Učíme na diaľku

Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19

Aktualizované k 28.10.2021

Rozhodnutia a usmernenia MŠVVaŠ SR

Všetky rozhodnutia a usmernenia vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v čase pandémie COVID-19 radené chronologicky (súčasnosť - marec 2020) nájdete na webovom sídle ministerstva v sekcii Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19.

Pýtate sa nás

Ako postupovať, ak mal žiak pozitívny antigénový samotest

Od začiatku pandémie COVID-19 sa snažíme byť s naším portálom Učíme na diaľku pre vás miestom, kde nájdete všetky potrebné informácie k aktuálne platným usmerneniam a vyhláškam. Niekedy si človek nie je istý, ako v niektorých špecifických situáciách postupovať, preto sme pre vás zriadili hneď v úvode službu E-mailové poradenstvo. Len za september sme vybavili vyše 120 podnetov od vás.

V poslednom čase ste sa na nás viacerí obrátili s otázkou ohľadne postupu pri pozitívnom antigénovom samoteste žiaka. Prečítajte si, aké povinnosti má rodič/zákonný zástupca a ako by mala postupovať škola, ak dostanú takúto informáciu.

Povinnosti rodiča/zákonného zástupcu

V prípade, že výsledok domáceho antigénového testu je u žiaka pozitívny, žiak zostáva doma.

Povinnosťou rodiča/zákonného zástupcu je:

• oznámiť škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam,

• kontaktovať detského lekára - pediatra, ktorý pošle žiaka na PCR test, prípadne Ag test vykonaný v mobilnom odberovom mieste (ďalej iba MOM) a stanoví ďalší postup.

Povinnosti školy

• pristúpiť k zvýšeným hygienicko-epidemiologickým opatreniam v škole, ktoré sú uvedené v ŠKOLSKOM SEMAFORE v časti Základné prevádzkové pokyny, a teda zabezpečiť:

  • aby rodičia predkladali škole „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ na základe pokynov ŠKOLSKÉHO SEMAFORA,
  • nástup žiakov, pri ktorom dochádza k čo najmenšiemu vzájomnému premiešavaniu,
  • dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do priestorov školy,
  • častejšiu dezinfekciu dotykových plôch, spoločných priestorov,
  • minimalizovanie premiešavania žiakov,
  • rozostupy medzi žiakmi počas dňa,
  • dostatok dezinfekčných prostriedkov,
  • vykonávanie ranného filtra (MŠ ho povinne vykonávajú, ostatné školy to v takomto prípade majú odporúčané),
  • opakované upozorňovanie žiakov na dodržiavanie hygienických opatrení;

• informovať o tom rodičov/zákonných zástupcov žiakov, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade, že prejavujú príznaky ochorenia, zostali doma.

Ako funguje trieda, v ktorej mal žiak pozitívny antigénový samotest?

Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu, naďalej chodí do školy, pokým nie je pozitívny výsledok žiaka potvrdený PCR testom alebo Ag testom, ktorý je vykonaný v MOM, z ktorého dostane žiak aj potvrdenie o výsledku.

Ak sa takýto prípad vyskytne v triede žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiakov prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom, dôrazne odporúčame nosenie rúšok aj v rámci výučby v triede. Vzhľadom na zvýšenú pravdepodobnosť infekčnosti v danom kolektíve tým vieme prispieť k väčšej bezpečnosti proti prípadnému ďalšiemu šíreniu nákazy. Riaditeľ sa na nosení rúšok v triede môže dohodnúť s rodičmi/zákonnými zástupcami žiakov, avšak nemá právo uložiť žiakom povinnosť nosiť v triede rúška bez nariadenia príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Riaditeľ môže z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 zatvoriť aj skôr

Pokiaľ má riaditeľ školy podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19, poprípade vie o zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii na škole, na základe rozhodnutia ministra s účinnosťou od 1. septembra 2021 má v kompetencii so súhlasom zriaďovateľa prerušiť prevádzku v triede ešte pred potvrdením pozitivity PCR testom.

V období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa. Ak riaditeľ školy poskytne žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried takéto voľno, čas poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

Ako postupovať, ak sa pozitivita u žiaka nepotvrdí PCR testom/Ag testom z MOM?

V prípade, že sa u žiaka neprejavujú žiadne príznaky iného ochorenia, vracia sa naspäť do školy.

Ak žiak vynechal viac ako 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú), predkladá škole spolu s písomným potvrdením o bezpríznakovosti aj potvrdenie od lekára. Ak vynechal menej ako 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (vrátane), stačí ospravedlnenie neprítomnosti na vyučovaní od rodiča.

Ako postupovať, ak sa pozitivita u žiaka potvrdí PCR testom/Ag testom z MOM?

V prípade, že je pozitivita žiaka potvrdená PCR testom/Ag testom z MOM, je potrebné, aby riaditeľ kontaktoval príslušný miestny regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý na základe posúdenia konkrétnych okolností prípadu rozhodne o ďalšom postupe.

Viac ako inokedy záleží na našej zodpovednosti a ohľaduplnosti pri dodržiavaní protiepidemiologických opatrení nielen v školskom prostredí, ale aj mimo neho. Ďakujeme.