Učíme na diaľku

Ako podporiť žiakov, ktorí čelia bariéram vo vzdelávaní

20.09.2021|Projektový tím ŠPÚ

20.09.2021 Súčasná situácia si vyžaduje, aby sme pristupovali k vzdelávaniu detí individualizovane a diferencovane, tvorivo a intuitívne.

V každom z nás je určite iskrička nádeje, že pandémia Covid 19 je na ústupe. Školy však naďalej čelia možnosti karantény tried či hybridnému vzdelávaniu, ktoré sa stalo súčasťou každodennej školskej reality. Množstvo žiakov preto neustále bojuje s rôznymi bariérami vo vzdelávaní. Prinášame vám preto niekoľko odporúčaní a inšpirácií, ako takýchto žiakov podporiť.

Cieľom týchto odporúčaní je ponúknuť najmä základným školám, učiteľom, odborným zamestnancom, pedagogickým asistentom i rodičom všeobecné usmernenia k práci so všetkými žiakmi s rozmanitými potrebami, či bariérami vo vzdelávaní. Je veľmi dôležité zohľadňovať všetky vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť, ale aj aktuálne zohľadňovanie rodinnej a spoločenskej situácie. Súčasná situácia si vyžaduje, aby sme pristupovali k vzdelávaniu detí individualizovane a diferencovane, tvorivo a intuitívne a to nielen na deti so ŠVVP, ale aj na všetky deti bez rozdielu. Ponúkame niekoľko zásad, usmernení, inšpirácii, ktoré určite v jednotlivých prípadoch budete vedieť spolu s pedagogickými asistentmi a rodičmi aplikovať. V prípade potreby sa samozrejme môžete obrátiť aj na VUDPaP alebo na Centrum inkluzívneho vzdelávania.

Na úvod by sme upozornili, že pojem žiak so ŠVVP budeme v tejto sekcii chápať širšie. Nie je nevyhnutné, aby všetci žiaci v integrácii mali nutne robené nejaké úpravy počas online vzdelávania (naopak, pre niektorých žiakov napr. s poruchami učenia, úzkostné deti a pod. môžu tieto online formy byť oveľa účinnejšie a budú za túto formu učenia vďační a zvládnu ju bez akýchkoľvek problémov). Naopak, môže sa stať, že niektorí žiaci nebudú tento spôsob výučby vplyvom rôznych príčin (choroba rodičov, pracovné vyťaženie rodičov, ktorí pracujú v zdravotníctve, polícii a pod.) zvládať, lebo nebudú mať dostatok podpory. Aj preto môže byť dôležité si na začiatku v tíme identifikovať, ktoré deti/rodiny môžu potrebovať špecifickú podporu a rozdeliť si ich medzi sebou v tíme s možnosťou zapojenia aj vychovávateľov. Uvedené odporúčania navrhujeme nielen pre žiakov v integrácii, ale pre všetkých žiakov týchto dní, pre ktorých je online vzdelávanie stále výzvou.

 1. Riešenia, metódy, spôsoby hodnotenia počas tohto obdobia by mali smerovať k pozitívnej motivácii žiaka učiť sa inak, čo môže napomôcť sebadisciplíne žiakov a ich sebahodnoteniu. Taktiež je vhodné vytvárať výchovné partnerstvá podporovateľov žiaka, napr. rodič - pedagóg, ktoré umožnia tvoriť a zdieľať vzdelávacie ciele. Prístupy sú plne v didaktickej kompetencii učiteľa a orientované na silné stránky žiaka. Po dohode napr. so žiakom, rodičom, pedagogickým asistentom či špeciálnym pedagógom/psychológom môže učiteľ flexibilne upravovať individuálne žiakovi podmienky.
 2. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý je vzdelávaný v školskej integrácii má aj v tomto čase nárok na postupovanie podľa individuálneho vzdelávacieho programu (ďalej len IVP). Nakoľko pri písaní IVP i odporúčaní z poradenského zariadenia nerátali s takouto mimoriadnou situáciou, je potrebné jednotlivé usmernenia aktualizovať na túto situáciu a hľadať riešenia. Ideálne, ak triedny učiteľ v úzkej súčinnosti s pedagogickým asistentom, školským špeciálnym pedagógom, či iným odborným zamestnancom školy v prepojení na poradenské zariadenie hľadajú potrebné úpravy vo vzdelávaní tak, aby to bolo podporné pre žiaka.
 3. Môžeme len odporučiť, aby tam, kde sú pedagogickí asistenti, pomáhali deťom, ktoré to potrebujú prekonávať aktuálne bariéry vo vzdelávaní, čiže napr. prispôsobili týmto žiakom všeobecné zadania učiteľov, upravili, pozmenili podľa možností a špecifík žiaka. Pedagogickí asistenti majú v rukách tvorivosť a intuíciu, aby v spojení so žiakmi, ktorí to potrebujú našli pre nich vhodné prispôsobenia v práci, vypracovaní úloh, zadaní, príp. robili iné, alternatívne. Nie je vylúčené, že sa vytvoria aj menšie skupiny, príp. individuálne online rozhovory, spoločné vypracovanie zadaní, úloh, vysvetľovanie. Za istých ochranných opatrení nie je vylúčená ani individuálna terénna práca, založená ale na dobrovoľnosti, nie nariadeniu zamestnávateľa.
 4. Môžeme odporúčať, aby rodičia a pedagogickí asistenti v spolupráci s odborným tímom na škole boli aktívne v kontakte aj s príslušnými pracovníkmi poradenských zariadení (CPPPaP, CŠPP) a konzultovali s nimi prípadné možnosti vzdelávania žiakov so ŠVVP.
 5. Nemusia všetci žiaci urobiť všetko a rovnako. Ak učiteľ/učitelia, zadajú prácu celej triede, je možné podľa okolností niektorým žiakom upraviť podmienky, ak to vyplýva z jeho špeciálnych potrieb. Môžeme odporučiť, aby školy/triedni učitelia v prípade, že si nebudú istí, pre tento prípad oslovili svoj odborný tím, poradenské zariadenie alebo vyššie uvedené podporné kontakty.
 6. Môže byť nápomocné, ak pedagogickí asistenti alebo iní odborníci vedia v špecifických prípadoch pomôcť rodičom pri koordinovaní práce ich dieťaťa - zozbieraním zadaní od jednotlivých učiteľov alebo triedneho učiteľa a vypracovaním plánu týždňa, ako si rozvrhnúť prácu, prioritizáciu činností a výber a pestrosť úloh.
 7. U mnohých žiakov sa niektoré ich špecifické potreby môžu oveľa viac a významnejšie prejaviť. Napr. u detí sociálne izolovaných, detí s autistickým spektrom, aspergerovým syndrómom, deti v riziku sociálno-patologických javov a i. sa môže zvýšiť potreba po sociálnej stimulácii a edukácii. Nedostatočné sociálne kontakty chýbajú v týchto dňoch všetkým deťom, ale niektoré deti môžu vplyvom tejto izolácie aj o to výrazne ťažšie zvládať následne učebné návyky a úlohy. Aj preto môže byť veľmi užitočné, ak sa niektorí pedagogickí zamestnanci (asistenti) zamerajú práve na tieto ohrozené deti a poskytnú rodine a dieťaťu možnosť individuálnych konzultácii, rozhovorov, spoločného prechádzania úloh, ale aj jednoduchého priateľského rozhovoru. Nezabúdajme, že škola poskytuje výchovno-vzdelávaciu podporu, čo v týchto dňoch je veľmi obmedzené a preto v niektorých prípadoch detí bude vhodné hľadať formy podpory ohrozených detí.
 8. Ak ide o preberanie nového učiva, či hodnotenie žiakov buďte dostatočne otvorení, flexibilní a otvorení, aby ste dokázali k žiakom pristupovať diferencovane. Nie je vylúčené, aby hodnotenie bolo zredukované, zamerané viac na slovné hodnotenie, prípadne aj na žiacke reflexie/sebareflexie. V prípade nedostatku nie je vylúčené vo výnimočných prípadoch využiť aj možnosť hodnotenie žiaka formou absolvoval/neabsolvoval.
 9. Je potrebné počítať s tým, že tak ako na vyučovaní môže dieťa so ŠVVP potrebovať individuálny prístup, potrebuje ho aj napr. cez online vyučovanie. Ak napr. dieťa s poruchou pozornosti bežne potrebuje na vyučovaní pripomenúť, že si má zapísať domácu úlohu, potrebuje to zvýrazniť (slovne, písomne) aj online. Je preťažené z množstva podnetov a potrebuje pomôcť ich abstrahovať. Pozornosť môže kolísať a prudko klesať na konci online hovoru.
 10. V prípade domácich úloh je možné zvážiť počet úloh pre dieťa so ŠVVP. Aj ich formu. (napr. menej povinného čítania, kratšiu knihu. Nemusí písať 6 viet do denníku, ale štyri). V prípade diktátu v domácom prostredí, písať len doplňovačky. a pod..
 11. Jeden z najdôležitejších aspektov podpory všetkých detí, ale špecificky detí v riziku sú rozličné formy podpory vzťahov a osobného záujmu pedagogických zamestnancov o ne. Sú aj také deti, pre ktoré škola je vyslobodením z nudy, pomoc v ťažkých životných podmienkach alebo jednoducho sa do nej tešia. Pretrhnutie vzťahov s kľúčovými osobami budú ťažko znášať. V tejto situácii môže byť preto napr. veľmi silné aj návrat k ručnému napísaniu osobného listu, či pohľadnice.

Držíme vám palce! Tím Učíme na diaľku