Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

Prehľad podpory pre rodičov

Súčasné obdobie je pre mnohých rodičov, deti a žiakov náročné. Rodičia musia nezriedka popri práci z domu zabezpečovať starostlivosť o celú domácnosť a o deti, pomáhať aj svojim rodičom, prípadne starým rodičom. Situácia, v ktorej sa nachádzame, je nová pre všetkých – nielen pre deti a rodičov, ale aj pre školy a učiteľov. Na tejto stránke preto ponúkame inšpirácie a kontakty na možnosti podpory pre rodičov pri vzdelávaní detí doma, ktoré by im mohli čiastočne uľahčiť situáciu. Zároveň však odporúčame pri akýchkoľvek nejasnostiach či pochybnostiach kontaktovať školu, triednych učiteľov alebo školských psychológov či špeciálnych pedagógov.

Prehľad elektronických vzdelávacích materiálov dostupných online, ktoré môžete spolu so svojimi deťmi využiť, sa nachádza v sekcii Zdroje. Zoznam podporných nástrojov budeme priebežne dopĺňať. Ak poznáte ďalšiu dostupnú podporu, dajte nám o nej vedieť a zaradíme ju do zoznamu. Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa podelia o svoje skúsenosti.

Poradenstvo a podpora pre rodičov – VÚDPaP

E-mail koronavirus@vudpap.sk

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie spustil bezplatnú telefonickú zelenú linku. Je k dispozícii nielen rodičom, ale aj tínedžerom v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu sociálneho mediátora, prípadne psychologickú a špeciálnopedagogickú intervenciu. Pre rodičov, ktorí akútne potrebujú podporu psychológa, je dostupná samostatná telefonická linka a online podpora prostredníctvom e-mailu.

Zelená linka VÚDPaP: 0800 864 833 (od 9.00 do 18.00)
Linka pre rodičov, ktorí potrebujú podporu psychológa: 02 4488 1649 (v pracovných dňoch od 9.30 do 14.30)

RTVS Školský klub (Hodinka z triedy bez kriedy)

RTVS vysiela od stredy 18. 3. 2020 každý pracovný deň od 9.15 do 10.00 interaktívny vzdelávací program pre deti na 1. stupni ZŠ, v ktorom deti zábavnou formou učia vždy dvaja učitelia. Relácia vzniká v spolupráci RTVS a niekoľkých mimovládnych organizácií.

Fb skupina Zavretá škola

Cieľom skupiny je navzájom sa povzbudzovať, prinášať zaujímavé nápady, informácie, videá a prepojenia pre tých školákov, rodičov a učiteľov, ktorí teraz náhle zostali doma, lebo školy sú zatvorené. Ukazuje, že aj učenie doma môže byť zábavné a zároveň veľmi efektívne. Prináša inšpiráciu.

ImO – Jednoduché návyky učenia sa pre deti MŠ a ZŠ

Program ImO (online hra) sa využíva na veľa MŠ a ZŠ. Výborne pomáha deťom: integrovaným, s poruchami učenia či správania, s problémami s učením. Na anglických slovíčkach si deti precvičujú techniky učenia, ktoré v škole denno-denne využívajú. V MŠ využívajú hlavne rozcvičku.

S programom pracujú aj deti či pedagógovia bez znalostí anglického jazyka. Ako hrať hru a čo vám prinesie nájdete vo videách: http://imo.sr/#galeria. Stačí 10 – 15 minút denne (podľa ich vlastného uváženia).

Prihlásenie do hry:
Kliknite na link http://hra.imo.sr/sign/, zaregistrujte sa a do 24 hodín máte aktivovaný prístup zdarma.
V prípade otázok nás kontaktujte emailom program.imo@gmail.com alebo telefonicky 0948 254 249.

O2 Radostná škola s Danielom Hevierom

Facebooková platforma spisovateľa a pedagóga Daniela Heviera, ktorý poskytuje pedagógom impulzy, inšpirácie, nápady, rady, svoje know-how, ako inovatívne, kreatívne a s radosťou vzdelávať žiakov základných a študentov stredných škôl v slovenskom jazyku, literatúre, ale aj iných humanitných predmetoch, ako spájať vzdelávanie so životom, ako naučiť deti a mladých ľudí láske k poznaniu, ako prepájať obsah vzdelávania s ich aktuálnym postavením.

#ZvladnemeToDoma - Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Rodičia z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením a odborníci ponúkajú od začiatku apríla podporu prostredníctvom novej sekcie na webe platformarodin.sk pod názvom #zvladnemetodoma, kde ponúkajú rodičia návody na zvládanie situácie od prvotnej komunikácie s dieťaťom, cez nastavenie priorít, až po rozdelenie času medzi prácu a rodinu. Nechýbajú nápady a aktivity zamerané na zvládanie dňa s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením, od ranného prebúdzania, po večerné zaspávanie. Cieľom je upriamiť pozornosť rodičov a odborníkov na jeden spoločný cieľ, a to je rozvíjať potenciál dieťaťa v bežných činnostiach rodiny, ktoré sme pomenovali ako “RUTINY”.
#zvladnemetodoma existuje vďaka intenzívnej spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska.

Fb skupina Študentky špeciálnej pedagogiky učia prvákov, prváčky a žiakov s DYS

E-mail komunikujmespolu@gmail.com

Cieľom skupiny je pomáhať pri učení online začínajúcim školákom a školáčkam, ako aj deťom, ktoré majú ťažkosti v učení pre vývinové poruchy učenia. Skupina je zložená z aktívnych študentiek a študentov špeciálnej pedagogiky, ktorí sa takto rozhodli pomáhať v kritickom období deťom, ktoré to najviac potrebujú.

Výmena pedagogických skúseností so vzdelávaním v domácom prostredí – EDULIENKA

Edulienka, o. z., poskytuje pre verejnosť vyjadrenia k súčasnej situácii, a to z pohľadu pedagógov, ktorí majú skúsenosť so vzdelávaním v domácom prostredí, online vzdelávaním a vzdelávaním zameraným na sebariadené učenie detí. Pre rodičov ponúka inšpirácie a návody, ako si poradiť s novovzniknutou situáciou doma. Pre deti poskytuje návody na aktivity podporujúce sebariadené učenie a zodpovednosť v učení.

Podpora rodinám s poruchami autistického spektra – Srdce autizmu

E-mail abaautism123@gmail.com

Občianske združenie Srdce autizmu poskytuje podporu formou poradenstva a konzultácií, ako aj poskytovaním školení pre rodičov detí s PAS, výchovno-vzdelávacích programov a cieľov na rozvoj komunikácie, sociálnych zručností, hry a akademických zručností.

Pomoc a podpora rodičom nehovoriacich detí – Komunikujme spolu

E-mail komunikujmespolu@gmail.com

Nezisková organizácia Komunikujme spolu ponúka možnosť konzultácií pre rodičov detí, ktoré nemôžu primerane komunikovať, s cieľom zlepšiť správanie, pozornosť, sebadôveru, zapájanie sa do aktivít triedy a spoločenskej interakcie.

Slovenská akadémia vied vzdeláva školákov

Vedci hľadajú možnosti, ako v tomto období pomôcť žiakom, učiteľom a rodičom, a tak pripravujú vzdelávacie videá, ktoré poslúžia ako doplnok k vyučovaniu na diaľku. V prvej fáze ponúkajú obsah v rámci predmetov: biológia, chémia, fyzika, geografia, literatúra a dejepis. Prezentované témy sú v súlade so školskými osnovami a videá pokrývajú učivo pre žiakov jednotlivých ročníkov druhého stupňa základných škôl a tiež pre všetky ročníky stredných škôl, okrem maturitného. SAV bude postupne plniť portál tak, aby bolo vzdelávanie zo strany vedcov poskytnuté čo najväčšiemu počtu žiakov, aj v rámci ďalších predmetov.

Partneri