Učíme na diaľku

Učebnice

Aktualizované k 29.09.2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA OTVORILO TRH S UČEBNICAMI (4.6.2020)

Od nového školského roka si budú základné školy vyberať učebnice pre prvákov až štvrtákov slobodne, podľa vlastných preferencií alebo vzdelávacích potrieb detí. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a vzdelávania SR s účinnosťou od 2. septembra 2020 mení doterajšiu centralizovanú politiku výberu učebníc a otvára trh s učebnicami.

Školy dostanú na nákup učebníc 11,4 milióna eur, čo je najvyššia suma, ktorú doposiaľ ministerstvo poskytlo na tento účel. Každá základná škola získa príspevok na nákup učebníc vo výške 32 eur až 104 eur na jedného žiaka. Vyšší príspevok získajú školy, pre ktoré je tvorba a tlač učebníc nákladnejšia, napríklad školy so žiakmi národnostných menšín alebo školy, ktoré vzdelávajú žiakov so sluchovým alebo zrakovým postihnutím. Celková suma sa bude odvíjať od počtu žiakov, ktorých škola evidovala k 15. septembru 2019. Podrobný rozpis výšky príspevku nájdete v tomto dokumente.

Ministerstvo školstva poskytne príspevok aj na učebnice cudzieho jazyka pre žiakov 5. ročníka základných škôl a na učebnice pre žiakov 1. až 10. ročníka špeciálnych škôl pre slovenský vyučovací jazyk ako aj pre vyučovacie jazyky národnostných menšín.

Rezort školstva si naďalej ponechá kontrolu nad tým, aby sa do škôl nedostávali obsahovo alebo odborne nevhodné učebnice. Základné školy budú mať na výber len štátom schválené alebo štátom odporúčané učebnice, učebné texty a pracovné zošity.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe Štátneho pedagogického ústavu.

Zoznamy učebníc od ministerstva školstva:

  1. Zoznam učebníc, na ktoré ministerstvo poskytne príspevok v roku 2020
  2. Zoznam učebníc, ktoré ministerstvo školám dodá bezodplatne v roku 2020
  3. Zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc aodporúčaných pracovných zošitov, na zakúpenie ktorých ministerstvo školstva poskytne školám finančné prostriedkycudzí jazyk

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2020/2021

  1. Informácie o príspevku na učebnice pre školský rok 2020/2021
  2. Odporúčaný postup pri obstarávaní učebníc cez príspevok na učebnice v roku 2020
  3. Formulár na zúčtovanie príspevku na učebnice (Príloha 1)
  4. Výpočet príspevkov na učebnice pre školy na školský rok 2020/2021 Príloha 2

Často kladené otázky vám pomôžu zorientovať sa v problematike objednávania a financovania učebníc aj na vašej škole.