Učíme na diaľku

Posilnenie personálnych kapacít na zabezpečenie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách

V dôsledku zavedenia možnosti prezenčného vzdelávania v malých skupinách pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu môžu základným a stredným školám vznikať zvýšené nároky na personálne zabezpečenie, ktoré presahujú ich aktuálne možnosti a kapacity.

Naplnenie týchto nárokov je podporené možnosťou získania finančných prostriedkov nad rámec pridelených normatívnych finančných prostriedkov na náhradné personálne zabezpečenie výchovy a vzdelávania formou prijatia zamestnancov na dohodou o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti. Finančné zdroje na takéhoto zamestnanca školy (učiteľa) môžu byť poskytnuté Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom tzv. dohodovacieho konania.

Tento formulár slúži na zadanie konkrétneho dopytu na posilnenie personálnych kapacít. Zadané údaje budú:

  • zverejnené na portáli Učíme na diaľku ako ponuka pracovnej príležitosti na konkrétnu pozíciu na základnej alebo strednej škole, ktorá môže pomôcť prepojiť uchádzačov a žiadateľa;
  • poskytnuté vysokým školám, s ktorými má Štátny pedagogický ústav uzatvorené memorandum o spolupráci a ktoré môžu s ponukou priamo osloviť svojich študentov učiteľských programov.

Škola alebo zriaďovateľ vyplnia formulár osobitne pre každú pracovnú pozíciu, ktorú potrebujú dočasne obsadiť.

Údaje o škole

Riaditeľ školy

Kontaktná osoba

Pozícia