Učíme na diaľku

Ako pomáhalo školám počas pandémie e-mailové poradenstvo Učíme na diaľku?

18.10.2021|Projektový tím ŠPÚ

18.10.2021 „Najviac nás potešilo, ak sme ľuďom pomohli.“ (rozhovor s Jankou Karľovou)

Uvedený text je súčasťou článku v odborno-metodickom časopise pre školy a školské zariadenia Pedagogické rozhľady, ktorý vydáva Metodicko-pedagogické centrum Bratislava.

Janka Karľová je jednou z učiteliek s dlhoročnou praxou, ktorá zastrešovala emailové poradenstvo v rámci portálu Učíme na diaľku. Je špeciálnou pedagogičkou s 30-ročnou praxou, z toho 5 rokov pracovala aj na pozícii zástupkyne riaditeľa v Špeciálnej základnej škole Trebíčska v Humennom. Založila viacero občianskych iniciatív ako napr. facebookovú skupinu „Škola cez poštovú schránku”, ktorá združuje a koordinuje podporovateľov žiakov a rodín, ktorí v čase dištančného vzdelávania nemali prístup k internetu. Založila aj občianske združenie Gaštanový koník, v ktorom sa venujú podpore a rozvoju detí z rómskych komunít a zo znevýhodneného prostredia. V roku 2019 začala budovať Centrum včasnej intervencie v Snine, ktoré poskytuje sociálne služby pre deti od 0 do 7 rokov, ktoré sa narodili so zdravotným postihnutím. Denne jej a jej kolegyniam prešli prstami desiatky rôznorodých otázok. Opýtali sme sa jej viac o tejto službe.

Ako dlho sa v rámci projektu venuješ e-mailovému poradenstvu?

Súčasťou e-mailového poradenstva som od novembra 2020.

Čo je hlavným poslaním tejto služby?

E-mailové poradenstvo je súčasťou portálu Učíme na diaľku. Jeho poslaním je pomôcť zorientovať sa pedagogickej obci, ale aj rodičom, v usmerneniach, rozhodnutiach ministra či iných aktuálnych informáciách pre zamestnancov školstva, rodičov i študentov.

Kto tvorí tím e-mailového poradenstva?

Priamo na odpovediach cez e-mail spolupracujeme tri. Všetky sme učiteľky s 30-ročnou praxou, dve máme skúsenosti s prácou vo vedení školy. Pracovali sme v materskej škole, základnej i špeciálnej základnej škole. Jedna kolegyňa pracovala istý čas ako inšpektorka v Štátnej školskej inšpekcii. Kto sa najčastejšie na Vás obracia? Najviac adresátov je z radov riaditeľov všetkých stupňov škôl, ďalej sú to pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci škôl. Obracajú sa na nás aj rodičia, študenti a športovci. Pomáhame im orientovať sa v usmerneniach, rozhodnutiach ministra, ale aj v otázkach pracovných vzťahov a otázkach týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu.

Aké sú témy, s ktorými sa na Vás ľudia obracajú?

Prichádzajú rôznorodé otázky. Najviac ich v tomto školskom roku súviselo s nárastom protipandemických opatrení, vydaných rozhodnutí a vyhlášok. Boli to témy, ktoré súviseli s prevádzkou škôl v čase pandémie, hodnotením žiakov, prijímacími a záverečnými skúškami, maturitami a pod. Veľa otázok nám prichádza aj z oblasti pracovno-právnych vzťahov, konkrétne pracovné zaradenie zamestnancov, čerpanie dovolenky, náhradná práca a pod. Na veľa otázok sme zodpovedali v spolupráci s ÚNZ ohľadom Covid automatu jednotlivých okresov, karanténnych opatrení na hraniciach, možnosti realizácie športových aktivít a pod. Odpovedanie na jednotlivé otázky si už vieme rozdeliť podľa našich zameraní, či pracovných skúseností. Ja som sa orientovala na odpovede týkajúce sa protipandemických opatrení, vydaných rozhodnutí a usmernení, hlavne v čase nástupu do škôl v roku 2021, testovania a očkovania. Kolegyne sa zamerali hlavne na odpovede týkajúce sa pracovno-právnych vzťahov, zápisov žiakov do škôl, záverečných skúšok, maturít a pod.

Kedy bol najväčší dopyt po poradenstve?

Najviac odpovedí sme odoslali v mesiacoch január - marec 2021. Denne to bolo aj vyše 25 odpovedí. Niektoré odpovede boli zodpovedané hneď, niektoré si bolo potrebné naštudovať, prípadne sa poradiť s inými odborníkmi.

Aké máte spätné väzby od ľudí, ktorým prostredníctvom e-mailov poskytujete poradenstvo?

Prevládajú jednoznačne kladné odozvy, ale stretli sme sa aj s negatívnou odozvou. Bolo to v období, keď sa v krátkom čase menili usmernenia a nebolo jednoduché sa v nich orientovať. Ale najviac nás potešilo, keď sme ľuďom pomohli, alebo dokonca prišli aj pozvania priamo do škôl, či na osobné stretnutie.

Aké nezvyčajné požiadavky od ľudí ste zaznamenali?

Môžem spomenúť napr. otázky, v ktorých sa nás pýtali, ako bude vyzerať pandemická situácia o mesiac. Spomínam si aj, ako sme riešili požiadavku o pomoc pri registrácii na očkovania, keď nám hlásili, že chyba je v registrácii na strane Ministerstva školstva a po čase sme chybu zistili v zlom nastavení na školskom počítači. Niekedy bolo potrebné reagovať obratom, odpovedali sme aj cez víkendy. Otázky často prichádzali aj po polnoci, bolo vidieť, že hlavne riaditelia škôl pracovali v čase pandémie dlho do noci. Prekvapili nás otázky týkajúce sa zápisu do triednych kníh na konci školského roka, alebo dokonca chýbajúcich žiakov. Najviac nás zarmútili požiadavky zo strany riaditeľov škôl o pomoc v súvislosti s ranným schádzaním detí do škôl, s prítomnosťou rodičov a detí bez rúšok, dokonca natáčanie na mobil pri neumožnenom vstupe do školy. Všetky tri, ktoré poskytujeme e-mailové poradenstvo, sme sa zhodli na tom, že najväčšiu radosť máme, keď naša odpoveď pomohla. Hlavne, keď sme mohli pomôcť našou skúsenosťou či radou z oblasti vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením, či v oblasti inklúzie.

Aké sú Tvoje osobné skúsenosti s e-mailovým poradenstvom? Obohatilo Ťa o niečo?

Každú otázku sme prijali s pokorou, snažili sme sa odpovedať čo najpresnejšie, najodbornejšie, ale s ľudskosťou. Boli dni, keď pýtajúci sa reagovali podráždene, neuspokojili sa s danou odpoveďou a reagovali viacerými otázkami smerovanými do budúcnosti. Bolo naozaj cítiť veľkú neistotu, v niektorých prípadoch až zúfalstvo. V takom prípade prevyšovali a pomohli viac slová podpory a osobné skúsenosti, ako odborné vysvetlenia problematiky. Vždy sme si predstavili pisateľa, čo by sme robili na jeho mieste. Mali sme možnosť zistiť, ako sa cítia riaditelia, učitelia, rodičia i žiaci, ak sa ocitnú v neistote. Mňa osobne e-mailové poradenstvo utvrdilo v tom, že všetko treba riešiť triezvym rozumom, nie za horúca. Najprv preštudovať, hlavne prečítať s porozumením, ak sme na odpovedanie boli aspoň dvaja – najmä v súvislosti s vydanými rozhodnutiami, či vyhláškami. Pri riešení pracovno-právnych vzťahov zamestnancov, alebo pri hodnotení žiakov je vždy dôležité myslieť na to, ako sa cíti ten na druhej strane.

Ďakujeme Janke Karľovej aj jej kolegyniam za mimoriadnu obetavosť, pohotovosť, profesionalitu a odbornosť pri poskytovaní e-mailového poradenstva.

Zdroj: Projektový tím ŠPÚ, Bratislava. 2021. Komplexná podpora pre pedagogických a odborných zamestnancov počas krízovej a post-krízovej situácie, súvisiacej s prerušením vyučovania v školách. In Pedagogické rozhľady. ISSN 1335-0404, 2021, roč. 30, č. 6, s 42 – 47.