Učíme na diaľku

Prerušenie prevádzky školských zariadení

Aktualizované k 26.11.2020

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu (aktualizované o rozhodnutie ministra z 12. 11. 2020 s účinnosťou od 16. 11. 2020) sa s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania:

  • mimoriadne prerušuje prevádzka centier voľného času; riaditelia centier voľného času zabezpečia podľa podmienok a možností činnosti centier voľného času dištančnou formou,
  • mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov základných škôl piateho až deviateho ročníka a pre žiakov stredných škôl, s výnimkou žiakov s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky,
  • v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov základných škôl piateho až deviateho ročníka a pre žiakov stredných škôl.

S platnosťou od 26. októbra do odvolania sa tiež mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou.