Učíme na diaľku

Často kladené otázky šk. rok 2020/2021

Všeobecné

1. Akú majú záväznosť legislatívne predpisy a vyhlášky RÚVZ, rôzne opatrenia, usmernenia, odporúčania a manuály pre jednotlivé druhy a typy škôl a školských zariadení?

+

2. Ako je to s nosením rúšok v školách?

+

3. Čo má robiť učiteľ, keď dieťa mať rúško nebude alebo ho bude odmietať nosiť?

+

4. Ako to bude s hromadnými akciami na školách (ZRPŠ, rada školy, voľby, besiedky...)?

+

5. Môžu sa uzavreté športoviská (plavárne, ihriská, telocvične) používať pre externých nájomcov?

+

6. Ako to bude so zbernými triedami, suplovaním?

+

7. Ako to bude s presunmi do odborných učební počas vyučovania a pod.?

+

8. Ako postupovať, keď žiak v škole bude kašľať a prejavovať známky ochorenia (nie astmatik)?

+

9. Čo má robiť zákonný zástupca s dieťaťom, ktoré začne prejavovať známky ochorenia?

+

10. Koľko detí môže byť súčasne v jednej izolačnej miestnosti a má škola povinnosť vyčleniť zamestnanca, ktorý ich tam stráži?

+

11. Čo v prípade, že RÚVZ vyhlási na škole červenú fázu (vyskytol sa na škole pozitívny prípad)?

+

12. Ako bude prebiehať telesná výchova, ak majú byť telocvične zatvorené?

+

13. Ako budú prebiehať krúžky?

+

Pracovnoprávne vzťahy

1. Musia ísť zamestnanci, ktorých RÚVZ označil za podozrivých (t.j. úzke kontakty pozitívnych osôb) na karanténnu PN?

+

2. Majú úzke kontakty podozrivého prekážku v práci na strane zamestnávateľa - môžem im zadať homeoffice?

+

3. Môže pracovať z domu zamestnanec, ktorý je na karanténnej PN a cíti sa dobre?

+

4. Na čo má zamestnanec nárok, ak bol v kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19?

+

5. Môže riaditeľstvo počas dištančného vyučovania nariadiť učiteľom prácu zo školy, ak na to nemajú vytvorené vhodné podmienky?

+

6. Ak učitelia počas karantény (pozitívni žiaci v triede) učia dištančne, poberajú normálny plat?

+

7. Úväzok na strednej skole 25 hodín, 3 pevne hodiny v rozvrhu sú určené ako nadčasové. Počas dištančnej výučby ich budem učiť online. Mám nárok na mzdu za prácu nadčas?

+

8. Môže zamestnávateľ od zamestnanca po návrate z karantény vyžadovať test na Covid19 ak RUVZ rozhodol že ho nebolo treba testovať? Ak áno, kto tento test zaplatí?

+

9. Od pondelka 12. 10. 2020 prechádzajú stredné školy na dištančné vzdelávanie. Ako to bude s nepedagogickými zamestnancami?

+

10. Môže zamestnávateľ (starosta) nariadiť zamestnancovi čerpať dovolenku, ak bude škola uzavretá z nariadenia ministerstva, prípadne RUVZ?

+

11. Môže riaditeľ školy nariadiť učiteľom karanténnu PN po tom, ako RÚVZ rozhodol o karanténe triedy a učiteľov pre pozitívny Covid test u jedného žiaka triedy?

+

12. Sme ZŠ s právnou subjektivitou. Môže starosta obce písomne nariadiť riaditeľke školy výšku platu, ktorú má dať zamest. ŠKD a ŠJ? Stalo sa to počas 1.vlny.

+

13. Ako má byť vyplácaná mzda riaditeľovi, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom CVČ počas prerušenia? Je to mimoriadna situácia postupuje sa podľa § 250 b ZP, 80% náhrada zo mzdy?

+

14. Má nárok na vykazovanie stálych nadčasových hodín pedagóg strednej školy, ktorý vyučuje z domu. Dištančné vzdelávanie realizujeme podľa platného rozvrhu.

+

15. Domáca izolácia nariadená lekárom. Učiteľ učí z domu so súhlasom zamestnávateľa, má len malé príznaky COVIDu, cíti sa zdravý. Uplatňuje sa PNka, či riadny plat?

+

16. Môže zamestnávateľ nariadiť počas dištančného vzdelávania prácu 3,5 hod?

+

17. Práca z domu-home office. Ako je to s preplácaním nákladov napr. na elektrinu a internet ak zamestnanec používal na prácu svoj vlastný počítač aj svoj internet?

+

18. Môže/musí zamestnanec, ktorý je na PN učiť dištančne?

+

Hodnotenie

1. Ako máme rozumieť rozhodnutiu ministra školstva o hodnotení žiakov? Naozaj musíme hodnotiť k 31.3.2021?

+

2. Dotýka sa toto rozhodnutie o hodnotení aj ZUŠ, jazykových škôl?

+

3. Ako máme postupovať pri hodnotení individuálne vzdelávajúcich sa detí – tzv. domáce vzdelávanie?

+

T5/T9

1. Aký význam má v tomto šk. roku Testovanie 9? Prečo sa posunul jeho termín? Má zmysel, ak sa uskutoční až po prijímacích skúškach?

+

Maturity

1. Ako budú vyzerať maturitné skúšky v školskom roku 2020/2021?

+

2. Bolo nutné hneď pristúpiť k zrušeniu a nie hľadať nejakú alternatívu, pri ktorej by sa externá časť maturitnej skúšky mohla zrealizovať?

+

3. Budú stredoškoláci adekvátne pripravení po dištančnom vzdelávaní na vysokoškolské štúdium či na pracovné pohovory?

+