Učíme na diaľku

Zmeny platné od 29.11.2021

ČO SA MENÍ OD 29.11.2021 - zmeny, ktoré vyplývajú z rozhodnutia ministra školstva a aktualizácie ŠKOLSKÉHO SEMAFÓRU

 • Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu a pozastavenia uplatňovania COVID Automatu majú jazykové školy, ZUŠ a CVČ mimoriadne prerušené školské vyučovanie a prevádzku v období od 29. novembra 2021 do 7. januára 2022.
 • Prevádzku je možné zabezpečiť iba dištančnou formou.
 • Individuálna odborná činnosť je možná iba v CPPPaP a CŠPP
 • Vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť výlety a exkurzie, športové výcviky a školské športové súťaže, pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode, kurzy na ochranu života a zdravia, kurzy pohybových aktivít v prírode, saunovanie, dni otvorených dverí.
 • Rodičovské schôdzky sa konajú dištančnou formou. Toto obmedzenie neplatí v prípade úkonu prevzatia Ag samotestov
 • V prípade väčších škôl, a teda aj väčšieho počtu skupín/tried, je nutné rozdeliť nástup do školy na niekoľko časových úsekov (napr. od 7:30 hod do 8:30 hod v 10 min. intervaloch) alebo využiť väčšie množstvo vchodov do školy a určiť presné miesta vstupu (prípadne času) pre jednotlivé skupiny/triedy, aby nedochádzalo k premiešavaniu žiakov.

Stravovanie

Stravovanie žiakov a zamestnancov sa musí uskutočniť bez premiešavania žiakov, tried a skupín, ak to prevádzkové podmienky neumožňujú, je možné pristúpiť k vydávaniu suchej stravy prostredníctvom balíčkov.

 • Je nutné urobiť zonáciu priestorov jedálne podľa tried pri sedení za stolmi.
 • Stravovanie v jedálni je umožnené len žiakom a zamestnancom.
 • Výdaj jedál pre cudzích stravníkov je možné umožniť len výdajným okienkom, bez možnosti konzumácie jedla v priestoroch školskej jedálne.

Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole

Ak riaditeľ školy poskytne žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried voľno z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa, čas poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka vo vzťahu k jednej triede alebo viacerým triedam na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k škole alebo školskému zariadeniu.

Ospravedlnená neúčasť na prezenčnom vyúčtovaní

Ak sa žiak nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia, v škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia škôl zabezpečia pre takýchto žiakov dištančné vzdelávanie

Karanténa po AG samoteste

Žiaci z triedy, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov, idú do karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia).

Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma – nemôže ísť do školy.

Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk

Rúška v triedach

Zrušila sa výnimka z nosenia rúšok pre žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiakov prvých štyroch ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom počas pobytu vo svojej triede v uzavretom kolektíve a v exteriéri.

Vstup do budovy školy

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa

Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 264, ktorou sa nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa sa podmieňuje vstup na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa len zamestnancovi v režime OTP.

Pokiaľ zamestnanec nepredloží zamestnávateľovi príslušný doklad preukazujúci podmienky vstupu na pracovisko (režim OTP) a odmietne možnosť bezplatného testovania ponúknutú zamestnávateľom, zamestnávateľ mu z toho dôvodu neumožní vstup na pracovisko a výkon prác. V tomto prípade ide o prekážku v práci na strane zamestnanca (zamestnanec nemá nárok na náhradu mzdy).

Termín vianočných prázdnin

Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.

Zamestnanci škôl a testovanie

Zamestnanec školy a školského zariadenia sa musí vedieť preukázať pri ceste do zamestnania a zo zamestnania „Potvrdením o zamestnaní“ (Príloha č. 4).

Finančné prostriedky na zabezpečenie testovania zamestnancov a iné protiepidemické opatrenia budú školám a školským zariadeniam poskytnuté ministerstvom (viď. strana 11 ŠKOLSKÝ SEMAFOR).

Škola alebo školské zariadenie môže testovanie zamestnancov, ktorí nie sú zaočkovaní alebo neprekonali ochorenie COVID-19, zabezpečiť ktorýmkoľvek z nasledovných spôsobov:

 • preplácať náklady nezaočkovaným a neprekonaným zamestnancom na otestovanie sa v mobilných odberových miestach,
 • objednať testovanie pre nezaočkovaných a neprekonaných zamestnancov testovanie na pôde školy prostredníctvom mobilných odberových miest,
 • nakúpiť samotesty, ktorých vykonanie budú realizovať nezaočkovaní a neprekonaní zamestnanci na pôde školy pod dozorom osoby poverenej riaditeľom,
 • nakúpiť samotesty, ktoré si nezaočkovaní a neprekonaní zamestnanci vykonajú doma a riaditeľovi predložia čestné vyhlásenie o negatívnom výsledku samotestu.

Výber postupu je na rozhodnutí riaditeľa, na zabezpečenie tohto opatrenia môže použiť finančné prostriedky poskytnuté ministerstvom. Finančné prostriedky poskytnuté ministerstvom môže riaditeľ použiť podľa vlastného uváženia na základe epidemiologickej situácie v škole aj na testovanie zamestnancov, ktorí sú očkovaní alebo prekonali COVID-19.

Školské internáty

Ubytovanie sa poskytuje iba žiakom s prezenčnou výučbou v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní žiaci). Testovaní žiaci sa môžu preukázať aj samotestom vykonaným na pôde internátu pod dozorom poverenej osoby.

Prevádzkové odporúčania pre školy v zelenej a oranžovej fáze

Základné umelecké školy, vrátane spevu, literárno-dramatického a tanečného odboru, a centrá voľného času a jazykové školy majú mimoriadne prerušené školské vyučovanie a prevádzku v období od 29. novembra 2021 do 7. januára 2022. Prevádzku je možné zabezpečiť iba dištančnou formou.

Individuálna odborná činnosť je možná iba v CPPPaP a CŠPP.

Krúžková činnosť sa nerealizuje.

Doučovanie žiakov vrátane doučovania cez projekt „Spolu múdrejší“ je dovolené, pričom forma doučovania je individuálna alebo maximálne v skupinách 5+1.