Učíme na diaľku

Webináre

Preverovanie poznatkov cez internet 20.1.2021, Vlavici s.r.o.

materská škola
špeciálna materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
vysoká škola
hodnotenie
podporné nástroje online výučby
učitelia
riaditelia
pedagogickí asistenti
vychovávatelia
odborní zamestnanci

Naši učitelia získavajú v súčasnom období prvé skúsenosti s online vzdelávaním. Určite aj sami prichádzajú na to, že v tomto prostredí je jednoduchšie overovať explicitné vedomosti ako tacitné. Počas webinára sa budeme venovať typickým spôsobom overovania explicitných aj tacitných vedomostí v online prostredí. V sérii príkladov poskytneme návody na to, ako vypracovať postupy, ktorými preveríme reálne poznatky žiakov cez internet a minimalizujeme šance na podvádzanie.

Ako na polročné hodnotenie 21.1.2021, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
hodnotenie
učitelia
webinár ŠPÚ

Štátny pedagogický ústav by Vám rád poskytol metodickú podporu k blížiacemu sa polročnému hodnoteniu. Pýtajte sa na všetko, čo Vás zaujíma. Otázky môžete písať do registračného formulára k webináru. Odpovedať bude Petra Fridrichová, skúsená vysokoškolská pedagogička a vedúca sekcie didaktiky vzdelávacích oblastí na ŠPÚ.

Použi hlavu! 21.1.2021, IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

základná škola (2.stupeň)
základná umelecká škola
stredná škola
centrum voľného času
podporné nástroje online výučby
učitelia
riaditelia
pedagogickí asistenti
vychovávatelia
odborní zamestnanci
žiaci stredných škôl
študenti vysokých škôl
rodičia

Aké sú znaky podozrivej správy? Ako si overiť dôveryhodnosť informačného zdroja? Čo robiť, aby som sa nestal obeťou dezinformácií, hoaxov a konšpirácií? Do vôd kritického myslenia sa spolu ponoríme na online vzdelávaní s názvom Použi hlavu! - kritické myslenie v každodennom živote.

Možnosti intervencie u detí s problémovým správaním 21.1.2021, Vlavici s.r.o.

materská škola
špeciálna materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
riaditelia
pedagogickí asistenti
vychovávatelia

V pedagogickej praxi sa učitelia čoraz častejšie stretávajú so žiakmi nie len s VPU ale aj so špecifickými poruchami správania, ADHD a podobne. V našom webinári si stručne prejdeme teóriou a terminológiou problémového správania a príčinám jeho vzniku. Zameriame sa na vzťah pedagóga s „problémovým“ žiakom. Najdôležitejšou časťou webinára bude pedagogická intervencia a praktické ukážky.

Problémové správanie detí a žiakov - predchádzanie šikanovaniu 22.1.2021, DP MPC Trenčín

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
iné
učitelia
pedagogickí asistenti
vychovávatelia

Webinár je určený pre pedagogických zamestnancov, ktorí majú záujem o vytváranie a podporu bezpečného a neohrozujúceho školského prostredia.

Káva riaditeľov - Ako viesť školu, kde sú všetci v pohode 22.1.2021, ŠPÚ

podpora pedagogických a odborných zamestnancov
krízový manažment
materská škola
špeciálna materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
webinár ŠPÚ

Pozývame Vás na prvú tohtoročnú Kávu riaditeľov. Vypiť si ju spolu s nami príde Marek Madro - psychológ a programový riaditeľ Internetovej poradne pre mladých IPčko. Spolu sa pozrieme na to ako: vytvárať podporné prostredie pre kolegov a zároveň nevyhorieť, nastaviť kultúru, kde vzťahy sú rovnako dôležité ako výsledky, sa nezblázniť z online porád a fyzickej neprítomnosti v školách a zborovniach.

Tvorba bodovaných zadaní v programe PacketTracer pomocou rozšírenia Activity Wizard, best practice. 26.1.2021, NP IT Akadémia

stredná škola
podporné nástroje online výučby
učitelia

Tvorba bodovaných zadaní v programe PT nie je úplne triviálna, a je dobré sa inšpirovať príkladmi dobrej praxe, ktoré sa budeme snažiť na tomto webinári poskytnúť, a ukázať efektívnu metodiku pre tvorbu takýchto zadaní.

IKT nástroje a hry podporujúce motiváciu žiakov 27.1.2021, Vlavici s.r.o.

materská škola
špeciálna materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
základná umelecká škola
stredná škola
podporné nástroje online výučby
učitelia
riaditelia
pedagogickí asistenti
vychovávatelia
odborní zamestnanci

Praktické využívanie IKT je dlhodobým trendom v našej spoločnosti. Cieľom webinára je zamerať sa na možnosť používania informačno-komunikačných technológii vo výchovno-vzdelávacom procese na všetkých stupňoch škôl. Webinár je zameraný na tvorbu Kahoot kvízov, Quizzis, a ich efektívne využitie v praxi.

Práca s rozmanitosťou v triede 27.1.2021, Centrum Inkluzívneho Vzdelávania

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
učitelia
pedagogickí asistenti
vychovávatelia
odborní zamestnanci

Budeme sa venovať 4 základným otázkam, ktoré pomáhajú vytvárať priestor v triede pre každého žiaka a zároveň zabraňujú vzniku šikany: 1. Ako posilniť sebavedomie dieťaťa vo vzťahu k jeho vlastnej identite a identite jeho blízkych. 2. Ako umožniť deťom zažiť rozmanitosť. 3. Ako podnietiť kritické myslenie voči predsudkom, jednostrannosti a diskriminácii. 4. Ako podporiť deti, aby vystupovali proti predsudkom a diskriminácii.

Nenásilná komunikácia I. 27.1.2021, Centrum Inkluzívneho Vzdelávania

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
podpora detí s rozmanitými potrebami
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
riaditelia
pedagogickí asistenti
odborní zamestnanci

Ako lepšie porozumieť v konfliktoch sebe i druhým? Ako to využiť v školskom prostredí? Ako riešiť konflikty medzi žiakmi bez násilných prvkov? A ako zlepšiť a zefektívniť komunikáciu v medziľudských vzťahoch všeobecne, ale aj špecificky medzi pedagogickými, či odbornými zamestnancami, žiakmi a rodičmi? Toto a omnoho viac za naučíte na kurze Nenásilná komunikácia I.. Staňte sa odborníkom na nenásilnú komunikáciu. Zvýšite efektivitu a podporu komunikácie žiakov, zamestnancov a rodičov k spolupráci, prežívaní väčšej radosti a slobody, pretože každý účastník pochopí, že jeho názor a voľba bude mať priestor.

Dyslexia - praktické rady nielen do výučby 28.1.2021, Vlavici s.r.o.

materská škola
špeciálna materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
učitelia
riaditelia
pedagogickí asistenti
vychovávatelia
odborní zamestnanci
rodičia

Tréning čítania je účinnejší vtedy, ak je realizovaný zaujímavými metódami, ktoré dieťa robí rado. Kto je dyslektik? Ako mu môže pomôcť rodič a ako pedagóg? Kedy začať a akým spôsobom? Príklady z praxe, pomôcky. Na tieto a ďalšie vaše otázky odpovie lektorka počas webinára.

Shareuj, lajkuj, cvič: HOME CHALLENGE 28.1.2021, IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
základná umelecká škola
stredná škola
centrum voľného času
podporné nástroje online výučby
učitelia
riaditelia
pedagogickí asistenti
vychovávatelia
odborní zamestnanci
žiaci stredných škôl
rodičia

Krátky tréning pre celé telo s Lenkou a Mišom. Pre každého bez ohľadu na vek, kondíciu, či stavbu tela.

ON/OFF - Online a off-line nástroje v práci s mládežou 29.1.2021, IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
základná umelecká škola
stredná škola
centrum voľného času
podporné nástroje online výučby
učitelia
riaditelia
pedagogickí asistenti
vychovávatelia
odborní zamestnanci
rodičia

Pozývame vás na akreditované vzdelávanie "ON/OFF - Online a off-line nástroje v práci s mládežou". Cieľom vzdelávania je zvýšiť povedomie účastníkov v oblasti nových digitálnych a analógových nástrojov, inovatívnych metód práce s mládežou a ich zavedenie a následné využívanie v praxi.

Logopedická chvíľka v MŠ - rozvíjajúce aktivity 2.2.2021, Vlavici s.r.o.

materská škola
špeciálna materská škola
základná škola (1.stupeň)
špeciálna základná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
riaditelia
pedagogickí asistenti
vychovávatelia
odborní zamestnanci
rodičia

Webinár poskytne stručný vhľad do vývinu reči u detí podľa rôznych vývinových období a podľa jazykových rovín. Odkryjeme metódy a prístupy, rozvíjajúce aktivity, hry, cvičenia a námety rozčlenené taktiež podľa vývinových období (vrátane cvičení oromotoriky, prípravných cvičení na vyvodenie hlások, rozvíjania slovnej zásoby, sluchového vnímania, fonematického uvedomovania). Súčasťou webinára bude ukážka pracovných listov, pracovných zošitov a logopedických pomôcok, vhodných pre deti v materských školách.

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT (modul I) 4.2.2021, IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
základná umelecká škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
riaditelia
pedagogickí asistenti
vychovávatelia
odborní zamestnanci

Otvorili sme prihlasovanie na naše najobľúbenejšie akreditované vzdelávanie: Projektový manažment v práci s mládežou, ktoré svojich účastníkov pripraví na samostatné riadenie projektov.

Dieťa s ADHD v MŠ 4.2.2021, Vlavici s.r.o.

materská škola
špeciálna materská škola
základná škola (1.stupeň)
špeciálna základná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
učitelia
riaditelia
pedagogickí asistenti
vychovávatelia
rodičia

Vo webinári sa bližšie pozrieme na diagnózu ADHD a najmä na špecifiká práce s deťmi s touto diagnózou v materskej škole. Pokúsime sa odlíšiť čo je dieťa s nezvládnutým správaním, a čo je dieťa nezvládnuteľné bežnými pedagogickými prístupmi. Zameriame sa konkrétne aktivity pre deti s ADHD a tému nám priblíži aj kazuistika z praxe. Na záver zistíme, že tieto deti sú síce výzvou, ale práca s nimi nám viac prináša ako odnáša.

Jazykové konverzácie zábavne a efektívne 9.2.2021, Vlavici s.r.o.

materská škola
špeciálna materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
centrum voľného času
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
učitelia
riaditelia
pedagogickí asistenti
vychovávatelia
odborní zamestnanci
rodičia

Predmet konverzácie z cudzieho jazyka býva strašiakom pre mnohých žiakov. Nedostatok slovnej zásoby a minimálna znalosť gramatiky často odrádzajú žiakov od komunikácie. Nájsť správny systém a zvoliť správnu metódu býva dosť náročné aj pre samotných učiteľov. Webinár je zameraný na praktickú realizáciu vyučovacej hodiny. Lektor ponúkne nápady a návody, ako postupovať pri osvojení si slovnej zásoby a rozvíjaní jazykových zručností.

Humor vo vzdelávaní 10.2.2021, Vlavici s.r.o.

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
vysoká škola
iné
učitelia
riaditelia
pedagogickí asistenti

Pedagogické vedy venujú veľa pozornosti obsahu (s cieľom vybrať ho adekvátne k intelektuálnemu rozvoju žiaka) a didaktike (prispôsobiť mu formu podania). Menej sa venujú celkovému rozvoju osobnosti, tomu, ako daný predmet k nej prispieva. Žiaci vnímajú poznatky izolovane, čím vzniká výrazná priepasť najmä medzi prírodnými a humanitnými disciplínami. Vo webinári ukážeme, ako preklenúť túto priepasť vhodne voleným – neformálnym a zábavným – prístupom, využívajúcim väzby medzi predmetmi.

Psychiatrické poruchy u detí a mladistvých 11.2.2021, Vlavici s.r.o.

materská škola
špeciálna materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
centrum voľného času
podpora detí s rozmanitými potrebami
učitelia
riaditelia
pedagogickí asistenti
vychovávatelia

Webinár nám teoreticky aj prakticky priblíži psychické poruchy so začiatkom v detstve a dospievaní. Zameriame sa najmä na najčastejšie sa vyskytujúce poruchy ako ADHD, poruchy správania, depresívne poruchy, sociálne úzkostnú poruchu, a nato, ako pracovať s takýmito žiakmi.

Inovatívne metodiky pre SŠ k tematickému celku „Látky v živých organizmoch“ 16.2.2021, NP IT Akadémia

stredná škola
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
učitelia

Webinár je zameraný na predstavenie novovzniknutých inovatívnych metodík k tématickému celku "Látky v živých organizmoch", ktoré sú vytvorené pre strednú školu.

Ranné kruhy vo vyučovaní 16.2.2021, Centrum Inkluzívneho Vzdelávania

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
pedagogickí asistenti
odborní zamestnanci

Chystáte sa zaviesť ranné kruhy do vyučovania? Každé ráno začínať so žiakmi 10-15 min. spoločne s triednym učiteľom? Ako to zaviesť do vyučovania? Ako viesť takéto krátke reflexie so žiakmi? Ako nastaviť pravidlá, štruktúru, témy, obsah ranných stretnutí? Má to vôbec nejaký zmysel? Čo na to hovorí neuropsychológia? Má to aj svoje limity? Budete počuť dvoch učiteľov, ktorí takto fungovali 5 rokov každý deň so žiakmi II. stupňa. Uvidíte krátke ukážky, dozviete sa o princípoch a zmysle ranných desaťminútoviek ako o kľúčovom prvku inkluzívnej podpory všetkých detí.

Agresívne správanie u dieťaťa v MŠ 16.2.2021, Vlavici s.r.o.

materská škola
špeciálna materská škola
základná škola (1.stupeň)
špeciálna základná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
učitelia
riaditelia
pedagogickí asistenti
vychovávatelia
rodičia

Náprava agresívneho správania v prostredí materskej školy máva vzhľadom na jeho narastajúci charakter mnohokrát formu akútneho zásahu. Stratégie riešení bývajú často limitované nespolupracujúcimi rodičmi, či stereotypne „overenými“ postupmi. Webinár nabáda k nahliadaniu ku každému ataku individuálnym prístupom. Jednotlivé odporúčania a praktické postupy ponúkajú návody ako identifikovať udržiavacie faktory agresívneho správania s fókusom na jeho prevenciu.

Dieťa s autizmom v škole 17.2.2021, Centrum Inkluzívneho Vzdelávania

špeciálna materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
učitelia
pedagogickí asistenti
vychovávatelia
odborní zamestnanci

Máte v škole žiaka s autizmom? Naučte sa ako rozvíjať jeho schopnosti, zručnosti a talent. Inšpirujte s príkladmi z praxe, ktoré fungujú. Cieľ: prehlbovanie kompetencií ľudí, ktorí pracujú s deťmi s autizmom, inšpirácia ako rozvíjať schopnosti, zručnosti a talent detí s autizmom. Povieme si aký je aktuálny náhľad na autizmus, kto JE a kto NIE JE autista, o kognitívnej a sociálnej diagnostike. O možných deficitoch a excesoch žiakov s autizmom, o hľadaní ich potenciálu a silných stránkach. Bližšie sa venujeme komunikácii, prekonávaniu komunikačných bariér, porozumeniu, problémovému správaniu, vhodným intervenciám a účinných metódam pri vyučovaní aj mimo neho. Budeme sa rozprávať o úlohe asistenta počas vyučovania a jeho spolupráci s pedagógom. Povieme si ako komunikovať s rodičmi a ako zvládať svoje vlastné emócie v záťažových situáciach počas výchovno-vzdelávacieho procesu.

Terapia vo vzdelávacom procese 17.2.2021, Vlavici s.r.o.

materská škola
špeciálna materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
riaditelia
pedagogickí asistenti
vychovávatelia

Webinár nám priblíži, aké rôznorodé formy terapie je možné využiť vo vyučovacom procese. Praktické príklady a ukážky nám pomôžu zorientovať sa v rôznych terapeutických prístupoch a možnosti ich využitia na konkrétnych predmetoch napr. pohybová terapia s prvkami bilaterálnej integrácie, muzikoterapia na hudobnej výchove, či arteterapia na hodinách výtvarnej výchovy.

Asistent pedagóga v procese inkluzívneho vzdelávania 18.2.2021, Vlavici s.r.o.

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
riaditelia
pedagogickí asistenti
vychovávatelia
odborní zamestnanci

Asistenti pedagóga sú v školách vnímaní ako užitoční pomocníci pedagógov, ktorí sú poverovaní širokou škálou činností a sú priraďovaní do tried podľa aktuálnej potreby. V iných prípadoch je asistent pedagóga vnímaný skôr ako asistent žiaka. Ako to zladiť? Konkrétne rady a inšpirácie pre asistentov v prístupe k žiakom a pre ich spoluprácu s učiteľom.

Inkluzívne (ne)hodnotenie vo vyučovaní 22.2.2021, Centrum Inkluzívneho Vzdelávania

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
hodnotenie
učitelia
riaditelia
pedagogickí asistenti
odborní zamestnanci

Kurz ponúka rozvoj a ukážky slovného hodnotenia ako alternatívu ku klasifikácii resp. ich kombináciu. Ukážeme si ako viac posilniť žiacke sebahodnotenie, či spoločnú reflexiu žiakov nad učením a vlastných progresom. V tejto ochutnávke sa môžete inšpirovať napr. ako zrealizovať vysvedčenie bez hodnotenia, ako môžu žiaci sami známkovať, naučiť žiakov väčšej zodpovednosti a slobode pri učení aj bez známok. Budeme diskutovať aj o tom, čo by sa stalo, keby žiaci vôbec neboli hodnotení.

Žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou na 1.stupni ZŠ 22.2.2021, Vlavici s.r.o.

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
riaditelia
pedagogickí asistenti
vychovávatelia
odborní zamestnanci

Počas webinára sa oboznámite s rečovými predpokladmi potrebnými na úspešné zvládnutie písania a čítania a poukážeme na jazykové deficity u žiakov s NKS. Budeme sa venovať námetom a konkrétnym cvičeniam na rozvíjanie týchto deficitov podľa jednotlivých jazykových rovín (lexikálno-sémantickej, morfologicko-syntaktickej, foneticko-fonologickej). V závere webinára ponúkneme odporúčania pre pedagógov počas výchovno-vzdelávacieho procesu pri prístupe k žiakom s NKS, pri klasifikácii a ich hodnotení.

Ako viesť efektívny rozhovor "nielen s rodičom" 23.2.2021, Vlavici s.r.o.

materská škola
špeciálna materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
vysoká škola
centrum voľného času
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
krízový manažment
učitelia
riaditelia
pedagogickí asistenti
vychovávatelia
odborní zamestnanci

Vo webinári si definujeme pojem komunikácia. V praktických ukážkach sa oboznámime s vedením efektívneho rozhovoru nielen medzi pedagógom a rodičom. Ukážeme si, čomu sa v rozhovore vyvarovať a ako „dostať“ rodiča na svoju stranu, aj v prípade negatívnej kritiky. Komunikácia ma predsa ľudí spájať.

Relaxácia a meditácia v prostredí materskej školy a na 1.stupni základných škôl 23.2.2021, Vlavici s.r.o.

materská škola
špeciálna materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
iné
učitelia
riaditelia
pedagogickí asistenti
vychovávatelia
odborní zamestnanci

Prostredníctvom webinára si priblížime k čomu slúži relaxácia a meditácia aké sú ich benefity v školskom prostredí. V rámci webinára sa budeme venovať aj tomu ako zaradiť relaxáciu a meditáciu do výchovného-vzdelávacieho procesu a prostredníctvom akých prostriedkov.

Testy školskej zrelosti 25.2.2021, Vlavici s.r.o.

materská škola
špeciálna materská škola
základná škola (1.stupeň)
špeciálna základná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
riaditelia
pedagogickí asistenti
vychovávatelia

Medzi najvýznamnejšie vývinové obdobia pre dieťaťa je práve nástup do školy. Preto je dôležité, aby malo od začiatku všetky predpoklady k dobrému výkonu. Problémy, alebo zlyhanie hneď na začiatku školskej dochádzky dieťa demotivujú, môžu narušiť jeho sebavedomie a poznačiť tak celú školskú dráhu a jeho osobnosť . Preto pred nástupom do školy je potrebné zhodnotiť celkovú úroveň dieťaťa a následne zvážiť jeho vyspelosť vo všetkých oblastiach.

Odmeny a tresty vo vyučovacom procese 26.2.2021, Vlavici s.r.o

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
hodnotenie
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
riaditelia
pedagogickí asistenti
vychovávatelia
odborní zamestnanci

Motivácia má vo vyučovacom procese svoje nenahraditeľné miesto. Odmeny a tresty už v minulosti tvorili jej podstatnú časť. Webinár je zameraný na to zistiť, ktoré formy odmien a trestov sú efektívne, a ktorým by sa mal učiteľ vyhýbať. Metóda „cukra a biču“ už dávno nie je to jedinou „motivačnou“ metódou, a webinár ukáže aj iné spôsoby ako žiaka posúvať ďalej.