Učíme na diaľku

Televízne vyučovanie počas pandémie pod názvom Školský klub

13.06.2022|Adriana Šišková

13.06.2022 Tím Učíme na diaľku vytváral podporu školám počas celého obdobia covidovej pandémie rôznymi aktivitami. Jednou z nich bolo aj vysielanie televíznych relácií pod názvom Školský klub.

V období pandémie, ktorá spôsobila opäť zatvorenie škôl, mnohí žiaci nemali k dispozícii notebooky či iné zariadenia, prostredníctvom ktorých by sa mohli zúčastňovať online vyučovania.

Tím Učíme na diaľku vytváral podporu školám počas celého obdobia covidovej pandémie rôznymi aktivitami. Jednou z nich bolo aj vysielanie televíznych relácií pod názvom Školský klub. Televízne vyučovanie pokračovalo aj počas druhej vlny pandémie a podporilo tak vzdelávanie žiakov prvého stupňa základných škôl. Našou snahou bolo zapojiť do vzdelávania všetky deti.

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s verejnoprávnou televíziou RTVS, neziskovou organizáciou Indícia a Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prišiel s originálnzm návrhom televízneho vyučovania. Relácia Školský klub bola určená žiakom a učiteľom prvého stupňa základných škôl. V jesennom termíne od 11. novembra do 17. decembra 2020 bolo na verejnoprávnej Dvojke odvysielaných 21 častí, v januári - februári 2021 ďalších 28 častí.  Pri zrode nových relácií vzniklo množstvo otázok: Aké témy zvoliť? Ako čo najrýchlejšie zostaviť tím scenáristov, učiteľov? Ako zrealizovať medializáciu projektu? Financovanie? Aký bude harmonogram, ako skĺbiť natáčanie s pracovnými povinnosťami učiteľov? Forma scenára? Ako bude vyzerať štúdio? Rekvizity? Ako zabezpečiť dodržiavanie epidemiologických pravidiel? Ako zabezpečiť celú organizáciu, kto, s kým a ako bude komunikovať? S týmito všetkými otázkami sa musel popasovať tím Učíme na diaľku spoločne s metodikmi, učiteľmi a spolupracujúcim tímom RTVS.

Metodickej príprave a  výrobe relácií predchádzalo manažovanie celého tímu televíznych i pedagogických pracovníkov, pridelenie režisérov, dramaturgov, produkčného, rekvizitára, asistentov a zabezpečenie zmluvy medzi ŠPÚ a RTVS. Súbežne sa vytváral tím pedagógov, metodikov, scenáristov a učiteľov. Náš tím zapojil všetky sily naplno a celá táto úvodná organizácia trvala obdivuhodne iba niekoľko hodín, pretože situácia so zatvorenými školami si vyžadovala promptné natáčanie a vysielanie. Výroba sa uskutočňovala za prísnych epidemiologických opatrení, pred každým natáčaním všetci účinkujúci a členovia televízneho štábu na čele s režisérom absolvovali testy. Výnimočná bola aj disciplinovanosť všetkých zúčastnených, počas celej štvormesačnej výroby 49 relácií sa nevyskytol pozitívny prípad covid ochorenia.

Obsah odvysielaných relácií Školského klubu bol v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a vzdelávacími štandardami schválenými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Programovú štruktúru tvorili štyri vysielacie dni Školského klubu. Každý deň bol venovaný inej oblasti alebo predmetu: pondelok slovenskému jazyku, utorok vlastivede, streda matematike a štvrtok prírodovedným predmetom. Všetky odvysielané televízne hodiny možno nájsť v archíve RTVS a na webstránke Školský klub | ucimenadialku.sk.

Témy jednotlivých predmetov boli rozšírené aj o prierezové témy: osobnostný a sociálny rozvoj detí, environmentálnu a mediálnu výchovu. Do jednotlivých častí relácie boli zaradené aj úlohy na rozvoj finančnej gramotnosti, či aktuálnu tému ochrany človeka a zdravia. Diváci sa stretli aj s regionálnou výchovu a tradičnou ľudovou kultúrou, aj s mnohými regionálnymi zaujímavosťami. 

Každú televíznu hodinu natáčali dve učiteľky alebo učitelia a 4 deti. Televízne deti boli spolu s televíznym štábom na návšteve aj u prezidentky Zuzany Čaputovej v Prezidentskom paláci. Dokrútka z tejto návštevy sa stala súčasťou relácie vlastivedy. V iných dieloch Školského klubu prijali účasť minister školstva Branislav Gröhling, ministerka kultúry Natália Milanová, režisér Šulík a ďalší hostia. Stretnúť významných predstaviteľov nášho života bola pre deti výnimočnou príležitosťou.

Scenár každej relácie tvoril scenárista spoločne s učiteľmi, niekoľkokrát sa stretli online, každý týždeň vytvárali nové a nové scenáre. Pracovať bolo potrebné rýchlo a efektívne. Zdieľané dokumenty mali možnosť vzájomne pripomienkovať a dopĺňať. Ich tímová spolupráca a súhra sa prejavovala v kvalitných scenároch. Hotový scenár každú stredu koordinátorka konzultovala s dramaturgičkou a asistentkou produkcie televízie. Vždy do piatku vzájomne odkonzultovali všetky otázky scenára a pripravili potrebné rekvizity. Následne počas dvoch dní víkendu sa plánované 4 relácie vyrábali v RTVS v Mlynskej doline, v sobotu spravidla matematika a prírodoveda (Indícia), v nedeľu slovenský jazyk a vlastiveda (ŠPÚ). Už v nedeľu večer po natáčaní sa tím pedagógov opäť online spájal pri plánovaní a tvorbe nového scenára na nasledujúci týždeň. 

Vďaka snahe riaditeľky ŠPÚ, Miroslavy Hapalovej, sa podarilo od tretej relácie včleniť aj tlmočenie do posunkovej reči. Pri tlmočení sa striedali dve tlmočníčky: Agáta Čermáková a Darina Tarcsiová. Snaha bola aj o tlmočenie do rómskeho jazyka, podarilo sa aspoň prekladať pracovné listy.  Tvorcovia relácie tak chceli sprístupniť možnosť vzdelávania sa aj v čase prerušeného vyučovania v školách  všetkým deťom.

Každá relácia ponúkla interaktívnu komunikáciu s detským divákom počas celého vysielania, ale aj prostredníctvom tzv. výzvy, ktorú zadali v každej relácii televízni učitelia a je uvedená v titulkoch. Deti mohli na výzvy reagovať zaslaním odpovedí, ale aj nápadov a fotografií na adresu: skolskyklub@ucimenadialku.sk. Rodičia tiež mohli vypracované výzvy svojich detí zavesiť na FB stránku Školského klubu. Spracované výzvy od detí, zaslané reakcie a podnety učiteľov, rodičov či žiakov tvorili významnú spätnú väzbu a stali sa dôležitým podnetom pre tvorbu obsahu ďalších častí Školského klubu. 

Výzvy od detí a ich rodičov sme evidovali a pripravovali do vysielania. Každým týždňom nám na e-mail prichádzalo stále viac a viac splnených výziev a výtvorov žiakov. Od určitého času nám svoje práce začali posielať aj rodičia detí, ktoré boli ešte v predškolskom veku.

S vysielaním Školského klubu pribudla na stránke ucimenadialku.sk do hlavného menu nová položka - Školský klub. V rámci textu sú uvedené pomôcky, metodika i výzvy a pracovné listy ako súbory na stiahnutie. Odvysielané relácie Školského klubu sú k dispozícii v archíve RTVS, na webovej stránke https://ucimenadialku.sk/skolsky-klub, pripravuje sa ich integrácia s VIKI, centrálnym úložiskom digitálneho obsahu.

Ku každej relácií sú vytvorené pracovné listy, ktoré môžu deťom vytlačiť ich rodičia. Škola ich zase mohla distribuovať tým deťom, ktoré nemajú doma potrebné technické vybavenie. Pracovné listy sú zverejnené spoločne s reláciami aj v rómskom a maďarskom jazyku, aby sme podporili vzdelávanie všetkých detí.

Ako hodnotia spoluprácu s RTVS televízni pracovníci?

Vedúca výrobného štábu Heidi Nižňanská:

„K výrobe Školského klubu môžem povedať, že za pedagógov bola odvedená 110% práca. Čo sa týka scenárov, boli akceptované pripomienky, ktoré ste urýchlene riešili. Scenáristi a učitelia, ktorí účinkovali „ako moderátori“ vždy chodili pripravení a myslím si, že odučené hodiny dali deťom aj rodičom pri televíznej obrazovke veľa (dokonca by ma to bavilo viac, keby učenie – hodina - prebiehala takto vizuálne). Do budúcnosti (ak by to bolo aktuálne) by som obohatila vyučovanie aj o nové predmety (napr. cudzie jazyky, hudobná výchova). Veľmi dobre sa nám podarila história (kostýmované vstupy) a hostia (buď v štúdiu alebo formou dokrútky).  ŠPÚ by mohol v budúcnosti spolupracovať s televíziou pre rôzne vekové skupiny výrobou v oblasti folklóru, známych osobností a kultúry, napr. formou cca 10 -15 minútových vzdelávacích relácií.“ 

Dramaturgička Janka Ondrušová:

„Na relácii Školský klub som spolupracovala ako dramaturg. Veľmi vysoko oceňujem spoluprácu s pedagógmi na projekte, profesionálnu prípravu a každotýždňové nasadenie tímu metodikov, učiteľov a koordinátorky, ktorí túto pracovnú nálož zvládali aj popri svojej bežnej pracovnej agende. Verím, že pre nich bolo spočiatku ťažké prispôsobiť sa televíznemu rámcu a s ním spojeným pravidlám prezentácie obsahu, ktorý bol odlišný od toho, čo poznali v škole. Avšak veľmi rýchlo sa naladili a dodávali podklady, ku ktorým častokrát neboli nutné ďalšie veľké dramaturgické zásahy. Komunikácia oboch zložiek, pedagogickej aj štábu, či už na pľaci alebo počas prípravy, bola veľmi ústretová a priateľská a verím, že táto spolupráca obe strany obohatila. Vnímam, že podobný vzdelávací projekt by sa oplatilo znovu uviesť, avšak už za o čosi ústretovejších produkčných podmienok neovplyvnených pandémiou - kde by bol dostatok času na dôkladnejšiu prípravu, ako to býva aj u iných, štandardných formátov.“

Miesto záveru poďakovanie

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnej realizácii 49 relácií, z ktorých 21 sme natočili v RTVS v spolupráci s neziskovou organizáciou Indícia a Pedagogickou fakultou  UMB v Banskej Bystrici za jeden mesiac od 7. novembra do 7. decembra 2020 a ďalších 28 relácií od 11. januára do konca februára. 

Záverom odporučenie učiteľom

Na tvorbe relácií Školského klubu spolupracoval tím špičkových odborníkov - metodikov, každú časť dôkladne didakticky spracovali pri rešpektovaní pedagogických zásad v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Preto si dovoľujem pripojiť odporúčanie učiteľom, aby siahli do archívu RTVS alebo na www.ucimenadialku.ska využili vo svojej praxi kvalitný metodický materiál v rovnako kvalitnom technickom televíznom prevedení. Mimoriadne odporúčanie patrí študentom pedagogiky, začínajúcim učiteľom a metodickým združeniam.

Ďakujem za príležitosť, ktorú som dostala ako koordinátorka. Bolo mi potešením spolupracovať so skvelým televíznym štábom a tvorivými pedagógmi na reláciách televízneho vyučovania. Verím, že ešte bude aj ďalšia príležitosť, ako týmto spôsobom podporiť vzdelávanie detí a nemusí to byť ani počas pandémie.