Učíme na diaľku

Školský klub

Aktualizované k 26.11.2020

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s RTVS a neziskovou organizáciou Indícia spúšťa opäť vysielanie pre žiakov I. stupňa základných škôl pod názvom Školský klub. V tomto jesennom termíne od 11. novembra do 17. decembra nadväzuje na vysielanie počas jarných mesiacov, kedy sa školy zatvorili a bolo potrebné nahradiť školské vyučovanie. Aj dnes sú deti z niektorých tried a škôl doma. Prinášame im preto prostredníctvom televíznych obrazoviek zaujímavé vyučovanie, ktoré je v súlade s učebnými osnovami.

Školský klub môžu rovnako využiť a sledovať aj školy. Naši „televízni učitelia“ budú učiť každý deň od pondelka do štvrtka, v pondelok slovenský jazyk, každý utorok spoločensko-vedné predmety a vlastivedu, v stredu bude matematika a vo štvrtok sa budeme venovať prírodovedným predmetom. Vysielanie začína vždy o 9. hodine a potrvá 60 minút.

Deti môžu svoje splnené výzvy od televíznych "učiteľov" zasielať prostredníctvom kontaktného formulára alebo priamo na skolskyklub@ucimenadialku.sk. Reakcie a podnety učiteľov či rodičov, zaslané prostredníctvom kontaktného formulára alebo na emailovú adresu skolskyklub@ucimenadialku.sk budú dôležitým podnetom pre tvorbu obsahu ďalších častí Školského klubu.

Relácia Školský klub je súčasťou aktivít Národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (NP TEACHERS), ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Prírodoveda 3

26.11.2020

Jednoduché stroje

Archív RTVS

Pracovné listy na stiahnutie PL Prírodoveda3 - Pyramídy

Výzva pre deti: Postavte pyramídu s čo najviac poschodiami a zašlite fotografiu.

Matematika 3

25.11.2020

Čísla do 10 (manipulačné činnosti s predmetmi, znakmi, symbolmi) - rôzne spôsoby usporiadania 7 predmetov, znakov, symbolov. Násobenie a delenie 0 - 5 (manipulačné činnosti so štvorcami) - násobenie a delenie 5 s využitím štvorcovej siete, pravdivé a nepravdivé tvrdenie týkajúce sa násobkov 5.

Archív RTVS

Pracovné listy na stiahnutie

Výzva pre deti: Hádžte dvoma hracími kockami a zakaždým vypočítajte súčet čísel, ktoré padli. Urobte 20 pokusov a pošlite nám výsledkovú tabuľku.

Vlastiveda

24.11.2020

Rodina - moje najbližšie okolie, čo spolu ako rodina robíme. Slovensko - história, osobnosti.

Archív RTVS

Pracovné listy na stiahnutie

Výzva pre deti: Nakreslite nám obrázok, aké aktivity robíte v rodine spoločne počas roka, čo robíte najradšej s rodinou teraz, keď ste doma.

Slovenský jazyk 2

23.11.2020

Rozprávanie podľa série obrázkov, hláska, písmeno, komiks, povesť, vybrané slová.

Archív RTVS

Pracovné listy na stiahnutie

Výzva pre deti: Urobiť sám zo seba alebo s kamarátom postavičku z nejakého komixu, pridať bublinu, napísať do nej text a poslať foto.

Prírodoveda 2

19.11.2020

Zmysly

Archív RTVS

Pracovné listy na stiahnutie

Výzva pre deti: Vytvor tanier ochutnávok rôznych potravín a popíš ich chute. Koľko chutí dokážeš pomenovať?

Matematika 2

18.11.2020

Pipi Dlhá Pančucha. Geometria - rovinné útvary, trojuholník, štvorec, obdĺžnik, mnohouholníky, telesá.

Archív RTVS

Pracovné listy na stiahnutie

Výzva pre deti: Odmerajte svoju výšku v nejakej historickej jednotke dĺžky (palec, lakeť, piaď alebo inej), nakreslite seba a počet jednotiek, ktoré ste namerali.

Slovenský jazyk

16.11.2020

Rozprávka, nadpis, autor, ilustrácia, ilustrátor, spisovateľ, kniha, knižnica, abeceda

Archív RTVS

Pracovné listy na stiahnutie

Výzva pre deti: Pozbierať 6 predmetov, usporiadať podľa abecedy, poslať - buď napísaný zoznam podľa abecedy alebo fotografiu, ako ich deti poukladali podľa abecedy alebo podľa vlastnej fantázie.

Prírodoveda

12.11.2020

Čas - rok, ročné obdobia, mesiace, týždne, dni v týždni, časové jednotky, výroba hodín.

Archív RTVS

Pracovné listy na stiahnutie

Výzva pre deti: Vyrobte presýpacie hodiny, ktoré odmerajú presne polovicu minúty. Napíšte postup, ako ste to dosiahli.

Matematika

11.11.2020

Čísla do 10 (manipulačné činnosti s obrázkami rovinných útvarov) - sčítanie a odčítanie do 6, rozklad čísla 6, porovnávanie. Násobenie a delenie 0 - 5 (manipulačné činnosti s obrázkami rovinných útvarov) - násobenie a delenie 4.

Archív RTVS

Pracovné listy na stiahnutie

Výzva pre deti: Vytvor si svoj štorčekový obrázok a napíš, ako by si čo najšikovnejšie vypočítal, z koľkých štvorcov je vytvorený.