Učíme na diaľku

Letná škola 2021

Aktualizované k 28.10.2021

Základné školy

Výzva na predloženie žiadostí na rozvojový projekt zameraný na organizáciu Letnej školy na základnej škole na školský rok 2020/2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vypisuje výzvu na rozvojový projekt „Letná škola na základnej škole v školskom roku 2020/2021“. Letné školy sú súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov dištančného vzdelávania na vzdelávacie výsledky žiakov.

Zámer Letnej školy

Zámerom Letnej školy je poskytnúť žiakom základných škôl možnosť na získanie alebo upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré si nedostatočne osvojili počas školského roka 2020/2021. Letná škola neprebieha vo forme klasického vyučovania, ale jej primárnym cieľom napriek tomu ostáva vzdelávanie a rozvoj kompetencií žiakov.

Podanie žiadosti

Na výzvu je vyčlenených 350 000,- Eur. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia základných škôl vrátane špeciálnych škôl. Riaditeľ školy vyplní elektronický FORMULÁR dostupný na: https://covid2021.iedu.sk/.

Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 4. 6. 2021 do 23:59 hod. Vyhodnotenie bude zverejnené najneskôr 15. 6. 2021.

Potencionálnym žiadateľom odporúčame najskôr si preštudovať podporné dokumenty a materiály, ktoré nájdete nižšie. V prípade otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese letneskoly@minedu.sk, do správy na začiatok prosím uveďte EDUID Vašej školy.

Výzva

Podporné materiály

Stredné odborné školy

Výzva na predloženie žiadostí na rozvojový projekt zameraný na organizáciu Letnej školy na strednej odbornej škole na školský rok 2020/2021

Ministerstvo vypisuje výzvu na rozvojový projekt „Letná škola na strednej odbornej škole v školskom roku 2020/2021“. Letné školy sú súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov dištančného vzdelávania na vzdelávacie výsledky žiakov.

Zámer Letnej školy

Zámerom Letnej školy v stredných odborných školách je ponuka náhrady praktického vyučovania za účelom získania a nadobudnutia praktických zručností a schopností žiaka adekvátnych pre absolventa prvého, druhého či tretieho ročníka v príslušnom študijnom odbore a v príslušnom učebnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím programom a školským vzdelávacím programom pre príslušnú skupinu odborov.

Podanie žiadosti

Na výzvu je vyčlenených 80 000,- Eur. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia stredných odborných škôl. Riaditeľ školy vyplní elektronický FORMULÁR dostupný na: https://covid2021.iedu.sk/.

Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 4. 6. 2021 do 23:59 hod. Vyhodnotenie bude zverejnené najneskôr 15. 6. 2021.

Potencionálnym žiadateľom odporúčame najskôr si preštudovať podporné dokumenty a materiály, ktoré nájdete nižšie. V prípade otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese letneskoly@minedu.sk, do správy na začiatok prosím uveďte EDUID Vašej školy.

Výzva

Webináre k organizácii Letnej školy

Čo je to Letná škola? Pre koho je určená? Ako bude financovaná? Ako spolupracovať s neziskovým sektorom počas Letnej školy? Ako zmysluplne naplánovať jej program? Pokiaľ vám v súvislosti s organizáciou vyvstávajú tieto a iné otázky, veríme, že na ne odpovieme prostredníctvom série webinárov zameraných na tému Letnej školy:

Opýtajte sa všetko, čo Vás zaujíma o projekte Letná škola

Čo je to Letná škola? Pre koho je určená? A ako bude financovaná? Posledné tri augustové týždne budú venované Letným školám. Prostredníctvom webinára zistite odpovede na všetky otázky, ktoré si potrebujete zodpovedať predtým, ako sa do prípravy žiadosti pustíte, či už ide o finančné alebo vecné otázky spojené s realizáciou Letných škôl.

Hostia: Nikola Lehotská, Alica Zajacová, Marianna Onderková z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Záznam webinára: https://www.youtube.com/watch?v=6kszhDpYeMY&t=518s

Ako spolupracovať s neziskovým sektorom počas Letnej školy?

Letné školy ponúkajú priestor na spoluprácu pre školy a neziskovým sektorom, prípadne komunitnými centrami. Prostredníctvom webinára sa dozviete, prečo sa do takejto spolupráce vôbec pustiť, ako si takúto spoluprácu nastaviť a ako spolupráca môže pokračovať aj po skončení Letnej školy.

Hostia: Lenka Zápotocká z neziskovej organizácie Človek v ohrození a Rado Chalúpka, učiteľ zo ZŠ Ľ. Podjavorinskej v Košiciach.

Záznam webinára: https://www.youtube.com/watch?v=A0qMh1sNVtw&t=101s

Ako zmysluplne naplánovať program Letnej školy

Naplánovať zmysluplné výchovno-vzdelávacie aktivity, ktoré sú prispôsobené veku a potrebám žiakov, môže byť náročné. Webinárom previedli učiteľky, ktoré majú bohaté skúsenosti s prípravou Letných škôl. Podelili sa o informácie, na čo sa pri príprave aktivít zamerať a ako nájsť správny pomer medzi vzdelávacími aktivitami a neformálnou časťou Letnej školy.

Hostia: Monika Podolínska, učiteľka z Muránskej dlhej Lúky a Bibiána Krajníková, riaditeľka základnej školy v Gelnici.

Záznam webinára: https://www.youtube.com/watch?v=fNti94g13Vc&t=1s

Usmernenie k organizácii letnej školy a školského klubu detí počas letných prázdnin v súvislosti s ochorením COVID–19 (NOVÉ, 12. 7. 2021)

Cieľom usmernenia je definovať základné prevádzkové podmienky letnej školy a školských klubov detí organizovaných počas letných prázdnin, protiepidemické opatrenia a odporúčania pri ich organizácii počas trvania pandémie ochorenia COVID-19. Podľa ustanovenia § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z. sú letné školy súčasťou výchovno–vzdelávacieho procesu. Školské kluby detí podľa § 114ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.zabezpečujú činnosť podľa výchovného programu v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Ministerstvo školstva vedy, výskumu ašportu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) aj naďalej odporúča riadiť sa manuálom Covid školský semafor. Manuál Covid školský semafor sa zameriava na organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a je dostupný na webovom sídle ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/ Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/20229.pdf

Usmernenie k organizácii letnej školy a školského klubu detí počas letných prázdnin v súvislosti s ochorením COVID–19