Učíme na diaľku

Štátny pedagogický ústav pomáhal v čase pandémie pri zabezpečení dištančného vzdelávania pre žiakov z vylúčených rómskych lokalít

18.10.2021|Jozef Facuna

18.10.2021 Systém vzdelávania v školách so žiakmi z vylúčených rómskych lokalít má zohľadňovať sociálne a kultúrne špecifiká každého žiaka.

Uvedený článok je súčasťou odborno-metodického časopisu pre školy a školské zariadenia Pedagogické rozhľady, ktorý vydáva Metodicko-pedagogické centrum Bratislava.

Úvod

Systém vzdelávania v školách so žiakmi z vylúčených rómskych lokalít má zohľadňovať sociálne a kultúrne špecifiká každého žiaka. Pod sociálnymi špecifikami žiaka rozumieme najmä sociálnu situáciu rodiny žiaka – v akých podmienkach žiak býva a či jeho základné ľudské potreby sú dostatočne uspokojené. Pod kultúrne špecifiká zaraďujeme najmä kultúrne zvyky, ktoré sa tradujú v rodine. Ďalej je to jazyk, ktorým žiak bežne rozpráva doma a hodnoty, ktorými sa členovia rodiny v živote riadia. Ak sú tieto špecifiká v školskom prostredí zohľadnené, školská klíma je pre nich prijateľnejšia a v škole sa dobre cítia. Dokážu sa viac zaujímať o učenie a dosahovať lepšie učebné výsledky. Žiak z vylúčených rómskych lokalít sa stretáva s väčšinovou kultúrou, s prostredím školy, ktoré vníma ako inojazyčné. Sociálna a komunikačná bariéra žiaka sa prejavuje v jeho správaní a v správaní jeho spolužiakov k nemu. Jeho sociálne a kultúrne špecifiká sú v mnohých prípadoch príčinami intolerancie v škole i mimo školy. Tieto tvrdenia sú krátkym zhrnutím názorov mnohých učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov z vylúčených rómskych lokalít. Problémov, ktoré sú aj po niekoľkých rokoch skoro rovnaké, je viac, ale musíme konštatovať, že riešenia pre ne si vyžadujú dlhodobú, kontinuálnu a intenzívnu prácu všetkých zainteresovaných strán – manažmentu škôl, učiteľov, asistentov učiteľov, vychovávateľov, komunitných pracovníkov, sociálnych pracovníkov, rodičov z miestnych komunít a ďalších. Aby sa každý žiak cítil v škole spokojne, kľúčové ciele vzdelávania preto majú:

 1. zohľadňovať sociálne a kultúrne špecifiká každého žiaka,
 2. podporovať realizáciu vyučovania prostredníctvom inovatívnych metód a foriem vzdelávania,
 3. inovovať obsah vyučovania,
 4. prispôsobiť vyučovanie žiakovi tak, aby sa cítil v škole bezpečne a aby bol motivovaný učiť sa a dosahovať v škole úspechy.

Nové ciele vzdelávania

V čase pandémie sa k uvedeným cieľom pridružili ďalšie ciele, ktoré sledovali nové problémy a museli sa riešiť v čo najkratšom čase. Bolo nutné:

 • vymedziť to, čo sa bude učiť a ako sa bude učiť,
 • pripraviť koncept novej formy vyučovania – vyučovanie v on-line prostredí,
 • zabezpečiť technické vybavenie a kvalitné internetové pripojenie a tiež
 • pripraviť nové učebné pomôcky – napríklad pracovné zošity či pracovné listy pre žiakov, ktoré by zohľadňovali nový koncept on-line vzdelávania, čomu sa budeme v článku ďalej venovať.

Podľa Miroslavy Hapalovej „ŠPÚ sa spolupodieľal na úlohách, ktoré mali zabezpečiť prístup všetkých žiakov a žiačok ku vzdelávaniu v sťažených podmienkach, ktoré boli spôsobené pandémiou. Je časté, že deti, ktoré vyrastajú vo vylúčených rómskych lokalitách, nemajú prístup k internetovému pripojeniu a technickému vybaveniu, ktoré je potrebné na zapojenie sa do dištančného vzdelávania. Zároveň, podmienky ich domáceho prostredia môžu predstavovať významnú prekážku pri ich napredovaní vo vzdelávaní počas prerušenia prezenčnej výučby v školách. Preto si tieto deti vyžadujú osobitnú pozornosť“ (Hapalová, 2020).

Metodická pomoc učiteľom v čase pandémie

V snahe čo najviac pomôcť učiteľom, školám, ale aj rodičom pri zabezpečovaní vzdelávania žiakov z vylúčených rómskych lokalít v období prerušeného vyučovania v školách z dôvodu pandémie COVID-19, Štátny pedagogický ústav, v spolupráci s viacerými odborníkmi, vypracoval Pracovné zošity pre žiakov z vylúčených rómskych lokalít. Tieto zošity boli vypracované pre žiakov 1. a 2. stupňa základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a pre žiakov 1. stupňa základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. To znamená, že tieto zošity boli vypracované v slovenskom jazyku a tiež v maďarskom jazyku. Mohli ich používať žiaci, ktorí sa vzdelávajú v slovenčine, ale aj žiaci, ktorí sa vzdelávajú v školách v maďarčine. Zošity tiež obsahujú krátke texty a úlohy v rómskom jazyku a zaujímavé témy z oblasti rómskej kultúry. Učitelia a učiteľky si môžu bezplatne stiahnuť pracovné zošity a vytlačiť v potrebnom počte kusov. Všetky pracovné zošity pre prvý a druhý stupeň ZŠ, ktoré boli doposiaľ vydané, sú zverejnené na portáli: https://ucimenadialku.sk/odporucania/ro.

Zaujímavý inovatívny koncept vypracovania pracovných zošitov

Pracovné zošity mali charakter Zápisníka na každý deň. Ich úlohou bolo pomôcť žiakom a žiačkam v precvičovaní a upevňovaní učiva počas prerušeného vyučovania v školách. Zápisníky na každý deň pre žiakov základných škôl pomohli učiteľom, školám, ale aj rodičom pri zabezpečovaní vzdelávania žiakov z vylúčených rómskych lokalít v období prerušenia vyučovania v školách z dôvodu pandémie COVID-19. Zápisníky sú vypracované samostatne pre prvý stupeň ZŠ a pre druhý stupeň ZŠ, nie pre jednotlivé ročníky. Nachádzajú sa v nich zaujímavé texty, obrázky a úlohy, ktoré motivujú žiaka k samostatnému učeniu sa a tvorivosti. Zošity tiež pomáhajú žiakom a žiačkam spoznávať rastliny a živočíchy, vyjadrovať sa prostredníctvom písomného a výtvarného prejavu. Autori pracovného zošita, napríklad využili medzipredmetovosť témy z literatúry naprieč etickou výchovou, dejepisom, biológiou, geografiou, matematikou a výtvarnou výchovou. Úlohy v pracovných zošitoch sa vyberali tak, aby boli v súlade s Usmernením k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 28. 4. 2020. Nachádzajú sa v nich obsahovo integrované témy zo vzdelávacích oblastí z inovovaného štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie (pre 1. stupeň ZŠ) a pre nižšie stredné vzdelávanie (pre 2. stupeň ZŠ). Sústreďujú sa najmä na vzdelávacie oblasti: Jazyk a komunikácia, Matematika, Človek a príroda a Človek a spoločnosť. Ďalšie vzdelávacie oblasti predstavujú integrálnu súčasť zadaní z hlavných vzdelávacích oblastí.

Postrehy pedagógov k pracovným zošitom, ich využitiu v praxi

Podľa pedagogičiek z praxe, ktoré svoje skúsenosti aplikovali pri tvorbe pracovných zošitov – „v pracovných zošitoch sú tiež odkazy na rozvíjanie finančnej alebo informačnej gramotnosti, prírodovednej gramotnosti, ochrany životného prostredia a podobne“ uvádza M. Langerová (2020). Podľa Z. Réveszovej (2020) každý pracovný zošit je vypracovaný na 10 pracovných dní. Zošity voľne nadväzujú na témy jednotlivých častí televíznej relácie RTVS Tumenca khere – S vami doma. Podľa Réveszovej „deti mali možnosť počas televízneho vysielania sledovať, počúvať, čítať a následne vypracovať jednotlivé úlohy v pracovnom zošite, čím rozvíjali aj počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písanie, logické myslenie – analyzovanie informácií a správne využitie informácií, tvorivé a kritické myslenie“.

V čom najviac pomohli pracovné zošity počas prerušeného vyučovania v školách? Na ktorých on-line hodinách sa používali? Ako s týmito zošitmi pracovali žiaci? Boli pre nich zaujímavé či náročné? Čo by ste odporučili pre ich ďalšie spracovanie? Na otázky odpovedala pani A. Papp, ktorá tiež odborne spolupracovala pri príprave pracovných zošitov: „Pracovné zošity pomohli v udržaní učebných návykov, úspore času pri vytváraní adekvátnych úloh, kompenzácii chýbajúcich učebníc a pracovných zošitov u žiakov počas učenia sa doma. Úlohy sa dali použiť na každej dištančnej hodine. Žiaci pracovali so zošitmi rôzne, záviselo to od mentálnej úrovne žiakov resp. od vedomostí, ktoré v danom čase mali. Žiaci bez mentálneho znevýhodnenia vedeli pracovať samostatne, niektorí vyžadovali pomoc od rodinných príslušníkov. V škole sa aj naďalej pracuje so zápisníkmi. Úlohy boli obľúbené, takmer nepotrebovali pomoc pedagóga. Zošity po nahliadnutí ostali u žiakov. Boli dostatočne vyplnené. Na úlohách pracovali aj súrodenci. Pri práci im poskytovali pomoc rodičia, ktorí komunikovali s pedagógmi. Do budúcna by sme ocenili zošity aj k ďalším tematikám. Ich využívanie spestruje triedne aj školské projekty, prácu v rámci záujmovej činnosti, voľného času v mimoškolskom období“ (Papp, 2021).

Záver

Pracovné zošity v čase pandémie mali pomôcť žiakom kontinuálne pokračovať v rozširovaní si učiva a v jeho utvrdzovaní, udržiavaní učebných návykov. Zošity umožnili učiteľom efektívne využívať čas určený na prípravu na dištančné vzdelávanie. Zvyšný čas venovali koordinovaniu spolupráce s rodinnými príslušníkmi, komunitnými pracovníkmi a ďalším pedagogickým personálom. Prax ukázala, že pri zabezpečovaní rôznych edukatívnych materiálov pre žiakov je potrebné:

 • brať ohľad pri príprave edukatívnych materiálov na rôzne špecifiká žiakov (jazykové, kultúrne) a znevýhodnenia (zdravotné, sociálne),
 • vyberať zaujímavé témy blízke žiakom a využívať rôzne odkazy na interaktívne úlohy,
 • využívať medzipredmetovosť, prepájanie obsahu vzdelávania,
 • rozvíjať najmä čitateľskú, prírodovednú a finančnú gramotnosť, ako aj ďalšie gramotnosti,
 • sústrediť pozornosť pri tvorbe edukatívnych materiálov na to, aby si žiak mohol precvičovať: počúvanie, hovorenie, čítanie, písanie,
 • úlohy v pracovných zošitoch zameriavať na rozvoj logického, tvorivého a kritické myslenia.

Nie menej dôležitou je aj podpora tvorby audio-vizuálnych edukatívnych materiálov, zapájanie médií do spolupráce – printové, audiovizuálne. Tiež podpora pri zabezpečovaní technického vybavenia, kvalitného internetového pripojenia, tlače a distribúcie edukatívnych materiálov bezplatne pre všetkých.

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV:

HAPALOVÁ, M., 2020. ŠPÚ v spolupráci s odborníkmi vypracoval pracovný zošit pre žiakov prvého stupňa základných škôl z vylúčených rómskych lokalít [online]. [cit. 2021-08-10]. Dostupné z: https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/spu-spolupraci-odbornikmi-vypracoval-pracovny-zosit-ziakov-prveho-stupna-zakladnych-skol-z-vylucenych-romskych-lokalit.html

PAPP, A., 2021. Rozhovor k pracovným zošitom – dištančné vzdelávanie (interný materiál). Bratislava: ŠPÚ, 2021.

RÉVESZOVÁ, Z. a M. LANGEROVÁ, 2020. ŠPÚ vypracoval dva pracovné zošity pre žiakov druhého stupňa ZŠ z vylúčených rómskych lokalít [online]. [cit. 2021-08-10]. Dostupné z: https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/pre-ziakov-druheho-stupna-zs-z-vylucenych-romskych-lokalit-je-k-dispozicii-novy-pracovny-zosit.html

Zdroj: FACUNA, Jozef. 2021. ŠPÚ pomáhal v čase pandémie pri zabezpečení dištančného vzdelávania pre žiakov z vylúčených rómskych lokalít. In Pedagogické rozhľady. ISSN 1335-0404, 2021, roč. 30, č. 6, s 49 – 51.