Učíme na diaľku

Ako zaujať a učiť žiakov z marginalizovaných rómskych komunít v 21. storočí?

25.05.2022|Veronika Kevély

25.05.2022 Pán Bachratý predstavuje model komplexného inkluzívneho vzdelávania školy pre všetkých s prvkami pedagogiky Margaret Rasfeld.

V rámci webinára venovanému práci s rómskymi deťmi na vyučovaní a v školskom klube sa s nami o príklady dobrej praxe podelil pán Slavomír Bachratý zo Základnej školy Plavecký Štvrtok. Záznam webinára si môžete pozrieť na našom YouTube

Pandémia COVID-19 ešte viac prehĺbila rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov z marginalizovaných rómskych komunít. Ako takéto rozdiely efektívne kompenzovať, ako zaujať a podporiť týchto žiakov, opisuje pán Slavomír Bachratý. Snahou Základnej školy Plavecký štvrtok bolo vytvoriť celodenný model vzdelávania zameraný na individualizáciu rešpektujúc vzdelávacie potreby žiakov. Škola má za sebou náročné roky. Zápasila s množstvom výziev nielen v škole, ale aj v obci. Počas trvania pandémie však nespali na vavrínoch a zabezpečili učiteľov v teréne, dohodli priestory pre výučbu v komunitných centrách, zásobovali žiakov a ich rodiny počas pandémie liekmi, základnými potravinami a ošatením, či technickým vybavením pre výučbu. Pre žiakov v rámci kritickej infraštruktúry bola zabezpečená prezenčná a online výučba (podľa aktuálneho stavu). Bariér a úskalí však bolo veľa. Od vnútropolitickej situácie cez enormne stúpajúci počet nakazených v osade a obci, až po problémy vo výučbe (dištančné, hybridné, prezenčné, 5+1).

Pán Bachratý predstavuje model komplexného inkluzívneho vzdelávania školy pre všetkých s prvkami pedagogiky Margaret Rasfeld. Za kľúčové pre úspešné fungovanie inkluzívnej školy, ktorej žiaci sú spokojní, považuje:

Vzdelávanie pedagogických a nepedagogických pracovníkov v inkluzívnej škole a ich tréning komunikácie s deťmi s bariérami. Ide o neoddeliteľnú súčasť a základné kritérium v kvalitnom inkluzívnom vzdelávaní.

Porozumenie, schopnosť analýzy potrieb dieťaťa – je úlohou každého, kto pracuje v modernej škole 21. storočia. Ide v prvom rade o analýzu individuálnych potrieb detí. Heslom každého inkluzívneho učiteľa by v tomto kontexte malo byť: „Viem, koho učím, viem, čo potrebuje a viem mu to dať“.

Analýza stavu a klímy triedy – predurčuje kvalitu vzdelávania v daný deň, formuje a stabilizuje triedu. Dobrá klíma podporuje dieťa v tom, aby sa do triedy tešilo. Pán Bachratý preto odporúča začínať každý deň ranným kruhom. Dôležité je venovať ráno deťom v triede čas, naladiť ich, porozprávať sa s nimi, zdieľať s nimi zážitky z predošlého dňa, ale tiež ich túžby a priania na nasledujúci deň.

Kvalitný a moderný vzdelávací program – využívať moderné aktivizujúce výučbové metódy, „zoomové“ učenie, použitie interaktívnych nástrojov, zameranie sa na praktické využitie toho, čo sa učia deti v škole: tzv. „hmatateľné“ kvalitatívne kompetencie. Zahŕňa sem aj prierezové témy výučbových predmetov, ktoré zabezpečujú komplexné predmetové prepojenie:

  • Umenie a kultúra: vzdelávací program prepája a upevňuje poznatky a kompetencie naprieč viacerými predmetmi, podporuje vlastné a národné povedomie, svet, jeho kultúru, či umenie v jednotlivých súvislostiach.
  • Veda: spája štandardné predmety a vytvára priestor pre nové kompetencie a poznatky.

Ak vás zaujímajú aj ďalšie tipy a príklady dobrej praxe s deťmi na školách, pozrite si náš webinár a inšpirujte sa.

Zdroj: Učíme na diaľku, 2022. Práca s rómskymi deťmi na vyučovaní a v školskom klube. Youtube [online]. [cit. 2022-05-15]. Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=bJMrM9kXvaI