Často kladené otázky

Hodnotenie

1. Je potrebné predložiť v súlade s § 7 ods. 2 školského zákona a § 5 ods. 7 zákona 596/2003 nové kritéria na hodnotenia pedagogickej rade, rade školy a zriaďovateľovi na odsúhlasenie? Akým spôsobom?

+

2. Vydajú sa nové kritéria a spôsob hodnotenia počas mimoriadnej situácie ako dodatok k ŠkVP?

+

3. Môžu rady školy, ktorým skončilo funkčné obdobie, prerokovávať zmeny v Školskom vzdelávacom programe?

+

4. Čo sa očakáva, že školy urobia do 30. apríla 2020?

+

5. Ak chcú školy použiť slovné hodnotenie, majú si vytvoriť aj objektívne kritéria hodnotenia vrátane sebahodnotenia žiaka?

+

6. Ako má prebiehať priebežné hodnotenie v ZŠ/SŠ tak, aby vyústilo do známky, t.j. ako z kvalitatívnych výstupov počas roka urobiť kvantitatívny výstup do známky?

+

7. Čo so žiakmi, ktorí po zmene hodnotenia prestali úplne spolupracovať, hoci pred tým aj spolupracovali, ale teraz keď zistili, že nebudú za to známky, prestali sa zapájať? Aké má škola prostriedky k primätiu žiaka spolupracovať?

+

8. Aký typ výstupu dostanú 30.6 žiaci, ktorí neplnili z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov úlohy?

+

9. Treba rodičov a žiakov dopredu informovať o tom, že nedostanú vysvedčenie a budú preskúšaní?

+

10. Ako má vyzerať preskúšanie, aby to bolo spravodlivé voči žiakom, ktorí boli aktívne v online výučbe?

+

11. Čo ak žiak počas preskúšania nepreukáže stanovené podmienky preskúšania?

+

12. Čo so žiakmi, ktorí sú napr. v prvom ročníku ZŠ a už v marci vykazovali úplne nedostatočnú úroveň poznatkov a zručností a potrebovali by aj vzhľadom ku ďalšiemu výpadku opakovať ročník, aby neboli úplne na chvoste triedy bez podpory?

+

13. Kedy sa predpokladá preskúšanie u žiaka?

+

14. Ako hodnotiť predmety, ktoré sa vôbec nerealizovali alebo len veľmi málo absolvovali, nemôžu dostať neabsolvoval ale s tým, že by prospel, ako to uvádza aj čl. III ods. 13 b) MP 22/2011?

+

15. Ako hodnotiť správanie u žiakov počas mimoriadnej situácie?

+

16. Ako zapisovať slovné hodnotenie do výkazov žiakov?

+

17. Čo sa myslí pod povinným slovným hodnotením žiakov 1. ročníka? Môže to byť aj absolvoval, či výslovne každý žiak má mať slovný komentár?

+

18. Ako je to s možnosťou kombinovať jednotlivé formy hodnotenia? Môže byť kombinácia napr. v rámci matematiky v rôznych ročníkoch podľa toho, ako sú pedagógovia nastavení? Môže sa v jednej triede rôzniť forma hodnotenia od žiaka k žiakovi? Ak napr. niektorý žiak niektorý predmet nezvládal, že dostane absolvoval namiesto známky a iný, ktorý to zvládol dostane známku?

+

19. Aký je rozdiel medzi preskúšaním, ktoré uvádza pokyn a komisionálnymi skúškami? Pretože napr. u žiakov s IUP alebo žiakov, ktorí sú na domácom vzdelávaní alebo aj iní, majú mať podľa zákona komisionálne skúšky.

+

20. Čo v prípade, že žiak je dlhodobo riešený sociálnou kuratelou s veľkým počtom neospravedlnených hodín ako záškoláctvo, ako ho hodnotiť správaním/učením?;

+

21. Ak sa zrušila III. štvrťročná klasifikačná porada, kde a kedy má pedagogická rada vyhodnotiť aktuálne výsledky žiakov a navrhnúť opatrenia a informovať rodičov a žiakov, aby dostali spätnú väzbu skôr ako na konci šk. roka, keď nedostanú vysvedčenie alebo sa im navrhne preskúšanie? Pred tým sme práve na tejto porade informovali rodičov, aké kroky je treba urobiť pre zlepšenia, schvaľovali sme napomienky a upozornenia k dochádzke, správaniu i učeniu.

+

22. Aká je predstava slovného hodnotenia, ak učiteľ učí napr. aj 200 žiakov nejaký predmet? Každému napíše zvlášť list alebo ten istý komentár alebo iba niektorým podľa potreby?

+

23. Ako hodnotiť podľa uvedeného pokynu v danej situácii integrovaných žiakov?

+

24. Čo bude so slovným hodnotením a absolvoval pre účely prijímacieho konania na SŠ a VŠ?

+

25. Aký typ priebežného hodnotenia majú uplatňovať 8-ročné gymnázia? Držať sa pokynu pre SŠ a známkovať, alebo sa držať pokynu pre ZŠ kvôli veku žiakov a neznámkovať?

+

26. Čo ak učiteľ dostal príkazom od zamestnávateľa prekážku v práci a teda nemá homeoffice - môže ho riaditeľ prinútiť k hodnoteniu predmetu, ak má znížený plat na 80 % a je na tzv. prekážke?

+

27. Je absolvoval slovné hodnotenie?

+

28. Ako hodnotiť predmety v rámci disponibilných (voliteľných) hodín?

+

29. Čo v prípade, že sa škola rozhodla, že žiaden predmet nebude hodnotiť (klasifikovať, hodnotiť slovne alebo kombinovane) a oznámila už túto skutočnosť žiakom a ich zákonným zástupcom?

+

Prerušené vyučovanie

1. Znamená prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach aj prerušenie výučby ako takej?

+

2. Je možné vyžadovať od rodičov, aby zabezpečovali domáce vyučovanie žiakov?

+

Prevádzkové záležitosti

1. Akým spôsobom sa má v prípade zákazu prevádzky školy zabezpečovať starostlivosť o budovu školy?

+

2. V prípade nariadenia práce na pracovisku majú byť nepedagogickí zamestnanci v práci na plný pracovný čas a spoločne?

+

Školné

1. Môžu súkromné školy vyberať v súčasnosti školné?

+

Financovanie

1. Ako sa má vyplácať dopravné za mesiac marec, keďže deti ešte chodili 2 týždne do školy?

+

2. Posunutie termínu zúčtovania finančných prostriedkov – bežných výdavkov poskytnutých v roku 2019 – 6.4.2020. Bude sa uvažovať s posunutím termínu na použitie bežných výdavkov štátneho rozpočtu z minulého roku, ktoré bolo potrebné zúčtovať do 31.3.2020?

+

3. Neplánuje ministerstvo posunúť stanovené termíny pre školy, zriaďovateľov a okresné úrady v sídle kraja vo veci Správy o hospodárení za rok 2019?

+

4. Neplánuje ministerstvo posunúť stanovené termíny pre školy/školské zariadenia, zriaďovateľov a okresné úrady v sídle kraja vo veci vyplňovania štvrťročného výkazu o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR) 1-04?

+

5. V súvislosti s prerušením vyučovania na školách, máme otázku, či sa budú krátiť nenormatívne finančné prostriedky určené na asistentov učiteľa?

+

6. ​V súvislosti s prerušením vyučovania na školách sa pýtame, či je možné uhradiť v tejto výnimočnej situácii náklady na prevádzku a mzdy zamestnancov v podnikateľskej činnosti školy z normatívnych prostriedkov školy?

+

7. Bude školám aj počas mimoriadnej situácie poskytovaný normatívny príspevok na žiaka v 100% výške? Bude v takejto výške poskytovaný aj neštátnym školám?

+

Pracovnoprávne vzťahy

1. Môže zamestnávateľ počas súčasnej situácie nariadiť zamestnancom prácu na pracovisku?

+

2. Je v aktuálnej situácii rozdiel medzi pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami v pracovnoprávnych otázkach?

+

3. Vzťahujú sa pracovnoprávne usmernenia ministerstva len na školy s právnou subjektivitou?

+

4. Môže zamestnávateľ v aktuálnej situácii nariadiť zamestnancom čerpanie minuloročnej či tohtoročnej dovolenky alebo náhradného voľna? V akom rozsahu?

+

5. Ide v súčasnej situácií o prekážku na strane zamestnávateľa? Môže v tom prípade zamestnávateľ požadovať od zamestnancov prácu z domu? Možno uplatniť § 142 ods. 4?

+

6. Je možné prácu z domu zamestnancovi nariadiť?

+

7. Aké sú pravidlá pri práci z domu – tzv. „home office“?

+

8. Ako a akým spôsobom sa má vykazovať práca z domu?

+

9. Majú zamestnanci nárok na stravné počas homeofficu?

+

10. Majú učitelia vykonávajúci prácu z domu nárok na mzdu v plnej výške?

+

11. Čo v prípade, že zamestnávateľ (riaditeľ, zriaďovateľ) chce zmeniť pracovnú náplň a prideľovať zamestnancovi inú pracovnú činnosť, než akú bežne vykonáva, resp. má v pracovnej zmluve?

+

12. Môže zamestnávateľ v školstve využiť § 55 ods. 4 zákonníka práce a zmeniť zamestnancovi miesto výkonu práce aj náplň bez jeho súhlasu? Ak áno, ako a akým spôsobom?

+

13. Ako má zamestnávateľ/zriaďovateľ postupovať v prípade naplánovaných výberových konaní?

+

14. Môže dať v tejto situácií riaditeľ alebo zriaďovateľ školy výpoveď pedagogickému asistentovi? Za akých okolností?

+

15. Akým spôsobom sa v tejto situácii majú ukončovať adaptačné vzdelávania zamestnancov? Je možné ho ukončiť online?

+

16. Možno v tejto situácii poskytovať zamestnancovi nadčasové hodiny, ktoré má bežne v rámci rozvrhu?

+

17. Nie je použitie vlastných PC z domu a videokonferencia so žiakmi porušenie GDPR?

+

18. Je potrebné riešiť zasielanie štatistických výkazov 2-04 a RIS v tomto čase?

+

19. Ako presne vypočítame priemerný plat v čase prekážky v práci?

+

20. Ako a či vyplácať štipendiá (z titulu hmotnej núdze, z titulu životného minima a motivačné štipendium) v čase prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach v období od 16. marca do odvolania?

+

21. Ako je to so zamestnancami na dohodu, ktorí pracujú v školstve, napr. pri jazykových kurzoch a pod. Ich sa uvedené pracovnoprávne veci týkajú ináč?

+

22. Môže zamestnávateľ nariadiť skrátenie práce z domu na 4 hodiny denne z dôvodu, aby nemusel platiť zamestnancom stravné?

+

23. Celoplošné znižovanie platov na 60 %, hrozí to? Šíri sa to internete medzi zriaďovateľmi, môžu popri tom robiť učitelia na homeoffice a dostávať nižší plat? Samosprávy si môžu ušetrené peniaze nechať?

+

24. V akej výške by mal byť vyplácaný príspevok na stravovanie?

+

25. Ako má v tomto období prebiehať menovanie riaditeľov škôl a školských zariadení?

+

26. Ako má prebiehať v tomto období vznik, činnosť a voľby rady školy?

+

27. Má zamestnávateľ po odchode maturantov právo znížiť učiteľovi úväzok, určiť dva- tri dni práce z domu a zvyšné dni určiť prekážku v práci s náhradou mzdy 80%?

+

28. Ak má učiteľ možnosť vykonávať prácu (učiť online, vykonávať iné súvisiace činnosti) z domu, má zamestnávateľ právo prikázať im ich vykonávať na pracovisku, alebo má zamestnanec právo na to, aby túto prácu vykonával v home office?

+