Učíme na diaľku

Realizované webináre

Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania 17.12.2020, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
pedagogickí asistenti
odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania pomáha rozvíjať myslenie a vyjadrovanie, podporuje vnútornú motiváciu, reflektovanie vlastných myšlienok, prináša umenie vytvoriť si vlastnú stratégiu pri riešení úlohy, upevňuje sebadôveru, posilňuje pocity kompetencie, odstraňuje impulzivitu a strach z chýb, rozvíja rešpektovanie iného názoru. O tom, ako ju v praxi využívať nám povedal Ondřej Věnek Vysopal, riaditeľ pražskej neziskovej organizácie Charlie Karlín, ktorá združuje certifikovaných lektorov Feuersteinovej metódy inštrumentálneho obohacovania.

Káva riaditeľov - Efektívna online komunikácia 11.12.2020, ŠPÚ

materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
krízový manažment
riaditelia
webinár ŠPÚ

Online vzdelávanie prináša výzvy nielen pre učiteľov, ale aj pre vedenie škôl. O tom, ako zabezpečiť efektívnu online komunikáciu so svojími kolegami a kolegyňami a ako pri poradách a konzultáciách zohľadniť špecifiká online prostredia nám povedala Snežana Ďuricová z Maxman Consultants.

Úloha školského psychológa v dištančnom vzdelávaní 10.12.2020, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
pedagogickí asistenti
odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Školská psychologička Lucia Košťálová nás previedla webinárom, kde sme sa dozvedeli, ako psychológ na škole pracuje počas dištančného vzdelávania so svojimi študenti a či je jeho úlohou podporovať aj svojich kolegov.

Káva riaditeľov - Krivka prežívania zmeny 4.12.2020, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
krízový manažment
riaditelia
webinár ŠPÚ

Jedinou konštantou je zmena, preto sme sa spolu s riaditeľmi pozreli na to, ako ju zvládnuť a ako naše nastavenie mysle prispieva k tomu, aby sme sa nevzdávali. Týmto webinárom nás previedol skúsený kouč Ján Dubnička.

Podpora detí s narušenou komunikačnou schopnosťou v dištančnej forme vzdelávania 3.12.2020, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
pedagogickí asistenti
odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Michaela Mojžišová zo špeciálno-pedagogického centra Logopedys nám vo webinári priblížila teoretické východiská práce s deťmi, ktoré majú narušenú komunikačnú schopnosť. Nájdete v ňom aj praktické rady a tipy aktivít, ktoré sú pre tieto detí vhodné aj v online prostredí.

Ako na dištančné vzdelávanie chémie 1.12.2020, ŠPÚ

základná škola (2.stupeň)
stredná škola
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
učitelia
webinár ŠPÚ

Ako dištančne vzdelávať a nezanedbať pri tom budovanie kľúčových aspektov prírodovednej gramotnosti? Počas webinára sme sa dozvedeli, ako motivovať žiakov k empirickému štúdiu budovaním bezpečného domáceho laboratória vybaveného improvizovanými pomôckami a látkami, ktoré sú v domácnosti bežne dostupné.

Káva riaditeľov - Skúsenosti s dištančným vzdelávaním 27.11.2020, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
krízový manažment
riaditelia
webinár ŠPÚ

Počas tejto rannej kávy riaditeľov sme slovo prenechali priamo riaditeľom, ktorí s nami pozdieľali skúsenosti s dištančným vzdelávaním. Pani riaditeľka Katarína Martiňákova, porozprávala svoje skúsenosti so zavádzaním distančného vzdelávania na štátnej základnej škole Ľudovíta Fullu v Košiciach. Riaditeľ Matej Sapák priblížil, ako na online fungovanie prechádzala súkromná stredná škola LEAF Academy v Bratislave.

Ako učiť odborný predmet aj efektívne (aj online)? 24.11.2020, ŠPÚ

stredná škola
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
krízový manažment
učitelia
webinár ŠPÚ

Svoje skúsenosti s rozvojom digitálnych kompetencií v odborných predmetoch predstavil Peter Pirončiak, učiteľ odborných predmetov pre marketingovú komunikáciu z Hotelovej akadémie Liptovský Mikuláš. V zázname webinára nájdete niekoľko inšpirácií, ako používať digitálne nástroje budúcnosti na pracovné úlohy, ktoré vychádzajú zo štandardov odborných predmetov.

Práca so skupinou v online priestore 19.11.2020, VÚDPaP

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
odborní zamestnanci

Výber komunikačných kanálov a metód v práci školského psychológa v online priestore. Špecifiká práce so skupinou žiakov, učiteľov a rodičov. Podporná činnosť školského psychológa v systéme “online” školy.

Žiaci s poruchami autistického spektra v čase nepravidelnej školskej dochádzky 19.11.2020, ŠPÚ

špeciálna základná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
učitelia
pedagogickí asistenti
odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Byť úspešným učiteľom žiakov s PAS vyžaduje nemálo zručností, je potrebné sa nebáť riskovať, dobre žiakov motivovať, byť kreatívny a mať trpezlivosť. Ako je to v časoch dištančnej výučby? Pozreli sme sa na charakteristiky, ktoré pri žiakoch s poruchami autistického spektra treba mať na zreteli a čomu sa pri práci vyvarovať.

Dištančné vzdelávanie v základných umeleckých školách 18.11.2020, ŠPÚ

základná umelecká škola
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
krízový manažment
učitelia
riaditelia
webinár ŠPÚ

Ako sa ZUŠ vysporiadali s dištančným vzdelávaním, ako ho zvládajú učitelia a žiaci, akými príkladmi dobrej praxe nás môžu inšpirovať a aké sú ich špecifické problémy v tomto období pandémie COVID-19.

Káva riaditeľov - (ne)motivácia v online zborovni 13.11.2020, ŠPÚ

materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
krízový manažment
riaditelia
webinár ŠPÚ

Ako môže vedenie školy podporiť motiváciu učiteľov počas on-line vzdelávani? Vo webinári sme sa pozreli na to, či vedie cesta cez zvyšovanie kontroly alebo podporu samostatnosti. Do virtuálneho hosťovského kresla zasadol Martin Kuruc, ktorý aktuálne pôsobí ako pedagóg na Katedre pedagogiky a sociálnej pedagogiky PdF UK.

O rozvoji grafomotoriky a začiatkoch čítania v dištančnom vzdelávaní 12.11.2020, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
učitelia
pedagogickí asistenti
odborní zamestnanci
rodičia
webinár ŠPÚ

Prinášame vám záznam z prakticky zameraného webinára, plného aktivít, hier a názorných ukážok, ktoré vašim žiakom uľahčia v dištančnom vzdelávaní zvládnuť začiatky čítania a rozvíjať grafomotoriku. Webinárom nás previedla spoluautorka knihy Dyslektický mozek, špeciálna pedagogička Milada Smutná.

Bádanie v biológii - ako to robiť online? 11.11.2020, ŠPÚ

základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
webinár ŠPÚ

Bádateľsky orientované aktivity sú neoddeliteľnou súčasťou modernej výučby prírodovedných predmetov. Mnohí učitelia pripravujú takéto aktivity pravidelne pre svojich študentov. Na webinári sme sa dozvedeli, ako s nimi môžete pokračovať aj počas dištančného vyučovania.

Úloha pedagogického asistenta v dištančnej forme vzdelávania 5.11.2020, ŠPÚ

materská škola
špeciálna materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
pedagogickí asistenti
webinár ŠPÚ

Ako zapojiť pedagogických asistentov do dištančnej výučby počas mimoriadneho prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu, aby s nimi deti nestratili kontakt a interakciu?

Hybridné vzdelávanie v prostredí slovenskej strednej školy 3.11.2020, ŠPÚ

stredná škola
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
podporné nástroje online výučby
učitelia
webinár ŠPÚ

Gymnázium v Košiciach využívalo hybridné vzdelávanie omnoho skôr ako nás pandémia prinútila vyučovať z našich obývačiek. Prečo vznikol projekt ONLINE školy dávno pred COVIDom a ako vyzerá hybridné vzdelávanie v prostredí slovenskej strednej školy? Dozvedeli sme sa aj to, ako rozumne využívať technológie, aby slúžili v prospech učiaceho sa procesu žiakov počas dištančného, ale aj prezenčného vzdelávania.

Žiaci s vývinovými poruchami učenia v dištančnej forme vzdelávania 29.10.2020, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
učitelia
pedagogickí asistenti
odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Pozrite si záznam z webinára, ktorý bol tvorený simuláciou procesu učenia optikou žiakov a žiačok s ťažkosťami v učení, ktoré vyplývajú z vývinových porúch učenia. Ako sa učí žiakom, žiačkám s dyslexiou, dysgrafiou, dyskalkúliou či dysortografiou v slovenskom školskom systéme? Ako môžeme my pedagogičky, pedagógovia vytvoriť v procese učenia optimálne podmienky pre všetkých žiakov a žiačky bez rozdielu? Spoločne vytvoríme praktické a jednoducho aplikovateľné zásady pre učiteľov a učiteľky, ktoré je vhodné využívať nielen počas dištančnej formy výuky.

Učenie jazykov na diaľku - problém alebo šanca? 28.10.2020, ŠPÚ

stredná škola
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
učitelia
webinár ŠPÚ

Hoci je učenie na diaľku náročné, môže sa stať príležitosťou na to, aby sme začali napĺňať potreby každého žiaka. Treba však zmeniť vžité schémy vyučovania, prispôsobiť obsah a metódy reálnym možnostiam. Ponúkať a pýtať si zmysluplnú spätnú väzbu. Na webinári pre učiteľov jazykov sme sa porozprávali o tom, ako dať žiakom stredných škôl šancu nájsť si svoju vlastnú cestu na učenie sa jazykov.

Zachovanie mentálneho zdravia počas dištančného vzdelávania 22.10.2020, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
riaditelia
pedagogickí asistenti
vychovávatelia
odborní zamestnanci
webinár ŠPÚ

Vo webinári sa dozviete, ako používať princípy priebežnej regenerácie síl pri učení v podmienkach dištančného vzdelávania, aké sú základné princípy psychohygieny, ale aj o dôsledkoch neriešeného stresu na fungovanie nášho mozgu

Ako na telesnú a športovú výchovu v čase koronakrízy? 21.10.2020, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
učitelia
webinár ŠPÚ

Telesná a športová výchova sa od začiatku školského roka vytratila z telocvične. Stredoškoláci sa už niekoľko týždňov vzdelávajú dištančne a nedávno sa k nim pridali aj žiaci druhého stupňa základných škôl. Ako dodržať všetky odporúčania a zároveň zostať so svojimi žiakmi vo forme? O tomto všetkom sme sa porozprávali s Danou Masarykovou z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Príklady priamo z praxe priniesol pán riaditeľ ZŠ a MŠ Kalinčiakova Dušan Noga.

Ako a prečo sa hýbať aj v „online dobe“? 20.10.2020, Komenského inštitút

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
iné
učitelia

Čo by malo byť cieľom telesnej výchovy na školách? Ako budovať zdravý vzťah k pohybu a prečo je dôležitý pre naše fyzické a psychické zdravie? Prečo a ako cvičiť so žiakmi (nielen) v tomto období? Čo je dôležité, aby sa pohyb stal súčasťou nášho života – ako len nezačať, ale aj pokračovať?

Dištančné vzdelávanie žiakov so sluchovým postihnutím v školskej inklúzii 19.10.2020, VÚDPaP

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
podpora detí s rozmanitými potrebami
učitelia
odborní zamestnanci

Webinár bude zameraný na tému podpory žiakom so ŠVVP v individuálnej integrácii počas obdobia dištančnej domácej výuky. Venovať sa budeme špecifikám vzdelávania žiakov, ktorí majú z dôvodu sluchového postihnutia narušený vývin reči a komunikácie, a učia sa spoločne so žiakmi bez zdravotného znevýhodnenia v školách bežného typu. Zaujímať nás budú výhody aj obmedzenia, ktoré prinášajú postupy vzdelávania na diaľku s využitím IKT u tejto špecifickej skupiny žiakov.

Online vyučovanie matematiky s podporou interaktivnych aplikacii 6.10.2020, ŠPÚ

základná škola (2.stupeň)
podporné nástroje online výučby
učitelia
webinár ŠPÚ

Moderné technológie ovplyvňujú aj metódy výučby matematiky. Vhodný spôsob integrácie IKT do vyučovania matematiky podporuje aktívne učenie sa žiakov a má pozitívny vplyv na úroveň nadobudnutých vedomostí a zručností. V rámci webinára budú učiteľom predstavený kurz Zlomky, ktorý je verejne prístupný na adrese http://matematika.truni.sk/zlomky/. Obsah tohto kurzu zodpovedá obsahovému a výkonovému štandardu stanovenému v ŠVP.

Učitelia Slovenska inšpirujú - ako dnes učiť efektívne a zmysluplne 5.10.2020, Komenského Inštitút

stredná škola
základná škola (2.stupeň)
základná škola (1.stupeň)
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
podporné nástroje online výučby
krízový manažment
učitelia

Pripravili sme pre Vás webinár s hviezdnymi lektormi - víťazmi ocenenia Učiteľ Slovenska - Zuzkou Tkáčovou a Petrom Pallom! Spoločne budeme diskutovať hlavne o týchto otázkach: Ako sa pripraviť na možné zatvorenie školy či triedy? Aké nástroje dištančnej/hybridnej výučby využívať? Ako efektívne učiť na diaľku? Ako pri výučbe spolupracovať s kolegami a motivovať žiakov?

Vzdelávanie detí cudzincov a žiakov dlhodobo žijúcich v zahraničí 27.8.2020, ŠPÚ

stredná škola
základná škola (2.stupeň)
základná škola (1.stupeň)
podpora detí s rozmanitými potrebami
učitelia
riaditelia
rodičia
webinár ŠPÚ

Ako učiť žiakov, na ktorých sa vzťahuje osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky? Aké procesy sa vzťahujú na ich prijímanie a začleňovanie do vzdelávacieho procesu? Tento webinár sa zameriava na vysvetlenie základých pojmov a legislatívne východiská problematiky, ktoré majú priamy vplyv na vzdelávanie detí cudzincov a žiakov dlhodobo žijúcich v zahraničí.

Späť do školy a práce: ako zvládnuť prechodové obdobie a podporiť žiakov a študentov v triede 24.7.2020, VÚDPaP

základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
pedagogickí asistenti

Od 22.júna sa školy otvorili všetkým deťom aj študentom (na druhom stupni ZŠ aj v stredných školách) a ich rodičov a učiteľov čakajú nové výzvy: “znovuadaptácia” na školu, zvládnutie tranzície - prechodového obdobia (prechody na nový stupeň vzdelávania a rozlúčky) a návratu do “nového normálu”. Čo toto obdobie znamená pre Vás? Ako sa naučiť žiť s neistotou? A čo pre deti / študentov? Tieto a iné otázky spoločne prediskutujeme a poskytneme Vám užitočné informácie a praktické nástroje, ktoré viete využiť pri podpore detí počas prechodového obdobia.

Webinár o letných školách 23.6.2020, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
podpora detí s rozmanitými potrebami
iné
učitelia
pedagogickí asistenti
vychovávatelia
rodičia
webinár ŠPÚ

Letné školy sú súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID 19, ktoré vznikli ako dôsledok prerušenia vyučovania v školách. Letná škola nekopíruje klasickú výučbu, ale mala by prispieť k stimulácii výchovno-vzdelávacieho procesu. O priaznivých aspektoch letných škôl, potrebných informáciách spojených s ich organizáciou, ako aj príkladoch dobrej praxe s dôrazom na zapojenie žiakov zo sociálne vylúčených komunít hovoria Miroslava Hapalová, riaditeľka ŠPÚ, Lucia Ivicová, učiteľka cez program Teach for Slovakia a poradkyňa štátneho tajomníka pre inkluzívne a národnostné školstvo, Monika Podolinská, učiteľka zo ZŠ Muránska Dlhá Lúka a Dávid Korčkovský, mentor a vedúci komunitného centra ETP Slovensko.

Späť do škôl a škôlok 19.6.2020, VÚDPaP

materská škola
základná škola (1.stupeň)
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
pedagogickí asistenti

Od júna čaká s otvorením škôl a škôlok deti, ich rodičov a učiteľov nová výzva: zvládnutie tranzície - prechodového obdobia a návratu do “nového normálu”. Čo toto obdobie znamená pre Vás? Ako sa naučiť žiť s neistotou? A čo pre deti? Ako ho môžete zvládnuť vďaka podpore od rovesníkov, či kolegov a ako spoločne čerpať zo skúseností získaných v časoch karantény? Tieto a iné otázky spoločne prediskutujeme a poskytneme Vám užitočné informácie a praktické nástroje, ktoré viete využiť pri podpore detí počas prechodového obdobia.

Záver školského roka diskusia o spôsobe hodnotenia a ukončovaní pre školy 12.6.2020, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
hodnotenie
učitelia
webinár ŠPÚ

Live stream o závere školského roka a spôsobe hodnotenia a ukončovaní pre školy - Miroslava Hapalová a Petra Fridrichová - autorky Usmernenia o hodnotení predstavia krátko možnosti ukončenia roka.

Ako na zmysluplné outdoorové vzdelávanie? 27.5.2020, Komenského inštitút

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia

Diskusia: Ako na zmysluplné outdoorové vzdelávanie (hostia: Martin Kříž z českého Učíme se venku, Ivana Poláčková z CEEV Živica a naše absolventky Katarína Vajkai a Martina Štesková)

Ako viesť školu na diaľku – užitočné tipy nielen pre vedenie škôl 20.5.2020, Komenského inštitút

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
krízový manažment
riaditelia

Diskusia: Ako viesť školu na diaľku – užitočné tipy nielen pre vedenie škôl (moderuje: Janka M. Balážová, hostia: Martin Menšík z Profesie a absolventky KI Zuzana Borovská a Jana Marcineková)

Úloha školského psychológa v koranakríze a po nej z pohľadu CPPPaP 19.5.2020, VÚDPaP

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
odborní zamestnanci

Pozrite si ďalší webinár pre školských psychológov.

Úloha školského psychológa v koronakríze 19.5.2020, VÚDPaP

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
odborní zamestnanci

Pozrite si ďalší webinár pre školských psychológov.

Webinár o slovnom hodnotení pre stredné školy 18.5.2020, ŠPÚ

stredná škola
hodnotenie
učitelia
webinár ŠPÚ

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Komenského inštitútom predstavuje 3. zo série webinárov k usmerneniu o hodnotení v čase mimoriadnej situácie. V tomto webinári sa venuje pozornosť stredným školám a možnostiam slovného hodnotenia a získavania podnetov na hodnotenie žiakov (nielen) v čase mimoriadnej situácie. Hostia webináru prezentujú, spolu so svojimi nápadmi na uľahčenie práce, svoje rady a odporúčania na to, ako byť efektívnym a zrozumiteľným pri slovnom hodnotení.

DIEŤA a (m)učenie v koronačasoch 14.5.2020, EDUpoint Nitra

základná škola (2.stupeň)
základná škola (1.stupeň)
podpora detí s rozmanitými potrebami
iné
rodičia

Odmieta vaše dieťa plniť zadania do školy? Trvá mu veľmi dlho, kým spraví všetky úlohy a naučí sa? Musíte ho doslova donútiť alebo „stáť nad ním“, kým zadanie nesplní? Hnevá sa pri učení? Ste v stave, kedy vás, ako aj dieťa, učenie do školy stresuje? Cítite nechuť či rezignáciu? Ukážeme vám jednoduché tipy ako tento stav zlepšiť a proces učenia na oboch stranách spríjemniť.

Ako rozvíjať komunikačné zručnosti u dieťaťa s ťažkosťami v učení? 13.5.2020, VÚDPaP

materská škola
základná škola (1.stupeň)
špeciálna základná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
odborní zamestnanci
rodičia

V rámci webinára sa zameriame na stručnú charakteristiku recepčných i produkčných komunikačných zručností a ponúkneme námety na aktivity, ktorými môžeme u dieťaťa uvedené zručnosti rozvíjať aj v domácom prostredí.

Ako učiť “vylúčené” deti počas korony? 13.5.2020, Komenského inštitút

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
učitelia

Diskusia: Ako učiť “vylúčené” deti počas korony? (moderuje: Tina Gažovičová, hostia: Janette Motlová, Zuzana Révészová a Jana Karľová)

Webinár o slovnom hodnotení pre 2.stupeň 13.5.2020, ŠPÚ

základná škola (2.stupeň)
hodnotenie
učitelia
webinár ŠPÚ

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Komenského inštitútom prináša 2. webinár k hodnoteniu v čase mimoriadneho prerušeného vyučovania. Vo webinári sa venujeme špecifikám slovného hodnotenia na 2. stupni ZŠ. K usmerneniu o hodnotení v tejto mimoriadnej situácii podala vysvetľujúce informácie expertka ŠPÚ Petra Fridrichová.

Ako rozvíjať orientáciu v priestore u detí s ťažkosťami v učení? 7.5.2020, VÚDPaP

materská škola
základná škola (1.stupeň)
špeciálna základná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
odborní zamestnanci
rodičia

Dozviete sa v ňom viac o charakteristike a význame priestorovej orientácie v procese osvojovania si učiva. Taktiež môžete vďaka webináru načerpať inšpiráciu na rôzne zaujímavé tipy na aktivity, ktorými môžete u Vášho dieťaťa posilňovať orientáciu v priestore aj v domácom prostredí.

Ako vytvárať náučné videá pre študentov? 6.5.2020, Komenského inštitút

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podporné nástroje online výučby
učitelia

Ako vytvárať náučné videá pre študentov?

Hodnotíme bez známok 6.5.2020, EDUpoint Nitra

základná škola (2.stupeň)
základná škola (1.stupeň)
hodnotenie
učitelia

Posledné dva mesiace pred nás postavili mnoho nových výziev. Jednou z nich je aj hodnotenie žiakov počas vzdelávania v domácom prostredí bez známok. Slovné hodnotenie nie je na Slovensku nová téma. A aj dnes viaceré školy a učitelia experimentujú s rôznymi kombináciami slovného hodnotenia. Ale jedna vec je skúšať to spolu so žiakmi face-to-face v triede, komunikovať o tom s rodičmi a diskutovať s kolegami ako to nastaviť tak aby sa v tom cítili komfortne všetci aktéri vzdelávania. Martin Kuruc predstaví jednoduché pravidlá slovnej spätnej väzby pre 1. stupeň a rôznych kombináciách hodnotenia na 2. stupni. Tiež si povieme pár odporúčaní ako hodnotiť slovne a nezblázniť sa.

Webinár o slovnom hodnotení pre 1.stupeň 1.5.2020, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
hodnotenie
učitelia
webinár ŠPÚ

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Komenského inštitútom pripravil sériu webinárov o slovnom hodnotení s autormi Usmernenia na hodnotenie a učiteľmi z praxe, ktorí dlhodobo slovné hodnotenie využívajú. Seminár je určený pre učiteľov na prvom stupni základných škôl. V online diskusii dominujú najmä príklady z praxe. S učiteľmi sa o svoje skúsenosti a poznatky podelia ich kolegovia, ktorí formu slovného hodnotenia už používajú.

Ako rozvíjať sluchové vnímanie u detí s ťažkosťami v učení? 30.4.2020, VÚDPaP

materská škola
základná škola (1.stupeň)
špeciálna základná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
odborní zamestnanci
rodičia

Dozviete sa základné informácie o tejto funkcii a ako sa oslabenie sluchového vnímania odzrkadľuje v osvojovaní si učiva. Predstavíme výber aktivít a hier, ktoré sluchové vnímanie stimulujú.

Špeciálne a aktuálne potreby detí pri výučbe 30.4.2020, EDUpoint Nitra

základná škola (2.stupeň)
základná škola (1.stupeň)
podpora detí s rozmanitými potrebami
učitelia
pedagogickí asistenti
odborní zamestnanci

Diskusia s dvomi hosťami o možnostiach vzdelávania detí so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami (individuálne vzdelávanie, individuálny vzdelávací plán a pod.). Táto diskusia reaguje na problém, že rodičia sa stretávajú s problémom zapísať svoje deti so špeciálnymi potrebami do škôl. Preto im chceme ukázať možnosti, ktoré môžu využiť. Súčasťou diskusie bude aj téma aktuálnych potrieb detí v čase korona krízy, možnosti, ktoré nám dáva pokyn na hodnotenie a pripravovaná kurikulárna zmena, zdieľanie dobrej praxe, ako zapojiť asistentov a odborných zamestnancov a i.

Ako nás preškolí korona? 29.4.2020, Komenského inštitút

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
iné
učitelia

Diskusia Komenského inštitútu: Ako nás preškolí korona? (moderuje: Adela Vinczeová, hostia: Helena Weszelovszká, Stanka Opátová a Jozef Šujak)

Školský psychológ – Ďalšie kontaktné osoby (koronakriza) 28.4.2020, VÚDPaP

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
odborní zamestnanci

Ako môže byť v tomto období nápomocná školská rada? Pozrite si ďalší webinár pre školských psychológov.

Ako sa vzdelávať online efektívne 23.4.2020, Zmudri.sk

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
základná umelecká škola
stredná škola
vysoká škola
centrum voľného času
podporné nástroje online výučby
učitelia
žiaci stredných škôl
študenti vysokých škôl
rodičia

Toto vzdelávacie video je určené pre všetkých, ktorí sú v súčasnej dobe odkázaní na dištančnú výuku. Obsahuje tipy a triky, na efektívne učenie, časový manažment a rozdelenie povinností v kontexte dištančnej výuky.

Školský psychológ - Ako kontaktovať klienta pri koronakríze? 22.4.2020, VÚDPaP

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
odborní zamestnanci

Školský psychológ - Ako kontaktovať klienta pri koronakríze?

Prvé kroky školského psychológa pri COVID-19 20.4.2020, VÚDPaP

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
odborní zamestnanci

Aké kroky by mal v rámci odbornej činnosti robiť školský psychológ v čase COVID-19? Pozrite si, ako môžete odbornú činnosť robiť v tejto mimoriadnej situácii. Poradíme, aké by mali byť prvé kroky školského psychológa.

Ako rozvíjať motoriku u detí s ťažkosťami v učení? 17.4.2020, VÚDPaP

materská škola
základná škola (1.stupeň)
špeciálna základná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
odborní zamestnanci
rodičia

Povieme vám o hrubej a jemnej motorike, grafomotorike i o tom, ako sa motorické oslabenia dieťaťa prejavujú v ťažkostiach s učením. Ponúkneme námety na činnosti, aktivity a hry, ktoré sú vhodné na stimuláciu aj v domácom prostredí, diskutovať budeme aj o súčasných možnostiach rozvíjania motoriky u detí z marginalizovaných rómskych komunít.

Vzdelávanie na diaľku – diskusia s človekom v prvej línii 17.4.2020, EDUpoint Nitra

stredná škola
základná škola (2.stupeň)
základná škola (1.stupeň)
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
legislatíva a pracovnoprávne vzťahy
učitelia
riaditelia

V rámci projektu EduPoint v Nitre vám v piatok 17.4. od 10,00 hod. prinášame možnosť porozprávať sa s človekom v prvej línii . Viktor Križo je koordinátorom centrálnej stránky MŠVVaŠ SR a ŠPÚ: učimenadialku.sk. V online diskusii ponúkne riaditeľom a učiteľom informácie a podporu v mnohých oblastiach od pracovnoprávnych až po metodické v čase koronavírusu.

Ako rozvíjať zrakové vnímanie u dieťaťa s ťažkostami v učení? 7.4.2020, VÚDPaP

materská škola
základná škola (1.stupeň)
špeciálna základná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
odborní zamestnanci
rodičia

Venovať sa budeme zrakovému vnímaniu, povieme si, prečo je v procese vzdelávania dôležité a ako sa jeho oslabenie odzrkadľuje v osvojovaní si učiva. Ponúkneme námety činností, hier, či pomôcok, ktoré podporujú posilňovanie zrakového vnímania a budeme sa zamýšľať i nad tým, ako môžeme zrakové vnímanie stimulovať u detí z MRK.

Rovesnícke príbehy pre jazyky a humanitné vedy 7.4.2020, Komenského inštitút

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia

Veľa skvelých online vzdelávacích nástrojov existovalo už pred tým, ako sme sa zo dňa na deň ocitli v domácej karaténe. Jedným z nich je storiesthatmove.org. Obsahuje veľa výborného materiálu (metód, aktivít, videí) v rôznych jazykových mutáciách a môžete ho využívať ako „ready-to-use“ materiál, alebo si z neho povyberať len to, čo sa vám práve hodí. Storiesthatmove je síce hlavne vnímaný ako vzdelávací nástroj proti diskriminácii, ale po jeho preštudovaní vám začnú naskakovať nápady, ako ho využiť na svojich hodinách. Nezáleží na tom, či učíte angličtinu, alebo nemčinu, dejepis, etiku. Tento webinár je určený pre všetkých, ktorí učia jazyky a humanitné vedy.

Ako si poradiť s izoláciou? 7.4.2020, EDUpoint Nitra

stredná škola
základná škola (2.stupeň)
základná škola (1.stupeň)
špeciálna základná škola
vysoká škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
iné
učitelia
pedagogickí asistenti
riaditelia
odborní zamestnanci
žiaci stredných škôl
študenti vysokých škôl
rodičia

Už je to skoro mesiac. Mnohí sme si už našli svoj vlastný režim, ako fungovať v karanténe počas dňa. Pre všetkých je to nová situácia, s ktorou sa každý musíme vysporiadať. Svoje skúsenosti s izoláciou má aj astrobiologička Michaela Musilová. Velila simulovanej misii na Mars. V online EDUpointe sa podelí s vami o svoje skúsenosti ako ľudsky, psychycky a komunikačne zvládať odlúčenie a izoláciu.

Ako pracovať s dieťaťom s problémami v učení? 2.4.2020, VÚDPaP

materská škola
základná škola (1.stupeň)
špeciálna základná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
učitelia
rodičia

Spoznáte model práce školského tímu pri nastavovaní redukcie učiva, ale aj základné zásady práce s deťmi s problémami v učení.

Zmysluplný dejepis (nielen) v karanténe 2.4.2020, Komenského inštitút

základná škola (2.stupeň)
stredná škola
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
učitelia

Vyučovanie dejepisu by nikdy nemalo byť o memorovaní faktov, udalostí a dátumov. Súčasná situácia nám síce v mnohom komplikuje život, ale zároveň môže byť príležitosťou skúsiť (nielen) dejepis učiť prakticky, zaujímavo a medzipredmetovo. Niekoľko tipov na aktivity a úlohy, ktoré môžete skúsiť aj na diaľku alebo v online priestore, vám predstavím vo svojom webinári.

Ako vytvoriť vzdelávacie video pre študentov 1.4.2020, Zmudri.sk

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
základná umelecká škola
stredná škola
vysoká škola
centrum voľného času
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
učitelia

Online videá sú skvelým nástrojom na vzdelávanie, pretože vedia veľmi zrozumiteľne vysvetliť konkrétnu tému, viete ich rozšíriť medzi mnoho ľudí a študenti ich jednoducho zbožňujú. Rozhodli sme sa, že chceme všetkým učiteľom, lektorom a nadšencom vzdelávania pomôcť tým, že vám priblížime, ako sa vytvárajú náučné videá, aby ste mohli svojich študentov vzdelávať aj na diaľku.

Objavujme talenty a silné stránky našich žiakov 1.4.2020, Komenského inštitút

základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia

Teraz, keď sú žiaci doma, môžeme naše vyučovanie poňať rôznymi spôsobmi. Niekto rád píše, tvorí básne, maľuje, modeluje, navrhuje, alebo skicuje. Takto tvorivo sa dá spracovať akákoľvek téma, či už je to dejepis, literatúra, geografia alebo etika. Na tomto webinári sa budeme spoločne rozprávať o tom, ako sa dajú rôzne témy rôznorodo spracovať, pričom si žiaci sami vyberú spôsob, v ktorom sa cítia najpohodlnejšie a ide im najlepšie. Takýto spôsob učenia sa dá využiť na ktoromkoľvek predmete, a keďže dieťa robí aktivitu, v ktorej je dobré a baví ho, nepotrebuje pomoc rodičov.

Ako v tejto náročnej situácii efektívne komunikovať s rodičmi detí z MRK? 30.3.2020, VÚDPaP

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
podpora detí s rozmanitými potrebami
učitelia
odborní zamestnanci

Pozrite si, ako v tejto náročnej situácii efektívne komunikovať s rodičmi detí z MRK a ako im pomôcť v prípade, že sa s nimi v týchto dňoch neviete skontaktovať. Zistite, ako zmapovať, čo sa aktuálne deje v rodinách, ktoré nemajú internet a nereagujú na Edupage.

Online ŽÚR alebo ako učiť žiakov 2. stupňa ZŠ z domu a nezblázniť sa 26.3.2020, Komenského inštitút

základná škola (2.stupeň)
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
učitelia

Všetkým nám ide o tú istú vec, nestratiť u žiakov druhého stupňa ZŠ školské a životné návyky, udržať sa v pokojnom a zdravom móde, aby sme sa na na konci tohto príbehu nezbláznili a ustáli to. Žiaci, učitelia, rodičia. Budeme sa rozprávať o tom, koľko učiva a v akej forme je vhodné zadávať, aké typy domácich úloh sa odvedčili, ako dodržať psychohygienu žiakov v tomto ťažkom období a ako je vhodné podporiť rodičov pri organizovaní rodinného života a učenia sa doma.

Lenivý učiteľ: zmysluplné domáce a online vzdelávanie 25.3.2020, Komenského inštitút

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
učitelia

Napriek ťažkým podmienkam sa pravidlá pre kvalitné vzdelávanie nemenia. Učiteľ má v domácej výučbe svoje možnosti a spôsoby, ako takýto druh vzdelávania riadiť. Robert Čapek (Lenivý učiteľ) sa s vami podelí o myšlienky a praktické rady, ako dobre učiť aj na diaľku. Súčasťou interaktívneho livestreamu budú aj odpovede na vaše otázky.

Elektronický poznámkový zošit v triede, komunikácia s deťmi 24.3.2020, Komenského inštitút

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
podporné nástroje online výučby
učitelia

Praktická ukážka, ako si zaviesť s deťmi elektronický poznámkový zošit, kde budú mať poznámky učiteľa, elektronické knihy, pracovné zošity, môžu si deti fotiť svoje úlohy a učiteľ ich môže odkontrolovať. Ukážeme si môj zošit triedy, aj ako si taký zošit v ONE Note pre triedu vytvoriť.

Škola inak – ako učiť prvostupniarov online 23.3.2020, Komenského inštitút

základná škola (1.stupeň)
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
učitelia

V tomto novom období sa zamýšľame nad viacerými otázkami. Čomu sa teraz naozaj venovať? Ako učiť? Ako zaujať deti a zároveň prehnane nezaťažiť rodičov? Ktoré učivo je dôležité, čo sa môže po prípade vypustiť? Vzdelávať, či skôr upokojiť ľudí, ktorí sa do tejto situácie dostali? Počas webináru sa spoločne zamyslíme nad tým ako učiť zmysluplne, zároveň ľahko a tvorivo. Ako vytvoriť systém a harmonogram učenia, aby sme neskákali hore dole podľa podnetov, ktoré sa ku nám dostanú. Skúsime vytvoriť praktické nápady, ktoré môžeme použiť. Tiež budeme hovoriť o možnostiach využívania vzdelávacích programov, ale hlavne ako dať do tohto učenia pokoj a poriadok.