Učíme na diaľku

Potreba posilnenia personálnych kapacít na zabezpečenie výchovy a vzdelávania v základných školách a v školských kluboch detí

Aktualizované k 13.10.2020

Základné školy sa na základe aktuálnej epidemiologickej situácie, ako aj platných nariadení a usmernení dostávajú do situácie, kedy musia zabezpečiť zachovanie stabilnej skupiny žiakov a nepremiešavanie žiakov z jednotlivých tried nielen počas vyučovania, snažiť sa minimalizovať premiešavanie detí z jednotlivých tried aj v rámci školských klubov detí.

Zároveň v prípade prechodu do červenej fázy semaforu musia zabezpečovať dištančné vzdelávanie, prezenčné vzdelávanie v menších skupinách žiakov na 1. stupni ZŠ a v 5. ročníku ZŠ , prezenčné vzdelávanie žiakov, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu, ako aj zabezpečovať podporu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prezenčnou formou vzdelávania.

V tejto situácii môžu základným školám a školským klubom detí vznikať zvýšené nároky na personálne zabezpečenie, ktoré presahujú ich existujúce možnosti a kapacity.

Naplnenie týchto nárokov je podporené možnosťou dočasnej výpomoci prostredníctvom učiteľov a učiteliek stredných škôl, ako aj možnosťou získania finančných prostriedkov nad rámec pridelených normatívnych finančných prostriedkov na náhradné personálne zabezpečenie výchovy a vzdelávania v základných školách formou prijatia zamestnancov na dohodou o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti. Finančné zdroje na takéhoto zamestnanca základnej školy (učiteľa) môžu byť poskytnuté Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom tzv. dohodovacieho konania. Upozorňujeme, že dohodovacie konanie sa týka možnosti dofinancovania zvýšených nárokov v školách, nie v ŠKD (tie sú financované z DPFO).

Tento formulár slúži na zadanie konkrétneho dopytu na posilnenie personálnych kapacít. Zadané údaje budú:

  • poskytnuté zriaďovateľom stredných škôl, ktorí môžu dočasne prideliť učiteľov a učiteľky výchovných predmetov na zabezpečenie výchovy a vzdelávania v základných školách a v školských kluboch detí,
  • zverejnené na portáli učíme na diaľku ako ponuka pracovnej príležitosti na konkrétnu pozíciu na základnej škole alebo v školskom klube detí, ktorá môže pomôcť prepojiť uchádzačov a žiadateľa – základnú školu.

Škola alebo zriaďovateľ vyplnia formulár osobitne pre každú pracovnú pozíciu, ktorú potrebujú dočasne obsadiť.

Údaje o škole

Riaditeľ školy

Kontaktná osoba

Pozícia

V základnej škole
V školskom klube detí