Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

Diagnostické a reedukačné centrá

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2576/2020 bol vydaný zákaz prevádzky pre všetky školy a školské zariadenia okrem zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z., t. j. diagnostických centier, reedukačných centier a liečebno-výchovných sanatórií.

Úrad verejného zdravotníctva dôrazne žiada zriaďovateľov a riaditeľov týchto zariadení:

  1. aby zabezpečili deťom a zamestnancom teplú vodu;
  2. nedezinfikovali ruky deťom netradičnými dezinfekčnými prostriedkami (napr. octom);
  3. denne prostredníctvom rozhlasu upozorňovali a vyzývali deti na prísne dodržiavanie vyššie uvedených všeobecne preventívnych ochranných opatrení;
  4. zabezpečili zvýšené hygienické opatrenia v svojich zariadeniach.
  5. Rovnako je potrebné, aby riaditelia zariadení zabezpečili všetky preventívne opatrenia aj na úrovni zamestnancov. V prípade detí na dobrovoľnom pobyte môže riaditeľ zariadenia prepustiť tieto deti do domácej starostlivosti.

    Do odvolania sú zakázané návštevy v zariadeniach a prijímanie detí do zariadení na základe žiadosti zákonného zástupcu. Neodporúča sa povoliť dieťaťu krátkodobý pobyt mimo zariadenia. Taktiež je potrebné prijať efektívne opatrenia na elimináciu nedovoleného prerušenia pobytu dieťaťa, najmä osvetou a vysvetľovaním vážnosti situácie a rizík spojených s možnosťou nákazy.

Partneri