Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

Zdroje

Na tejto stránke nájdete prehľad elektronických zdrojov dostupných online, ktoré sú určené pre učiteľov, žiakov a rodičov. Zoznam sa zameriava na zdroje pre materské, základné a stredné školy. Nachádzajú sa tu odkazy na rozmanité druhy materiálov, ako sú napr. interaktívne učebné materiály pre žiakov, náučné videá, interaktívne cvičenia a testy, elektronické učebnice, metodické materiály pre učiteľov či mobilné aplikácie.
Pre čo najširšie použitie sme do zoznamu zaradili výlučne zdroje, ktoré sú v slovenskom alebo českom jazyku a vo väčšine prípadov sú dostupné zadarmo.
Pri využívaní a uplatňovaní týchto zdrojov sa, prosím, riaďte radami a tipmi pre využívanie online zdrojov.
V prípade, že zistíte, že v zozname chýba nejaký dôležitý a užitočný zdroj, budeme radi, ak nám o tom dáte vedieť, aby sme ho do zoznamu mohli zaradiť.

Zborovňa Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania MŠ, ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský
Prístup Registrácia (škola), aktuálne zadarmo
Autor Komensky s.r.o.
Predmety Všetky predmety

Portál pre učiteľov, ktorý obsahuje knižnicu rozličných vzdelávacích materiálov (metodiky, cvičenia, hry).

Bez kriedy Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup Registrácia, aktuálne zadarmo
Autor Komensky s.r.o.
Predmety Anglický jazyk, Biológia, Dejepis, Etická výchova, Fyzika, Geografia, Chémia, Informatika, Matematika, Slovenský jazyk

Portál pre žiakov a rodičov, ktorý obsahuje učebné materiály, testy, písomky, cvičenia, diktáty.

Planéta vedomostí Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania MŠ, ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský
Prístup Zadarmo
Autor MŠVVŠ SR
Schválenie MŠVVŠ SR Odporúčacia doložka
Predmety Anglický jazyk, Matematika, Prírodoveda, Biológia, Chémia, Fyzika, Rómsky jazyk, Rusínsky jazyk, Maďarský jazyk

Multimediálne spracovaný obsah vo forme videí, animácií, simulácií, prezentácií, ilustrácií, 3D modelov, obrázkov, fotografií, interaktívnych cvičení a lekcií. Materiály na portáli sú sprístupnené podľa predmetov a úrovní, a taktiež podľa tematických celkov definovaných Štátnym vzdelávacím programom.

Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu „Viki“ Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania MŠ, ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský
Prístup Zadarmo
Autor MŠVVŠ SR
Predmety Matematika, Biológia, Chémia, Fyzika, Elektrotechnika, Anglický jazyk, Finančná gramotnosť, Environmentálna výchova, Mediálna výchova, Etická výchova, Dopravná výchova, Zdravotná výchova

Komplexná vzdelávacia platforma, ktorá sprístupňuje digitálny edukačný obsah Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a poskytuje používateľom, učiteľom a žiakom funkcionalitu pre elektronické vzdelávanie.
Metodická príručka k používaniu centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu viki.iedu.sk

IT Akadémia Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský
Prístup Zadarmo
Autor CVTI SR
Predmety Biológia, Chémia, Fyzika, Geografia, Informatika, Matematika, Sieľové technológie

Metodiky a pracovné listy.

Lepšia geografia Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský
Prístup Aktuálne zadarmo
Autor Lepšia geografia o.z.
Predmety Geografia

Metodický portál, ktorý obsahuje vzdelávacie materiály a metodiky pre učiteľov (návrhy vyučovacích hodín, prezentácie, kvízy, pracovné listy, projektové zadania).

Kozmix Cvičenia

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup Registrácia, aktuálne zadarmo
Autor AGEMSOFT, a.s.
Predmety Matematika, Slovenský jazyk, Prírodoveda, Vlastiveda, Náboženstvo, Výtvarná výchova, Informatika, Hudobná výchova, Etická výchova, Environmentálna výchova, Dopravná výchova

Interaktívne cvičenia zamerané na precvičovanie a upevňovanie učiva a interaktívne digitálne lekcie.

Poznámka Aktivačný kod: skolazdomu

Fenomény sveta Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup Registrácia, aktuálne zadarmo
Autor AGEMSOFT, a.s.
Predmety Biológia, Dejepis, Etická výchova, Fyzika, Geografia, Hudobná výchova, Chémia, Informatika, Občianska náuka, Slovenský jazyk, Technická výchova, Výtvarná výchova, Finančná gramotnosť

Aktivity, videá (z dielne BBC), interaktívne cvičenia a edukačné hry zoskupené okolo 5 fenoménov (voda, slnko, vzduch, kultúra, komunikácia).

Poznámka Aktivačný kod: skolazdomu

Hravo zdravo Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania MŠ, ZŠ
Jazyk Slovenský
Prístup Zadarmo
Autor La Chic, s.r.o.
Predmety Prírodoveda, Chémia, Fyzika

Tvorivé, umelecké a pohybové aktivity a vedecké pokusy, ktoré hravou formou vedú deti ku zdraviu a približujú im dôležitosť zdravej stravy, pohybu, psychického zdravia, ako aj ochrany životného prostredia.

Učím sa doma Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup Zadarmo
Autor Pavol Koprda a kolektív
Predmety Biológia, Chémia, Fyzika

Interaktívne aktivity pre druhý stupeň ZŠ (plánuje sa rozšírenie pre všetky deti, mládež aj seniorov). Obsah je zatiaľ zameraný na prírodné vedy, plánuje sa rozšírenie na humanité vedy, zdravý životný štýl, mäkké zručnosti, materinský jazyk a cudzie jazyky.

Datakabinet Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský
Prístup Časť zadarmo, časť za poplatok
Autor Datakabinet, s.r.o.
Predmety Anglický jazyk, Biológia, Dejepis, Dopravná výchova, Environmentálna výchova, Etická výchova, Evanjelické náboženstvo, Finančná gramotnosť, Francúzsky jazyk, Fyzika, Geografia, Hudobná výchova, Chémia, Informatika, Katolícke náboženstvo, Maďarský jazyk, Matematika, Nemecký jazyk, Občianska náuka, Ochrana života a zdravia, Pracovné vyučovanie, Prírodoveda, Regionálna výchova, Ruský jazyk, Sloveský jazyk, Svet práce, Technika, Telesná výchova, Umenie a kutúra, Vlastiveda, Výchova umením, Výtvarná výchova

Vzdelávací portál, ktorý poskytuje učiteľom, žiakom a rodičom rozličné vzdelávacie materiály, ako napríklad videá, aplikácie, didaktické hry, pracovné listy, testy a písomné práce, slepé mapy atď.

Věda není žádná věda Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Český
Prístup Zadarmo
Autor CONATEX-DIDACTIC Učební pomůcky, s. r. o.
Predmety Prírodoveda, Fyzika, Biológia, Chémia

Metodické návody a pracovné listy spracované na báze bádateľsky orientovanej výučby prírodných vied.

Metodický portál RVP Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania MŠ, ZŠ, SŠ
Jazyk Český
Prístup Zadarmo
Autor Národní pedagogický institut České republiky
Predmety Všetky predmety

Metodický portál, ktorý obsahuje digitálne učebné materiály.

Moderní geografie Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Český
Prístup Zadarmo
Autor Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Čáslav
Predmety Geografia

Testy a praktické cvičenia.

Isibalo Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Český
Prístup Časť zadarmo, časť za poplatok
Autor ISIBALO s.r.o
Predmety Matematika, Chémia, Fyzika

Učebné texty, videá, testy a príklady.

Nabla Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Český
Prístup Zadarmo
Autor Petr Stohwasser
Predmety Matematika, Fyzika, Biológia, Chémia

Učebné texty a riešené príklady.

TrainBrain Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský
Prístup Registrácia, zadarmo
Autor Matika.in z.s.
Predmety Kritické myslenie

Pracovné listy, videá, interaktívne úlohy, databáza aktuálnych tém. Informácie o pokrokoch študentov, prehľadné štatistiky plnenia úloh a pracovných listov a možnosť komunikácie so študentami formou zasielania správ.

ActivUcitel.cz Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Český
Prístup Zadarmo
Autor T-E-V Pardubice, s.r.o.
Predmety Všetky predmety

Metodicky overené výučbové materiály pre interaktívne tabule ActivBoard.

TUUL SK Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania MŠ, ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský
Prístup Zadarmo
Autor AGEMSOFT, a.s.
Predmety Biológia, Chémia, Dejepis, Fyzika, Geografia, Informatika, Literatúra, Matematika, Občianska náuka, Prírodoveda, Slovenský jazyk

Videá, prezentácie, výučbové listy na vysvetlenie, precvičenie a overenie učiva.

Domino Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Český
Prístup Zadarmo
Autor Národní institut pro další vzdělávání
Predmety Matematika, Fyzika, Chémia, Biológia, Dejepis, Geografia, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Anglický jazyk, Nemecký jazyk

Výučbové objekty - videá, prezentácie, výučbové listy na rôzne témy v jednotlivých vzdelávacích oblastiach, objekty boli vytvorené učiteľmi v rámci súťaže.

English Time Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania
Jazyk Český
Prístup Zadarmo
Autor Liberecká jazyková škola s.r.o.
Predmety Anglický jazyk

Výučbové videá, jazykové aktivity, interaktívne hry a pracovné listy, zábavné videá, metodický úvod pre učiteľov.

English plus Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Český
Prístup Zadarmo
Autor CEET s.r.o.
Predmety Matematika, Fyzika, Dejepis, Chémia, Prídopois, Geografia, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Občianska výchova, IKT v anglickom jazyku

audiovizuálne aktivity a pracovné listy pre žiakov, metodiky ku aktivitám pre učiteľov, audio slovná zásoba, ktoré umožňujú rozvíjať a opakovať témy v rôznych predmetoch v anglickom jazyku

Občankáři Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Český, Anglický
Prístup Registrácia, zadarmo
Autor Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Predmety Očianska náuka

Portál pre učiteľov a žiakov, ktorý obsahuje pracovné listy, obrazové materiály, textové materiály, prezentácie

DUMy.cz Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania MŠ, ZŠ, SŠ
Jazyk Český
Prístup Zadarmo
Autor BOXED, s.r.o.
Predmety Cudzí jazyk, Matematika, Informatika, Človek a spoločnosť, Človek a príroda, Umenie

Pracovné listy, výučbové materiály a multimédiá.

Hodina kódu Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup Zadarmo
Autor Code.org
Predmety Informatika

Vzdelávacia platforma, ktorá ponúka kompletné osnovy zamerané na výučbu základných princípov programovania, tvorby algoritmov a herného dizajnu.

Ve škole Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Český
Prístup Zadarmo
Autor registrovaní učitelia
Predmety Prírodovedné odbory, Humanitné a Spoločenskovedné predmety, Cudzie jazyky

Videá, prezentácie, cvičenia, podklady pre výučbu, využiteľné v produkte smartnotebook, ktorí sa dá stiahnuť tu https://support.smarttech.com/downloads/notebook.

Fred Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Český
Prístup Registrácia, zadarmo
Autor Nakladatelství Fraus, s. r. o.
Predmety Anglický jazyk, Biológia, Chémia, Dejepis, Dramatická výchova, Environmentálna výchova, Etická výchova, Francúzsky jazyk, Fyzika, Hudobná výchova, Informatika, Taliansky jazyk, Matematika, Mediálna výchova, Nemecký jazyk, Portugalský jazyk, Biológia, Ruský jazyk, Španielsky jazyk, Telesná výchova, Finančná gramotnosť, Občianska výchova, Výchova k zdraviu, Výtvarná výchova, Geografia

Multimediálne zvukové materiály, pracovné listy, univerzálne doplnkové materiály k učebniciam, tiež ide o nástroj na prípravu výučby (prezentácie) a komunikáciu so žiakmi s návodom pre učiteľov a žiakov.

Moderní dějiny Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania
Jazyk Český
Prístup Registrácia, zadarmo
Autor materiály vznikli v rámci projektu financovaného z ESF
Predmety Dejepis

Elearningová platforma pre učiteľov a žiakov, tematicky zoradené videonahrávky očitých svedectiev genocíd, umožňuje rozoberať svedectvá, dizajnovať vlastné aktivity.

Dějepis v 21.století Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania
Jazyk Český
Prístup Registrácia, zadarmo
Autor Ústav pro studium totalitních režimů
Predmety Dejepis

Audiovizuálne materiály a pramene, obsahovo zamerané na dejiny 20. storočia (napr. HistoryLab), výučbové aplikácie pre učiteľov (napr. HistoryLab umožňuje jednoducho zdieľať výsledky práce žiakov, poskytovať spätnú väzbu žiakom).

Badatelé.cz Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Český
Prístup Zadarmo
Autor TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.
Predmety Fyzika, Matematika, Prvouka, Prírodopis, Biológia, Chémia, Geografia

Návody na bádateľské učenie doma.

Red Monster Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Český
Prístup Aktuálne zadarmo
Autor Unicorn College s.r.o.
Predmety Prvouka, Vlastiveda, Fyzika, Občianska náuka, Dejepis, Biológia, Geografia

Vzdelávacie online kurzy.

Dejepis Inak Video

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský
Prístup Zadarmo
Autor Sandra Sviteková
Predmety Dejepis, Politológia, Filozofia

Videá zo spoločenských vied.

Easy Math :) Video

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup Zadarmo
Autor Ing. Marta Izsófová
Predmety Matematika

Vysvetľujúce videá.

Slavomír Tuleja Video

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský
Prístup Zadarmo
Autor Slavomír Tuleja
Predmety Fyzika

Vysvetľujúce videá .

Mathematicator Video

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Český
Prístup Zadarmo
Autor Marek Valášek
Predmety Matematika

Vysvetľujúce videá.

KidsCodr Video

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup Zadarmo
Autor Check IT s.r.o.
Predmety Informatika

Vzdelávacia platforma, ktorá ponúka kompletné návody zamerané na výučbu základných princípov programovania, tvorby algoritmov a herného dizajnu.

NEZkreslená věda Video

Úroveň vzdelávania
Jazyk Český
Prístup Zadarmo
Autor Akademie věd ČR
Predmety Biológia, Fyzika, Chémia, Dejepis

Animované vysvetľujúce videá.

Na ubrousek Video

Úroveň vzdelávania
Jazyk Český
Prístup Zadarmo
Predmety Matematika, Fyzika

Vysvetľujúce videá.

Jeden svět na školách Video

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Český
Prístup Zadarmo
Autor Člověk v tísni, o. p. s.
Predmety Dejepis, Náuka o spoločnosti

Audiovizuálne lekcie prostredníctvom dokumentárnych filmov a metodických materiálov, ktoré sú zamerané na aktuálne témy súčasného sveta a moderné československé dejiny.

Zmúdri Video

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup Zadarmo
Autor Zmudri, o.z.
Predmety Kritické myslenie, Finančná gramotnosť, Zvládanie stresu, Výber vysokej školy, Dejepis, Občianska náuka

Vysvetľujúce videá.

DIV Video

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Český
Prístup Zadarmo
Autor česká televízia
Predmety Dejepis, Umenie, Technika, Prírodoveda, Prírodné vedy, Spoločnosť, Umenie,ľudské telo a šport

populárnonáučné videá, ktoré pokrývajú rôzne oblasti poznania

Khanova škola Video

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Český
Prístup Zadarmo
Autor Khanova škola
Predmety Matematika, Fyzika, Chémia, Biológia, Ekonómia, Dejepis, Informatika, Dejiny umenia

Vzdelávací portál pre deti a dospelých, ktorý obsahuje výučbové videá.

E-učebnice Učebnice

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup Zadarmo
Autor Zelená pre budúcnosť
Schválenie MŠVVŠ SR Odporúčacia doložka
Predmety Biológia

E-learningové interaktívne učebnice biológie.

TAKTIK Učebnice

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup Registrácia, aktuálne zadarmo
Autor TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Schválenie MŠVVŠ SR Odporúčacia doložka
Predmety Anglický jazyk, Slovenský jazyk, Prvouka, Dejepis, Biológia, Chémia, Fyzika, Geografia

Interaktívne pracovné zošity.
Inštruktážne video

Učebnica ekonómie a podnikania Učebnice

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup Aktuálne zadarmo
Autor Junior Achievement Slovensko
Predmety Ekonómia a podnikanie

Online platforma, ktorá obsahuje učebné texty, testové a otvorené otázky a úlohy pre žiakov stredných škôl.

AITEC Učebnice

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup Zadarmo
Autor Vydavateľstvo AITEC, s. r. o.
Predmety Slovenský jazyk, Matematika, Informatická výchova, Prvouka, Prírodoveda, Vlastiveda

Učebnice a pracovné zošity.

Multimediálna učebnica fyziky Učebnice

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský
Prístup Registrácia, aktuálne zadarmo
Autor PaedDr. Jozef Beňuška, PhD.
Schválenie MŠVVŠ SR Odporúčacia doložka
Predmety Fyzika

Multimediálna učebnica, ktorá prostredníctvom prezentácií pokrýva kompletné učivo fyziky a obsahuje aj záverečné testy na zhrnutie učiva.

Biopedia Učebnice

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup Zadarmo
Autor Mgr. Peter Pančík, PhD.
Predmety Biológia

Učebné texty a testy.

Realisticky Učebnice

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Český
Prístup Zadarmo
Autor Martin Krynický
Predmety Matematika, Fyzika

Učebnice s lekciami a príkladmi.

EDIČNÝ PORTÁL - EAKTOVKA Učebnice

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský
Prístup K vybraným materiálom sa dostanete prostredníctvom Edičného portálu v časti eAktovka, po zadaní prístupového účtu.
Autor MŠVVŠ SR
Predmety Slovenský jazyk, Maďarský jazyk, Matematika, Prírodoveda, Biológia, Fyzika, Chémia, Dejepis, Geografia, Občianska náuka

MŠVVaŠ SR v spolupráci s vydavateľmi didaktických prostriedkov sprístupnilo elektronické verzie učebníc a metodických príručiek širokej verejnosti. Určené sú okrem učiteľov a žiakov aj rodičom žiakov pre možnosť domácej výučby.

K vybraným materiálom sa dostanete prostredníctvom Edičného portálu v časti eAktovka, po zadaní prístupového účtu:
Ak ste pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec, žiak alebo zákonný zástupca žiaka, napíšte nám a my Vám sprístupníme heslo.
Súbory PDF – sú sprístupnené po zadaní základného prihlásenia
Súbory PPDF – sú súbory, ktoré sú z dôvodu vyššej ochrany autorských práv otvárané cez aplikáciu Microsoft Azure Information Protection Viewer. (Pre prvotné prihlásenie a následné otvorenie šifrovaného dokumentu je potrebné zadať znovu prihlasovacie údaje).

E-ChemBook Učebnice

Úroveň vzdelávania
Jazyk Český
Prístup Zadarmo
Autor RNDr. Jan Břížďala
Predmety Chémia, Matematika pre štúdium fyzikálnej chémie

Učebné materiály a cvičenia .

E-test Testy

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský
Prístup Regitrácia (učiteľ, žiak)
Autor NÚCEM
Predmety Slovenský jazyk, Matematika, Chémia, Fyzika, Dejepis, Biológia, Občianska náuka, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Ruský jazyk

Hotové úlohy a testy z Banky úloh a testov a nástroj na tvorbu vlastných testov.

PHET Simulácie

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Český
Prístup Zadarmo
Autor University of Colorado
Predmety Fyzika, Chémia, Matematika, Biológia, Náuka o Zemi

Interaktívne simulácie.

SmartBooks Inteligentné učenie

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup V dobe karantény do 15.4. AKCIA, školy symbolické 1 € / 6 mesiacov / žiak, rodičia symbolické 1 € / 1 mesiac
Autor SmartBooks, a.s.
Predmety Všetky predmety

Učebný program, ktorý obsahuje stručné zhrnutia učiva, interaktívne úlohy, testy, diktáty, slepé mapy, cvičenia z chémie a cudzích jazykov. Žiakom poskytuje pri plnení úloh okamžitú spätnú väzbu o správnosti odpovedí a ponúka možnosť opätovného precvičenia.

Pinf Hry Hry

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský (český, maďarský, poľský, anglický, nemecký, španiesky, francúzsky, taliansky, ruský, portugalský, švédsky)
Prístup Základný prístup pre rodičov bezplatný, prémiový prístup pre rodičov bezplatne, pre prístup školy potrebné kontaktovať poskytovateľa
Autor Pinf s.r.o.
Predmety Čítanie, Písanie, Rozoznávanie farieb, Jemná motorika, Logické uvažovanie, Matematika

Didaktické hry, ktoré pomáhajú deťom s mentálnym postihnutím a špeciálnymi vzdelávacími potrebami (s autizmom, detskou mozgovou obrnou, Downovým syndrómom, poruchami učenia a ostatnými mozgovými disfunkciami) naučiť sa písať, čítať, logicky uvažovať, rozoznávať farby, precvičiť si slovnú zásobu, matematiku a ďalšie praktické zručnosti.

AlfBook Cvičenia, Testy

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup Fyzické osoby/rodičia/domácnosti počas karanténnych prázdnin – ZADARMO s kódom: UCIMESADOMA
škola: 1-ročný prístup pre všetkých žiakov a učiteľov – 299€
domácnosť: 1-ročný prístup – 50€
Autor PcProfi s.r.o.
Predmety Matematika, Prvouka, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Ruský jazyk, Náboženstvo, Slovenský jazyk, Prírodoveda, Vlastiveda, Biológia, Geografia, Dejepis, Fyzika, Chémia

Nástroj na overenie a upevnenie vedomostí z učiva základnej školy. Interaktívne cvičenia a úlohy sú prehľadne zoradené podľa ročníkov, predmetov a tematických celkov. Po registrácii sú k dispozícii výsledky, štatistiky a história riešení.

Vieme matiku Cvičenia, Hry

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský
Prístup Zadarmo
Autor Umíme - Mgr. Petr Jarušek, Ph. D.
Predmety Matematika

Online cvičebnica vytvorená v spolupráci s výskumnou skupinou Adaptive Learning na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity v Brne.

Vieme po slovensky Cvičenia, Hry

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup Zadarmo
Autor Umíme - Mgr. Petr Jarušek, Ph. D.
Predmety Slovenský jazyk

Online cvičebnica vytvorená v spolupráci s výskumnou skupinou Adaptive Learning na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity v Brne.

Vieme po anglicky Cvičenia, Hry

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský
Prístup Zadarmo
Autor Umíme - Mgr. Petr Jarušek, Ph. D.
Predmety Anglický jazyk

Online cvičebnica vytvorená v spolupráci s výskumnou skupinou Adaptive Learning na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity v Brne.

Vieme po nemecky Cvičenia, Hry

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský
Prístup Zadarmo
Autor Umíme - Mgr. Petr Jarušek, Ph. D.
Predmety Nemecký jazyk

Online cvičebnica vytvorená v spolupráci s výskumnou skupinou Adaptive Learning na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity v Brne.

Vieme programovať Cvičenia, Hry

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský
Prístup Zadarmo
Autor Umíme - Mgr. Petr Jarušek, Ph. D.
Predmety Informatika

Online cvičebnica vytvorená v spolupráci s výskumnou skupinou Adaptive Learning na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity v Brne.

Gramar.in Cvičenia, Hry

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský
Prístup Zadarmo
Autor Matika.in z.s.
Predmety Slovenský jazyk

Interaktívne úlohy a hry a metodické tipy pre učiteľov na prácu s celou triedou.

Matika.in Cvičenia, Hry

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup Zadarmo
Autor Matika.in z.s.
Predmety Matematika

Interaktívne úlohy a hry a metodické tipy pre učiteľov na prácu s celou triedou.

Zlatka.in Cvičenia, Hry

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský
Prístup Zadarmo
Autor Matika.in z.s.
Predmety Finančná gramotnosť

Interaktívne úlohy a hry a metodické tipy pre učiteľov na prácu s celou triedou.

Geograf.in Cvičenia, Hry

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup Zadarmo
Autor Matika.in z.s.
Predmety Geografia

Interaktívne úlohy a hry a metodické tipy pre učiteľov na prácu s celou triedou.

Včielka Cvičenia

Úroveň vzdelávania MŠ, ZŠ
Jazyk Slovenský
Prístup Registrácia, aktuálne zadarmo
Autor Levebee s.r.o.
Predmety Slovenský jazyk, Anglický jazyk, Španielsky jazyk

Zábavné cvičenia, ktoré vychádzajú z princípov, ktoré používajú špeciálni pedagógovia v poradniach.

Poznámka Promo kód UCIMESADOMA, 6 týždňov zadarmo

Interaktívne cvičenia zo SJ Cvičenia

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup Zadarmo
Autor Mgr. Juliana Kötelešová, Gymnázium Š. Moysesa Moldava nad Bodvou
Predmety Slovenský jazyk

Interaktívne cvičenia.

Príklady Cvičenia

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup Zadarmo
Autor Mgr. Roman Hesteric
Predmety Matematika, Fyzika, Chémia

Riešené príklady.

Techambition Cvičenia

Úroveň vzdelávania
Jazyk Český
Prístup 1 mesiac zadarmo
Predmety Matematika

Interaktívne lekcie využívajúce umelú inteligenciu.

Školákov Cvičenia

Úroveň vzdelávania
Jazyk Český
Prístup Zadarmo
Autor Mgr. Jana Zapletalová
Predmety Matematika, Prvouka, Vlastiveda, Anglický jazyk

Interaktívne cvičenia.

Škola s nadhledem Cvičenia

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Český
Prístup Aktuálne zadarmo
Autor Nakladatelství Fraus, s. r. o.
Predmety Anglický jazyk, Matematika, Prvouka, Prírodoveda, Dejepis, Fyzika, Chémia, Biológia, Geografia, Občianska náuka, Nemecký jazyk, Ruský jazyk, Francúzsky jazyk, Španielsky jazyk

Interaktívne cvičenia.

Mozgožrút Cvičenia

Jazyk Slovenský
Prístup Zadarmo
Autor Komensky s.r.o
Predmety Matematika, Slovenský jazyk, Anglický jazyk, Prírodoveda, Biológia

Aplikácia na smartfóny a tablety určená pre žiakov na precvičovanie učiva zábavnou formou, umožňuje súťažiť s inými žiakmi.

Stroj na jednotky Cvičenia

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup Zadarmo na 14 dni, za 10 eur na celý školský rok
Autor úlohy tvorili učitelia z praxe, učitelia so zborovňa.sk spolu s tvorcami učebných a vzdelávacích pomôcok vydavateľstva Taktik
Predmety Slovenský jazyk, Matematika, Anglický jazyk

Portál je určený žiakom na precvičovanie učiva, obsahuje 5000 úloh rôzneho typu, umožňuje absolvovať súťažné kolá a porovnať výsledky s ostatnými žiakmi.

Matika pro spolužáky Cvičenia

Úroveň vzdelávania
Jazyk Český
Prístup Zadarmo
Autor ProSpolužáky.cz s.r.o.
Predmety Matematika

Riešené príklady.

Chemie pro spolužáky Cvičenia

Úroveň vzdelávania
Jazyk Český
Prístup Zadarmo
Autor ProSpolužáky.cz s.r.o.
Predmety Chémia

Riešené príklady.

Matemág Aplikácia

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup Zadarmo
Autor Magic Education, s.r.o.
Predmety Matematika

Príbehová hra postavená na Hejného metóde.

WocaBee Aplikácia

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský
Prístup Aktuálne zadarmo
Autor WocaBee s. r. o.
Predmety Cudzie jazyky

Aplikácia na učenie sa slov z cudzích jazykov.

Audiokniha English B1 & B2 levels Audio

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup Aktuálne zadarmo
Autor Vydavateľstvo Počuj
Predmety Anglický jazyk

Nahrávky 25 maturitných tém z anglického jazyka nahovorené native speakrom.

Vĺčatá Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský
Prístup Zadarmo
Autor Mladý pes
Predmety Matematika, Dejepis, Anglický jazyk, Informatika, Geografia, Fyzika, Chémia, Prírodoveda, Biológia, Občianska výchova, Etická výchova, Telesná výchova, Financie a obchod, Estetika, Slovenský jazyk, Prvouka

Stránka, ktorá obsahuje dostupné študijné materiály, vzdelávacie videá, ale aj jednoduchú navigáciu na články, odporúčania a recenzie hier, ktoré sa týkajú daného predmetu.

Reading is fun Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup Zadarmo
Autor Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Predmety Anglický jazyk

Stránka na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti v anglickom jazyku na úrovni primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania, kde sa nachádza niekoľko autorských kníh v anglickom jazyku spolu s metodickými usmerneniami pre učiteľov a tipmi na online čítanie v cudzom jazyku.

Zavretá škola Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania MŠ, ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský
Prístup Zadarmo
Autor Miroslav Sopko
Predmety Slovenský jazyk, Výtvarná výchova, Pracovné vyučovanie, Matematika, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Prvouka, Prírodoveda, Vlativeda, Hudobná výchova, Informatika, Fyzika, Chémia, Biológia, Geografia, Občianska náuka, Dejepis, Technická výchova, Ekonomika, Umenie a kultúra

Stránka, ktorá obsahuje nápady, informácie, videá a linky pre žiakov, rodičov a učiteľov.

STO INŠPIRÁCIÍ na opakovanie pre 1. a 2. ročník Cvičenia

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup Aktuálne zadarmo
Autor INFRA Slovakia, s.r.o.
Predmety Slovenský jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Prírodoveda, Vlastiveda

Kniha v PDF formáte s viac ako 100 cvičeniami a pracovnými listami na rôzne vyučovacie predmety s komiksovými ilustráciami.

STO INŠPIRÁCIÍ na opakovanie pre 3. a 4. ročník Cvičenia

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup Aktuálne zadarmo
Autor INFRA Slovakia, s.r.o.
Predmety Slovenský jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Prírodoveda, Vlastiveda

Kniha v PDF formáte s viac ako 100 cvičeniami a pracovnými listami na rôzne vyučovacie predmety s komiksovými ilustráciami.

Informatické myšlení Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania
Jazyk Český
Prístup zadarmo
Autor Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Predmety Informatika

Portál pre žiakov a rodičov, ktorý obsahuje online kurzy, učebné materiály, metodiku, pracovné listy, cvičenia, hry

Globálne vzdelávanie Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský
Prístup zadarmo
Autor Človek v ohrození, PDCS, CEEV Živica, Univerzita Matej Bela
Predmety Matematika, Geografia, Biológia, Dejepis, Hudobná výchova, Občianska náuka, Výtvarná výchova, Globálne vzdelávanie

Vzdelávacie materiály o globálnom vyučovaní v rôznych predmetoch pre pedagógov a odborný personál, na učenie v prostredí, kde sú celé triedne kolektívy

Dobré nápady Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania MŠ, ZŠ
Jazyk Slovenský
Prístup zadarmo
Autor Dobré Nápady
Predmety Slovenský jazyk, Matematika, Výtvarná výchova

Portál pre žiakov a rodičov, ktorý obsahuje učebné materiály, cvičenia, hry

Veselá reklama Cvičenia

Úroveň vzdelávania MŠ, ZŠ
Jazyk Slovenský
Prístup zadarmo
Autor Miroslav Obermajer – VESELÁ REKLAMA
Predmety Matematika, Grafomotorika

Úlohy na vytlačenie

Písomka Cvičenia

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský
Prístup zadarmo
Autor Educlio
Predmety Všetky predmety

Platforma pre učiteľov na elektronické vyhľadanie, vytváranie testov, testovanie a žiakov a následnú spätnú väzbu pomocou tabletov, mobilov alebo počítačov

Goblmat Cvičenia

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup zadarmo
Autor RNDr. Michal GÖBL, Ing. Anna GÖBLOVÁ
Predmety Matematika

Online úlohy z matematiky

Učenie nás baví Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský
Prístup za poplatok
Autor Učenie nás baví
Predmety Všetky predmety

Portál pre učiteľov, žiakov a rodičov, ktorý obsahuje učebné materiály, aktivity, metodiky

Corinth - 3D pomôcky Simulácie

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Český
Prístup aktuálne zadarmo
Autor Corinth
Predmety Bioĺógia, Chémia, Fyzika, Geológia, Matematika, Dejepis

3D modely a simulácie

ČSOB - vzdelávanie Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský
Prístup zadarmo
Autor ČSOB
Predmety Občianska náuka, Finančná gramotnosť

Projekt je primárne určený ako pomôcka a inšpirácia pre učiteľov Občianskej náuky 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázia s osemročným štúdiom

SNP učebňa Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský
Prístup zadarmo
Autor Vzdelávacie centrum Múzea SNP
Predmety Dejepis

Online lekcie

Kvízy Cvičenia

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský
Prístup zadarmo
Autor kvizy.eu
Predmety Všetky predmety

Vedomostné kvízy, testy a online vzdelávanie

Zastavme korupciu - Online zadania pre učiteľov Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup zadarmo
Autor Nadácia Zastavme korupciu
Predmety Občianska náuka, Etická výchova

Online zadania pre učiteľov občianky a etiky s dôrazom na čestnosť a férovosť

Visual reading Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania MŠ, ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský
Prístup zadarmo
Autor Visual reading
Predmety Slovenský jazyk

Výučba čítania a rozvoj reči pre deti a dospelých s postihnutím

dailyautomation - tvoje vedomosti Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup zadarmo
Autor dailyautomation
Predmety Mechanika

Vysvetľujúce videá a texty

Krátke metodické inšpirácie Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania MŠ, ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský
Prístup zadarmo
Autor MPC
Predmety Všetky predmety

Krátke metodické inšpirácie

Eduskills Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania ŽS, SŠ
Jazyk Slovenský
Prístup zadarmo
Autor Eduskills
Predmety Občianska náuka, Etická výchova, Náboženská výchova, Biológia, Geografia, Dejepis, Mediálna výchova

Platforma pre učiteľov s učebnými materiálmi a metodikami

GalaxyCodr Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup zadarmo
Autor GalaxyCodr
Predmety Informatika

Jednoduchý a intuitívny nástroj na výučbu algoritmov a základných princípov programovania, ktorý zahŕňa metodiku a manažment tried

Testokazi Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup zadarmo
Autor Mgr. Vladimír Kázik
Predmety Matematika, Fyzika, Geografia

Riešené príklady, testy, hry, videá

Online maturita Video

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup za poplatok
Autor Edukka s.r.o.
Predmety Všetky predmety

kompletné lekcie stredoškolského učiva 12. maturitných predmetov prezentovaných stredoškolskými profesormi.

Rande s fyzikou Video

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský
Prístup zadarmo
Autor Česká televize
Predmety Fyzika

Vysvetľujúce videá.

Fyzika v škole Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský
Prístup zadarmo
Autor RNDr. Vladimír Vaščák
Predmety Fyzika

Simulácie a animované fenomény fyziky

Gramatika Aplikácia

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský
Prístup Časť zadarmo, časť za poplatok
Autor European Partner, s.r.o.
Predmety Slovenský jazyk

Online úlohy z gramatiky

UMB - otestuj sa z chémie Cvičenia

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup zadarmo
Autor Univerzita Mateja Bela
Predmety Chémia

Online úlohy z chémie

Online učebnica informatiky Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup zadarmo
Autor Akadémia Alexandra
Predmety Informatika

Digitálne učebnice a metodiky, kurzy pre učiteľov

Nadané dieťa Testy

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup zadarmo
Autor Rozumieme nadaným
Predmety Matematika, Slovenský jazyk

Testy logických súťaží pre nadané deti

Delmat Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania MŠ, ZŠ
Jazyk Slovenský
Prístup zadarmo
Autor PdF UK v Bratislave
Predmety Matematika

Portál pre učiteľov, žiakov a rodičov s interaktívnymi matematickými materiálmi (hrami)

Pohodová matematika Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský
Prístup zadarmo
Autor Ing. Rudolf Zrebný
Predmety Matematika

úlohy

Pohodová informatika Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský
Prístup zadarmo
Autor Ing. Rudolf Zrebný
Predmety Informatika

úlohy

Web umenia Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský
Prístup zadarmo
Autor lab.SNG
Predmety Výtvarná výchova

Online galéria

Hackmath Cvičenia

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup zadarmo
Autor HackMath.net
Predmety Matematika

Online úlohy z matematiky

AITEC knižnica Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský, Maďarský
Prístup aktuálne zadarmo
Autor AITEC vydavateľstvo
Predmety Všetky predmety

elektronické listovania titulmi doplnené pri každej strane o metodické komentáre, návrhy príprav, vzorové riešenia, obrazové prílohy, didaktické hr

Encyklopédia poznania Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup zadarmo
Autor Encyklopédia poznania
Predmety Všetky predmety

Encyklopédia, Testy

NEXTECH Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský
Prístup zadarmo
Autor PC Revue
Predmety Informatika

Prednášky

JA Slovensko Učebnice

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský
Prístup aktuálne zadarmo
Autor Junior Achievement Slovensko
Predmety Ekonómia, Finančná gramotnosť

učebnice, pracovné listy, metodiky

Naše detičky Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania MŠ, ZŠ
Jazyk Slovenský
Prístup Časť zadarmo, časť za poplatok
Autor nasedeticky.sk
Predmety Matematika, Slovenský jazyk, Anglický jazyk

Portál pre učiteľov, ktorý obsahuje knižnicu rozličných vzdelávacích materiálov (metodiky, cvičenia, hry).

Test park - matematika Cvičenia

Úroveň vzdelávania
Jazyk Český
Prístup zadarmo
Autor Testpark.cz
Predmety Matematika

Online úlohy z matematiky

DETSKÁ UNIVERZITA KOMENSKÉHO prednášky

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup zadarmo
Autor Univerzita Komenského
Predmety Biológia, Občianska náuka, Dejepis, Chémia, Matematika, Umenie, Telesná výchova

Set 44 online prednášok pre všetky ročníky ZŠ

Naša geografia Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup zadarmo
Predmety Geografia

Metodický portál, ktorý obsahuje vzdelávacie materiály a metodiky pre učiteľov (prezentácie, videá, kvízy, pracovné listy).

Zelené budovy Učebnice

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup zadarmo
Autor EUROARCH
Predmety Enviromentálna výchova

E-kniha je určená pre učiteľov základných škôl ako učebná pomôcka pre predmet Environmentálna výchova

ABCguru Aplikácia

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup aktuálne zadarmo
Autor ABCedu, a.s.
Predmety Matematika

Doplnková aplikácia pre produkt autokorektívne KARTIČKY z matematiky

Písaná abeceda Aplikácia

Úroveň vzdelávania ZŠ, MŠ
Jazyk Slovenský
Prístup zadarmo
Autor wesoft.sk
Predmety Slovenský jazyk

aplikácia na interaktívnu výučbu čítania a písania abecedy

EXPOL pedagogika Učebnice

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský, Maďarský
Prístup Registrácia
Autor EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.
Predmety Všetky predmety

učebnice, pracovné listy, metodiky

Raabe Učebnice

Úroveň vzdelávania ZŠ, MŠ, SŠ, ZUŠ
Jazyk Slovenský
Prístup za poplatok
Autor Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
Predmety Biológia, Fyzika, Technika

Elektronické učebnice

Školský portál Vzdelávacie materiály

Úroveň vzdelávania MŠ, ZŠ
Jazyk Slovenský
Prístup Časť zadarmo, časť za poplatok
Autor Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
Predmety Slovenský jazyk, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Prírodoveda, Matematika, Fyzika, Biológia

Portál pre učiteľov, ktorý obsahuje knižnicu rozličných vzdelávacích materiálov (metodiky, cvičenia, hry).

Gabriela Kiššová Video

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup zadarmo
Autor Gabriela Kiššová
Predmety Slovenský jazyk

Vysvetľujúce videá

ČT edu video

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk český
Prístup zadarmo
Predmety Cudzí jazyk, Prvouka, Prírodoveda, Vlastiveda, Výchova k zdraviu, Dejepis, Environmentálna výchova, Fyzika, Chémia, Biológia, Geografia, Náuka o spoločnosti

3 000 vzdelávacích videí z programov Českej televízie

Slavné dny video

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk český
Prístup zadarmo
Autor Slavné dny internetové televize Stream.cz
Predmety dejepis

Videá s popismi udalostí a metodikami.

Ekonómia na doma Učebnice

Úroveň vzdelávania
Jazyk Slovenský
Prístup Zadarmo
Autor INESS
Schválenie MŠVVŠ SR Odporúčacia doložka
Predmety Ekonómia, Ekonómia a podnikanie, Človek a spoločnosť, Finančná gramotnosť, Náuka o spoločnosti, Občianska náuka, Občianska výchova

Učebné materiály z učebnice Ekonómia v 31 hodinách, testy pre zaregistrovaných užívateľov.

MaTYkár Video

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský
Prístup Zadarmo
Autor Tomáš Mikulovský
Predmety Matematika

Výučbové videá

Slovakiana Video

Úroveň vzdelávania ZŠ, SŠ
Jazyk Slovenský
Prístup Zadarmo
Autor Národné osvetové centrum
Predmety Dejepis, Výtvarná výchova, Dejiny umenia, Umenie

Náučné videá a 3D animácie

Partneri