Učíme na diaľku

Obsah a organizácia vzdelávania

Aktualizované k 26.11.2020

Rozhodnutia ministra školstva (aktualizované 12.11.2020)

Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“ (aktualizované 8.10.2020 po druhom kole testovania)

Na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020.

Školy by mali v rámci možností zabezpečiť plynulú prevádzku, a to nielen v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj školských klubov detí, v ktorých je možné využiť voľné personálne kapacity (pedagogickí či odborní zamestnanci, prípadne je možné využiť personálne kapacity pedagógov, ktorí nevykonávajú dištančné vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií.

Usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z druhého kola celoplošného testovania (8. 11. 2020) - TESTOVANÉ OKRESY

Usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z druhého kola celoplošného testovania (8. 11. 2020) - NETESTOVANÉ OKRESY

Usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ (1. 11. 2020)

Manuály pre školy a školské zariadenia

Cieľom dokumentov je stanoviť základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.

Upravujú iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú upravené nad rámec od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. Manuály sú zostavené pre jednotlivé kategórie škôl a školských zariadení.

Metodické usmernenie k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ (NOVÉ)

V školskom roku 2020/2021 sa uplatňujú diferencovanejšie pravidlá na zabezpečenie vyučovania počas pandemického obdobia. Tieto pravidlá sú viazané na takzvaný semafor, ktorý určuje rozhodnutia o prevádzke škôl a školských zariadení vo vzťahu k zabezpečovaniu výchovy a vzdelávania a ich dostupnosti pre všetkých žiakov. Pravidlá sú zhrnuté v manuáloch pre základné školy, špeciálne základné školy a školské zariadenia, ktoré vydalo a pravidelne aktualizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zároveň sa prevádzka ZŠ riadi podľa aktuálnych rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu, ktoré nadväzujú na uznesenia vlády SR. Štátny pedagogický ústav pripravil metodické usmernenie k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách a v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami platné od 16.11.2020. V prípade, že dôjde k úprave záväzných rozhodnutí či uznesení, budú aktualizované aj metodické usmernenia.

10 krokov ako zvládnuť prechod na dištančné vzdelávanie

Manuál v podobe štruktúrovaného zoznamu otázok, možných odpovedí a príkladov riešení, ktoré môže škola použiť pri príprave svojho vlastného plánu.

Ďalšou pomocou pre školy sú materiály vytvorené v Národnom projekte IT akadémia – Vzdelávanie pre 21.storočie, týkajúce sa podpory on-line vzdelávania a jeho úspěšného zvládnutia.

Materiály sú zverejnené na webovej stránke http://itakademia.sk/sme-pripraveni-na-novy-skolsky-rok/. Zároveň IT akadémia na stránke národného projektu realizuje webináre na podporu dištančného vzdelávania http://itakademia.sk/webinare/.

Často kladené otázky o aktuálnej situácii