Učíme na diaľku

Maturity

Aktualizované k 20.01.2021

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 4.1.2021 sa v školskom roku 2020/2021 zrušuje externá časť maturitnej skúšky.

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov.

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli až júni 2021; konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.

Často kladené otázky

Ako budú vyzerať maturitné skúšky v školskom roku 2020/2021?

Externá časť maturitnej skúšky sa ruší, konkrétne písomný test z vyučovacích predmetov

  • slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra slovenský jazyk a slovenská literatúra,
  • matematika,
  • cudzí jazyk.

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky, konkrétne slohová práca z vyučovacích predmetov slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra a esej z cudzích jazykov sa bude konať po 12.4.2021. Presný termín určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR do 31.3. 2021 v závislosti od epidemiologickej situácie.

Bolo nutné hneď pristúpiť k zrušeniu a nie hľadať nejakú alternatívu, pri ktorej by sa externá časť maturitnej skúšky mohla zrealizovať?

Slohová práca je najtvorivejšia časť písomnej maturitnej skúšky z jazykov, ktorá overuje teoretické znalosti týkajúce sa jednotlivých slohových žánrov a zároveň overuje vedomosti žiaka z oblasti štylisticky, lexiky a gramatiky, ako i tvorivosť a vyjadrovacie schopnosti. Pre určenie výsledného spôsobu organizovania maturitnej skúšky sa dospelo po starostlivom zvážení aktuálnej situácie s ohľadom na žiakov.

Budú stredoškoláci adekvátne pripravení po dištančnom vzdelávaní na vysokoškolské štúdium či na pracovné pohovory?

Zvolená forma maturitnej skúšky bola štandardnou maturitnou skúškou v rámci Slovenska v minulom období. Nie je spochybňovaná pri maturantoch, ktorí ju absolvovali v minulosti a veríme, že nebude spochybňovaná ani v súčasnosti. Vysoké školy prijímajú uchádzačov podľa vlastných kritérií a je nielen na škole, ale aj najmä na maturantoch, ako tieto skúšky zvládnu.