Učíme na diaľku

Poplatky

Poplatky MŠ, ZUŠ, CVČ, ŠKD, ŠJ

Vzhľadom na kompetencie väčšinových zriaďovateľov materských škôl, základných umeleckých škôl, školských klubov detí, centier voľného času a zariadení školského stravovania, teda obcí a miest (príp. aj samosprávnych krajov – okrem materských škôl) vo veci určovania príspevkov:

  • na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
  • na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základných umeleckých školách
  • na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
  • na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času a vo veci určenia
  • výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v zariadení školského stravovania (v školskej jedálni alebo vo výdajnej školskej jedálni) ustanovené zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) nemôže ministerstvo školstva v tejto veci vydať žiadne usmernenie.**

Je v plnej kompetencii zriaďovateľov materských škôl, základných umeleckých škôl, školských klubov detí, centier voľného času a zariadení školského stravovania či, a v akej miere pri vyberaní predmetných príspevkov zohľadnia výnimočnosť situácie spojenej s opatrením hlavného hygienika SR nadväzujúceho na opatrenia prijaté Ústredným krízovým štábom v súvislosti s pandémiou spôsobenou koronavírusom COVID-19.

Platný právny stav:

Materské školy

Podľa § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. sa určuje výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou všeobecne záväzným nariadením. V § 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. je ustanovená možnosť, aby zriaďovateľ vo všeobecne-záväznom nariadení upravil platenie príspevku tak, že bude akceptovať predmetné ustanovenie odseku 7 a príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia jeho rozhodnutia sa nebude uhrádzať za dieťa: a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Súkromná materská škola

Vo vzťahu k príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v súkromnej materskej škole je podstatný obsah zmluvy medzi zákonným zástupcom a zriaďovateľom, resp. materskou školou. Zároveň však aj na súkromné materské školy sa vzťahujú ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 28 ods. 7 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. „Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, ... ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.“. Ak sa teda zriaďovateľ súkromnej materskej školy rozhodne, že bude postupovať podľa citovaného ustanovenia, je v plnom rozsahu v jeho pôsobnosti, akú výšku „pomernej“ časti bude zákonný zástupca platiť.

Základné umelecké školy

Podľa § 49 ods. 4 a 5 zákona č. 245/2008 Z. z. výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základných umeleckých školách zriadených obcou alebo samosprávnym krajom určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

Školské kluby detí

Podľa § 114 ods. 6 školského zákona výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, určí všeobecne záväzným nariadením obec, ktorá je jeho zriaďovateľom.

Centrá voľného času

Podľa § 116 ods. 6 výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času, ktorého zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. Zriaďovateľ centra voľného času môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

Zariadenia školského stravovania

Podľa §140 a §141 školského zákona výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, a výdajnej školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. Z vyššie uvedených ustanovení školského zákona vyplýva, že daná problematika je plne v kompetencii zriaďovateľa príslušnej materskej školy, základnej umeleckej školy, školského klubu detí a zariadení školského stravovania. Zriaďovateľ môže prostredníctvom VZN riešiť aj situácie, ktoré vzniknú prerušením výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie.

Poplatky LV, ŠvP a VP

Usmernenie k príspevku na kurz pohybových aktivít v prírode – lyžiarsky kurz/výcvik

Storno poplatky Oprávnenosť storno poplatkov je potrebné posúdiť v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a v súlade s dohodnutými storno podmienkami v zmluvách resp. objednávkach lyžiarskych kurzov/výcvikov.

  1. Ak sa lyžiarsky kurz/výcvik začal aj skončil pred 13. 3. 2020, škola uhradí z príspevku na kurz pohybových aktivít v prírode fakturovanú sumu. Škola vyúčtuje finančné prostriedky podľa metodiky prideľovania finančných prostriedkov zverejnenej na webovom sídle MŠVVaŠ.
  2. Ak sa lyžiarsky kurz/výcvik začal pred 13. 3. 2020, mal sa skončiť po 13. 3. 2020 a časť lyžiarskeho kurzu/výcviku bola zrušená z dôvodu zákazu prevádzky škôl a zákazu prevádzky lyžiarskych stredísk (opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2576/2020), škola uhradí z príspevku na kurz pohybových aktivít fakturovanú sumu len za absolvované dni. Škola vyúčtuje finančné prostriedky podľa metodiky prideľovania Finančných prostriedkov zverejnenej na webovom sídle MŠVVaŠ.
  3. Ak sa lyžiarsky kurz/výcvik mal začať po 13. 3. 2020 a lyžiarsky kurz/výcvik bol celý zrušený z dôvodu zákazu prevádzky škôl a zákazu prevádzky lyžiarskych stredísk, príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode nemožno použiť na úhradu prípadných nárokov lyžiarskeho strediska.
  4. Ak škola sama/zo svojej vôle zrušila lyžiarsky kurz/výcvik, storno poplatky, sa riadia podľa podmienok v zmluvách resp. objednávkach lyžiarskych kurzov/výcvikov.

Vzhľadom na to, že finančné prostriedky na lyžiarsky kurz/výcvik boli poskytnuté na kalendárny rok 2020, možno ich použiť do konca roka 2020; osobitná úprava platí pre lyžiarsky kurz/výcvik, ktorého sa mali zúčastniť žiaci štvrtého ročníka strednej školy s osemročným vzdelávacím programom.

Príspevok pre žiakov 4. ročníka stredných škôl s 8. roč. vzdelávacím programom

Podľa § 4ab ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov „Stredná škola s osemročným vzdelávacím programom môže použiť príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode na toho istého žiaka jedenkrát počas jeho štúdia v prvom až štvrtom ročníku a jedenkrát počas jeho štúdia v piatom až ôsmom ročníku.“.

Národná rada SR schválila dňa 22. apríla 2020 novelu zákona č. 597/2003 Z. z. – zákon č. 93/2020.

Podľa § 9i ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. „Ak z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) stredná škola s osemročným vzdelávacím programom nemohla použiť príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode podľa § 4ab ods. 2 druhej vety na žiaka počas jeho štúdia vo štvrtom ročníku, môže ho použiť na toho istého žiaka počas jeho štúdia v piatom ročníku do 31. decembra 2020.“.

Na základe uvedeného, ak bol naplánovaný lyžiarsky kurz/výcvik a v období mimoriadnej situácie ho nebolo možné uskutočniť (t.j. použiť príspevok), príspevok pôvodne pridelený na žiakov štvrtého ročníka strednej školy s osemročným vzdelávacím programom bude možné použiť na týchto žiakov v nasledujúcom školskom roku (t.j. keď budú žiakmi piateho ročníka), avšak s obmedzením do 31. decembra 2020.

Usmernenie k príspevku na školu v prírode

Príspevok na školu v prírode poskytuje štát v zmysle platnej legislatívy na žiaka prvého až štvrtého ročníka základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Národná rada SR schválila dňa 22. apríla 2020 novelu zákona č. 597/2003 z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. V súlade s § 9i ods. 2 uvedeného zákona žiaci štvrtého ročníka, ktorí mali naplánovanú školu v prírode v období mimoriadnej situácie od marca 2020, môžu čerpať príspevok na školu v prírode ako piataci do 31. decembra 2020.

Vzdelávacie poukazy

Príspevky na záujmové vzdelávanie na rok 2020 boli pridelené školám a školským zariadeniam (ŠZ) podľa počtu prijatých vzdelávacích poukazov v súlade s právnymi predpismi na začiatku kalendárneho roka. Z týchto príspevkov sa uhrádza záujmové vzdelávanie poskytované školami a ŠZ.

Národná rada SR schválila dňa 22. apríla 2020 novelu zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov – zákon č. 93/2020 Z.z.

Podľa § 9i ods. 3 zákona č. 597/2003 Z. z. „Počas krízovej situácie možno príspevok na záujmové vzdelávanie použiť aj na iný účel, ktorý bezprostredne súvisí so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie.“

Krízovou situáciou je mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19. Na základe uvedeného, v súčasnosti možno použiť príspevok na záujmové vzdelávanie okrem záujmovej, rekreačnej, telovýchovnej a spoločenskej činnosti aj na iný účel. Podstatné je, že tento účel musí bezprostredne súvisieť so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie, napríklad môže ísť o dezinfekčné prostriedky, ochranné pomôcky,....

Školy/ŠZ, ktoré získali od žiakov vzdelávacie poukazy, boli povinné žiakom poskytnúť v školskom roku záujmové aktivity v rozsahu najmenej 60 hodín. V opačnom prípade museli finančné prostriedky, ktoré im boli poskytnuté na záujmovú činnosť, vrátiť do štátneho rozpočtu.

Vláda SR schválila dňa 28.4.2020 novelu nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov – nariadenie vlády č. 105/2020 Z. z.

Podľa § 9 ods. 2 nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z. v znení účinnom od 2. 5. 2020 „Záujmové vzdelávanie poskytované školami a školskými zariadeniami podľa odseku 1 je pravidelná záujmová činnosť organizovaná pre žiakov škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, evidovaná v predpísanej pedagogickej dokumentácii školy alebo školského zariadenia.“, teda bola vypustená požiadavka na rozsah najmenej 60 hodín.

Na základe uvedeného školy a ŠZ, ktoré neposkytli (a ani neposkytnú) v školskom roku 2019/2020 záujmové vzdelávanie v rozsahu najmenej 60 hodín, nemusia finančné prostriedky vrátiť do štátneho rozpočtu. Po septembrovom zbere dát sa škole alebo ŠZ aktualizuje objem finančných prostriedkov na vzdelávacie poukazy len v závislosti od počtu prijatých vzdelávacích poukazov na obdobie september – december 2020.

Môžu školy viesť krúžky napr. online? Áno, ak to dovoľuje charakter krúžku, do úvahy pripadá aj takáto možnosť (napr. konverzácia z cudzieho jazyka...).