Učíme na diaľku

Učko – príbeh jednej malej veľkej aplikácie

18.10.2021|Projektový tím ŠPÚ

18.10.2021 Prepojiť prax a vzdelávanie, zároveň vytvoriť digitálny produkt, ktorý pomôže učiteľom v pandemickom období, to bola prvotná myšlienka spolupráce Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) a Digital League ...

Uvedený článok je súčasťou odborno-metodického časopisu pre školy a školské zariadenia Pedagogické rozhľady, ktorý vydáva Metodicko-pedagogické centrum Bratislava.

Vzdelávanie a sebarozvoj by mali byť samozrejmou súčasťou našich profesionálnych aj osobných životov. Ideálne je, ak nadobudnuté znalosti či zručnosti vieme hneď v praxi aj aplikovať. Prepojiť prax a vzdelávanie, zároveň vytvoriť digitálny produkt, ktorý pomôže učiteľom v pandemickom období, to bola prvotná myšlienka spolupráce Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) a Digital League, občianskym združením, ktoré ponúka priestor k praktickému vzdelávaniu, zdieľaniu skúsenosti a vytváraniu inovatívnych digitálnych produktov.

Štátny pedagogický ústav prostredníctvom webovej stránky www.ucimenadialku.sk informuje verejnosť o aktuálnych rozhodnutiach, usmerneniach počas pandemickej situácie spôsobenej ochorením COVID-19. Od marca 2020 prešlo slovenské školstvo na dištančné vzdelávanie. Tento nový, neznámy model prinášal nové situácie a veľa nejasností a otázok nielen pre učiteľov, no aj pre žiakov a ich rodičov. Vznikla potreba vyvinúť inovatívne moderné riešenie, ktoré bude účastníkom vzdelávania nápomocné.

Prieskumom aktuálnej situácie tím Digital League zistil, že učitelia potrebujú relevantný zdroj, z ktorého môžu čerpať zaručené informácie k aktuálnym rozhodnutiam, usmerneniam ale aj informáciám o aktuálnych alebo pripravovaných školeniach či webinároch. Cieľom mobilnej aplikácie preto bolo podporiť učiteľov v kritických obdobiach v čase pandémie, zjednodušiť im prístup k informáciám a sprostredkovať im ich rýchlo, efektívne.

Práce na projekte vývinu aplikácie začali v septembri 2020, keď tím Digital League absolvoval úvodné workshopy s odborníkmi. Tie ponúkli pohľad na to, ako postupovať a čo všetko zvažovať pri vývoji digitálneho produktu s ohľadom na kontext koncového užívateľa – učiteľa/učiteľku. Každé dva týždne tím Digital League predstavil zástupcom ŠPÚ dosiahnutý progres, boli prediskutované výzvy, ktorým tím čelil a zároveň získal okamžitú spätnú väzbu od ŠPÚ, čo výrazne pomáhalo správnemu smerovaniu pri ďalšej práci.

Výsledkom spolupráce tímu Digital League a ŠPÚ je vytvorenie bezplatnej mobilnej aplikácie. Jej cieľom je pomáhať pedagogickej komunite orientovať sa v uverejňovaných rozhodnutiach či usmerneniach a sprostredkovať informácie o plánovaných, ako aj realizovaných webinároch a ďalších podporných nástrojoch. Aplikácia je priamo prepojená s portálom Učíme na diaľku, ktorý slúži ako nástroj oficiálnej komunikácie ministerstva školstva, a podpory pre učiteľov, riaditeľov, zriaďovateľov a ďalších pedagogických aj odborných zamestnancov počas pandemickej situácie. Pri prvotnom vstupe do aplikácie užívateľ definuje obsah, o ktorý má záujem. Prostredníctvom push notifikácií používateľ získava okamžitý prístup k najnovšej informácii, ktorú zverejní ŠPÚ na portáli www.ucimenadialku.sk. Vďaka takto personalizovanému obsahu je používateľ okamžite informovaný o novinkách, usmerneniach, vyhláškach, webinároch a zdrojoch z oblastí, ktorým sa venuje. Aplikácia ponúka možnosť priameho prihlasovania sa na webináre a zhliadnutie realizovaných webinárov. Užívateľ získava prístup k často kladeným otázkam a môže položiť novú otázku. Môže tiež vyjadriť svoj názor v anketách od ŠPÚ. Aplikácia je zdarma k dispozícii na stiahnutie v Apple Store a Google Play. Po vyplnení základných údajov bude Učko užívateľovi zobrazovať najrelevantnejšie informácie vzhľadom na región, v ktorom sa nachádza, či typ školského zariadenia, v ktorom pôsobí. Názov aplikácie nadväzuje začiatočným písmenom na názov portálu Učíme na diaľku a zároveň definuje cieľovú skupinu, ktorej je aplikácia primárne určená.

Prajeme vám pohodlné užívanie aplikácie.

Zdroj: Projektový tím ŠPÚ, Bratislava. 2021. Komplexná podpora pre pedagogických a odborných zamestnancov počas krízovej a post-krízovej situácie, súvisiacej s prerušením vyučovania v školách. In Pedagogické rozhľady. ISSN 1335-0404, 2021, roč. 30, č. 6, s 42 – 47.