Učíme na diaľku

Často kladené otázky šk. rok 2021/2022

Školský semafor

1. Budú sa zatvárať školy?

+

2. Pre koho platí Školský semafor?

+

3. Platí školský semafor aj pre zariadenia, ktoré nie sú v sieti škôl a školských zariadení?

+

4. Aký je rozdiel medzi karanténou a izoláciu? Kto je v izolácii? Kto je v karanténe?

+

5. Ak je v karanténe osoba zo spoločnej domácnosti zamestnanca školy, zostáva v karanténe aj daný zamestnanec?

+

6. Čo presne znamená, že má dieťa/žiak výnimku z karantény? Idú zaočkovaní žiaci/zamestnanci školy do karantény, ak prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívne testovanou na COVID-19?

+

7. Čo znamená písomne informovať o výnimke z karantény?

+

8. Aká je povinnosť nosiť rúška? Sú vo všetkých školách a školských zariadeniach prikázané? Existujú výnimky?

+

9. Je potrebné vyčleniť aj tento rok miestnosť na izoláciu v škole alebo v školskom zariadení?

+

10. Čo je potrebné urobiť, ak bolo riaditeľovi, resp. učiteľovi oznámené, že dieťa bolo pozitívne testované na COVID-19?

+

11. Čo je potrebné urobiť, ak učiteľ oznámil v piatok, že bol pozitívne testovaný na COVID-19 a celý týždeň vyučoval rôzne triedy?

+

12. Čo je potrebné urobiť, ak rodič oznámi, že bol pozitívne testovaný na COVID-19 a jeho dieťa chodilo do školy? Kto ide v takom prípade do karantény?

+

13. Môže riaditeľ alebo zriaďovateľ zatvoriť celú školu?

+

14. Ak mal žiak posledných 180 dní potvrdený COVID-19, musí ísť do karantény, ak sa stretlo s pozitívne testovanou osobou alebo má výnimku?

+

15. Môže byt zberná trieda ŠKD ráno/poobede?

+

16. Ak sa rozhodne riaditeľ zrušiť ranné ŠKD, môže to urobiť?

+

17. Ak sa rozhodne riaditeľ posunúť vyučovanie, tak aby sa nestretlo naraz veľa žiakov v škole, môže to urobiť?

+

18. Môže prebiehať odborný výcvik u zamestnávateľa?

+

19. Je možné absolvovať praktické vyučovanie (odborná prax, odborný výcvik) vo fázach COVID Automatu, keď prebieha na jednotlivých stredných školách v okrese dištančné vyučovanie, aj v prezenčnej forme v dielňach školy?

+

20. Bude v prípade vážnejšej epidemiologickej situácie opätovne obnovené prezenčné vyučovanie primárne pre končiace ročníky?

+

21. Ako sa budú žiaci preukazovať na maturity v náhradnom septembrovom termíne?

+

22. Stredné zdravotnícke školy budú fungovať rovnako ako ostatné stredné školy?

+

23. Môžeme v škole vyučovať predmet hudobnú výchovu?

+

24. Ako budú fungovať jazykové školy?

+

25. Môžu sa organizovať školy v prírode? Ak áno, aké sú odporúčania na hygienické štandardy?

+

26. Môžu sa organizovať lyžiarske výcviky?

+

27. Môžu sa organizovať stužkové? Podľa čoho sa riadi organizácia stužkovej?

+

28. Je potrebné upraviť zasadací poriadok v jedálňach a upraviť ho na skupiny?

+

29. Je možné počas vykonávania karantény realizovať doučovanie online?

+

30. Môže na l. stupni učiť aj druhostupniar v prípade, ak budú niektorí učitelia v karanténe?

+

31. Môžu sa organizovať vedomostné súťaže? Ak áno, podľa akých pravidiel sa majú riadiť?

+

32. Musí riaditeľ, resp. ním poverená osoba nahlasovať údaje o stave chorobnosti v škole?

+

33. Kde nájdem aktuálne vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR?

+

34. Čo v prípade, ak riaditeľ v triede aj napriek potvrdenému prípadu COVID-19 nepreruší vyučovanie? Má na to právo?

+

35. Kedy môže RÚVZ prerušiť vyučovanie v škole? Odkedy sa počíta karanténa?

+

36. Môže sa vykonávať prax študentov pedagogických škôl a pedagogických fakúlt v materských, základných a stredných školách? Za akých podmienok?

+

37. Má škola povinnosť robiť ranný filter? (meranie teploty)

+

38. Ak sa škola rozhodne merať teplotu, môže tak urobiť? Čo v prípade ak dieťa, resp. rodič odmietne si dať odmerať teplotu?

+

39. Ako má konať riaditeľ školy, ak žiak neprinesie potvrdenie o bezpríznakovosti? Má právo zabrániť mu vstúpiť do školy?

+

40. Ako sa má zachovať škola v prípade, že žiak prichádza do školy bez sprievodu rodiča a nespĺňa kritériá ranného filtra? Má ho škola nechať samého odísť domov?

+

41. Minulý školský rok odovzdávali zákonní zástupcovia dieťaťa/žiaka „Potvrdenie o bezinfekčnosti“. Tento rok je to potvrdenie o bezpríznakovosti. Musia odovzdávať obe potvrdenia?

+

42. Pokladá sa za prerušenie dochádzky aj víkend?

+

43. Akú maximálnu teplotu môže mat žiak a zamestnanec školy pri vstupe do budovy školy?

+

44. Do školy bude vstupovať cez jeden vstup približne 75 žiakov v priebehu 30 minút. Je potrebné čakať pri opakovanom meraní telesnej teploty reálne 5 minút? Môžeme kontrolné meranie vykonať aj skôr?

+

45. Po koľkých dňoch resp. za akých podmienok môže dieťa, ktoré neprešlo cez ranný zdravotný filter resp. počas dňa muselo byt izolované v izolačnej miestnosti, nastúpiť spať do školy? Vzťahuje sa rovnaký postup merania teploty aj na ostatné príznaky alebo sa bude postupovať rôzne (napr. jednému dieťaťu odmeriame 37,8C° a druhé dieťa bude mat hnačku)?

+

46. Ak máme v škole súrodeneckú dvojicu navštevujúcu rôzne ročníky a jedno z detí neprejde ranným zdravotným filtrom resp. bude počas dňa izolované, aké podmienky platia pre druhé dieťa, žijúce s ním v spoločnej domácnosti?

+

47. Ako má prebiehať prakticky ranný filter v červenej fáze s meraním telesnej teploty vstupujúcich do školy v prípade nepriaznivého počasia?

+

48. Na aký účel môžeme použiť doplnkové finančné prostriedky na zabezpečenie protiepidemických opatrení?

+

49. Môže škola z financií na zabezpečenie protiepidemických opatrení zaplatiť aj dezinfekciu priestorov školy a školských zariadení?

+

50. Môže škola kúpiť germicídne žiariče z financií na zabezpečenie protiepidemických opatrení?

+

51. Čo mám robiť, ak zriaďovateľ nepoukáže škole financie na zabezpečenie protiepidemických opatrení?

+

52. Bude niekde zverejnené, koľko financií dostala každá škola?

+

53. Budú mat v prípade, ak budú v karanténe, učitelia nárok na zvýšené dáta, ktoré boli v minulosti poskytované?

+

54. Musí škola žiadať o finančný príspevok na zvýšené náklady spojené s prevádzkou škôl počas pandémie?

+

55. Zamestnanci, ktorí sa započítavajú do výpočtu finančného príspevku na zvýšené náklady spojené s prevádzkou škôl počas pandémie sú len pedagogickí?

+

56. Ako často je potrebné predkladať Vyhlásenie o bezpríznakovosti? Musím ho predložiť každý deň?

+

57. Predkladá žiak/rodič žiaka prehlásenie o bezpríznakovosti vo všetkých školách a školských zariadeniach (t.j. napr. v ZUŠ, jazykovej škole, CVČ, pri návšteve CPPPaP, CŠPP, nástupe na internát a pod.)?

+

58. Čo sa udeje, ak dieťa zabudne doma „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“?

+

59. Ak sa rodič rozhodne, že ospravedlní svoje dieťa z vyučovania, ako dlho ho tak môže ospravedlňovať?

+

60. Čo hrozí v prípade, ak dieťa nebude navštevovať školu a rodič ho bude opakovane ospravedlňovať?

+

61. Kedy je možné využiť pandemickú OČR?

+

62. Kedy môže rodič požiadať o test na protilátky?

+

63. Môže učiteľ/riaditeľ požiadať rodiča o potvrdenie očkovania/prekonania na COVID-19?

+

64. Som rodič a nechcem, aby môj 9 ročný syn navštevoval školu, lebo sa bojím, že ochorie na COVID-19. Mám nárok na OČR?

+

65. Môže škola prikázať žiakom sa povinne testovať kloktacími testami?

+

66. Môže riaditeľ/učiteľ/ prípadne terénny pracovník testovať deti alebo žiakov v prípade ich záujmu aj s Ag testami, ktoré sú určené na samotestovanie domov?

+

67. Musí sa vykonávať samotestovanie doma?

+

68. Aký je postup v prípade, že bol domáci antigénový test pozitívny? Komu má rodič túto skutočnosť nahlásiť?

+

69. Ak mal žiak pozitívny domáci antigénový test, ide do karantény celá trieda?

+

70. Ak bol domáci antigénový test žiaka negatívny, môže o tom rodič vystaviť žiakovi nejakú formu potvrdenia? Dostane na to nejaké tlačivo? Bude výsledok využiteľný aj pri vstupe do iných prevádzok (napr. reštaurácie, bazény, kultúrne zariadenia)?

+

71. Ako má konať riaditeľ školy, ak sa dozvedel, že žiak mat pozitívny domáci antigénový test a napriek tomu prišiel/dochádzal do školy?

+

72. Môže materská škola požiadať o PCR testovanie kloktacími testami?

+

73. V našej základnej škole máme žiaka, ktorý prekonal COVID-19. Rodičia ho chcú dať testovať. Môžeme požiadať o PCR testovanie kloktacími testami aj pre takéhoto žiaka?

+

74. Keď prídu zahraniční študenti na internát 2.9.2021, musí im internát vyčleniť miestnosti na vykonávanie karantény?

+

75. Bude možné vo fázach COVID automatu, keď budú zatvorené školské internáty, zabezpečiť ubytovanie pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú len praktického vyučovania alebo pre žiakov končiacich ročníkov stredných škôl, ktorí budú mat prezenčné vyučovanie aj v čase, keď budú stredné školy zatvorené?

+

76. Môže sa vyučovať telocvik aj v telocvični?

+

77. Je možné prenajímať telocvične/posilňovne/bazény aj na mimoškolské aktivity, prípadne fyzickým osobám, športovým klubom?

+

78. Môžu sa organizovať športové súťaže? Ak áno, podľa akých pravidiel sa majú riadiť?

+