Učíme na diaľku

Spolupráca učiteľ – asistent pre dobro žiakov

30.05.2022|Veronika Kevély

30.05.2022 Kľúčom úspechu každej spolupráce je komunikácia. Je potrebné hovoriť spolu o tom, ako pristupovať k dieťaťu tak, aby sa mu darilo.

Zaujíma vás, ako by mala vyzerať vzájomná spolupráca a komunikácia medzi vedením školy, špeciálnym pedagógom, asistentom a rodičom? Aké benefity so sebou prináša spolupráca učiteľa a asistenta z pohľadu dieťaťa? Odpovede na tieto otázky si pre vás v našom webinári pripravili Mgr. Jana Burcinová, učiteľka a špeciálna pedagogička a PhDr. Alexandra Kohútová, klinická psychologička. Záznam webinára si môžete pozrieť na našom YouTube

Pre dobro žiakov je dôležité, aby asistent učiteľa, učiteľ a školský špeciálny pedagóg spolu komunikovali a vymieňali si medzi sebou pravidelne informácie o konkrétnych deťoch so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP). V čom spočíva ťažisko práce asistenta v tejto spolupráci?

Pani Burcinová špecifikuje rolu asistenta v praxi nasledovne:

 • pomáha individuálnym prístupom v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu žiakom, ktorí majú ŠVVP (t.j. žiaci s takýmito potrebami sú integrovaní v bežnej škole);
 • s pomocou špeciálneho pedagóga pomáha skvalitňovať vyučovací proces pre zdravotne znevýhodňovaných žiakov alebo žiakov so ŠVVP;
 • v praxi sa osvedčuje efektívnosť asistenta učiteľa najmä v tých školách, v ktorých je asistent pod odborným vedením školského špeciálneho pedagóga. Ten ho metodicky vedie a usmerňuje.

Kľúčom úspechu každej spolupráce je komunikácia. Je potrebné hovoriť spolu o tom, ako pristupovať k dieťaťu tak, aby sa mu darilo. Ako uvádza pani Burcinová, spolupráca a výmena informácií je dôležitá pre nastavenie cieľov, podmienok a kompenzačných pomôcok. Prioritou zostáva, aby sa žiak cítil na vyučovaní dobre a aby výchovno-vzdelávací proces vnímal pozitívne. Asistenta možno vnímať aj ako kompenzačnú pomôcku učiteľa, nakoľko mu vie pripraviť dostatok materiálov, ktoré pomôžu tak jemu, ako aj konkrétnemu dieťaťu so ŠVVP. Nezabúdajme však, že asistent nie je na vyučovaní len pre tie deti, ktoré majú diagnózu vývinových porúch, ale aj pre deti, ktoré majú z nejakého dôvodu nižšie pracovné tempo.

A čo spolupráca so špeciálnym pedagógom? Špeciálny pedagóg je ako spojka medzi učiteľom a asistentom – úzka spolupráca zahŕňa úzku komunikáciu. Podľa pani Burcinovej je pochopiteľné, že začiatky takejto spolupráce, delenia rolí a určovania krátkodobých i dlhodobých cieľov vedia byť náročné. Pravidelné stretnutia sú však nevyhnutnosťou. Radí preto, aby boli učitelia otvorení voči spätnej väzbe zo strany asistentov a všímali si, čo by mohli zlepšiť. Asistent veľakrát spozoruje také veci, ktoré môžu byť podnecujúce k pozitívnej zmene.

Nesmieme zabudnúť ani na úzku spoluprácu s rodičmi, ktorá sa javí byť nevyhnutnou najmä počas online vzdelávania. Pýtajte sa preto rodičov vašich detí, ako sa im darí v domácom prostredí. Vyjadrujte záujem, pretože ak sú vaše vzťahy bližšie, tak sa aj dieťaťu darí - cíti, že máme o neho záujem a chceme mu pomôcť. V neposlednom rade je dôležitá aj spolupráca s externými odborníkmi.

Z webinára vám ponúkame detailný popis toho, ako usmerniť asistenta učiteľa v jeho práci krok za krokom:

 1. Po nástupe asistenta učiteľa ho školský špeciálny pedagóg oboznámi s náplňou práce.
 2. Dá mu preštudovať dokumentáciu žiakov so ŠVVP, ku ktorým bol asistent pridelený.
 3. Spoločne si prejdú diagnózy žiakov a všetky úskalia, s ktorými sa asistent pri svojej práci môže stretnúť.
 4. Zavedú zošit (záznamový hárok) na denné záznamy o žiakoch, ktoré bude asistent vypisovať.
 5. Školský špeciálny pedagóg zavedie pre asistentov učiteľa pravidelné tímové stretnutia raz do týždňa, kde si preberú všetky potrebné náležitosti, ktoré sa za týždeň udiali. Školský špeciálny pedagóg ich metodicky usmerní, poradí im.
 6. Asistenti sú upovedomení, že pri akýchkoľvek ťažkostiach s deťmi so ŠVVP majú ihneď kontaktovať školského špeciálneho pedagóga.
 7. Školský špeciálny pedagóg je aj spojovacím článkom medzi asistentom učiteľa a pedagógom.

Zaujíma vás, ako by mala vyzerať práca asistenta v rámci jednotlivých predmetov? Za kľúčové úlohy, ktoré nasledujú dobro žiaka a efektívnu spoluprácu s učiteľom, radí pani Burcinová tieto povinnosti asistenta:

 • Asistent učiteľa vchádza do triedy skôr ako žiak, s ktorým pracuje. Privíta ho v škole a pomôže mu pripraviť si pomôcky na vyučovanie.
 • Na matematike pomáha žiakovi pochopiť znenie úloh. Snaží sa mu text zjednodušiť tak, aby mu porozumel.
 • Na materinskom alebo cudzom jazyku asistent vysvetľuje javy a poučky, ktorým dieťa nerozumie. Ak žiak nestíha pracovať s triedou, asistent s ním pracuje jeho vlastným tempom.
 • Na dejepise, geografii, fyzike, biológii, chémii asistent pomáha žiakovi robiť poznámky z učebnice, prípadne kompenzuje – vytvára texty, tabuľky...
 • Pri písaní písomnej práce asistent zjednodušuje zadania úloh a viackrát sa ich snaží žiakovi vysvetliť, aby otázku pochopil a dokázal na ňu odpovedať.
 • Keď učiteľ v rámci hodiny ide niečo vysvetliť žiakovi, s ktorým pracuje asistent, ten preberá jeho úlohu a pracuje s triedou, väčšinou kontroluje plnenie úloh, ktoré učiteľ žiakom zadal.
 • Asistent učiteľa pomáha deťom aj v reálnych situáciách v škole, napr. na školskom dvore cez veľkú prestávku alebo v jedálni počas obeda.

Ideálne je, ak asistent učiteľa prichádza do triedy skôr ako vyučujúci. Mal by byť vopred informovaný, čo sa bude na hodinách diať a pripraví si veci, ktoré na to bude potrebovať. Asistent pomáha učiteľovi aj tým, že monitoruje celé prostredie, klímu v triede a jednotlivé deti. Na základe záznamového hárku komunikuje učiteľovi svoje pozorovania a poskytuje spätnú väzbu, námety na zmenu aktivít alebo na zaradenie nových postupov.

Poďme sa teraz na moment vcítiť do dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Uvažovali ste už nad významom neverbálnej komunikácie počas vyučovania?

Ako uvádza pani Kohútová: „Už len tým, že chytím dieťa za rameno, že položím na jeho plece svoju ruku, upútavam jeho pozornosť. Svojím dotykom ho upozorňujem bez slov na to, aby sa jeho pozornosť znova vrátila do vzdelávacieho procesu. Nakoľko množstvo týchto detí má ťažkosti práve so sústredením – naše dotyky, blízkosť a s tým spojená emócia sú veľmi dôležitou súčasťou komunikácie. Sú tým, čo si deti odnášajú domov.“ Mnohé deti s poruchou autistického spektra nemajú rady fyzický kontakt. Pani Kohútová preto upozorňuje, že je potrebné hľadať také cesty komunikácie, ktoré vyhovujú konkrétnemu dieťaťu.

Komunikácia medzi učiteľom a asistentom vie takisto prebiehať aj na neverbálnej úrovni. Vyžaduje si však zladenie a dostatok spolupráce aj mimo vyučovania. Efektívne a úspešne komunikovať znamená naučiť sa porozumieť lepšie sebe aj iným, porozumieť tomu, ako ľudia spolu komunikujú. Z webinára pre vás vyberáme od pani Kohútovej cenné rady ako na to:

 • Snažme sa učiť vnímať svet tak, ako ho vnímajú iní. Vnímanie detí so ŠVVP je veľmi odlišné. Tieto deti sú citlivejšie na tóny a zvuky v komunikácii.
 • Správajme sa tak, aby ten s kým hovoríme, chcel s nami komunikovať tiež.
 • Počúvajme aktívne – načúvajme.
 • Pýtajme sa, klaďme otvorené a kontrolne otázky: „Rozumieš tomu? Mám ti to ešte raz vysvetliť?“
 • Snažme sa spoznávať, čo naše deti motivuje, aké situácie ich ženú vpred a akceptujme ich právo na iný pohľad na veci.
 • Naučme sa zvládať vlastné prežívanie, pocity a vyjadrovať ich konštruktívnym spôsobom. Zaobchádzajme citlivo s pocitmi druhých.
 • Buďme otvorení – odkryme sa. Dajme deťom aj niečo zo seba, aby sa vytvorila medzi nami blízkosť.
 • Používajme „ja“ formu. Hovorme za seba: nie „ty“, ale „ja“. Pýtajte sa: „Čo by som mohol urobiť (ja) preto, aby naša vzájomná komunikácia, náš vzťah, lepšie fungoval?“

Zdroj: Učíme na diaľku, 2021. Spolupráca učiteľ - asistent pre dobro žiakov. Youtube [online]. [cit. 2022-05-08]. Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=8rRxsoUOPtc Spracovala: Veronika Kevély, Mgr.