Učíme na diaľku

Vysokoškolskí študenti sa zapájali do doučovania žiakov základných škôl

18.10.2021|Projektový tím ŠPÚ

18.10.2021 Vysokoškolskí študenti sa zapájali do doučovania žiakov základných škôl

Uvedený text je súčasťou článku v odborno-metodickom časopise pre školy a školské zariadenia Pedagogické rozhľady, ktorý vydáva Metodicko-pedagogické centrum Bratislava.

Hlavným cieľom programu doučovania bolo pomôcť žiakom a žiačkam základných škôl prekonať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach spôsobené najmä rozdielnym prístupom k dištančnej forme vzdelávania. Program doučovania žiakov základných škôl s ťažkosťami v učení, spôsobenými pandémiou Covid-19, vznikol ako spoločná iniciatíva Štátneho pedagogického ústavu a vysokých škôl v septembri školského roka 2020/2021. Do júna 2021 bolo do programu zapojených 10 fakúlt slovenských univerzít, 112 zapojených študentov vysokých škôl a odučených bolo 5667 žiakohodín.

V hlavnej úlohe vysokoškolskí študenti

Program doučovania ponúkal možnosť zapojenia vysokoškolských študentov do doučovania žiakov základných škôl, u ktorých vyučujúci identifikovali ťažkosti vo zvládaní vzdelávacích nárokov. Príležitosť prepojiť štúdium na vysokej škole s priamou praxou v období, v ktorom to deti v školách najviac potrebovali, bolo pridanou hodnotou pre všetkých zúčastnených. Jednou zo zapojených študentiek bola aj Viktória, študentka Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Čo stálo za tvojím rozhodnutím venovať sa doučovaniu?

K tejto aktivite ma viedla najmä pandemická situácia, ktorá bola kritická vo viacerých smeroch. Myslím, že je veľmi dôležité nezištne pomáhať v tomto čase. Počas prvej vlny pandémie COVID-19 prebiehala v školách dištančná forma výučby. Existovali ale aj žiaci, ktorí nemali vhodné domáce prostredie na vzdelávanie sa on-line. Často preto o výučbu prichádzali, nie však ich vlastným pričinením, ale na základe toho, že doma nemali zavedený internet alebo počítač či inú technickú pomôcku.

Aký je program doučovania tvojimi očami? Čo ťa na tejto práci najviac napĺňalo?

Práca s deťmi ma veľmi baví, presne táto moja vlastnosť ma aj k tejto práci priviedla. Baví ma skúmať detskú tvorivosť a fantáziu. Vidieť, ako veľa sa dieťa dokáže naučiť, keď je správne motivované. Zatiaľ som nepostrehla, že by v tejto práci bolo niečo nezvládnuteľné. Pokiaľ som pozitívne naladená a mám chuť vyučovať, deti sa rady pridajú. Tiež sa budú s úsmevom učiť a pozorne ma počúvať. Najviac ma napĺňa spätná väzba. Či už od pedagógov a školských pracovníkov alebo od samotných žiakov. Pocit, keď triedna učiteľka danej triedy vidí a hodnotí pokroky, ktoré dieťa robí, je veľkým úspechom a prvoradým cieľom tohto projektu a mojej práce v ňom. Snažila som sa hodiny doučovaní viesť v hravej a ľahko pochopiteľnej forme. Keď som po príchode do školy videla, ako sa deti tešili na našu spoločnú hodinu, pociťovala som to ako najväčší úspech. „Myslím, že je veľmi dôležité nezištne pomáhať v tomto čase“. Študentka Viktória Zupková o doučovaní žiakov a žiačok počas pandémie.

Pokračovanie programu

Vzhľadom na opakované prerušovanie prezenčného vzdelávania v školách je možné očakávať, že negatívne dopady pandemickej situácie na časť žiakov sa budú ešte zvýrazňovať. S dôsledkami pandémie vo vzdelávaní sa budeme vyrovnávať dlhšie, program doučovania bude preto pokračovať aj v nasledujúcom školskom roku 2021/22 ako jedno z kompenzačných opatrení na vyrovnávanie rozdielov vo vzdelávaní, ktoré bolo spôsobené rôznym prístupom k vzdelávaniu počas prerušeného prezenčného vzdelávania. Bližšie informácie budú zverejnené na webových sídlach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a na portáli Učíme na diaľku.

Zdroj: Projektový tím ŠPÚ, Bratislava. 2021. Komplexná podpora pre pedagogických a odborných zamestnancov počas krízovej a post-krízovej situácie, súvisiacej s prerušením vyučovania v školách. In Pedagogické rozhľady. ISSN 1335-0404, 2021, roč. 30, č. 6, s 42 – 47.