Dokumentácia

Aktualizované k 27. 04. 2020

Vedenie triednej knihy v školách

 • 16.3 - 29.3.2020 - triedna kniha sa nevedie (V ETK sa to zadá napr. ako udalosť: prerušené vyučovanie/výchovná činnosť) a do poznámky v triednej knihe postačí napísať: „Výchovno-vzdelávacia činnosť/vyučovanie prerušená v čase od 16. 03. 2020 do 29. 03. 2020 na základe usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 12. marca 2020.
 • 30.3 - 31.5.2020 - triedna kniha sa nevedie (V ETK sa to zadá napr. ako udalosť: prerušené vyučovanie) a do poznámky v triednej knihe postačí napísať: „Výchovno-vzdelávacia činnosť prerušená v čase od 30. 03. 2020 do 31.5.2020.
 • 1.6 - 30.6.2020 - triedna kniha sa vedie štandardne so zapisovaním obsahu práce podľa ukážok v Prílohe č.3 k Otváraniu škôl. Tie ročníky/školy, ktoré sa otvorili neskôr (napr.22.6), zapisujú štandardne odo toho dňa, kedy sa otvorili.

V poslednom týždni vyučovania (30.6.2020) sa uvedie do poznámky TK: “Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.Dochádzku škola eviduje odo dňa, odkedy je príslušný ročník/škola otvorená (prebieha vyučovanie) s tým, že evidencia sa vedie najmä kvôli bezpečnosti a zdraviu detí. Dochádzka sa pre účely vysvedčenia eviduje iba do 12.3.2020, resp. do dňa, kedy príslušná škola prerušila vyučovanie. Obdobie júna sa do záverečnej dochádzky na vysvedčenie nezaráta. Výkazy a vysvedčenia budú v týchto dňoch dokončené a mierne prispôsobené aktuálnej situácii a následne zverejnené. Poskytovatelia ETK sú v úzkej komunikácii s Ministerstvom školstva a tlačivá včas zapracujú do elektronického systému.

Jednotlivé školy pripravia, tak ako bežne na konci školského roka, sumárne podklady za jednotlivé PK a MZ vo forme stručnej správy o priebehu vyučovania v jednotlivých triedach a predmetoch počas mimoriadnej situácie za obdobie od 12.3 - 30.6.2020. Správa by mala obsahovať informácie o priebežnom a záverečnom hodnotení žiakov v jednotlivých predmetoch, o obsahu, metódach práce, zapojení žiakov v triedach, rozvrhu a pod. Správa bude následne súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorú školy bežne robia. Má byť stručná, vecná a slúžiť predovšetkým potrebám školy, zriaďovateľa a rady školy, aby si vedeli dobre následne pripraviť plán práce a podpory detí na ďalší školský rok. Správa nie je podkladom pre kontrolu školskej inšpekcie. Termín spracovania správy je štandardne taký ako je pri Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.

Uvedené informácie sú odporúčaním a zjednodušením. Môžete použiť aj podobné formulácie. Niektoré školy sa rozhodli viesť triednu knihu aj počas mimoriadneho prerušenia a podrobne si v triednej knihe viedli dištančné vyučovanie a to je tiež v poriadku. Technické detaily doriešia školy s prevádzkovateľmi ETK.

PRIDAJTE VAŠU VLASTNÚ SKÚSENOSŤ A INŠPIRUJTE OSTATNÉ ŠKOLY

Vysvedčenie - základné školy

Vzory vysvedčení pre jednotlivé školy nájdete už v knižnici na oficiálnych stránkach Ministerstva školstva. K dispozícii sú pre základné školy dve formy vysvedčenia:

 1. Usmernenie pre základné školy k vysvedčeniam za školský rok 2019/2020
 2. Usmernenie k vysvedčeniam pre základné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a praktické školy (23.6.2020)
 3. Príloha k usmerneniu pre základné školy k vysvedčeniam - akutalizovaná 18.6.2020)
 4. Ukážka vysvedčenia 605 so sumárnym slovným komentárom.
 5. Ukážka vysvedčenia 606 so slovným komentárom pre jednotlivé predmety.
 6. Pokyny k špeciálnym a praktickým školám nájdete TU alebo aj v sekcii Otázky a odpovede - hodnotenie - otázka č. 43.
 7. Pokyny k vysvedčeniam pre ZUŠ nájdete TU.

Návody a ukážky vypĺňania vysvedčení pre používateľov ascAgendy nájdete na stránke Edupage. Zverejnili tiež krátky video tutoriál k zadávaniu slovného hodnotenia.


KATOLÓGOVÝ LIST

Usmernenie k vedeniu katalógových listov k 18.6.2020

Navrhujeme, aby školy vypĺňali katalógový list žiaka nasledovne alebo podobne:

 1. Prvý polrok sa vedie štandardne ako bežne sa doteraz viedlo.
 2. Známky a absolvoval za II.polrok sa zapíšu do výkazu štandardne.
 3. Pri slovnom hodnotení sa príslušné predmety vyškrtnú.
 4. Dochádzka sa uvedie tak ako pri vysvedčení - do prerušenia vyučovania v marci.
 5. Celkové hodnotenie navrhujeme nasledovne
  • Ak škola použije slovné hodnotenie alebo absolvoval, celkové hodnotenie je prospel/neprospel.
  • Ak škola použila známky, použije jednotlivé skratky PV, PVD, P alebo N.
  • Pri kombinácii klasifikácie a ďalších dvoch foriem sa využije PV, PVD, P, N alebo si na pedagogickej rade schvália iba P a N.
 6. Preskúšanie sa do katalógového listu neeviduje. Komisionálne skúšky sa naďalej evidujú.
 7. V prípade slovného hodnotenia v sekcii Poznámky, zmeny, opravy navrhujeme tento alebo podobný text: 2019/2020 - II. polrok - prerušené vyučovanie - pandémia COVID-19, žiaci boli hodnotení vo všetkých predmetoch (alebo v predmete SJL, CHE, FYZ...) slovne. Bližšie v prílohe._
 8. Triedny učiteľ priloží slovné hodnotenie ako prílohu ku katalógovému listu žiaka. Forma prílohy nie je predpísaná.

ODPORÚČANIA K ZÁVEREČNEJ SPRÁVE

v čase mimoriadnej situácie (12.3 - 30.6.2020)

Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie (12.3 - 30.6.2020) je sumárom správ PK a MZ a je súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti (ďalej len “Správa o VVČ”) podľa vyhlášky 9/2006. Navrhujeme školám, aby v rámci záverečných zasadnutí PK a MZ rozpracovali v zápisniciach niektoré z nižšie uvedených bodov (obsah, metódy, spôsob hodnotenia a pod.) a takéto podklady následne použijú pre tvorbu Správy o VVČ. Forma a štruktúra sú v rukách školy. Všetky školy a školské zariadenia túto Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti každoročne pripravujú a rovnako ju pripravia i v tomto školskom roku s tým, že bude trochu širšia o niektoré aspekty mimoriadnej situácie a prerušeného vyučovania. Žiadnu inú správu školy nemusia osobitne spracovávať. Na túto Správu o VVČ nadväzuje aj poznámka v triednej knihe a aj poznámka v školskom vzdelávacom programe (keďže sa využívali iné metódy a formy práce, upravil sa obsah, spôsob a kritéria hodnotenia a pod.) napr. formuláciou: “od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.

Správa na príslušných miestach uvedie informácie o:

 1. voľbe riaditeľa, činnosti rady školy a iných udalostiach osobitného zreteľa, ktoré boli vplyvom mimoriadnej situácie upravené (napr. ak bola rade školy predĺžená činnosť vplyvom prerušenia prevádzky škôl alebo pod.) Škola to krátko popíše v tých častiach správy, kde sa uvedené veci bežne spomínajú.
 2. upravených metódach a formách - uvedie sa stručne, ako prebiehalo dištančné vyučovanie, aké metódy a formy škola využívala, popíše zapojenie žiakov, spomenú priebeh ako vyučovanie prebiehalo (napr. prvý týždeň, neskôr stabilizovanie v nejaký systém napr. do pravidelného rozvrhu) a potom ako prebiehalo po otvorení škôl.
 3. spôsobe hodnotenia - uvedie sa stručne, aké spôsoby hodnotenia škola využívala priebežne a záverečne, aké kritériá hodnotenia si stanovili, rovnako tak uvedie, štatistiku počtov žiakov, ktorí boli preskúšaní do 31.8, ako preskúšanie prebiehalo a koľkí žiaci v prípade vyšších ročníkov opakujú ročník.
 4. zamestnancoch - spomenie sa v krátkosti situácia o zapojení zamestnancov počas krízy, práce z domu alebo zo školy, prekážkach v práci zamestnancov, činnosť nepedagogických zamestnancov, jedálne, internáte a pod., technických a personálnych možnostiach zamestnancov pri poskytovaní vzdelávania a pod.
 5. materiálnych podmienkach - v krátkosti môže škola uviesť, ako zvládla technické možnosti pri podpore dištančného vzdelávania žiakov, zabezpečenie vzdelávania žiakov, ktorí mali ťažkosti sa pripojiť online (distribúcia pracovných listov, strava a pod.)
 6. vyhodnotení plnenia cieľov školy - v krátkosti je možné spomenúť, či sa niektoré z cieľov a vízie školy z dôvodu mimoriadnej situácie nepodarilo alebo naopak nadštandardne podarilo naplniť, príp. či došlo k plneniu nových cieľov,
 7. špecifickej podpore počas mimoriadnej situácie - práca a podpora asistentov, odborných zamestnancov, osobitné opatrenia pre deti, ktoré sa z objektívnych alebo subjektívnych príčin do online vyučovania nezapojili,
 8. silných a slabých stránkach - čo boli silné a slabé stránky počas mimoriadnej situácie,
 9. návrhoch opatrení - aké opatrenia škola chce urobiť v ďalšom školskom roku na to, aby zmiernila následky mimoriadnej situácie (upravené kurikulum, kritéria hodnotenia, osobitná podpora žiakov v riziku), príp. aké výzvy stoja pred školou v súvislosti s mimoriadnou situáciou (napr. zlepšenie digitálnych zručností pedagógov, vzdelávanie, podporné služby odborného tímu na škole a pod.)
 10. Škola môže spomenúť aj informácie o zápise, spôsobe a priebehu overovania, úprave prijímacích pohovorov, prevádzke letnej školy, o vzájomných vzťahoch medzi aktérmi vzdelávania počas mimoriadnej situácie.

Jednotlivé PK a MZ môžu v záverečnej zápisnici/správe uviesť, aké tematické celky/obsahy prebrali so žiakmi na jednotlivých predmetoch (nie je treba podrobne vypisovať všetky témy a učivá), spomenú sa, aké činnosti, metódy, práce či úlohy žiaci spracovali a boli súčasťou kritérii hodnotenia.

Rozličné organizačné pokyny, ktoré riaditelia vydávali počas korony, môžu byť vhodnou prílohou a ukážkou priebehu fungovania školy.

Všetky tieto body sú skôr ilustračné a inšpiratívne. Každá škola si môže vytvoriť vlastnú štruktúru, vlastný systém.