Učíme na diaľku

Zimné vysielanie 2021

Matematika 7/2021

24.2.2021

Téma: Geometria - určovanie polohy geometrických útvarov v priestore (manipulatívne činnosti s kockami), umiestniť ich podľa pokynov - vpravo, vľavo, hore, dole, nad, pod, do, na, pred, za, vedľa, medzi, vpredu, vzadu. Zmenšovanie a zväčšovanie rovinných útvarov v štvorcovej sieti - štvorec a obdĺžnik.

Archív RTVS

Pracovné listy:

Pomôcky: štvorčekový papier, kocky, ceruzky, papier A4

Matematika 6/2021

17.2.2021

Téma: Tabuľka - orientácia v tabuľke, identifikovať riadok, stĺpec, údaj, doplniť údaje do tabuľky.
Tabuľka a Sudoku - práca s tabuľkou, doplniť do tabuľky chýbajúce údaje, doplniť chýbajúce čísla podľa logického usporiadania.

Archív RTVS

Pracovné listy:

Pomôcky: papier, pero, tvrdý papier, nožnice, pravítko, ceruzka, šachovnica

Výzva: Vyfarbite v stovkovej tabuľke násobky čísla 7, teda každé siedme číslo. Aký vzor vznikne?

Matematika 5/2021

10.2.2021

Téma: Radové číslovky - číselné rady so základnými i radovými číslovkami, vzostupný/zostupný číselný rad, pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, za, hneď pred/za, predposledný, posledný, nasledujúci, predchádzajúci. Násobenie a delenie v obore násobilky - v číselnom rade určiť násobky čísla 2, 3, 4, 5 a aj 6.

Archív RTVS

Pracovné listy:

Pomôcky: papier, farbičky, nožnice, figúrky, prípadne čierne fazule a kocky cukru

Výzva: Urob si z geometrických útvarov erb, ktorý ťa vystihuje.

Matematika 4/2021

3.2.2021

Téma: Nerovnice - manipulatívne činnosti s centami - porovnávanie o koľko viac/menej - zápis pomocou relačných znakov. Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie - porovnávanie koľkokrát viac/menej - práca s centami. Peniaze, finančná gramotnosť.

Archív RTVS

Pracovné listy na stiahnutie:

Pomôcky: papier, pero, lepidlo, nožnice, mince

Výzva: Nájdi mince, ktoré boli vyrazené v tom istom roku, ako si sa narodil. Odfoť nám ich a spočítaj hodnotu, ktorú predstavujú.

Matematika 3/2021

27.1.2021

Téma: Kvantifikované výroky - manipulatívne činnosti s geometrickými útvarmi ako trojuholník, kruh, štvorec, obdĺžnik. Geometria - násobok dĺžok úsečiek - určiť násobok dĺžky úsečky ako strany trojuholníka, štvorca, obdĺžnika.

Archív RTVS

Pracovné listy na stiahnutie:

Výzva: Vyrobte si menovku z obrázkov na začiatočné písmená svojho mena a odfoťte nám ju.

Pomôcky: špajdle, plastelína, pravítko, papiere, farbičky

Matematika 2/2021

20.1.2021

Geometria - osová súmernosť - manipulatívne činnosti s osovo súmernými obrázkami a osovo súmernými útvarmi.
Meranie úsečiek a jednotky dĺžky (kruh, štvorec, obdĺžnik).

Archív RTVS

Pracovné listy na stiahnutie:

Výzva: Odfoť alebo nakresli čo najviac osovo súmerných vecí, ktoré si našiel doma.

Pomôcky, ktoré si majú pripraviť rodičia, učitelia a/alebo deti: papier (výkres), vodové alebo temperové farby, štetec, papiere, ceruzky, farbičky, špagát (šnúrka), vystrihnuté geometrické tvary z papiera (štvorec, obdĺžnik, kruh, lichobežník, trojuholník - rôzne tvary), labyrint písmen (zverejnený v prílohe)

Matematika 1/2021

13.1.2021

Čas
Čísla do 10 (manipulatívne činnosti s časovými objektami) - sčítanie a odčítanie do 10, rozklad čísla 10, porovnávanie, slovné úlohy.
Aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v čase.

Archív RTVS

Pracovné listy na stiahnutie:

Výzva: Na kalkulačke napíšte slovo (číslami) a pošlite nám fotku.


Jesenné vysielanie 2020

Matematika 6

16.12.2020

Čísla do 10 (manipulatívne činnosti s vianočnými objektmi) - sčítanie a odčítanie do 9, rozklad čísla 9, porovnávanie, slovné úlohy. Geometria (manipulatívne činnosti s kockami ako vianočnými darčekmi) - identifikovať vrchol, hranu, stenu kocky, postaviť rôzne stavby z kociek.

Archív RTVS

Pracovné listy na stiahnutie:

Matematika 5

9.12.2020

Postupnosti (manipulatívne činnosti so znakmi, symbolmi, číslami a obrázkami) - identifikovanie pravidla vytvorenia postupnosti, správne doplnenie postupnosti.

Archív RTVS

Pracovné listy na stiahnutie:

Výzva: Urobte postupnosť, odfoťte a pošlite nám.

Matematika 4

02.12.2020

Čísla do 10 (manipulatívne činnosti s peniazmi) - slovné úlohy na sčítanie a odčítanie do 7. Násobenie a delenie 0 - 5 (manipulatívne činnosti s peniazmi) - slovné úlohy na násobenie a delenie 0 - 5.

Archív RTVS

Pracovné listy na stiahnutie

Výzva: Ako môžeme v krajine Biland zaplatiť sumy od jedného A-groša po 10 A-grošov?

Matematika 3

25.11.2020

Čísla do 10 (manipulačné činnosti s predmetmi, znakmi, symbolmi) - rôzne spôsoby usporiadania 7 predmetov, znakov, symbolov. Násobenie a delenie 0 - 5 (manipulačné činnosti so štvorcami) - násobenie a delenie 5 s využitím štvorcovej siete, pravdivé a nepravdivé tvrdenie týkajúce sa násobkov 5.

Archív RTVS

Pracovné listy na stiahnutie

Výzva pre deti: Hádžte dvoma hracími kockami a zakaždým vypočítajte súčet čísel, ktoré padli. Urobte 20 pokusov a pošlite nám výsledkovú tabuľku.

Matematika 2

18.11.2020

Pipi Dlhá Pančucha. Geometria - rovinné útvary, trojuholník, štvorec, obdĺžnik, mnohouholníky, telesá.

Archív RTVS

Pracovné listy na stiahnutie

Výzva pre deti: Odmerajte svoju výšku v nejakej historickej jednotke dĺžky (palec, lakeť, piaď alebo inej), nakreslite seba a počet jednotiek, ktoré ste namerali.

Matematika

11.11.2020

Čísla do 10 (manipulačné činnosti s obrázkami rovinných útvarov) - sčítanie a odčítanie do 6, rozklad čísla 6, porovnávanie. Násobenie a delenie 0 - 5 (manipulačné činnosti s obrázkami rovinných útvarov) - násobenie a delenie 4.

Archív RTVS

Pracovné listy na stiahnutie

Výzva pre deti: Vytvor si svoj štorčekový obrázok a napíš, ako by si čo najšikovnejšie vypočítal, z koľkých štvorcov je vytvorený.