Archív noviniek

Ministerstvo školstva k 16.9.2020 aktualizovalo manuály opatrení pre školy a školské zariadenia. Aktuálne verzie dokumentov nájdete aj v našej sekcii Otvorenie školského roka 2020/2021.

17.09. 2020

Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom (ŠPÚ) pripravuje národný projekt Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS). Viac informácií a tlačovú správu k predstaveniu projektu nájdete na stránke ŠPÚ.

09.09. 2020

Ministerstvo školstva spustilo formulár na priamu komunikáciu s riaditeľmi škôl o vývoji epidemiologickej situácie. Viac informácií o novom COVID - školskom semafore si môžete prečítať TU.

09.09. 2020

V sekcii Často kladené otázky pre školský rok 2020/2021 pribudli odpovede k téme pracovnoprávnych vzťahov. Sekciu budeme priebežne aktualizovať.

09.09. 2020

Čaká vaše dieťa testovanie na COVID 19? Vypočujte si podcast Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie o tom, ako s dieťaťom komunikovať o návšteve lekára.

08.09. 2020

Dávame do pozornosti, že školy majú možnosť prihlásiť sa do pilotného overovania upravených rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov podľa dodatku č.8 k ŠVP. Viac informácií nájdete na stránkach ŠPÚ.

04.09. 2020

Štátny pedagogický ústav v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku pripravuje k Európskemu dňu jazykov niekoľko podujatí a súťaží pre žiakov základných a stredných škôl. Prečítajte si viac na stránkach ministerstva školstva.

04.09. 2020

Štátny pedagogický ústav pre Vás pripravil ďalší náučný webinár. Tentokrát na tému vzdelávania detí cudzincov a žiakov dlhodobo žijúcich v zahraničí.

31.08. 2020

Dávame do pozornosti nové rozhodnutie ministra školstva s účinnosťou od 1. septembra 2020.

31.08. 2020

Úrad verejného zdravotníctva SR aktualizoval opatrenie k noseniu rúšok. Viac informácií o aktuálnych výnimkách, oslobodených od nosenia rúšok nájdete na FB Učíme na diaľku.

31.08. 2020

Ministerstvo školstva zverejnilo 10 KROKOV AKO ZVLÁDNUŤ PRECHOD NA DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE - stručný materiál, ktorý sa snaží podať pomocnú ruku školám a inšpirovať ich pri nastavení potrebných opatrení.

28.08. 2020

Pozrite si záznam zo 4. online debaty o výzvach a príležitostiach v novom školskom roku. Tentokrát o krízovom manažmente počas pandémie. Diskusiu zorganizoval projekt Deti nepočkajú, Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní a Fórum proakívnych škôl.

27.08. 2020

Manuály pre organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 boli aktualizované k 26.8.2020. Aktuallizované verzie nájdete v sekcii Otvorenie školského roka.

27.08. 2020

Pozrite si rozhovor s MUDr. Elenou Prokopovou, hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, o opatreniach k začiatku školského roka.

26.08. 2020

Ministerstvo školstva aktualizovalo Usmernenie na hodnotenie žiakov ZŠ v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Pozrite si jeho doplnenie.

25.08. 2020

Pozrite si záznam z 3. online debaty o výzvach a príležitostiach v novom školskom roku. Zdieľanie dobrej praxe o podpore detí s rozmanitými potrebami zorganizoval projekt Deti nepočkajú, Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní a Fórum proakívnych škôl.

25.08. 2020

Ministerstvo školstva vyčlenilo na rok 2020 účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov. Vyhlásené a pripravované výzvy nájdete v novovytvorenej sekcii Výzvy na projekty.

21.08. 2020

Pozrite si záznam z 2. online debaty o výzvach a príležitostiach v novom školskom roku. Tentokrát o princípoch dištančného vzdelávania pod taktovkou projektu Deti nepočkajú, Stálej konferencie aktérov vo vzdelávaní a Fóra proakívnych škôl.

20.08. 2020

Pozrite si manuál opatrení pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021.

18.08. 2020

Minister školstva predstavil pokyny k otváraniu škôl a školských zariadení v novom školskom roku 2020/2021.

18.08. 2020

Pozrite si záznam z prvej online debaty o výzvach a príležitostiach v školskom roku 2020/2021, ktoré v auguste organizuje projekt Deti nepočkajú, Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní a Fórum proakívnych škôl.

12.08. 2020

V sekcii Podpora vzdelávania žiakov z vylúčených rómskych lokalít pribudli nové pracovné zošity pre 1. stupeň ZŠ v slovenčine a maďarčine - Človek a svet práce, Rómovia a svet.

12.08. 2020

V sekcii Podpora vzdelávania žiakov z vylúčených rómskych lokalít pribudli nové pracovné zošity pre 1. stupeň ZŠ v slovenčine a maďarčine - Environmentálna výchova, Človek a hodnoty.

21.07. 2020

V sekcii Podpora vzdelávania žiakov z vylúčených rómskych lokalít pribudol nový pracovný zošit pre 2. stupeň ZŠ - Človek a svet práce, Rómovia a svet.

16.07. 2020

Zaujíma nás, ako sa školám podarilo vyrovnať sa s krízovou situáciou spôsobenou prerušením vyučovania v školách. Pripravili sme preto online formulár pomocou ktorého sa môžete so všetkými užívateľmi portálu Učíme na diaľku podeliť o zaujímavé podnety a inšpirácie dobrej praxe.

13.07. 2020

Ministerstvo školstva spustilo zber údajov o priebehu dištančnej výučby a o potrebách škôl. Dotazníky bude možné vypĺňať do 10. júla 2020. Viac informácii v tlačovej správe ministerstva školstva.

06.07. 2020

Ministerstvo školstva schválilo nový dodatok k Štátnemu vzdelávaciemu programu. Dodatok sa týka opatrení na odstránenie alebo minimalizáciu dôsledkov mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a na zosúladenie znenia ŠVP so znením školského zákona.

03.07. 2020

Štátny pedagogický ústav si uvedomuje aktuálnosť témy plagiátorstva a v spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu pripravuje aktivity zamerané na rozvíjanie a prehlbovanie etických hodnôt vo vzdelávaní na základných a stredných školách. Prečítajte si viac.

01.07. 2020

Aktualizujeme a pridávame usmernenia k dokumentácii a vysvedčeniam v sekcii Dokumentácia - pre špeciálne školy, odborné školy, ZUŠ a i.

23.06. 2020

Pozrite si náš nový webinár o letných školách. Zapojiť sa do výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt zameraný na organizáciu Letnej školy môžu školy do 26.6.2020.

23.06. 2020

Pozrite si záznam z bonusovej česko-slovenskej online debaty o súčasnej situácii vo vzdelávaní. Jej účastníkmi boli pedagógovia, žijúci a pôsobiaci na školách rôznych stupňov z Islandu, Nemecka, Spojeného kráľovstva a Švédska.

29.06. 2020

Aktualizovali sme prílohu k usmerneniu pre základné školy k vysvedčeniam - 18.6.2020, v sekcii Dokumentácia nájdete aj ďalšie info k záverečnej dokumentácii.

18.06. 2020

Pre užívateľov školského systému Edupage dávame do pozornosti podrobné návody k vypĺňaniu vysvedčení, ako aj krátke inštruktážne video k zadávaniu slovného hodnotenia.

18.06. 2020

Štátny pedagogický ústav vypracoval Odporúčania na výchovno-vzdelávacie aktivity počas letných škôl v školskom roku 2019/2020.

17.06. 2020

Aktualizovali sme Rozhodnutie ministra, Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl, základných škôl a stredných škôl k 22. 6. 2020. Rovnako pribudlo aj usmernenie Ako pripraviť a zasielať údaje na OÚ v sídle kraja pre MŠ a ZŠ – ako podklad pre Sociálnu poisťovňu.

16.06. 2020

V sekcii Učebnice pribudli najčastejšie otázky a odpovede k príspevku na učebnice

15.06. 2020

Dávame do pozornosti odkazy na dva zaujímavé webináre:

Inkluzívne vzdelávanie a odborný tím - online webinár pre všetkých učiteľov a riaditeľov škôl (16.6.)

Efektivitou k úspechu, alebo ako ako na "time management" - online workshop pre riaditeľov a zástupcov škôl (17.6.)

15.06. 2020

Pribudli nové FAQ otázky 30 - 42 o hodnotení + úpravy otázok č. 27 a 29. V sekcii Usmernenia - DOKUMENTÁCIA sú informácie k triednym knihám, ukážky vysvedčení pre ZŠ i námety pre záverečnú správu. Nové i staršie webináre o slovnom hodnotení nájdete tu.

14.06. 2020

Ministerstvo školstva zverejnilo výzvu na rozvojové projekty zamerané na organizáciu letných škôl. Bližšie informácie, termíny a podmienky nájdete v samostatnej sekcii LETNÉ ŠKOLY.

11.06. 2020

V sekcii Otváranie škôl nájdete aktuálne rozhodnutie ministra o otváraní škôl, školských zariadení a centier voľného času.

10.06. 2020

Ak ste si nestihli pozrieť dnešnú online diskusiu o spôsoboch hodnotenia a ukončovaní školského roka, môžete si ju pozrieť zo záznamu na našom Youtube channel. Cez víkend zverejníme aj upravené otázky a odpovede tak, aby sme max. vyšli potrebám škôl.

12.06. 2020

V sekcii Otváranie škôl nájdete aktuálne rozhodnutie ministra o otváraní škôl, školských zariadení a centier voľného času.

10.06. 2020

Online diskusia o spôsoboch hodnotenia a ukončovaní školského roka sa presúva na piatok 12.6.2020 o 14:00.

09.06. 2020

Ministerstvo školstva zverejnilo aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2020/2021, vrátane potrebných formulárov a odporúčaného postupu pri obstarávaní učebníc.

08.06. 2020

Zosumarizovali sme niektoré Otázky k otvoreniu škôl.

07.06. 2020

Rozhodnutie ministra o termínoch na predloženie dokladov. Školy si už priebežne môžu zabezpečovať overovanie s dodržaním hygienických opatrení. 05.06. 2020

Rozhodnutie ministra o termínoch na predloženie dokladov. Školy si už priebežne môžu zabezpečovať overovanie s dodržaním hygienických opatrení. 05.06. 2020

Pokyn ÚVZ k letným táborom a zotavovacím podujatiam. ŠPÚ k tomu pripravuje aj bližšie usmernenie.

Pripravujeme Usmernenie ku kurikulu na ďalší školský rok (22.6.2020).

03.06. 2020

Pribudla nová sekcia Podpora vzdelávania žiakov z vylúčených rómskych lokalít. Nájdete tu všetky pracovné zošity pre I. a II.stupeň ZŠ v slovenčine a pre I.stupeň ZŠ aj v maďarčine.

Zverejnili sme inšpiratívne odporúčanie ŠPÚ k obsahu a organizácii od 1. 6. 2020

29.05. 2020

Aktulizácia k jedálňam - Možno podávať aj diétnu stravu! Viac k jedálňam nájdete tu.

Otázky a odpovede k zdraviu pre ZŠ a MŠ

29.05. 2020

MIMORIADNA SPRÁVA:Od 1.6.2020 sa OTVÁRAJÚ AJ ZUŠ. Veľmi sa za oneskorenie tejto informácie ospravedlňujeme. Sme pripravení všetkým ZUŠkám aktívne pomáhať cez náš Kontakt. Osobitné usmernenie nie je, prispôsobte podľa pokynov pre ZŠ.

28.05. 2020

Pripravili sme pre Vás rady na tému: Ako pripraviť deti na blížiaci sa návrat do školy a škôlky?

Zverejnené sú informácie k prijímacím pohovorom na 8-ročné gymnázia, jazykové, komisionálne a všetky záverečné skúšky.

Pripravili sme pre Vás kompletnú online sekciu a kompletne skontrolované a revidované ZDROJE

26.05. 2020

Ako (nám všetkým) uľahčiť návrat do školy - webinár pre všetkých učiteľov a riaditeľov škôl

Ako sa pripraviť na návrat do školy - online stretnutie s Učiteľom Slovenska Petrom Pallom 25.05. 2020