
pedagogickí asistenti
odborní zamestnanci
riaditelia
rodičia
vychovávatelia
webinár ŠPÚ

Pred Vianocami častejšie ako kedykoľvek inokedy dostávajú deti otázku: Bol si dobrý? Bola si dobrá? A nie vždy vedia odpoveď. Nie sú si totiž istí, čo presne to znamená. A to je výzva pre nás, učiteľov, rodičov, všetkých, ktorí sme s nimi v dennom kontakte. Dá sa dobru naučiť? Aké aktivity robíme v škole, aby deti objavovali dobro v sebe, vedeli ho vidieť, keď sa deje, dokázali ho oceňovať a aj konať? Vianočná pošta pre seniorov je jednou z aktivít, ktorú vymyslelo dieťa práve pri takomto hodnotovom vzdelávaní. Jej nápad strhol viac ako 11.000 dobrovoľníkov, pošta oslavuje už piaty rok a každoročne sa do nej zapája viac ako 500 materských, základných aj stredných škôl, ktoré bez ohľadu na vek spája chuť a odhodlanie konať dobro. Na webinári sa spolu ponoríme do (nielen predvianočných) aktivít, cez ktoré sa spolu s deťmi učíme poznať dobro, vedieť ho vidieť, oceňovať a aj konať. Dostanete návody a postupy, vďaka ktorým, veríme, sa nielen inšpirujete, ale aj vytvoríte „tú svoju“ aktivitu , ktorú môžete zrealizovať so svojimi žiakmi/žiačkami.

Ako hodnotiť žiaka v súčasnom období 25.11.2021, ŠPÚ

základná škola (1. stupeň)
základná škola (2. stupeň)
stredná škola
hodnotenie
učitelia
riaditelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Podelíme sa o 30 – ročné skúsenosti 1. súkromného gymnázia so slovným hodnotením na vysvedčení aj s konkrétnymi ukážkami. Je podstatné, čo sa rozhodneme hodnotiť, či osobitosti výkonu žiaka (nie jeho osobu), osobitosti myslenia a fantázie, alebo kvalitu a obsah vedomostí, alebo preskripciu. Čo nám poskytuje slovné hodnotenie? V prvom rade detailnejšiu informáciu o výkone žiaka a kvalitnejšiu a objektívnejšiu spätnú väzbu žiakovi, rodičom a aj nám učiteľom. A čo to stojí nás učiteľov? Slovnému hodnoteniu sa treba učiť.

Ako si pripraviť a odučiť vyučovaciu hodinu v hybridnom vzdelávaní? 23.11.2021, ŠPÚ

základná škola (1. stupeň)
základná škola (2. stupeň)
stredná škola
hybridné vzdelávanie
učitelia
riaditelia
pedagogickí a odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Webinár nadväzuje na predchádzajúcu tému s názvom Dá sa zvládnuť v pohode hybridné vzdelávanie v spolupráci Ž-R-U-R? Zameriame sa na konkrétne kroky pri príprave na vyučovanie a príklady dobrej praxe pri realizácii hybridného vzdelávania. Webinárom dávame priestor zodpovedať vaše aktuálne otázky.

KÁVA RIADITEĽOV: Ako efektívne zvládať rýchle zmeny počas pandémie? 18.11.2021, ŠPÚ

základná škola (1. stupeň)
základná škola (2. stupeň)
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
riaditelia
webinár ŠPÚ

Chcete sa dozvedieť ako efektívne riadiť školu počas rýchlych zmien a neustále sa meniacich opatrení? Ako sa nezblázniť zo súčasnej legislatívy? Potrebujete vedieť ako sa zorientovať v súčasných usmerneniach? Pozývame vás na webinár určený riaditeľom škôl, na ktorom nás obohatia svojimi skúsenosťami, dve ctené hostky Paedr. Jana Bavoľárová - riaditeľka ZŠ a MŠ Milana Rastislava Štefánika v Budimíre a Mgr. Jana Karľová z ŠPÚ, z tímu Učíme na diaľku, ktorá sa venuje emailovému poradenstvu.

Dá sa zvládnuť v pohode hybridné vzdelávanie v spolupráci žiak-rodič-učiteľ-riaditeľ? 11.11.2021, ŠPÚ

základná škola (1. stupeň)
základná škola (2. stupeň)
stredná škola
hybridné vzdelávanie
žiaci
učitelia
rodičia
riaditelia
webinár ŠPÚ

Webinárom dávame priestor zodpovedať aktuálne otázky hybridného vzdelávania, ponúkame ako inšpiráciu príklad dobrej praxe. Zameriame sa na možnosti zachovania duševnej pohody všetkých zúčastnených: žiakov, rodičov, učiteľov i vedenia školy.

Etické a udržateľné myslenie 27.10.2021, Žilinská univerzita - NSO eTwinning

stredná škola
základná škola (2. stupeň)
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
pedagogickí asistenti
odborní zamestnanci

Vyzývate žiakov k tomu, aby mysleli eticky a udržateľne? Zvažujú následky svojich nápadov, svojich aktivít? Pri hodnotení nových myšlienok je treba myslieť na to, aký môžu mať dopad na nás, na iných ľudí, na prostredie, spoločnosť. Ak robíme rozhodnutia, ktoré sa týkajú toho, či je niečo správne alebo nesprávne, tak robíme rozhodnutia, ktoré sa týkajú etiky. Webinár sa bude venovať aktivitám, programom a možnostiam ako rozvíjať etické a udržateľné myslenie.

Na kávičke s eTwinningom - aktivity so smartfónom 26.10.2021, Žilinská univerzita v Žiline - eTwinning Slovensko

základná škola (1. stupeň)
základná škola (2. stupeň)
stredná škola
podporné nástroje online výučby
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
pedagogickí asistenti
odborní zamestnanci

Väčšina vzdelávacej činnosti a zvlášť v prípade projektového vyučovania sa posúva čoraz viac od učiteľa smerom k žiakovi. Ten sa stáva bádateľom, rieši problémy, zadáva hypotézy. Smartfón so všetkými svojimi funkciami a špecifickými aplikáciami je mu veľmi dobrým pomocníkom. Na tomto webinári si ukážeme rôzne námety aj na eTwinning aktivity, ktoré žiakov budú motivovať a otvoria mu nové obzory. Pre plnohodnotnú prácu na webinári je potrebný smartfón (Android alebo iPhone) s pripojením na internet.

Ako hovoriť o témach, ktoré nás rozdeľujú 2 25.10.2021, ŠPÚ, Akadémia kritického myslenia

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
komunikácia
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
webinár ŠPÚ

Školský rok je už v plnom prúde a spolu s ním aj množstvo kontroverzných spoločenských tém, ktoré zostávajú stále otvorené. Sme presvedčení o tom, že aj školské prostredie so sebou prináša množstvo situácií, kedy je potrebné sa konfrontovať s otázkami a problémami, ktoré si častokrát vyžadujú neľahké riešenia a rozvinuté komunikačné zručnosti. Sme veľmi radi, že Vám môžeme priniesť pokračovanie veľmi úspešného online workshopu s názvom Ako hovoriť o témach, ktoré nás rozdeľujú 2, ktoré sme pre Vás pripravili spolu s lektormi - Hanou Skljarszkou a Jakubom Kobelom z Akadémie kritického myslenia. Účastníci sa prostredníctvom workshopu naučia: novú techniku a štruktúru reakcie, sumarizovať obsah v komunikácii, zmierňovať argumenty komunikačného partnera alebo partnerky, hľadať dôležité body v diskusii.

Káva riaditeľov - Školský rok 2021/22, motivácia a vízia školy 14.10.2021, 15:30, ŠPÚ

materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
riaditelia
webinár ŠPÚ

Tím UND pre Vás po krátkej odmlke pripravil opäť podujatie Káva riaditeľov. Budeme sa rozprávať s pani Máriou Dečovou - učiteľkou, koučkou a mentorkou z organizácie LEAF - na tému vízie školy. Poďte s nami hľadať odpovede na rôzne otázky: V rámci dlhodobej vízie školy: Čo sú ciele v tomto roku? Čo chceme mať v júni 2022 lepšie? V čom v rámci vízie napredujeme? Ako viem motivovať pre víziu školy svojich učiteľov? Ak nemáte víziu školy: Vidím potrebu ju tvoriť? Načo mi/ nám bude slúžiť? Kto ju má priniesť a tvoriť? Ako vyzerá reálny proces jej tvorby? Ak ju mám v šuplíku, ako ju oživovať?

Na kávičke s eTwinningom - ako začať dobrý projekt? 23.9.2021, Žilinská univerzita - NSO eTwinning

základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podporné nástroje online výučby
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
pedagogickí asistenti
odborní zamestnanci

eTwinning sa stal populárnym vďaka tomu, že poskytuje možnosť realizovať hodiny iným, atraktívnejším spôsobom. Začať projekt však môže byť niekedy náročnejšie než jeho realizácia. Na tomto webinári si ukážeme možnosti počiatočných aktivít, ktoré žiakov a ich partnerov "naštartujú" a pomôžu naplniť myšlienky vášho projektu a ideu eTwinning spolupráce.

Aktuálne otázky zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v novom školskom roku 23.9.2021, 17:00, ŠPÚ, MŠVVaŠ

podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
pedagogickí asistenti
odborní zamestnanci
riaditelia
rodičia
vychovávatelia
webinár ŠPÚ

Počas webinára budú zodpovedané aktuálne otázky súvisiace so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu v novom školskom roku. Kľúčovými bodmi webinára sú možnosti úprav obsahu vzdelávania, možnosti dištančného, prezenčného a hybridného vzdelávania, možnosťami zabezpečenia dištančného vzdelávania pre žiakov bez prístupu k online vzdelávaniu a podpora školám v oblasti personálneho zabezpečenia vyučovania.

Otázky a odpovede: COVID-19 22.9.2021, 15:00, ŠPÚ, MŠVVaŠ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
krízový manažment
učitelia
pedagogickí asistenti
odborní zamestnanci
riaditelia
rodičia
vychovávatelia
webinár ŠPÚ

[Ďakujeme za účasť, záznam z webinára čoskoro zverejníme na našom portáli] Epidemiológovia sa zhodujú, že na situáciu v školách, a teda aj na prezenčnú výučbu, má najzásadnejší vplyv miera zaočkovanosti. Ministerstvo školstva preto ešte počas letných prázdnin spustilo kampaň Za otvorené školy. Cieľom je povzbudiť ľudí k zváženiu očkovania v záujme čo najviac minimalizovať zatváranie škôl. Uvedomujeme si neľahkú situáciu, v ktorej sa pri komunikácii s rodičmi ale i medzi kolegami môžu mnohí učitelia a učiteľky môžu ocitnúť. V Štátnom pedagogickom ústave (resp. V tíme Učíme na diaľku) sme sa preto rozhodli pripraviť pre všetkých záujemcov webinár s pani doktorkou Prokopovou - hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť pre deti a dorast. Webinár sa netýka otázok ku organizačnej štruktúre, ani usmerneniam a odporúčaniam pre školy.

Podnikavosť, alebo rozvíjajme podnikateľskú myseľ s eTwinningom 8.9.2021, Žilinská univerzita - NSO eTwinning

základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
pedagogickí asistenti
odborní zamestnanci

Predstavte si svojich žiakov a zamyslite sa. Čo by podľa vás mali byť schopní zvládnuť keď skončia školu? Myslíte si, že by mali vedieť spolupracovať, zvládať prekážky, mať dobré komunikačné zručnosti, sebavedomie, mali by vedieť riešiť problémy, byť kreatívni, iniciatívni, vynaliezaví, vytrvalí, optimistickí, mali by konať eticky a zodpovedne? Ak áno, tak práve toto všetko vám ponúka vzdelávanie zamerané na rozvoj podnikavosti a podnikateľského myslenia.

Ako hovoriť o témach, ktoré nás rozdeľujú 7.9.2021, ŠPÚ, Akadémia kritického myslenia

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
komunikácia
učitelia
riaditelia
webinár ŠPÚ

Začiatok nového školského roka je tu a mnoho kontroverzných spoločenských tém je neustále otvorených. Preto očakávame, že v radoch učiteľov a aj medzi učiteľmi a rodičmi žiakov vyvstane mnoho otázok a problémov, ktoré často nemajú jednoduché riešenie. Preto Vám prinášame online školenie na tému Ako hovoriť o témach, ktoré nás rozdeľujú 💬 Tento interaktívny workshop pre Vás pripravila Akadémia kritického myslenia a jej lektori Hana Skljarszka a Jakub Kobela. Školenie bude prebiehať 7.9.2021 15:30 – 17:00 cez platformu ZOOM. Pokyny aj s linkom na online školenie Vám zašleme po prihlásení najneskôr 6.9.2021. Workshop je limitovaný na 30 účastníkov, preto, prosím, berte do úvahy záväznosť Vašej prihlášky.

Cudzí jazyk formou hier a zábavného precvičovania s WocaBee 31.8.2021, WocaBee

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podporné nástroje online výučby
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
iné
učitelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci

Učenie cudzieho jazyka je efektívne vtedy, keď žiakov motivuje a baví. Na webinári si ukážeme, ako môžete vyučovať slovnú zásobu a frázy zábavnou formou s online aplikáciou WocaBee. Aplikácia je jednoduchá na používanie, učiteľom šetrí čas a žiaci vďaka nej dosahujú výrazne lepšie výsledky. Súčasťou webináru bude aj ukážka zábavnej písomky a hry za účasti žiakov. Webinár je vhodný pre učiteľov, ktorí s aplikáciou ešte nepracovali, ale aj pre skúsených WocaBee učiteľov. Pre nich máme pripravené aktuálne novinky a zároveň odporúčania, ako s aplikáciou efektívne pracovať.

Psychická pohoda a hodnotenie žiakov 10.6.2021, ŠPÚ

základná škola (1. stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
špeciálna základná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
učitelia
pedagogickí asistenti
odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Uplynulý školský rok sa žiaci a žiačky vzdelávali v rôznych špecifických podmienkach, ktoré je potrebné zohľadniť aj pri hodnotení. Prečo je dôležité nepreťažovať deti náročným skúšaním, ako postrehnúť prvé príznaky nepohody a nezvládnutého stresu zo záťaže a ako citlivo a včas takémuto dieťaťu pomôcť nám počas webinára povedali Terézia Rosenbergerová - psychiatrička v štátnej ambulancii Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice a hlavná odborníčka v pedopsychiatrií a Petra Fridrichová zo Štátneho pedagogického ústavu.

Hodnotenie ako dar 7.6.2021, Komenského inštitút

základná škola (1. stupeň)
základná škola (2. stupeň)
hodnotenie
učitelia
riaditelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci

Zarámovali a zavesili ste si niekedy svoje vysvedčenie doma na stenu? Ani vám to nenapadlo? Prečo nie? Ako by malo vyzerať hodnotenie, s ktorým by ste to urobili? Čo by v ňom nemalo chýbať? Ako urobiť hodnotenie pravdivé, obohacujúce a podporujúce pre dieťa v napredovaní?

Učiteľky a učitelia v teréne 31.5.2021, Komenského inštitút

špeciálna materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
iné
učitelia
riaditelia
asistenti učiteľa

Čo hovoria o učení vonku a jeho prínosoch výskumy? Prečo sa máme učiť vonku? Čo nám bráni chodiť von a ako tieto prekážky prekonávať? V čom je učenie vonku iné od výučby v triede? Kam ďalej: význam senzitivity, bádateľsky orientovaná výučba vonku.

Ako zmysluplne naplánovať program Letnej školy? 26.5.2021, ŠPÚ, MŠVVaŠ

základná škola (2.stupeň)
stredná škola
špeciálna základná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
učitelia
pedagogickí asistenti
odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Naplánovať zmysluplné výchovno-vzdelávacie aktivity, ktoré sú prispôsobené veku a potrebám žiakov, môže byť náročné. Webinárom nás povedú pani učiteľky, ktoré majú bohaté skúsenosti s prípravou Letných škôl. Počas webinára sa s nami podelia o to, na čo sa pri príprave aktivít zamerať a ako nájsť správny pomer medzi vzdelávacími aktivitami a neformálnou časťou Letnej školy. Monika Podolínska je pani učiteľka z Muránskej dlhej Lúky. Bibiána Krajníková je riaditeľkou základnej školy v Gelnici.

Ako spolupracovať s neziskovým sektorom počas Letnej školy? 25.5.2021, ŠPÚ, MŠVVaŠ

základná škola (2.stupeň)
stredná škola
špeciálna základná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
učitelia
pedagogickí asistenti
odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Letné školy ponúkajú priestor na spoluprácu pre školy a neziskovým sektorom, prípadne komunitnými centrami. Počas webinára sa dozvieme, ako si takúto spoluprácu nastaviť a prečo sa do takejto spolupráce vôbec pustiť. Povieme si aj o tom, ako spolupráca môže pokračovať aj po skončení Letnej školy. O príklady dobrej dlhoročnej praxe sa s nami podelí Lenka Zápotocká z neziskovej organizácie Človek v ohrození a Rado Chalúpka, učiteľ zo ZŠ Podjavorinskej v Košiciach.

Opýtajte sa všetko, čo Vás zaujíma o projekte Letná škola 24.5.2021, ŠPÚ, MŠVVaŠ

základná škola (2.stupeň)
stredná škola
špeciálna základná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
učitelia
pedagogickí asistenti
odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Čo je to Letná škola? Pre koho je určená? A ako bude financovaná? Posledné tri augustové týždne budú venované Letným školám. Prostredníctvom webinára zistite odpovede na všetky otázky, ktoré si potrebujete zodpovedať predtým, ako sa do prípravy žiadosti pustíte, či už ide o finančné alebo vecné otázky spojené s realizáciou Letných škôl. Hostia: Nikola Lehotská, Alica Zajacová, Marianna Onderková z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ako hodnotiť žiakov vnímavo a užitočne 13.5.2021, Komenského inštitút

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
hodnotenie
učitelia
riaditelia
asistenti učiteľa
pedagogickí a odborní zamestnanci

Hodnotenie je neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania. Žiaľ, často sa chápe len ako známkovanie, ktoré nemá veľkú výpovednú hodnotu. Cieľom webinára je ukázať, ako sa dá hodnotením zlepšiť práca žiaka i učiteľa. Odpovieme na tieto a iné otázky: Prečo je hodnotenie učenia dôležité? Čo môže vhodné hodnotenie priniesť žiakovi? Čím je hodnotenie užitočné pre učiteľa? Kedy, čo a ako hodnotiť?

Mentoring a koučing na škole 6.5.2021, Komenského inštitút

základná škola (2.stupeň)
stredná škola
iné
učitelia
riaditelia
pedagogickí a odborní zamestnanci

Pre koho je mentoring určený a ako s ním na škole začať? Aký je rozdiel v mentoringu a koučingu? Diskutovať budeme o prínosoch mentoringu na školách pre žiaka, učiteľa i riaditeľa školy. Dozviete sa aký typ sprevádzania potrebujú mladí ľudia dnes.

Komunikácia a konflikty (nielen) v škole 5.5.2021, Komenského inštitút

základná škola (1. stupeň)
základná škola (2. stupeň)
základná umelecká škola
špeciálna základná škola
stredná škola
vysoká škola
komunikácia
učitelia
riaditelia
pedagogickí asistenti
vychovávatelia
odborní zamestnanci
žiaci stredných škôl
študenti vysokých škôl
rodičia

Sú konflikty nevyhnutné? Dá sa konfliktom predísť? Čo keby sme boli emocionálne vyrovnaní, morálni a zruční v riešení konfliktov? Čo je vlastne konflikt? Ako súvisí s našimi potrebami a záujmami? Akými základnými štýlmi riešime konflikty ? Aké štýly riešenia konfliktov vidieť v správaní a komunikácii žiakov a ako na ne reagovať? Ako môžeme identifikovať vlastný preferenčný štýl riešenia konfliktov?

Online bezpečne a efektívne 21.4.2021, Komenského inštitút

základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podporné nástroje online výučby
učitelia

Hľadáte spôsob ako učiť online efektívne? Akým hrozbám čelia žiaci na internete? Webinár ukáže, ako používať digitálne nástroje vo vyučovaní bezpečne a zodpovedne. Čo môžu urobiť rodičia a učitelia, aby prispeli k bezpečnému používaniu internetu. Možno Vás prekvapí aj odpoveď na otázku, čo vlastne deti robia na internete.

Vzťahy a správanie: budovanie pozitívnej klímy v triede 15.4.2021, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
špeciálna základná škola
podpora detí s rozmanitými potrebammi
učitelia
pedagogickí asistenti
webinár ŠPÚ

Bez dobrého správania s pozitívnej klímy v triede sa bude len ťažko učiť všetkým- ako učiteľom, tak aj žiakom. Ako nastaviť a udržiavať pravidlá a kultúru v triede a škole tak, aby mohli vzniknúť pozitívne vzťahy a bezpečné prostredie, kde budú všetci učiť naplno a s radosťou? Akú úlohu v tom hrajú vysoké očakávania a nároky zo strany učiteľa? A do akej miery môžu byť efektívne odmeny a tresty? Webinárom nás previedol Pavel Bobek- učiteľ na prvom stupni bežnej základne školy v Londýne, ktorá sa napriek umiestneniu v problémovej štvrti pýši nadpriemernými výsledkami na celonárodnej úrovni. Prekvapivé výsledky o to, ako to na ich škole chodí nedávno popísal pre Lidové noviny EDUZín. Pavel je aj členom učiteľského spolku Otevřeno, pre ktorý píše blog Explicitná didaktika.

Efektívna výučba a možnosti úprav obsahu vzdelávania vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť 13.4.2021, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
učitelia
pedagogickí asistenti
žiaci stredných škôl
webinár ŠPÚ

Webinár Vám pomôže ozrejmiť, aké spoločné ciele majú spoločenskovedné predmety, ako ich možno plynule prepojiť s etickými kontextami, ako vyhľadať a využiť prierezové témy (vychádzajúc zo vzdelávacích štandardov), aké aktivity využiť pre efektívne zvládnutie redukovaného obsahu a prierezových prepojení a dozviete sa aj, ako to celé vyzerá v praxi (ukážky cez dva workshopy) a premieta sa aj do dištančnej výučby (cez pracovné listy). Webinárom nás previedli Marek Bubeník, Mária Nogová a Dáša Vargová zo Štátneho pedagogického ústavu a Ľuboš Paller a jeho žiaci zo ZŠ Dudova 2, Bratislava.

Lenivé učiteľky a učitelia 12.4.2021, Komenského inštitút

základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia

Kto by nechcel byť najlepším učiteľom v škole za polovičnú námahu? Webinár ukáže pedagógom ako kvalitne vzdelávať a pritom zbytočne nestrácať energiu. Lenivý učiteľ sa pri realizácii správnej vzdelávacej filozofie, s využitím psychológie, dobrej didaktiky a vhodného osobného manažmentu môže stať hviezdou zborovne – a ešte mu pri tom stačí pracovať najmenej zo všetkých. Veď učiteľ je tým, kto by sa mal svojou prácou baviť a tento webinár k tomu môže veľmi účinne a prakticky napomôcť.

Efektívne plánovanie a možnosti úprav obsahu vzdelávania v biológii a fyzike ZŠ 7.4.2021, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
učitelia
pedagogickí asistenti
žiaci stredných škôl
webinár ŠPÚ

Webinár Vám pomôže ozrejmiť, aké sú východiská efektívneho plánovania učiva v daných predmetoch, ako dosiahnete naplnenie vzdelávacích štandardov, keď nemáte dostatok času, ako si poradiť s množstvom učiva v učebnici a ako efektívnejšie zosúladiť príbuzné predmety? Webinárom nás previedli Mariana Páleníková a Peter Kelecsényi zo Štátneho pedagogického ústavu

Matematické prechádzky 7.4.2021, Komenského inštitút

základná škola (2.stupeň)
iné
učitelia

Matematické prechádzky sa realizujú v teréne alebo aj z pohodlia domova. Webový portál https://mathcitymap.eu/sk/ ponúka registráciu užívateľom, ktorí môžu vytvoriť svoje vlastné úlohy a prechádzky. Bližšie informácie o tomto projekte nájdete na stránke: https://komenskehoinstitut.sk/matematicke-prechadzky.../

Ako priniesť deťom pozitívny zážitok pri návrate do škôl 6.4.2021, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
špeciálna základná škola
podpora detí s rozmanitými potrebammi
učitelia
webinár ŠPÚ

Pýtate sa, ako je možné dobre zvládnuť návrat žiakov základných, ale aj stredných škôl do školských lavíc? Aké praktické kroky pomôžu žiakom adaptovať sa na školské podmienky? Jana Lednická, riaditeľka CPPPaP Bratislava III., sa s nami podelí o praktické tipy a aktivity, ako možno žiakom byť nápomocný pri opätovnom otváraní ZŠ a SŠ. Webinár by mal učiteľom ozrejmiť: význam zamerania sa na sociálne vzťahy a vytvorenie bezpečia, akými aktivitami podporiť žiakov pri ich návrate do škôl, ako zvládnuť čo možno najlepšie adaptáciu žiakov na prezenčnú výučbu.

STEM - prepájanie prírodných vied, techniky, technológie a matematiky 30.3.2021, Komenského inštitút

základná škola (2.stupeň)
iné
učitelia

Lektor sa podelil o praktické tipy, ako vyučovanie metodikou STEM funguje na hodinách biológie na 2. stupni ZŠ. Krok za krokom Vás previedol metodickým postupom riešenia problému ekologickej čističky vôd.

Efektívne plánovanie a možnosti úprav obsahu vzdelávania v cudzích jazykoch v ZŠ 30.3.2021, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
učitelia
webinár ŠPÚ

Webinár Vám pomôže ozrejmiť, aké sú východiská efektívneho plánovania učiva v cudzích jazykoch, aké sú ciele vyučovania cudzích jazykov, ako sú nastavené výstupné komunikačné úrovne žiakov v základnej škole. Odpovieme si na otázky, či je možné vybrať si učebnicu, ktorá Vám a Vašim žiakom vyhovuje, prerozdeliť kompetencie a funkcie jazyka v rámci stanovenej úrovne do ročníkov podľa vlastného uváženia, selektovať úlohy a aktivity, ktoré v rámci stanovenej komunikačnej úrovne považujete za kľúčové na dosiahnutie cieľov vzdelávania.

Trieda, v ktorej sa číta pre radosť 28.3.2021, Komenského inštitút

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
učitelia

Webinár o tom, prečo je čítanie dôležité a ako vytvoriť v triede aj v online triede prostredie, aby deti čítali s radosťou. Praktické aktivity, ktoré možno v škole realizovať hneď zajtra.

Efektívne plánovanie a možnosti úprav obsahu vzdelávania v slovenskom jazyku a literatúre na ZŠ 23.3.2021, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
učitelia
webinár ŠPÚ

Cieľom webinára je ozrejmiť aké sú ciele vyučovania slovenského jazyka a literatúry v základnej škole a aké sú východiská efektívneho plánovania učiva v tomto predmete. Odpovieme aj na otázky, ako si stanoviť princíp, ktorý bude určujúci pre radenie vzdelávacích prvkov, rozdeliť vzdelávací štandard do väčších časových celkov, či využiť medzipredmetové vzťahy.

Efektívne plánovanie a možnosti úprav obsahu učiva v matematike na ZŠ 16.3.2021, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
učitelia
webinár ŠPÚ

Webinár je zameraný na efektívne plánovanie a úpravy obsahu vzdelávania v matematike na ZŠ. Venovať sa budeme možnostiam úpravy obsahu učiva v matematike, kurikulárnemu mapovaniu s praktickými ukážkami, kurikulárnemu mapovaniu naprieč predmetmi s konkrétnymi návrhmi projektov, Hejného matematike.

Efektívne plánovanie a úpravy obsahu vzdelávania na 1. stupni ZŠ 11.3.2021, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
učitelia
webinár ŠPÚ

Pýtate sa, ako je možné upraviť si ciele a obsah vzdelávania na 1. stupni ZŠ? Ako vyriešiť nedostatky v osvojení si učiva vplyvom dlhodobého dištančného vzdelávania a zníženého počtu kontaktných hodín? Webinár je zameraný na efektívne plánovanie a úpravy obsahu vzdelávania na 1. stupni základných škôl.

Od porozumenia až k celkovej inklúzii - ako to zvládli na ZŠ v Plaveckom Štvrtku 11.3.2021, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
podpora detí s rozmanitými potrebami
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
riaditelia
pedagogickí asistenti
vychovávatelia
odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Cez segregáciu, nezáujem, bitky a pandémiu k inkluzívnemu vzdelávaniu všetkých detí z Plaveckého Štvrtka a širšieho okolia. O vzostupoch a pádoch stratégie udržateľnosti vzdelávania počas pandémie nám porozprávajú učitelia spolu s členmi inkluzívneho tímu. Dozvieme sa o 2 pásmach samoty - pásmo samoty autistického spektra, ADD a ADHD a o pásme samoty školy, kde prebiehala podpora dovnútra, ale aj smerom von.

Káva riaditeľov - Čo dobré priniesla korona do našej školy? 5.3.2021, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
krízový manažment
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
iné
riaditelia
webinár ŠPÚ

V tejto Káve riaditeľov sme sa pozreli na to, ako sa náročné obdobie počas korony dá využiť na pozitívnu zmenu v škole. Zmenu, ktorá nám môže pomôcť počas pandémie, a ostane s nami aj po návrate do školských lavíc. Svoje príklady pozitívnych zmien nám rozprávajú dvaja hostia, ktorých spája, že sú absolventmi LEAF programu Premena školy zvnútra, a taktiež Komenského inštitútu.

Posilnené učiteľky a učitelia 3.3.2021, Komenského inštitút

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
špeciálna základná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
pedagogickí asistenti
odborní zamestnanci
riaditelia

Webinár Komenského inštitútu so Sylviou Ondrisovou, psychoterapeutkou, lektorkou a koučkou sa venoval témam osobnej moci, sile a autorite. Dozviete sa ako funguje dynamika moci, kedy a prečo sa zobúdzajú naši "draci", tiež hlavné aspekty mocenskej inteligencie.

Úspechom k motivácii 25.2.2021, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
podpora detí s rozmanitými potrebami
učitelia
pedagogickí asistenti
webinár ŠPÚ

Úspech vedie k motivácii, nie motivácia k úspechu. Inými slovami: v čom sa nám darí, to nás baví. Čo z tohto kľúčového zistenia plynie pre prax priamo v triede, ale aj pred obrazovkou? Pavel Bobek nám predstavil metródu explicitnej didaktiky a ukázal, ako viesť vyučovanie tak, aby úspech zažilo každé dieťa. Reč bude o plánovaní učebných cieľov, nástrojoch responzívnej výučby aj o tom, ako pracovať na vyrovnávaní rozdielov v triede.

Ako rozhýbať žiakov za počítačom? 23.2.2021, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
učitelia
vychovávatelia
webinár ŠPÚ

Počet hodín strávených pred obrazovkou sa v tejto dobe závratne zvýšil. Prináša to nielen problémy s fyzickým zdravím, ale oveľa závažnejšie psychické problémy. Pohyb je teraz dôležitejší oveľa viac ako kedykoľvek predtým. Prostredníctvom webináru Vám prinesieme aktivity, ktoré Vás vytiahnu na chvíľu preč od počítača, dajú Vám spätnú väzbu o ich využití, sú potrebné na oživenie samotného vzdelávania v online prostredí. Predstavíme si tiež aplikáciu Actionbound, ktorá prepojí online prostredie s vonkajším svetom.

Ako metodicky pracovať s príbehmi počas dištančného vzdelávania? 16.2.2021, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
učitelia
webinár ŠPÚ

Prostredníctvom webinára predstavíme niekoľko jednoduchých tipov ako príbehy zaznamenané metódou oral history ľahko použiť vo vzdelávacom procese a ako vďaka storytellingu vyučovať o dejinách v spoločenských súvislostiach zaujímavo, zážitkovo a súčasne nadpredmetovo. Nielen v oblasti histórie, ale v priamom napojení na občianske, kultúrne, mediálne, etické a morálne vzdelávanie.

Ako nastaviť víziu školy? 12.2.2021, ŠPÚ

materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
iné
riaditelia
webinár ŠPÚ

Pán Libor Pospíšil, manažér programu Ředitel naživo, porozprával, ako pomáhajú v programe účastníckym školám vybudovať si svoju vlastnú víziu. Ivo Mikulášek, riaditeľ Základnej školy a materskej školy v Dobroníne, sa podelil ako už 20 rokov pretavuje víziu svojej školy do reality.

Čo s tebou, milé online záškoláctvo? 9.2.2021, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
webinár ŠPÚ

Na workshope sa zameriame na novodobé záškoláctvo. Dieťa sa vám prihlási na hodinu, aj je tam celú hodinu pripnuté, no keď mu položíte otázku, často neodpovedá ani nereaguje, lebo hrá hry, chatuje s kamošmi, pozerá videá... Keďže bude naśe pátranie vedené cez "zazámestnanectvo", verím, že sa počas neho dozvieme veľa nie len o tom, ako pomôcť svojim žiakom, ale v prvom rade, ako pomôcť nám samým.

Ako zmysluplne pristúpiť k obsahu vzdelávania 2.2.2021, ŠPÚ

materská škola
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
učitelia
vychovávatelia
webinár ŠPÚ

Petra Fridrichová zo Štátneho pedagogického ústavu vo webinári predstavila spôsoby, ako sa zorientovať v možnostiach úpravy obsahu vzdelávania, z čoho pri nich vychádzať a aké princípy je potrebné dodržiavať pri úpravách obsahu vzdelávania.

Ako na dištančné vzdelávanie v materskej škole 2.2.2021, ŠPÚ

materská škola
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
učitelia
vychovávatelia
webinár ŠPÚ

Zavedenie dištančného vzdelávanie v materských školách sa dá s vyvinutím úsilia, plynutia času a identifikovaním vlastnej vnútornej motivácie zvládnuť. O svojich skúsenostiach, zdaroch i nezdaroch, ktoré tiež posúvajú vpred, bude hovoriť učiteľka Mia Hušlová Orságová.

Dôležitosť fonematického uvedomovania pre budúci vývin školských zručnosti 28.1.2021, ŠPÚ

materská škola
špeciálna materská škola
základná škola (1.stupeň)
podpora detí s rozmanitými potrebami
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
pedagogickí asistenti
odborní zamestnanci
rodičia
webinár ŠPÚ

Téma webinára súvisí s ranou gramotnosťou a viaže sa na obdobie predškolského a mladšieho školského veku. Pozreli sme sa bližšie na rozvoj a praktické návody v rámci fonematického uvedomovania, 2 kľúčové jazykové schopnosti a na to, že čitateľmi sa nerodíme- stávame sa nimi. Čo všetko k čítaniu potrebujeme?

Ako pracovať so spätnou väzbou a slovným hodnotením 26.1.2021, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
hodnotenie
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
riaditelia
pedagogickí asistenti
webinár ŠPÚ

Počas webinára sme hovorili o tom, že: učiteľ by mal na vyučovaní pracovať so spätnou väzbou, jednou z jej foriem je slovné hodnotenie, chybami sa človek učí, chybu neberme ako zlyhanie, ale ako cestu k zlepšeniu. Našou hostkou bola Marta Páleníková, učiteľka na prvom stupni súkromnej základnej Škola Felix, mentorka, trénerka, spisovateľka aj držiteľka ceny LEAF Award.

Káva riaditeľov - Ako viesť školu, kde sú všetci v pohode 22.1.2021, ŠPÚ

materská škola
špeciálna materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
krízový manažment
riaditelia
webinár ŠPÚ

Spolu s Marekom Madrom - psychológom a programovým riaditeľom Internetovej poradne pre mladých IPčko sme sa počas rannej kávy pozreli na to, ako: vytvárať podporné prostredie pre kolegov a zároveň nevyhorieť, nastaviť kultúru, kde vzťahy sú rovnako dôležité ako výsledky, sa nezblázniť z online porád a fyzickej neprítomnosti v školách a zborovniach.

Ako na polročné hodnotenie v školskom roku 2020/2021 21.1.2021, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
hodnotenie
učitelia
riaditelia
webinár ŠPÚ

Ako písať slovné hodnotenie, predlžiť alebo nepredĺžiť hodnotenie k 31.3. alebo akou formou sprístupniť výpisy známok. Tieto a mnohé iné otázky v našom webinári zodpovedala Petra Fridrichová - vysokoškolská pedagogička a vedúca sekce didaktiky vzdelávacích oblastí na ŠPÚ.

Ako v triede čítať pre radosť 19.1.2021, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
učitelia
pedagogickí asistenti
webinár ŠPÚ

Webinár je zameraný na podporu čítania u žiakov na prvom stupni základných škôl. S hostkou Stanislavou Opatovou, finalistkou súťaže Učiteľ Slovenska sme hovorili o tom, ako budovať kladný vzťah k čítaniu u žiakov, v ktorom veku je čítanie najdôležitejšie a o tom, že vytvoriť pozitívny prístup k čítaniu, nie je misia pani učiteľky, ale každého z nás.

Dištančné vzdelávanie detí so špeciálnymi potrebami 14.1.2021, ŠPÚ

špeciálna základná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
učitelia
riaditelia
pedagogickí asistenti
odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Na stretnutí sme zdieľali skúseností a informácie o príkladoch dobrej praxe zo špeciálneho školstva počas dištančného vzdelávania, priebehu online poradenstva a výučby detí so ŠVVP a prekonaných úskaliach.

Novoročná burza nápadov 14.1.2021, ŠPÚ

materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
pedagogickí asistenti
vychovávatelia
webinár ŠPÚ

Webinár poskytol priestor učiteľom z praxe, aby si navzájom zdieľali svoje tipy a triky na to, ako nepriviesť žiakov počas dištančného vzdelávania do bdelej kómy :)

Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania 17.12.2020, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
pedagogickí asistenti
odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania pomáha rozvíjať myslenie a vyjadrovanie, podporuje vnútornú motiváciu, reflektovanie vlastných myšlienok, prináša umenie vytvoriť si vlastnú stratégiu pri riešení úlohy, upevňuje sebadôveru, posilňuje pocity kompetencie, odstraňuje impulzivitu a strach z chýb, rozvíja rešpektovanie iného názoru. O tom, ako ju v praxi využívať nám povedal Ondřej Věnek Vysopal, riaditeľ pražskej neziskovej organizácie Charlie Karlín, ktorá združuje certifikovaných lektorov Feuersteinovej metódy inštrumentálneho obohacovania.

Káva riaditeľov - Efektívna online komunikácia 11.12.2020, ŠPÚ

materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
krízový manažment
riaditelia
webinár ŠPÚ

Online vzdelávanie prináša výzvy nielen pre učiteľov, ale aj pre vedenie škôl. O tom, ako zabezpečiť efektívnu online komunikáciu so svojími kolegami a kolegyňami a ako pri poradách a konzultáciách zohľadniť špecifiká online prostredia nám povedala Snežana Ďuricová z Maxman Consultants.

Úloha školského psychológa v dištančnom vzdelávaní 10.12.2020, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
pedagogickí asistenti
odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Školská psychologička Lucia Košťálová nás previedla webinárom, kde sme sa dozvedeli, ako psychológ na škole pracuje počas dištančného vzdelávania so svojimi študenti a či je jeho úlohou podporovať aj svojich kolegov.

Káva riaditeľov - Krivka prežívania zmeny 4.12.2020, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
krízový manažment
riaditelia
webinár ŠPÚ

Jedinou konštantou je zmena, preto sme sa spolu s riaditeľmi pozreli na to, ako ju zvládnuť a ako naše nastavenie mysle prispieva k tomu, aby sme sa nevzdávali. Týmto webinárom nás previedol skúsený kouč Ján Dubnička.

Podpora detí s narušenou komunikačnou schopnosťou v dištančnej forme vzdelávania 3.12.2020, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
pedagogickí asistenti
odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Michaela Mojžišová zo špeciálno-pedagogického centra Logopedys nám vo webinári priblížila teoretické východiská práce s deťmi, ktoré majú narušenú komunikačnú schopnosť. Nájdete v ňom aj praktické rady a tipy aktivít, ktoré sú pre tieto detí vhodné aj v online prostredí.

Ako na dištančné vzdelávanie chémie 1.12.2020, ŠPÚ

základná škola (2.stupeň)
stredná škola
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
učitelia
webinár ŠPÚ

Ako dištančne vzdelávať a nezanedbať pri tom budovanie kľúčových aspektov prírodovednej gramotnosti? Počas webinára sme sa dozvedeli, ako motivovať žiakov k empirickému štúdiu budovaním bezpečného domáceho laboratória vybaveného improvizovanými pomôckami a látkami, ktoré sú v domácnosti bežne dostupné.

Káva riaditeľov - Skúsenosti s dištančným vzdelávaním 27.11.2020, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
krízový manažment
riaditelia
webinár ŠPÚ

Počas tejto rannej kávy riaditeľov sme slovo prenechali priamo riaditeľom, ktorí s nami pozdieľali skúsenosti s dištančným vzdelávaním. Pani riaditeľka Katarína Martiňákova, porozprávala svoje skúsenosti so zavádzaním distančného vzdelávania na štátnej základnej škole Ľudovíta Fullu v Košiciach. Riaditeľ Matej Sapák priblížil, ako na online fungovanie prechádzala súkromná stredná škola LEAF Academy v Bratislave.

Podpora detí z marginalizovaných rómskych komunít 26.11.2020, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
učitelia
pedagogickí asistenti
odborní zamestnanci
rodičia
webinár ŠPÚ

Ako prežívajú situáciu spojenú s pandémiou COVID-19 žiaci z marginalizovaných rómskych komunít? Pozrieme sa na to, aké bariéry vo vzdelávaní musia žiaci prekonávať, ako tvoriť pracovné listy pre žiakov, ktorým s nimi rodičia nevedia pomôcť a na príkladoch z praxe sa inšpirujeme, ako rómskym deťom pomôcť prekonať ťažkosti súvisiace s prerušením vyučovania v školách a ako celú situáciu vnímajú zriaďovatelia škôl.

Ako učiť odborný predmet aj efektívne (aj online)? 24.11.2020, ŠPÚ

stredná škola
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
krízový manažment
učitelia
webinár ŠPÚ

Svoje skúsenosti s rozvojom digitálnych kompetencií v odborných predmetoch predstavil Peter Pirončiak, učiteľ odborných predmetov pre marketingovú komunikáciu z Hotelovej akadémie Liptovský Mikuláš. V zázname webinára nájdete niekoľko inšpirácií, ako používať digitálne nástroje budúcnosti na pracovné úlohy, ktoré vychádzajú zo štandardov odborných predmetov.

Žiaci s poruchami autistického spektra v čase nepravidelnej školskej dochádzky 19.11.2020, ŠPÚ

špeciálna základná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
učitelia
pedagogickí asistenti
odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Byť úspešným učiteľom žiakov s PAS vyžaduje nemálo zručností, je potrebné sa nebáť riskovať, dobre žiakov motivovať, byť kreatívny a mať trpezlivosť. Ako je to v časoch dištančnej výučby? Pozreli sme sa na charakteristiky, ktoré pri žiakoch s poruchami autistického spektra treba mať na zreteli a čomu sa pri práci vyvarovať.

Práca so skupinou v online priestore 19.11.2020, VÚDPaP

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
odborní zamestnanci

Výber komunikačných kanálov a metód v práci školského psychológa v online priestore. Špecifiká práce so skupinou žiakov, učiteľov a rodičov. Podporná činnosť školského psychológa v systéme “online” školy.

Dištančné vzdelávanie v základných umeleckých školách 18.11.2020, ŠPÚ

základná umelecká škola
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
krízový manažment
učitelia
riaditelia
webinár ŠPÚ

Ako sa ZUŠ vysporiadali s dištančným vzdelávaním, ako ho zvládajú učitelia a žiaci, akými príkladmi dobrej praxe nás môžu inšpirovať a aké sú ich špecifické problémy v tomto období pandémie COVID-19.

Káva riaditeľov - (ne)motivácia v online zborovni 13.11.2020, ŠPÚ

materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
krízový manažment
riaditelia
webinár ŠPÚ

Ako môže vedenie školy podporiť motiváciu učiteľov počas on-line vzdelávani? Vo webinári sme sa pozreli na to, či vedie cesta cez zvyšovanie kontroly alebo podporu samostatnosti. Do virtuálneho hosťovského kresla zasadol Martin Kuruc, ktorý aktuálne pôsobí ako pedagóg na Katedre pedagogiky a sociálnej pedagogiky PdF UK.

O rozvoji grafomotoriky a začiatkoch čítania v dištančnom vzdelávaní 12.11.2020, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
učitelia
pedagogickí asistenti
odborní zamestnanci
rodičia
webinár ŠPÚ

Prinášame vám záznam z prakticky zameraného webinára, plného aktivít, hier a názorných ukážok, ktoré vašim žiakom uľahčia v dištančnom vzdelávaní zvládnuť začiatky čítania a rozvíjať grafomotoriku. Webinárom nás previedla spoluautorka knihy Dyslektický mozek, špeciálna pedagogička Milada Smutná.

Bádanie v biológii - ako to robiť online? 11.11.2020, ŠPÚ

základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
webinár ŠPÚ

Bádateľsky orientované aktivity sú neoddeliteľnou súčasťou modernej výučby prírodovedných predmetov. Mnohí učitelia pripravujú takéto aktivity pravidelne pre svojich študentov. Na webinári sme sa dozvedeli, ako s nimi môžete pokračovať aj počas dištančného vyučovania.

Úloha pedagogického asistenta v dištančnej forme vzdelávania 5.11.2020, ŠPÚ

materská škola
špeciálna materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
pedagogickí asistenti
webinár ŠPÚ

Ako zapojiť pedagogických asistentov do dištančnej výučby počas mimoriadneho prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu, aby s nimi deti nestratili kontakt a interakciu?

Hybridné vzdelávanie v prostredí slovenskej strednej školy 3.11.2020, ŠPÚ

stredná škola
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
podporné nástroje online výučby
učitelia
webinár ŠPÚ

Gymnázium v Košiciach využívalo hybridné vzdelávanie omnoho skôr ako nás pandémia prinútila vyučovať z našich obývačiek. Prečo vznikol projekt ONLINE školy dávno pred COVIDom a ako vyzerá hybridné vzdelávanie v prostredí slovenskej strednej školy? Dozvedeli sme sa aj to, ako rozumne využívať technológie, aby slúžili v prospech učiaceho sa procesu žiakov počas dištančného, ale aj prezenčného vzdelávania.

Žiaci s vývinovými poruchami učenia v dištančnej forme vzdelávania 29.10.2020, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
učitelia
pedagogickí asistenti
odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Pozrite si záznam z webinára, ktorý bol tvorený simuláciou procesu učenia optikou žiakov a žiačok s ťažkosťami v učení, ktoré vyplývajú z vývinových porúch učenia. Ako sa učí žiakom, žiačkám s dyslexiou, dysgrafiou, dyskalkúliou či dysortografiou v slovenskom školskom systéme? Ako môžeme my pedagogičky, pedagógovia vytvoriť v procese učenia optimálne podmienky pre všetkých žiakov a žiačky bez rozdielu? Spoločne vytvoríme praktické a jednoducho aplikovateľné zásady pre učiteľov a učiteľky, ktoré je vhodné využívať nielen počas dištančnej formy výuky.

Učenie jazykov na diaľku - problém alebo šanca? 28.10.2020, ŠPÚ

stredná škola
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
učitelia
webinár ŠPÚ

Hoci je učenie na diaľku náročné, môže sa stať príležitosťou na to, aby sme začali napĺňať potreby každého žiaka. Treba však zmeniť vžité schémy vyučovania, prispôsobiť obsah a metódy reálnym možnostiam. Ponúkať a pýtať si zmysluplnú spätnú väzbu. Na webinári pre učiteľov jazykov sme sa porozprávali o tom, ako dať žiakom stredných škôl šancu nájsť si svoju vlastnú cestu na učenie sa jazykov.

Zachovanie mentálneho zdravia počas dištančného vzdelávania 22.10.2020, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
riaditelia
pedagogickí asistenti
vychovávatelia
odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Vo webinári sa dozviete, ako používať princípy priebežnej regenerácie síl pri učení v podmienkach dištančného vzdelávania, aké sú základné princípy psychohygieny, ale aj o dôsledkoch neriešeného stresu na fungovanie nášho mozgu

Ako na telesnú a športovú výchovu v čase koronakrízy? 21.10.2020, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
učitelia
webinár ŠPÚ

Telesná a športová výchova sa od začiatku školského roka vytratila z telocvične. Stredoškoláci sa už niekoľko týždňov vzdelávajú dištančne a nedávno sa k nim pridali aj žiaci druhého stupňa základných škôl. Ako dodržať všetky odporúčania a zároveň zostať so svojimi žiakmi vo forme? O tomto všetkom sme sa porozprávali s Danou Masarykovou z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Príklady priamo z praxe priniesol pán riaditeľ ZŠ a MŠ Kalinčiakova Dušan Noga.

Ako a prečo sa hýbať aj v „online dobe“? 20.10.2020, Komenského inštitút

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
iné
učitelia

Čo by malo byť cieľom telesnej výchovy na školách? Ako budovať zdravý vzťah k pohybu a prečo je dôležitý pre naše fyzické a psychické zdravie? Prečo a ako cvičiť so žiakmi (nielen) v tomto období? Čo je dôležité, aby sa pohyb stal súčasťou nášho života – ako len nezačať, ale aj pokračovať?

Dištančné vzdelávanie žiakov so sluchovým postihnutím v školskej inklúzii 19.10.2020, VÚDPaP

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
podpora detí s rozmanitými potrebami
učitelia
odborní zamestnanci

Webinár bude zameraný na tému podpory žiakom so ŠVVP v individuálnej integrácii počas obdobia dištančnej domácej výuky. Venovať sa budeme špecifikám vzdelávania žiakov, ktorí majú z dôvodu sluchového postihnutia narušený vývin reči a komunikácie, a učia sa spoločne so žiakmi bez zdravotného znevýhodnenia v školách bežného typu. Zaujímať nás budú výhody aj obmedzenia, ktoré prinášajú postupy vzdelávania na diaľku s využitím IKT u tejto špecifickej skupiny žiakov.

Online vyučovanie matematiky s podporou interaktivnych aplikacii 6.10.2020, ŠPÚ

základná škola (2.stupeň)
podporné nástroje online výučby
učitelia
webinár ŠPÚ

Moderné technológie ovplyvňujú aj metódy výučby matematiky. Vhodný spôsob integrácie IKT do vyučovania matematiky podporuje aktívne učenie sa žiakov a má pozitívny vplyv na úroveň nadobudnutých vedomostí a zručností. V rámci webinára budú učiteľom predstavený kurz Zlomky, ktorý je verejne prístupný na adrese http://matematika.truni.sk/zlomky/. Obsah tohto kurzu zodpovedá obsahovému a výkonovému štandardu stanovenému v ŠVP.

Učitelia Slovenska inšpirujú - ako dnes učiť efektívne a zmysluplne 5.10.2020, Komenského Inštitút

stredná škola
základná škola (2.stupeň)
základná škola (1.stupeň)
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
podporné nástroje online výučby
krízový manažment
učitelia

Pripravili sme pre Vás webinár s hviezdnymi lektormi - víťazmi ocenenia Učiteľ Slovenska - Zuzkou Tkáčovou a Petrom Pallom! Spoločne budeme diskutovať hlavne o týchto otázkach: Ako sa pripraviť na možné zatvorenie školy či triedy? Aké nástroje dištančnej/hybridnej výučby využívať? Ako efektívne učiť na diaľku? Ako pri výučbe spolupracovať s kolegami a motivovať žiakov?

Vzdelávanie detí cudzincov a žiakov dlhodobo žijúcich v zahraničí 27.8.2020, ŠPÚ

stredná škola
základná škola (2.stupeň)
základná škola (1.stupeň)
podpora detí s rozmanitými potrebami
učitelia
riaditelia
rodičia
webinár ŠPÚ

Ako učiť žiakov, na ktorých sa vzťahuje osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky? Aké procesy sa vzťahujú na ich prijímanie a začleňovanie do vzdelávacieho procesu? Tento webinár sa zameriava na vysvetlenie základých pojmov a legislatívne východiská problematiky, ktoré majú priamy vplyv na vzdelávanie detí cudzincov a žiakov dlhodobo žijúcich v zahraničí.

Späť do školy a práce: ako zvládnuť prechodové obdobie a podporiť žiakov a študentov v triede 24.7.2020, VÚDPaP

základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
pedagogickí asistenti

Od 22.júna sa školy otvorili všetkým deťom aj študentom (na druhom stupni ZŠ aj v stredných školách) a ich rodičov a učiteľov čakajú nové výzvy: “znovuadaptácia” na školu, zvládnutie tranzície - prechodového obdobia (prechody na nový stupeň vzdelávania a rozlúčky) a návratu do “nového normálu”. Čo toto obdobie znamená pre Vás? Ako sa naučiť žiť s neistotou? A čo pre deti / študentov? Tieto a iné otázky spoločne prediskutujeme a poskytneme Vám užitočné informácie a praktické nástroje, ktoré viete využiť pri podpore detí počas prechodového obdobia.

Webinár o letných školách 23.6.2020, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
podpora detí s rozmanitými potrebami
iné
učitelia
pedagogickí asistenti
vychovávatelia
rodičia
webinár ŠPÚ

Letné školy sú súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID 19, ktoré vznikli ako dôsledok prerušenia vyučovania v školách. Letná škola nekopíruje klasickú výučbu, ale mala by prispieť k stimulácii výchovno-vzdelávacieho procesu. O priaznivých aspektoch letných škôl, potrebných informáciách spojených s ich organizáciou, ako aj príkladoch dobrej praxe s dôrazom na zapojenie žiakov zo sociálne vylúčených komunít hovoria Miroslava Hapalová, riaditeľka ŠPÚ, Lucia Ivicová, učiteľka cez program Teach for Slovakia a poradkyňa štátneho tajomníka pre inkluzívne a národnostné školstvo, Monika Podolinská, učiteľka zo ZŠ Muránska Dlhá Lúka a Dávid Korčkovský, mentor a vedúci komunitného centra ETP Slovensko.

Späť do škôl a škôlok 19.6.2020, VÚDPaP

materská škola
základná škola (1.stupeň)
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
pedagogickí asistenti

Od júna čaká s otvorením škôl a škôlok deti, ich rodičov a učiteľov nová výzva: zvládnutie tranzície - prechodového obdobia a návratu do “nového normálu”. Čo toto obdobie znamená pre Vás? Ako sa naučiť žiť s neistotou? A čo pre deti? Ako ho môžete zvládnuť vďaka podpore od rovesníkov, či kolegov a ako spoločne čerpať zo skúseností získaných v časoch karantény? Tieto a iné otázky spoločne prediskutujeme a poskytneme Vám užitočné informácie a praktické nástroje, ktoré viete využiť pri podpore detí počas prechodového obdobia.

Záver školského roka diskusia o spôsobe hodnotenia a ukončovaní pre školy 12.6.2020, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
hodnotenie
učitelia
webinár ŠPÚ

Live stream o závere školského roka a spôsobe hodnotenia a ukončovaní pre školy - Miroslava Hapalová a Petra Fridrichová - autorky Usmernenia o hodnotení predstavia krátko možnosti ukončenia roka.

Ako na zmysluplné outdoorové vzdelávanie? 27.5.2020, Komenského inštitút

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia

Diskusia: Ako na zmysluplné outdoorové vzdelávanie (hostia: Martin Kříž z českého Učíme se venku, Ivana Poláčková z CEEV Živica a naše absolventky Katarína Vajkai a Martina Štesková)

Ako viesť školu na diaľku – užitočné tipy nielen pre vedenie škôl 20.5.2020, Komenského inštitút

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
krízový manažment
riaditelia

Diskusia: Ako viesť školu na diaľku – užitočné tipy nielen pre vedenie škôl (moderuje: Janka M. Balážová, hostia: Martin Menšík z Profesie a absolventky KI Zuzana Borovská a Jana Marcineková)

Úloha školského psychológa v koranakríze a po nej z pohľadu CPPPaP 19.5.2020, VÚDPaP

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
odborní zamestnanci

Pozrite si ďalší webinár pre školských psychológov.

Úloha školského psychológa v koronakríze 19.5.2020, VÚDPaP

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
odborní zamestnanci

Pozrite si ďalší webinár pre školských psychológov.

Webinár o slovnom hodnotení pre stredné školy 18.5.2020, ŠPÚ

stredná škola
hodnotenie
učitelia
webinár ŠPÚ

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Komenského inštitútom predstavuje 3. zo série webinárov k usmerneniu o hodnotení v čase mimoriadnej situácie. V tomto webinári sa venuje pozornosť stredným školám a možnostiam slovného hodnotenia a získavania podnetov na hodnotenie žiakov (nielen) v čase mimoriadnej situácie. Hostia webináru prezentujú, spolu so svojimi nápadmi na uľahčenie práce, svoje rady a odporúčania na to, ako byť efektívnym a zrozumiteľným pri slovnom hodnotení.

DIEŤA a (m)učenie v koronačasoch 14.5.2020, EDUpoint Nitra

základná škola (2.stupeň)
základná škola (1.stupeň)
podpora detí s rozmanitými potrebami
iné
rodičia

Odmieta vaše dieťa plniť zadania do školy? Trvá mu veľmi dlho, kým spraví všetky úlohy a naučí sa? Musíte ho doslova donútiť alebo „stáť nad ním“, kým zadanie nesplní? Hnevá sa pri učení? Ste v stave, kedy vás, ako aj dieťa, učenie do školy stresuje? Cítite nechuť či rezignáciu? Ukážeme vám jednoduché tipy ako tento stav zlepšiť a proces učenia na oboch stranách spríjemniť.

Webinár o slovnom hodnotení pre 2.stupeň 13.5.2020, ŠPÚ

základná škola (2.stupeň)
hodnotenie
učitelia
webinár ŠPÚ

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Komenského inštitútom prináša 2. webinár k hodnoteniu v čase mimoriadneho prerušeného vyučovania. Vo webinári sa venujeme špecifikám slovného hodnotenia na 2. stupni ZŠ. K usmerneniu o hodnotení v tejto mimoriadnej situácii podala vysvetľujúce informácie expertka ŠPÚ Petra Fridrichová.

Ako rozvíjať komunikačné zručnosti u dieťaťa s ťažkosťami v učení? 13.5.2020, VÚDPaP

materská škola
základná škola (1.stupeň)
špeciálna základná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
odborní zamestnanci
rodičia

V rámci webinára sa zameriame na stručnú charakteristiku recepčných i produkčných komunikačných zručností a ponúkneme námety na aktivity, ktorými môžeme u dieťaťa uvedené zručnosti rozvíjať aj v domácom prostredí.

Ako učiť “vylúčené” deti počas korony? 13.5.2020, Komenského inštitút

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
učitelia

Diskusia: Ako učiť “vylúčené” deti počas korony? (moderuje: Tina Gažovičová, hostia: Janette Motlová, Zuzana Révészová a Jana Karľová)

Ako rozvíjať orientáciu v priestore u detí s ťažkosťami v učení? 7.5.2020, VÚDPaP

materská škola
základná škola (1.stupeň)
špeciálna základná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
odborní zamestnanci
rodičia

Dozviete sa v ňom viac o charakteristike a význame priestorovej orientácie v procese osvojovania si učiva. Taktiež môžete vďaka webináru načerpať inšpiráciu na rôzne zaujímavé tipy na aktivity, ktorými môžete u Vášho dieťaťa posilňovať orientáciu v priestore aj v domácom prostredí.

Hodnotíme bez známok 6.5.2020, EDUpoint Nitra

základná škola (2.stupeň)
základná škola (1.stupeň)
hodnotenie
učitelia

Posledné dva mesiace pred nás postavili mnoho nových výziev. Jednou z nich je aj hodnotenie žiakov počas vzdelávania v domácom prostredí bez známok. Slovné hodnotenie nie je na Slovensku nová téma. A aj dnes viaceré školy a učitelia experimentujú s rôznymi kombináciami slovného hodnotenia. Ale jedna vec je skúšať to spolu so žiakmi face-to-face v triede, komunikovať o tom s rodičmi a diskutovať s kolegami ako to nastaviť tak aby sa v tom cítili komfortne všetci aktéri vzdelávania. Martin Kuruc predstaví jednoduché pravidlá slovnej spätnej väzby pre 1. stupeň a rôznych kombináciách hodnotenia na 2. stupni. Tiež si povieme pár odporúčaní ako hodnotiť slovne a nezblázniť sa.

Ako vytvárať náučné videá pre študentov? 6.5.2020, Komenského inštitút

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podporné nástroje online výučby
učitelia

Ako vytvárať náučné videá pre študentov?

Webinár o slovnom hodnotení pre 1.stupeň 1.5.2020, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
hodnotenie
učitelia
webinár ŠPÚ

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Komenského inštitútom pripravil sériu webinárov o slovnom hodnotení s autormi Usmernenia na hodnotenie a učiteľmi z praxe, ktorí dlhodobo slovné hodnotenie využívajú. Seminár je určený pre učiteľov na prvom stupni základných škôl. V online diskusii dominujú najmä príklady z praxe. S učiteľmi sa o svoje skúsenosti a poznatky podelia ich kolegovia, ktorí formu slovného hodnotenia už používajú.

Ako rozvíjať sluchové vnímanie u detí s ťažkosťami v učení? 30.4.2020, VÚDPaP

materská škola
základná škola (1.stupeň)
špeciálna základná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
odborní zamestnanci
rodičia

Dozviete sa základné informácie o tejto funkcii a ako sa oslabenie sluchového vnímania odzrkadľuje v osvojovaní si učiva. Predstavíme výber aktivít a hier, ktoré sluchové vnímanie stimulujú.

Špeciálne a aktuálne potreby detí pri výučbe 30.4.2020, EDUpoint Nitra

základná škola (2.stupeň)
základná škola (1.stupeň)
podpora detí s rozmanitými potrebami
učitelia
pedagogickí asistenti
odborní zamestnanci

Diskusia s dvomi hosťami o možnostiach vzdelávania detí so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami (individuálne vzdelávanie, individuálny vzdelávací plán a pod.). Táto diskusia reaguje na problém, že rodičia sa stretávajú s problémom zapísať svoje deti so špeciálnymi potrebami do škôl. Preto im chceme ukázať možnosti, ktoré môžu využiť. Súčasťou diskusie bude aj téma aktuálnych potrieb detí v čase korona krízy, možnosti, ktoré nám dáva pokyn na hodnotenie a pripravovaná kurikulárna zmena, zdieľanie dobrej praxe, ako zapojiť asistentov a odborných zamestnancov a i.

Ako nás preškolí korona? 29.4.2020, Komenského inštitút

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
iné
učitelia

Diskusia Komenského inštitútu: Ako nás preškolí korona? (moderuje: Adela Vinczeová, hostia: Helena Weszelovszká, Stanka Opátová a Jozef Šujak)

Školský psychológ – Ďalšie kontaktné osoby (koronakriza) 28.4.2020, VÚDPaP

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
odborní zamestnanci

Ako môže byť v tomto období nápomocná školská rada? Pozrite si ďalší webinár pre školských psychológov.

Ako sa vzdelávať online efektívne 23.4.2020, Zmudri.sk

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
základná umelecká škola
stredná škola
vysoká škola
centrum voľného času
podporné nástroje online výučby
učitelia
žiaci stredných škôl
študenti vysokých škôl
rodičia

Toto vzdelávacie video je určené pre všetkých, ktorí sú v súčasnej dobe odkázaní na dištančnú výuku. Obsahuje tipy a triky, na efektívne učenie, časový manažment a rozdelenie povinností v kontexte dištančnej výuky.

Školský psychológ - Ako kontaktovať klienta pri koronakríze? 22.4.2020, VÚDPaP

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
odborní zamestnanci

Školský psychológ - Ako kontaktovať klienta pri koronakríze?

Prvé kroky školského psychológa pri COVID-19 20.4.2020, VÚDPaP

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
odborní zamestnanci

Aké kroky by mal v rámci odbornej činnosti robiť školský psychológ v čase COVID-19? Pozrite si, ako môžete odbornú činnosť robiť v tejto mimoriadnej situácii. Poradíme, aké by mali byť prvé kroky školského psychológa.

Vzdelávanie na diaľku – diskusia s človekom v prvej línii 17.4.2020, EDUpoint Nitra

stredná škola
základná škola (2.stupeň)
základná škola (1.stupeň)
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
legislatíva a pracovnoprávne vzťahy
učitelia
riaditelia

V rámci projektu EduPoint v Nitre vám v piatok 17.4. od 10,00 hod. prinášame možnosť porozprávať sa s človekom v prvej línii . Viktor Križo je koordinátorom centrálnej stránky MŠVVaŠ SR a ŠPÚ: učimenadialku.sk. V online diskusii ponúkne riaditeľom a učiteľom informácie a podporu v mnohých oblastiach od pracovnoprávnych až po metodické v čase koronavírusu.

Ako rozvíjať motoriku u detí s ťažkosťami v učení? 17.4.2020, VÚDPaP

materská škola
základná škola (1.stupeň)
špeciálna základná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
odborní zamestnanci
rodičia

Povieme vám o hrubej a jemnej motorike, grafomotorike i o tom, ako sa motorické oslabenia dieťaťa prejavujú v ťažkostiach s učením. Ponúkneme námety na činnosti, aktivity a hry, ktoré sú vhodné na stimuláciu aj v domácom prostredí, diskutovať budeme aj o súčasných možnostiach rozvíjania motoriky u detí z marginalizovaných rómskych komunít.

Ako rozvíjať zrakové vnímanie u dieťaťa s ťažkostami v učení? 7.4.2020, VÚDPaP

materská škola
základná škola (1.stupeň)
špeciálna základná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
odborní zamestnanci
rodičia

Venovať sa budeme zrakovému vnímaniu, povieme si, prečo je v procese vzdelávania dôležité a ako sa jeho oslabenie odzrkadľuje v osvojovaní si učiva. Ponúkneme námety činností, hier, či pomôcok, ktoré podporujú posilňovanie zrakového vnímania a budeme sa zamýšľať i nad tým, ako môžeme zrakové vnímanie stimulovať u detí z MRK.

Rovesnícke príbehy pre jazyky a humanitné vedy 7.4.2020, Komenského inštitút

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia

Veľa skvelých online vzdelávacích nástrojov existovalo už pred tým, ako sme sa zo dňa na deň ocitli v domácej karaténe. Jedným z nich je storiesthatmove.org. Obsahuje veľa výborného materiálu (metód, aktivít, videí) v rôznych jazykových mutáciách a môžete ho využívať ako „ready-to-use“ materiál, alebo si z neho povyberať len to, čo sa vám práve hodí. Storiesthatmove je síce hlavne vnímaný ako vzdelávací nástroj proti diskriminácii, ale po jeho preštudovaní vám začnú naskakovať nápady, ako ho využiť na svojich hodinách. Nezáleží na tom, či učíte angličtinu, alebo nemčinu, dejepis, etiku. Tento webinár je určený pre všetkých, ktorí učia jazyky a humanitné vedy.

Ako si poradiť s izoláciou? 7.4.2020, EDUpoint Nitra

stredná škola
základná škola (2.stupeň)
základná škola (1.stupeň)
špeciálna základná škola
vysoká škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
iné
učitelia
pedagogickí asistenti
riaditelia
odborní zamestnanci
žiaci stredných škôl
študenti vysokých škôl
rodičia

Už je to skoro mesiac. Mnohí sme si už našli svoj vlastný režim, ako fungovať v karanténe počas dňa. Pre všetkých je to nová situácia, s ktorou sa každý musíme vysporiadať. Svoje skúsenosti s izoláciou má aj astrobiologička Michaela Musilová. Velila simulovanej misii na Mars. V online EDUpointe sa podelí s vami o svoje skúsenosti ako ľudsky, psychycky a komunikačne zvládať odlúčenie a izoláciu.

Ako pracovať s dieťaťom s problémami v učení? 2.4.2020, VÚDPaP

materská škola
základná škola (1.stupeň)
špeciálna základná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
učitelia
rodičia

Spoznáte model práce školského tímu pri nastavovaní redukcie učiva, ale aj základné zásady práce s deťmi s problémami v učení.

Zmysluplný dejepis (nielen) v karanténe 2.4.2020, Komenského inštitút

základná škola (2.stupeň)
stredná škola
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
učitelia

Vyučovanie dejepisu by nikdy nemalo byť o memorovaní faktov, udalostí a dátumov. Súčasná situácia nám síce v mnohom komplikuje život, ale zároveň môže byť príležitosťou skúsiť (nielen) dejepis učiť prakticky, zaujímavo a medzipredmetovo. Niekoľko tipov na aktivity a úlohy, ktoré môžete skúsiť aj na diaľku alebo v online priestore, vám predstavím vo svojom webinári.

Ako vytvoriť vzdelávacie video pre študentov 1.4.2020, Zmudri.sk

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
základná umelecká škola
stredná škola
vysoká škola
centrum voľného času
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
učitelia

Online videá sú skvelým nástrojom na vzdelávanie, pretože vedia veľmi zrozumiteľne vysvetliť konkrétnu tému, viete ich rozšíriť medzi mnoho ľudí a študenti ich jednoducho zbožňujú. Rozhodli sme sa, že chceme všetkým učiteľom, lektorom a nadšencom vzdelávania pomôcť tým, že vám priblížime, ako sa vytvárajú náučné videá, aby ste mohli svojich študentov vzdelávať aj na diaľku.

Objavujme talenty a silné stránky našich žiakov 1.4.2020, Komenského inštitút

základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia

Teraz, keď sú žiaci doma, môžeme naše vyučovanie poňať rôznymi spôsobmi. Niekto rád píše, tvorí básne, maľuje, modeluje, navrhuje, alebo skicuje. Takto tvorivo sa dá spracovať akákoľvek téma, či už je to dejepis, literatúra, geografia alebo etika. Na tomto webinári sa budeme spoločne rozprávať o tom, ako sa dajú rôzne témy rôznorodo spracovať, pričom si žiaci sami vyberú spôsob, v ktorom sa cítia najpohodlnejšie a ide im najlepšie. Takýto spôsob učenia sa dá využiť na ktoromkoľvek predmete, a keďže dieťa robí aktivitu, v ktorej je dobré a baví ho, nepotrebuje pomoc rodičov.

Ako v tejto náročnej situácii efektívne komunikovať s rodičmi detí z MRK? 30.3.2020, VÚDPaP

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
podpora detí s rozmanitými potrebami
učitelia
odborní zamestnanci

Pozrite si, ako v tejto náročnej situácii efektívne komunikovať s rodičmi detí z MRK a ako im pomôcť v prípade, že sa s nimi v týchto dňoch neviete skontaktovať. Zistite, ako zmapovať, čo sa aktuálne deje v rodinách, ktoré nemajú internet a nereagujú na Edupage.

Online ŽÚR alebo ako učiť žiakov 2. stupňa ZŠ z domu a nezblázniť sa 26.3.2020, Komenského inštitút

základná škola (2.stupeň)
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
učitelia

Všetkým nám ide o tú istú vec, nestratiť u žiakov druhého stupňa ZŠ školské a životné návyky, udržať sa v pokojnom a zdravom móde, aby sme sa na na konci tohto príbehu nezbláznili a ustáli to. Žiaci, učitelia, rodičia. Budeme sa rozprávať o tom, koľko učiva a v akej forme je vhodné zadávať, aké typy domácich úloh sa odvedčili, ako dodržať psychohygienu žiakov v tomto ťažkom období a ako je vhodné podporiť rodičov pri organizovaní rodinného života a učenia sa doma.

Lenivý učiteľ: zmysluplné domáce a online vzdelávanie 25.3.2020, Komenského inštitút

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
učitelia

Napriek ťažkým podmienkam sa pravidlá pre kvalitné vzdelávanie nemenia. Učiteľ má v domácej výučbe svoje možnosti a spôsoby, ako takýto druh vzdelávania riadiť. Robert Čapek (Lenivý učiteľ) sa s vami podelí o myšlienky a praktické rady, ako dobre učiť aj na diaľku. Súčasťou interaktívneho livestreamu budú aj odpovede na vaše otázky.

Elektronický poznámkový zošit v triede, komunikácia s deťmi 24.3.2020, Komenského inštitút

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
podporné nástroje online výučby
učitelia

Praktická ukážka, ako si zaviesť s deťmi elektronický poznámkový zošit, kde budú mať poznámky učiteľa, elektronické knihy, pracovné zošity, môžu si deti fotiť svoje úlohy a učiteľ ich môže odkontrolovať. Ukážeme si môj zošit triedy, aj ako si taký zošit v ONE Note pre triedu vytvoriť.

Škola inak – ako učiť prvostupniarov online 23.3.2020, Komenského inštitút

základná škola (1.stupeň)
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
učitelia

V tomto novom období sa zamýšľame nad viacerými otázkami. Čomu sa teraz naozaj venovať? Ako učiť? Ako zaujať deti a zároveň prehnane nezaťažiť rodičov? Ktoré učivo je dôležité, čo sa môže po prípade vypustiť? Vzdelávať, či skôr upokojiť ľudí, ktorí sa do tejto situácie dostali? Počas webináru sa spoločne zamyslíme nad tým ako učiť zmysluplne, zároveň ľahko a tvorivo. Ako vytvoriť systém a harmonogram učenia, aby sme neskákali hore dole podľa podnetov, ktoré sa ku nám dostanú. Skúsime vytvoriť praktické nápady, ktoré môžeme použiť. Tiež budeme hovoriť o možnostiach využívania vzdelávacích programov, ale hlavne ako dať do tohto učenia pokoj a poriadok.