Učíme na diaľku

Organizovanie lyžiarskych výcvikov od 19. 1. 2022

Organizovanie lyžiarskych výcvikov od 19. 1. 2022

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 29 z 12.1.2022, ktorým bol schválený „Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)“ a aktuálne platnú vyhlášku 5/2022 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí a vyhlášku 6/2022 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, MŠVVaŠ SR pripravilo usmernenie k organizácii lyžiarskych a snoubordových výcvikov a kurzov (ďalej len „lyžiarske výcviky“) nasledovne:

PODMIENKY PRE ORGANIZÁCIU LYŽIARSKEHO VÝCVIKU S UBYTOVANÍM PRE DETI DO 18 ROKOV A DVOCH MESIACOV

Spoločne môžu byť ubytovaní iba žiaci jednej triedy, a to:

 • kompletne zaočkovaní alebo
 • prekonaní alebo
 • s negatívnym výsledkom Ag samotestu nie starším ako 48 hodín alebo
 • negatívnym výsledkom Ag testu vykonanom v mobilnom odberovom mieste nie starším ako 48 hodín alebo
 • negatívnym výsledkom PCR/LAMP testu nie starším ako 72 hodín.

PODMIENKY PRE ORGANIZÁCIU LYŽIARSKEHO VÝCVIKU BEZ UBYTOVANIA PRE DETI DO 18 ROKOV A DVOCH MESIACOV

 • kompletne zaočkovaní alebo
 • prekonaní alebo
 • s negatívnym výsledkom Ag samotestu nie starším ako 48 hodín alebo
 • negatívnym výsledkom Ag testu vykonanom v mobilnom odberovom mieste nie starším ako 48 hodín alebo
 • negatívnym výsledkom PCR/LAMP testu nie starším ako 72 hodín.

Na účel testovania môže byť použitý aj Ag samotest zo školy, avšak testovanie musí byť vykonané pred odchodom na lyžiarsky výcvik (v ten deň) a pod dozorom poverenej osoby zo školy.

Škola, ktorá organizuje lyžiarsky výcvik je povinná viesť:

 • zoznam žiakov, ktorí sa zúčastňujú lyžiarskeho výcviku,
 • aj zoznam podmienok, ktoré spĺňajú (negatívny výsledok Ag samotestu, Ag testu z mobilného odberového miesta, PCR/LAMP testu, očkovaní, prekonaní).


Zároveň platí, že negatívny výsledok Ag samotestu musí byť podpísaný poverenou osobou, ktorá výsledok Ag samotestu overila a potvrdila pečiatkou školy. Uvedeným zoznamom sa škola musí preukázať v ubytovacom zariadení aj pri vstupe na vleky.

Plné znenie usmernenia nájdete na webovom sídle MŠVVaŠ SR: Organizácia lyžiarskych a snoubordových výcvikov a kurzov od 19. 1. 2022