Učíme na diaľku

Doučovanie

Aktualizované k 24.01.2021

Program doučovania žiakov základných škôl s ťažkosťami v učení, spôsobenými pandémiou Covid-19

Spoločná iniciatíva Štátneho pedagogického ústavu a vysokých škôl

Nemalá časť žiakov a žiačok základných škôl zostala v období prerušeného vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 bez potrebnej podpory a prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu. Keďže nie všetci mali prístup k dištančným formám vzdelávania alebo z neho nedokázali bez podpory a osobného kontaktu s učiteľom profitovať, rozdiely v úrovni vedomostí a spôsobilostí medzi nimi sa zvýraznili. V aktuálnom školskom roku je preto potrebné poskytnúť im podporu a pomoc, ktorá umožní vzniknuté rozdiely vyrovnať.

Ponúkanou možnosťou je zapojenie študentov vysokých škôl do doučovania žiakov základných škôl, u ktorých vyučujúci identifikujú ťažkosti vo zvládaní vzdelávacích nárokov. Výhodnou zapojenia študentov sú potrebné odborné zručnosti a zároveň existujúce vedenie zo strany vysokoškolských učiteľov. Príležitosť prepojiť štúdium na vysokej škole s priamou praxou v období, v ktorom to deti v školách najviac potrebujú, je pridanou hodnotou pre všetkých zúčastnených.

Doučovanie bude prebiehať v školskom roku 2020/2021 v rozsahu max. 2 hodiny skupinového alebo individuálneho doučovania týždenne jedným študentom či študentkou v priestoroch základnej školy, školského zariadenia alebo komunitného centra. V prípade, že sa škola dostane do červenej fázy alebo pôjde o školu príliš priestorovo vzdialenú, doučovanie môže u časti žiakov prebiehať on-line formou.

Program je inšpirovaný podobnou iniciatívou v Českej republike (zapojmevsechny.cz).

Ako bude doučovanie prebiehať?

 1. Zapojené vysoké školy, fakulty alebo katedry podpíšu memorandum o spolupráci na programe doučovania. Prihlasovanie je otvorené priebežne aj pre ďalšie vysoké školy a odborné organizácie, združujúce odborníkov z praxe.
 2. Základné školy, ktoré majú záujem zapojiť sa do programu doučovania, sa prihlásia prostredníctvom on-line formulára. Pre zapojenie žiakov v prvom polroku školského roka 2020/2021 je prihlasovanie aktuálne otvorené.
 3. Štátny pedagogický ústav pošle kontakt na základnú školu, ktorá prejavila dopyt po doučovaní žiakov, na najbližšiu vysokú školu alebo zapojenú odbornú organizáciu.
 4. Zodpovedná osoba z vysokej školy priradí konkrétnu študentku alebo konkrétneho študenta k danej základnej škole a kontaktuje základnú školu.
 5. Študent alebo študentka po dohode so základnou školou realizuje doučovanie. Pri každom vstupe do školy sa študent či študentka preukazuje vyhlásením o bezinfekčnosti.

Viac informácií o programe doučovania nájdete v nasledovných dokumentoch:

Zapojené vysoké školy (k 28.9.2020):

 • Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, Ružomberok
 • Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava
 • Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra
 • Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra
 • Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov
 • Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
 • Asociácia špeciálnych pedagógov škôl a školských zariadení v SR

Koordinátorka programu za ŠPÚ: Svetlana Síthová (svetlana.sithova@statpedu.sk)

Prihlasovací formulár pre základné školy