Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

Usmernenia

V tejto časti nájdete záväzné usmernenia od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a priamo riadených organizácií v členení podľa oblastí, ktorých sa týkajú. Usmernenia budú priebežne aktualizované o nové oblasti aj v závislosti od epidemiologického vývoja a od rozhodnutí Ústredného krízového štábu. Verejnosť bude priebežne informovaná prostredníctvom tejto webstránky a médií.

Prerušenie vyučovania a výučby

Viac informácií

Hodnotenie v ZŠ a SŠ

Viac informácií

Pracovnoprávne vzťahy

Viac informácií

Poplatky MŠ, ZUŠ, CVČ, ŠKD, ŠJ

Viac informácií

Poplatky LV, ŠvP a VP

Viac informácií

Triedne knihy

Viac informácií

Maturity a záverečné skúšky

Viac informácií

Prijímacie pohovory na stredné školy

Viac informácií

Zápis do ZŠ a MŠ

Viac informácií

Inšpekcia

Viac informácií

Poradenské zariadenia

Viac informácií

Diagnostické a reedukačné centrá

Viac informácií

Stredné odborné školy

Viac informácií

Jazykové školy

Viac informácií

NUCEM testy

Viac informácií

Partneri