Učíme na diaľku

Špeciálne školy a zariadenia výchovného poradenstva

Manuál pre špeciálne školy a zariadenia výchovného poradenstva stanovuje základné prevádzkové podmienky pre špeciálne školy a pre zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (t. j. centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a centrá špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) po dobu trvania potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú upravené nad rámec od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

Špeciálne materské školy (aktualizované 23/10/2020)

Špeciálne základné školy (aktualizované 12/11/2020)

Špeciálne stredné školy (aktualizované 12/11/2020)

Zariadenia výchovného poradenstva (aktualizované 2/11/2020)