Učíme na diaľku

Pre pedagogických asistentov

Úvod

Na tomto mieste nájdete niekoľko dôležitých zásad pre pedagogických asistentov, prípadne iných pedagogických zamestnancov, ktorí budú vypomáhať v tejto situácii učiteľom (napr. vychovávatelia a i.) pri podpore a vzdelávaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Odporúčania pre prácu so žiakmi s rozmanitými potrebami nájdete aj v príslušnej sekcii. Pracovnoprávne poradenstvo nájdete v sekcii Otázky. V prípade akýkoľvek otázok komunikujte so svojím odborným tímom, poradenským zariadením alebo sa môžete ozvať priamo cez kontaktný formulár, obrátiť sa na VUDPaP alebo na Centrum inkluzívneho vzdelávania.

V aktuálnej situácií je inštitút asistenta učiteľa a jeho úloha pomáhať učiteľom realizovať vzdelávací proces viac ako nevyhnutná. Zmenilo sa len miesto pôsobenia, nevykonáva sa v triedach, ale prostredníctvom vyučovania na diaľku. Pri asistentoch učiteľa je predpoklad na uskutočnenie úprava spôsobu výkonu práce do modelu učenia na diaľku, alebo iného v podobnom formáte, v akom táto zmena prebieha pri samotných učiteľoch. Prácu asistentovi zadáva riaditeľ školy v úzkej súčinnosti s odborným tímom a triednymi učiteľmi.

Dňa 14. apríla 2020 sa uskutočnila druhá neformálna videokonferencia ministrov školstva k situácii v oblasti vzdelávania v súvislosti s pandémiou Covid-19. Slovensko na videokonferencii zastupoval štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis. Jedným z hlavných výstupov diskusie bolo potvrdenie faktu, že najväčšou výzvou v tomto smere ostáva vzdelávanie detí zo znevýhodneného prostredia, ktoré často nemajú k dispozícii počítač alebo tablet, alebo nemajú prístup na internet. Tieto deti rovnako potrebujú dodatočnú osobnú podporu a pomoc pri učení, ktorú v súčasnej situácii je možné len veľmi ťažko zabezpečiť. Asistent učiteľa pomáha žiakovi svojou prítomnosťou, preto je teraz vhodné, aby udržiaval či už digitálny alebo osobný kontakt so žiakom a zaujímal sa o jeho potreby v rámci vzdelávania, ktoré by mu pomáhal zvládať. Dodatočná podpora a poradenstvo pre rodičov a žiakov je náležitá, nielen v oblasti vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, kde rodič aj pri najväčšej možnej ochote žiakovi nevie pomôcť. Dôvody takejto neschopnosti sú mnohé, avšak najdôležitejšie je nájsť a zrealizovať vhodné riešenie takýchto situácií. V tejto oblasti je preto potrebné brať poslanie asistenta učiteľa ako dar, ktorý nám všetkým môže byť nápomocným, je len potrebné ho správne a včas využiť.

Činnosti, ktoré môžu asistenti učiteľa vykonávať:

  1. Podpora učiteľa: pomoc pri tvorbe vyučovacieho materiálu pre žiakov, pomoc pri hodnotení žiakov na základe usmernenia konkrétnym učiteľom.
  2. Podpora žiaka: pomoc pri plnení dištančne zadaných úloh, vysvetlenie a objasnenie zadaní, pomoc pri riešení úloh avšak iba do nevyhnutnej miery.
  3. Podpora žiakov bez prístupu k IT technológiám určených pre vzdelávanie na diaľku: distribúcia materiálov a ich následný zber.

Dôležité usmernenia pre riaditeľov škôl v oblasti pedagogických asistentov:

  • Pedagogickí asistenti (príp. vychovávatelia, ktorí načas pomáhajú učiteľom ako asistenti) sú v aktuálnej situácii veľmi dôležití a môžu výrazne napomôcť pri podpore a vzdelávaní ohrozených detí, detí so ŠVVP.
  • Aktuálna situácia by nemala byť určite dôvodom na prepúšťanie týchto zamestnancov, nariaďovaní im dovolenky či PN, pokiaľ ste sa na tom z objektívnych príčin nedohodli. Viac k týmto otázkam nájdete aj v sekcii Otázky.
  • Podľa § 21 zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancov je úlohou pedagogických asistentov “podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvára rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáha žiakovi alebo skupine žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.” Z uvedeného vyplýva, že aj počas tejto mimoriadnej situácie je pedagogický asistent mimoriadne dôležitý, aby napomáhal deťom, ktoré to potrebujú a ktoré majú rozličné bariéry pri online systéme práce. Môžu im prispôsobiť zadania, spísať im sumár všetkých povinnosti a pravidelnejšie ich kontrolovať, redukovať či upravovať úlohy. Práca asistentov je v tejto situácii mimoriadne dôležitá a nápomocná.
  • Ani po aktualizácii novely Zákonníka práce k 4.4.2020 nie je dôvod, aby asistenti učiteľa boli vytláčaní na prekážku v práci podľa § 250b ods. 6, nakoľko ich doterajšie pôsobenie na homeoffice bude i ďalej pokračovať pre podporu potrieb detí a rodičov a so zabezpečením ústavných práv rovného prístupu všetkých detí k vzdelávaniu a taktiež Medzinárodnej dohode o právach osôb so zdravotným znevýhodnením
  • Na pedagogických asistentov sa vzťahujú v zásade tie isté pracovnoprávne normy, dostávajú stravné lístky, majú pracovnú dobu podobne ako učitelia rozdelenú na priamu a nepriamu, majú právo vykonávať prácu z domu a pod. Znevýhodňovanie asistentov oproti ostatných pedagogickým zamestnancom je v rozpore so zámerom zákonodarcu.

PRIDAJTE VAŠU VLASTNÚ SKÚSENOSŤ A INŠPIRUJTE OSTATNÉ ŠKOLY